Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 Tuần 1

Tuần 1
Thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2018
Tiết 1-2: Tiếng Việt
Bài 1A. CẬU BÉ THÔNG MINH ( tiết 1,2)
I - Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Cậu bé thông minh.
- Nghe - kể về một số trẻ thông minh thời xưa .
II - Tài liệu và phương tiện.
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III - Các hoạt động dạy học.
Hoạt Động của GV
Hoạt Động của HS
1 - Khởi động:
- HS hát
2 - Giới thiệu, ghi bảng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A - Hoạt động cơ bản.

- HS lắng nghe.
HĐ 1: Nghe cô kể chuyện Lương
Thế Vinh.

- GV kể câu chuyện Lương thế vinh
cho hs.
HĐ 2: Nghe cô đọc câu chuyện Cậu
bé thông minh.
- GV giới thiệu tranh.
- HS lắng nghe.
- GV đọc mậu câu chuyện cho hs.

HĐ 3:Thay nhau đọc từ ngữ và lời
giải nghĩa.
- Yêu cầu hs đọc từ ngữ và lời giải
nghĩa.
- GV theo dõi, nhận xét.
HĐ 4:Thay nhau đọc những câu.
- GV yêu cầu hs thay nhau đọc câu
- GV lưu ý cách đọc, ngắt nghỉ hơi
cho hs.

- HS thực hiện theo cặp.

- HS hoạt động cặp đôi thay nhau đọc
câu

HĐ 5: Đọc bài trong nhóm.
1


- Yêu cầu hs đọc nối tiếp từng đoạn
bài.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc.
**Tiết 2**
HĐ 6: thảo luận nhóm:
- Yêu cầu hs thảo luận trả lời câu hỏi.
GV nhận xét chốt bài cho hs.
B- Hoạt động thực hành:

HĐ 1: Đọc đoạn 1 trả lời câu hỏi:
- GV hs đọc và trả lời câu hỏi.
- GV theo dõi, nhận xét bài cho hs
HĐ 2: Đọc đoạn 1, 2 và thảo luận


chọn câu trả lời đúng.
- GV nhận xét và chôt lại.

HĐ 3: Trao đổi chọn ra 2 việc làm
của cậu để chỉ ra được sự vô lí
trong lệnh của nhà Vua.
- YC hs hoạt động cặp đôi chọn ra
hai câu chỉ ra sự vô lý của nhà vua.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.

HĐ 4: Đọc phân vai:
- YC hs làm việc nhóm đọc phân vai
câu chuyện
- GV theo dõi, chốt bài cho hs.

C- Hoạt động ứng dụng.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà tìm hiểu xem
có bạn nào được cho là người thông
minh, bạn đó thể hiện trí thông minh
qua việc gì?

- HS đọc bài theo nhóm

- hs làm việc nhóm thực hiện

- hs hoạt động nhóm đọc và trả lời câu
hỏi.

- HS hoạt động cặp đôi

- HS làm việc nhóm.
- HS hoạt động nhóm đọc phân vai.

- HS theo dõi, lắng nghe.

2


IV- Nhật kí sau tiết dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 4: Toán
Bài 1: ÔN TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I - Mục tiêu:
- Em ôn lại cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.
II - Tài liệu và phương tiện:
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III - Các hoạt động dạy học.:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 - Khởi động:
- HS hát
2 - Giới thiệu, ghi bảng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A - Hoạt động tthực hành:

HĐ 1: Chơi trò chơi " Xếp hàng
theo thứ tự":
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi
cho hs.
- Hưỡng dẫn hs thực hiện chơi.
- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi
Xếp hàng theo thứ tự
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- GV nhận xét hs chơi.

HĐ 2: Mỗi bạn viết 4 số có ba chữ
số, rồi đọc các chữ số đó cho bạn
khác nghe.
- GV yêu cầu hoạt động cặp đôi viết
số có ba chữ số và đọc cho bạn nghe.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.

HĐ 3: Viết số thích hợp vào ô
trống:
- Cho hs làm bài cá nhân vào vở.

- Lắng nghe
- HS chơi trò chơi.

- HS làm việc cặp đôi thực hiện.

- HS làm bài vào vở điền số thích hợp
vào ô trống.
3


- GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 4: Điền dấu:
- Yêu cầu hs điền dấu lớn, bé, bằng
nhau vào chỗ chấm.
- GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
HĐ 5: Tìm số lớn nhất, số bé nhất .
- Cho hs làm bài vào vở.
- GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.

- Học sinh làm bài vào vở.

- HS tìm số bé nhất, số lớn nhất va làm
bài vào vở.

