Tải bản đầy đủ

de cuong 04 hp ls hoc thuyet kinh te 2 1 1 1 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Lịch sử các học thuyết kinh tế
(The History of economic thought)
2. Mã học phần: RLCP 0211
3. Số tín chỉ:
2 (24,6)
(Để học được học phần này người học phải dành ít nhất 60 giờ chuẩn bị cá nhân)
4. Điều kiện học phần:
- Môn học tiên quyết: Không
- Môn học trước
: Không
- Môn học song hành: Không
- Điều kiện khác:

5. Đánh giá:
- Điểm chuyên cần
: 0.1
- Điểm thực hành
: 0.3
- Điểm thi hết học phần
: 0.6
6. Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ (8.5 – 10: điểm A; 7.0 - <8.5:
điểm B; 5.5 -<7.0: điểm C; 4.0 - <5.5: điểm D; < 4.0: điểm F)
7. Cán bộ giảng dạy môn học:
7.1. Cán bộ giảng dạy cơ hữu:
- TS.GVC. Võ Tá Tri
- TS.GV. Vũ Văn Hùng
7.2. Cán bộ thỉnh giảng:
- ThS.GV. Lê Thị Anh (Học viện ngân hang)
- TS. Hồ Kim Hương (Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam)
- ThS.GVC Trần Thị Thanh Hương (Đại học Thương mại)
7.3. Cán bộ thực tế báo cáo chuyên đề:
8. Mục tiêu học phần:
8.1. Mục tiêu chung: Giúp người học hiểu và nhận thức được quá trình hình
thành, phát triển, thay thể lẫn nhau và những nội dung cơ bản của các học thuyết kinh
tế làm cơ sở cho việc nghiên cứu các môn kinh tế ngành, chuyên ngành.
8.2. Mục tiêu cụ thể: Giúp người học nắm được những vấn đề cơ bản sau đây:
- Sự hình thành, phân phối, trao đổi và sử dụng giá trị cũng như các phạm trù
kinh tế gắn liền với giá trị hàng hóa.
- Vai trò của nhà nước trong việc điều hành kinh tế vĩ mô.
- Giúp người học nhận thức đầy đủ hơn về kinh tế thị trường; tiếp cận với các
lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế, thương mại quốc tế.
- Giúp người học có cơ sở để học tốt các môn khoa học kinh tế khác.
1


9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Trình bày hoàn cảnh xuất hiện, đặc điểm, phương pháp luận và nội dung các
học thuyết của các trường phái kinh tế trong lịch sử, đặc biệt là các vấn đề lý luận về
kinh tế thị trường, từ Chủ nghĩa Trọng thương (giữa thế kỷ XV) đến nay.
Giới thiệu vai trò của Nhà nước (Chính phủ) trong nền kinh tế thị trường.
Giải thích các lý thuyết tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển. Liên
hệ với mô hình tăng trưởng kinh tế nước ta.
Phân tích tư tưởng thương mại quốc tế của phái trọng thương, trọng nông,


A.Smiht, D.Ricardo và các nhà kinh tế khác để chỉ ra cơ sở, nguyên tắc, nội dung của
trao đổi thương mại quốc tế.
Gợi ý những vấn đề sinh viên vận dụng vào các lĩnh vực học tập, nghiên cứu và
công tác của mình.
Describe the emergence, characteristics, methodology and content of the
doctrines of economic areas in history, especially theoretical issues of market
economics, from mercantilism (between XV century) to the present.
Introduction of the role of the State (government) in a market economy.
Explain the economic growth theory of developing countries. Contact with our
model of economic growth.
Analyze the international trade ideas of mercantilist, agrarian, A.Smiht,
D.Ricardo and other economists to show the basis, principles and content of
international trade.
Suggest students' problems in their areas of study, research and work.
10. Tài liệu tham khảo:
10.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
[1]. Đinh Thị Thu Thủy (2003), Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Thống
kê, Hà Nội.
10.2. Tài liệu tham khảo khuyến khích:
[2]. Mai Ngọc Cường (1995), Các học thuyết kinh tế - Lịch sử phát triển, tác giả và
tác phẩm, NXB Thống kê, Hà Nội.
[3]. Robert B.Ekelund, Jr-Robert F.Hesbert (2004), Lịch sử các học thuyết kinh tế,
NXB Thống kê, Hà Nội.
[4]. Trần Việt Tiến (2016), Giáo trinh Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Đại học
Kinh tế quốc dân.
[5]. Nguyễn Văn Trình (1999), Hướng dẫn nghiên cứu và ôn tập: Lịch sử các học
thuyết kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội.
[6]. Lê Văn Song, Mai Ngọc Cường (1993), Các lý thuyết kinh tế học phương Tây
hiện đại, NXB Khoa học xã hội.
[7]. J.M.Keynes (1995), Lí thuyết tổng quát về việc việc làm, lãi suất và tiền tệ, NXB
Giáo dục, Hà Nội.
[8]. K.Marx, F.Engel Toàn tập. V.I.Lenin (1977 – 2000), NXB Chính trị Quốc gia, Hà
Nội.
[9]. P.A.Samuenson (1996), Kinh tế học, Nxb Thống kê. Hà Nội.
2


