Tải bản đầy đủ

ly10 bai9 tiet16 tong hop va phan tich luc

CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ DỰ GIỜ THĂM LỚP
10A10

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
Năm học 2018 - 2019


“Nếu tôi có tầm nhìn xa hơn những người khác,
đó là vì tôi đứng trên vai của những người khổng lồ”

ISAAC NEWTON
(1643-1727)
Nhà thiên văn học, vật lý học,
toán học, triết học, nhà thần học
và nhà giả kim thuật người Anh

Nhà thiên văn học, vật lý
học,toán học, triết học người
ÝCHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực

BIẾN DẠNG


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực

THAY ĐỔI
VẬN TỐC


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực
1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật
này lên vật khác. Kết quả gây ra gia tốc cho vật hoặc làm
vật biến dạng


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
4

I. Lực. Cân bằng lực


Phiếu học tập 1
1. Vẽ lực tác dụng lên dây cung, quả bóng đá, viên bida trong
các ví dụ.

2. Vẽ các lực tác dụng lên quả cầu.
3. Nêu đặc điểm của vectơ lực( gốc,
Phương, chiều, độ dài, giá của lực
và đơn vị )


T


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực
- Biểu diễn lực: được biểu diễn bằng một mũi tên .
+ Gốc là điểm đặt của lực
+ phương và chiều: là phương và chiều lực.
+ Độ dài chỉ độ lớn của lực theo một tỉ xích quy ước 
2. Giá của lực: là đường thẳng mang vectơ lực
3. Đơn vị của lực là Niu-tơn (N
)


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực
4. Các lực cân bằng là các lực tác dụng đồng thời vào cùng
một vật và không gây ra gia tốc cho vật
- Hai lực cân bằng :
T
+ Cùng tác dụng lên một vật
+ Cùng giá
+ Cùng độ lớn
+ Ngược chiều


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực
II. Tổng hợp lực

c=a+b

Quy tắc hình bình hành

F1

F2


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực
II. Tổng hợp lực
1. Thí Nghiệm


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
1

ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
PHIẾU HỌC TẬP 2
1. Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên. Quan
sát và ghi lại kết quả thí nghiệm khi thay đổi góc hợp giữa hai
lực kế.
2. So sánh tác dụng của lực F gây ra cho lò xo và tác dụng
của haiFlực
F2và gây ra cho lò xo trong thí nghiệm. Rút ra
1
định nghĩa tổng hợp lực và quy tắc tổng hơp lực.


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực
II. Tổng hợp lực
1. Thí Nghiệm
2. Định nghĩa
Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng
một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.
3. Quy tắc hình bình hành
Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình
hành, thì đường chéo kẻ từ điểm
đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
3

ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

I. Lực. Cân bằng lực
II. Tổng hợp lực
Phiếu học tập 3
1. Vận dụng quy tắc hình bình hành tìm hợp lực của 3 lực
như sau?
F1

F12

F2
F3

Cộng
từng đôi
một

F


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực
II. Tổng hợp lực

Quy tắc
đa giác

F1

Cộng
từng đôi
một

F20
F12

F30

F2
F2
F3

F

F
F3


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực
II. Tổng hợp lực

P = - T <=> P + T = 0


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực
II. Tổng hợp lực
III. Điều kiện cân bằng của chất điểm
Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực
tác dụng lên nó phải bằng không

F= F1 + F2 + F3 + …= 0


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực
II. Tổng hợp lực
III. Điều kiện cân bằng của chất điểm
IV. Phân tích lực


BÀI 9 – TIẾT 15: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. Lực. Cân bằng lực
II. Tổng hợp lực
III. Điều kiện cân bằng của chất điểm
IV. Phân tích lực


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×