3 - Hoạt động ứng dụng:
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.
IV- Nhật kí sau tiết dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ ba, ngày 28 tháng 8 năm 2018
Tiết 1,2: Tiếng việt
Bài 1B. TRẺ EM THÔNG MINH NHƯ THẾ NÀO? (tiết 1, 2)
I. Mục tiêu:
- Kể câu chuyện "Cậu bé thông minh"
- Nhớ 10 chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái . nhận biết từ chỉ sự vật, nhận biết
phép so sánh.
II - Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III - Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Khởi động
- Lớp hát một bài.
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- Nhận đồ dùng
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
GV giới thiệu bài, ghi đầu bài
A - Hoạt động cơ bản.

HĐ 1: Nói về một người bạn thông
minh mà em biết.
- YC hs làm việc nhóm.
- GV nhận xét bài cho hs.

- HS làm việc nhóm nói về một người
4


HĐ 2: Xem tranh, dựa vào các gợi
ý , lần lượt kể từng đoạn câu
chuyện" Cậu bé thông minh"
- GV hs hoạt động nhóm xem tranh
dựa vào gợi ý trong tranh kể chuyện
- GV theo dõi, giúp đỡ hs .
**Tiết 2**

bạn thông minh mà mình biết.
- HS hoạt động nhóm dựa vào gợi ý
trong tranh kể chuyện Cậu bé thông
minh.

HĐ 3: Thi kể lại từng đoạn câu
chuyện trước lớp.
- GV tổ chức cho hs thi kể chuyện
- HS nhóm cử đại diện thi kể
trước lớp cho các nhóm
- GV và hs nhận xét nhóm kể chuyện.

HĐ 4: Tìm những sự vật được so
sánh với nhau trong mỗi câu văn,
mỗi đoạn thơ.
- GV yc hs làm việc cặp đôi.
- GV nhận xét chốt bài cho hs.
HĐ 5: Viết kết quả ở hoạt động 4
vào phiếu bài tập.
- YC hs làm việc cặp đôi.
- GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
- GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
B- Hoạt động thực hành.

- HS làm việc cặp đôi tìm sự vật được
so sánh trong câu.

- HS làm việc cặp đôi viết kết quả của
hoạt động 4 vào phiếu bài tập

HĐ 1: Trò chơi " truyền điện đọc
tên chữ cái".
- YC hs hoat động nhóm chơi trò chơi - HS hoạt động nhóm chơi trò chơi
Truyền điện đọc tên chữ.
Truyền điện
- GV theo dõi, nhận xét.

HĐ 2:Nghe viết đoạn văn trong bài
5


" Cậu bé thông minh"
- GV đọc mẫu đoạn bài Cậu bé thông
minh cho hs.
- GV hưỡng dẫn cách viết cho hs.
- Quan sát, uốn nắn.

- HS nghe-viết bài vào vở

HĐ 3: Đổi bài cho bạn để soát và
sửa lỗi.
- GV yêu cầu hs hoạt động cặp đôi
- HS hoạt động cặp đôi đổi vở soát lỗi.
đổi vở soát lỗi cho bạn.
- GV nhận xét bài cho hs.
- HS nhận xét.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài
- NHận xét tiết học.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.
IV- Nhật kí sau tiết dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 3: Toán
Bài 2: ÔN TẬP VỀ CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ( Không nhớ)
I - Mục tiêu:
- Em ôn tập về:
+ Cộng, trừ các số có ba cữ số ( không nhớ ) và giải toán có lời văn về nhiều hơn,
ít hơn.
+ Tìm thành phần chưa biết của phép tính.
II - Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III - Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 - Khởi động.
- HS hát
2 - Giới thiệu, ghi bảng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A - Hoạt động thực hành.

HĐ 1: Chơi trò chơi" truyền điện"
Cộng trong phạm vi 20.
- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “
6


Truyền điện” cộng trong phạm vi 20.
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi
cho hs.
- Hưỡng dẫn hs thực hiện chơi.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- GV nhận xét hs chơi.

HĐ 2: Tính nhẩm:
- GV yêu cầu hoạt động cá nhân làm
bài vào vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
- GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 3: Đặt tính rồi tính:
- YC hs làm việc cá nhân làm bài vào
vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 4: Tìm x:
- Yêu cầu hs tìm số hạng chưa biết
vào vở
- GV theo dõi, nhận xét bào cho hs.
HĐ 5: Giải bài toán:
- YC HS giải bài toán vào vở.
- GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) 525 + 50 = 575(con vịt)
b) 950 – 400 = 550(m)

- HS chơi trò chơi

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

- HS làm bài vào vở đặt tính rồi tính.
- HS làm bài vào vở.

- HS làm bài vào vở.