[10] Tạp chí nghiên cứu kinh tế, Viện kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội
Việt Nam.
[11]. http://vneconomy.vn/
11. Đề cương chi tiết môn học:
Nội dung
Tài liệu tham khảo
Số TLTK
Số trang
Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Lịch sử các học thuyết kinh tế
1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn Lịch sử các học
[1]
5–7
thuyết kinh tế
1.2. Phương pháp nghiên cứu
[1]
7–8
1.3. Chức năng và ý nghĩa của môn học
1.3.1. Chức năng
[1]
5 - 12
1.3.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu
Chương 2: Trường phái Trọng thương
2.1. Sự hình thành học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa
[1]
8 – 24
Trọng thương
2.1.1. Tiền đề kinh tế - xã hội dẫn đến sự xuất hiện của
[2]
8 – 27
Chủ nghĩa Trọng thương
2.1.2. Vị trí lịch sử của Chủ nghĩa Trọng thương
2.2. Đặc trưng và những quan điểm kinh tế cơ bản của
Chủ nghĩa Trọng thương
[3]
12 – 18;
2.3. Các giai đoạn phát triển của Chủ nghĩa Trọng
47 – 76
thương
2.3.1. Giai đoạn giữa thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XVI
2.3.2. Giai đoạn giữa thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XVII
2.4. Chủ nghĩa Trọng thương ở một số nước trên thế
giới
2.4.1. Chủ nghĩa Trọng thương ở Ý
2.4.2. Chủ nghĩa Trọng thương ở Pháp
2.4.3. Chủ nghĩa Trọng thương ở Tây Ban Nha
2.4.4. Chủ nghĩa Trọng thương ở Anh
Chương 3: Kinh tế chinh trị Tư sản cổ điển và Cổ
điển mới
[1]
25 – 74;
3.1. Học thuyết kinh tế Tư sản cổ điển
75 – 86;
3.1.1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của Kinh tế chinh
121 – 166
trị Tư sản cổ điển
3.1.2. Các lý thuyết kinh tế của Kinh tế chinh trị Tư
[2]
28 – 55;
sản cổ điển
110 – 119;
3.1.3. Sự suy tàn của Kinh tế chinh trị Tư sản cổ điển
156 – 229
3.2. Kinh tế chinh trị Tiểu tư sản
3.2.1. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm cơ bản của
Kinh tế chinh trị Tiểu tư sản
3.2.2. Nội dung cơ bản của Kinh tế chinh trị Tiểu tư
[3]
79 – 241;
3


sản
3.3. Các lý thuyết kinh tế của trường phái Cổ điển mới
3.3.1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm cơ bản của trường
phái Cổ điển mới
3.3.2. Nội dung cơ bản của trường phai Cổ điển mới
Chương 4: Học thuyết kinh tế của K.Marx và sự
phê phán các học thuyết kinh tế
4.1. Nguyên nhân ra đời của chủ nghĩa K.Marx
4.2. Quá trình hình thành học thuyết kinh tế của
K.Marx
4.2.1. Giai đoạn hình thành cơ sở lý luận cuả học
thuyết kinh tế của K.Marx - (1841-1848)
4.2.2. Giai đoạn xây dựng học thuyết kinh tế K.Marx (1848-1867)
4.2.3. Giai đoạn hoàn thiện học thuyết kinh tế của
K.Marx - 1867-1895)
4.3. Những cống hiến lớn lao của K.Marx đối với lịch
sử các học thuyết kinh tế
4.3.1. K.Marx đưa ra quan niệm mới về kinh tế chính
trị
4.3.2. K.Marx đã phát hiện ra tính chất hai mặt của lao
động sản xuất hàng hoá
4.3.3. Những cống hiến của Marx trong lý luận giá trị
thặng dư
4.4. V.I.Lênin hoàn thiện và phát triển học thuyết kinh
tế của Marx
4.4.1. Tư tưởng của V.I .Lênin về chủ nghĩa tư bản độc
quyền (CNTBĐQ)
4.4.2. Tư tưởng của V.I.Lênin về thời kì quá độ lên
CNXH.
Chương 5: Học thuyết Keynes và trường phái
Keynes
5.1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của trường phái
Keynes
5.1.1. Hoàn cảnh ra đời
5.1.2. Đặc điểm của trường phái Keynes
5.2. Lý thuyết chung về việc làm của J.M.Keynes
(1884-1946)
5.2.1. Khái quát về lý thuyết chung vÒ việc làm
5.2.2. Các phạm trù cơ bản trong lý thuyết chung vÒ
việc làm
5.2.3. Vai trò kinh tế của nhà nước theo học thuyết
Keynes
4