- HS theo dõi, lắng nghe.
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.
IV- Nhật kí sau tiết dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 29 tháng 8 năm 2018
Tiết 1: Tiếng Việt
Bài 1B. TRẺ EM THÔNG MINH NHƯ THẾ NÀO ?(tiết 3)
I - Mục tiêu:
7


- Củng cố cách viết chữ hoa A. Viết đúng từ ngữ có chứa tiếng có vần oao, từ ngữ
chứa tiếng có vần an/ang hoặc từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Khởi động
+GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- Lớp hát một bài.
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B- Hoạt động thực hành.

HĐ 4: Tìm từ viết đúng.
- YC HS hoạt động nhóm tìm từ viết
đúng.
- GV nhận xét bài cho hs.
- Ngọt ngào, ngao ngán, nghêu ngao.

- HS hoạt động nhóm thực hiện.

HĐ 5: Viết các từ đã chọn đúng vào
vở.
-YC hs viết từ đã chọn đúng ở hoạt
động 4 vào vở.
- hs viết từ đã chọn đúng ở hoạt động 4
HĐ 6: Viết vào vở theo mẫu.
vào vở.
- GV yêu cầu hs viết vào vở theo mẫu.
- GV chấm, chữa bài cho hs
- HS làm bài vào vở theo mẫu.
HĐ 7: Cùng nhau hát bài " Em yêu
trường em"(nhạc và lời: Hoàng
Vân)
- YC hs cùng nhau hát bài Em yêu
trường em.

- Ban tự quản bắt giọng cho cả lớp hát

HĐ 8: Tìm và viết vào vở từ ngữ chỉ
sự vật.
8


- YC hs tìm từ chỉ sự vật trong mỗi
bức tranh và viết vào vở.
- GV chữa bài cho hs.
C - Hoạt động ứng dụng.
- GV củng cố bài
- NHận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
IV- Nhật kí sau tiết dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 2: Tiếng việt
Bài 1C: HAI BÀN TAY EM ( Tiết 1)
I - Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài thơ " Hai bàn tay em"
II - Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III - Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- Lớp hát một bài.
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
GV giới thiệu bài, ghi đầu bài
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A - Hoạt động cơ bản.

HĐ 1: Nói về bàn tay của em.
- GV yc hs làm việc nhóm
- GV nhận xét.

- HS làm việc theo nhóm.
- HS quan sát tranh

HĐ 2: Nghe cô đọc bài.
- GV đọc mẫu bài Hai bàn tay em.

- Lắng nghe , quan sát gv đọc bài.

HĐ 3: Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa.
- YC hs đọc từ ngữ và lời giải nghĩa.
- Quan sát sửa lỗi cho hs.

- HS thực hiện.
9


C- Hoạt động kết thúc.
- GV nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.
- HS lắng nghe.
IV. Nhật kí sau tiết dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 4: Toán
Bài 2: ÔN TẬP VỀ CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Không nhớ)
( Tiết 2)
I - Mục tiêu:
- Em ôn tập về:
+ Cộng, trừ các số có ba cữ số ( không nhớ ) và giải toán có lời văn về nhiều hơn,
ít hơn.
+ Tìm thành phần chưa biết của phép tính.
II - Tài liệu và phương tiện .
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III - Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 - Khởi động.
- HS hát
2 - Giới thiệu, ghi bảng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A - Hoạt động thực hành.

HĐ 1: Chơi trò chơi" truyền điện"
Cộng trong phạm vi 20.
- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “
Truyền điện” cộng trong phạm vi 20.
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi
cho hs.
- Hưỡng dẫn hs thực hiện chơi.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
- GV nhận xét hs chơi.

HĐ 2: Tính nhẩm:
- GV yêu cầu hoạt động cá nhân làm

- HS chơi trò chơi

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.
10


bài vào vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
- GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 3: Đặt tính rồi tính:
- YC hs làm việc cá nhân làm bài vào
vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 4: Tìm x:
- Yêu cầu hs tìm số hạng chưa biết
vào vở
- GV theo dõi, nhận xét bào cho hs.
HĐ 5: Giải bài toán:
- YC HS giải bài toán vào vở.
- GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
a) 525 + 50 = 575(con vịt)
b) 950 – 400 = 550(m)

- HS làm bài vào vở đặt tính rồi tính.
- HS làm bài vào vở.

- HS làm bài vào vở.

- HS theo dõi, lắng nghe.
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.
IV- Nhật kí sau tiết dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ năm ngày 30 tháng 8 năm 2018
Tiết 1
Bài 1C: HAI BÀN TAY EM ( Tiết 2)
I - Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài thơ " Hai bàn tay em"
II - Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III - Các hoạt động dạy học.
HĐGV
Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
ban văn nghệ, nhóm trưởng
GV giới thiệu bài, ghi đầu bài
A - Hoạt động cơ bản.

HĐHS
- Lớp hát một bài.
- Nhận đồ dùng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

11


HĐ 4: Mỗi em đọc 1 khổ thơ nối
tiếp nhau đến hết bài.
- YC hs đọc bài theo nhóm
- GV theo dõi, giúp đỡ hs.
HĐ 5: Đọc các khổ thơ rồi trả lời
câu hỏi.
- YC hs làm việc nhóm.
- GV nhận xét.

- HS đọc bài theo nhóm

- HS đọc và trả lời câu hỏi.

HĐ 5: Đọc các khổ thơ trả lời câu
hỏi
- HS làm việc nhóm đọc và trả lời câu
- YC hs làm việc nhóm
hỏi.
- GV nhận xét
- GV chốt bài cho hs.
- HS lắng nghe.
C- Hoạt động kết thúc.
- GV nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.
IV. Nhật kí sau tiết dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 2: Toán
Bài 3: CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( có nhớ) ( tiết 1)
I - Mục tiêu:
- Em biết thực hiện phép cộng các số có ba chữ số( có nhớ một lần sang hàng chục
hoặc hàng trăm)
II - Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán.
III - Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Khởi động
- HS hát
2 - Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A - Hoạt động cơ bản.

12


HĐ 1: Chơi trò chơi truyền điện"
Cộng, trừ trong phạm vi 20"
- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “
Truyền điện” cộng, trừ trong phạm vi
20.
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi
cho hs.
- Hưỡng dẫn hs thực hiện chơi.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs .
- GV nhận xét hs chơi.

- HS chơi trò chơi

HĐ 2: Đọc và giải thích cho bạn
cách thực hiện phép cộng 435 + 127
- HS hoạt động nhóm thực hiện
- GV yc hoạt động nhóm đọc và giải
thích cho bạn cách thực hiện phép tính
cộng.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs thực hiện.
- GV nhận xét bài cho hs.
HĐ 3: Thảo luận cách thực hiện
phép cộng 256 + 162.
- HS hoạt động nhóm thảo luận cách
- YC hs hoạt động nhóm thảo luận
thực hiện phép tính cộng
cách thực hiện phép tính cộng
256 + 162
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.

HĐ 4: Tính
- Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi thực
hiện tính
- GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện tính.

- HS theo dõi, lắng nghe.

13


IV. Nhật kí sau tiết dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2017
Tiết 1: Tiếng việt
Bài 1C: HAI BÀN TAY EM ( tiết 2)
I - Mục tiêu:
- viết dúng từ ngữ chứa tiếng có vần an/ ang hoặc từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng
l/n
- Điền đúng nội dung vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách.
II - Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III - Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Khởi động
- GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- Lớp hát một bài.
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
A - Hoạt động cơ bản.
B - Hoạt động thực hành.

HĐ 1: Ai thuộc nhanh hơn
- YC hs hoạt động cặp đôi
- GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.

HĐ 2: Thảo luận:
- HĐ nhóm tìm từ ngữ.
- GV chọn bài a cho hs.

HĐ 3: Nghe cô nói về một số điều
ĐTNTPHCM.
- GV nói về một số điều của Đội
thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- HS hoạt động cặp đôi nhớ điền từ để
trống trong mỗi khổ thơ.

- HS hoạt động

- HS lắng nghe.

14


HĐ 4: Hoàn thành phiếu học tập
- YC hs hoạt động cá nhân làm bài
vào phiếu bài tập.
- GV chuẩn bị phiếu bài tâp cho hs.
- GV nhận xét bài cho hs.

- HS làm bài.

C- Hoạt động kết thúc.
GV nhận xét tiết học
Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập.
IV. Nhật kí sau tiết dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 2: Toán
Bài 3: CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (có nhớ)( tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Em biết thực hiện phép cộng các số có ba chữ số.
II . Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán
III . Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 – Khởi động
- HS hát
2 – Giới thiệu, ghi bảng
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành

HĐ 1: Tính
- HS thực hiện tính làm bài vào vở.
- YC HS làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 2: Đặt tính rồi tính
- YC HS đặt tính rồi tính làm bài vào - HS đặt tính làm bài vào vở
vở
- GV giúp đỡ, nhận xét bài cho hs
HĐ 3: Viết số đo thích hợp vào chỗ
chấm.
- YC HS quan sát đường gấp khúc và - HS quan sát và làm bài vào vở.
viết vào chỗ chấm cho thích hợp.
- GV nhận xét bài cho hs
15


234 + 247 = 481 cm
HĐ 4: Giải bài toán
- YC HS đọc bài toán và giải bài toán
vào vở.
- GV nhận xét chốt bài cho hs.
Bài giải
Hai kiện hành cân nặng số ki-lô-gam
là:
350 + 250 = 600 (kg)
3 - Hoạt động kết thúc.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS giải bài toán vào vở.

- HS theo dõi, lắng nghe.

IV. Nhật kí sau tiết dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×