252 – 256;
317 – 352;
375 – 447

[1]

105-120

[2]

140-155

[3]

226-288

[1]

167-201

[2]

230-270

[3]

315-367


5.3. Các lý thuyết của trường phái Keynes mới
5.3.1. Trường phái Keynes ở Mỹ
5.3.2. Trường phái Keynes ở Pháp
Chương 6: Lý thuyết kinh tế của “Chủ nghĩa tự do
mới”
6.1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm lý luận kinh tế của
các trường phái “Chủ nghĩa tự do mới”
6.2. Chủ nghĩa tự do mới ở Cộng Hoà Liên Bang ĐứcLý thuyết về “nền kinh tế thị trường xã hội”
6.2.1. Những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường
xã hội ở Công Hoà Liên Bang Đức
6.2.2. Chức năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị
trường xã hội
6.2.3. Yếu tố xã hội trong nền kinh tế thị trường
6.2.4. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị
trường xã hội
6.3. Chủ nghĩa bảo thủ mới ở Mỹ
6.3.1. Lý thuyết tiền tệ
6.3.2. Trường phái trọng cung ở Mỹ
6.3.3. “Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lý”ở Mỹ
Chương 7: Học thuyết kinh tế của Trường phái
chính hiện đại
7.1. Sự xuất hiện và đặc điểm của trường phái chính
hiện đại
7.2. Lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp
7.2.1. Cơ chế thị trường
7.2.2. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị
trường
7.3. Lý thuyết về giới hạn khả năng sản xuất và sự lựa
chọn
7.4. Lý thuyết về lạm phát
7.4.1. Các định nghĩa về lạm phát
7.4.2. Tác động của lạm phát
7.4.3. Nguồn gốc của lạm phát
Chương 8: Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế và
thương mại quốc tế
8.1. Các học thuyết tăng trưởng kinh tế
8.1.1. Khái niệm về tăng trưởng và phát triển kinh tế
8.1.2. Lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế với
các nước đang phát triển
8.2. Các lý luận về thương mại quốc tế
8.2.1. Các quan điểm về ích lợi của thương mại quốc
tế và những công cụ chính sách ngoại thương chủ yếu
8.2.2. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối
5

[1]

202-230

[2]

271-312

[1]

231-242

[2]

313-333

[1]

243-264;
265-280.

[2]

334-346;
347-375.


8.2.3. Lý thuyết lợi thế so sánh
12. Phân bổ thời gian:
TT
Chương
1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
Tổng

Tổng số (tiết)
1
2
6
2
4
4
5
6
30

Lý thuyết
1
2
4
2
4
4
3
3
24

Thảo luận
0
0
2
0
0
0
2
2
6

13. Danh mục đề tài thảo luận:
13.1. Lý thuyết giá trị, giá cả và sự vận dụng ở Việt Nam
13.2. Lý thuyết về cơ chế thị trường và vai trò kinh tế của Nhà nước - sự vận dụng ở Việt
Nam
13.3. Lý thuyết về tiền tệ và sự vận dụng ở Việt Nam
13.4. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế và sự vận dụng ở Việt Nam
13.5. Lý thuyết thương mại quốc tế và sự vận dụng ở Việt Nam
Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày 09 tháng 3 năm 2017

CHỦ TỊCH HĐ KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Vũ Văn Hùng

TS. Võ Tá Tri
HIỆU TRƯỞNG
Duyệt

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×