Tải bản đầy đủ

Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Khu vực Đông Á

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO …..
TRƯỜNG THCS PHAN CHÂU TRINH
NHIỆT LiỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP.

Giáo viên: ……
Tổ: Sử - Địa
1


KIỂM TRA BÀI CŨ
Nhận xét sự
phân bố dân
cư của khu
vực Nam Á và
giải thích
nguyên nhân?


Xa ngắm thác núi Lư
Nắng rọi Hương Lô khói tía bay
Xa trông dòng thác trước sông này

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước
Tưởng dải ngân hà tuột khỏi mây.
(Lư Sơn là một dãy núi nằm ở phía Nam thành phố Cửu
Trích: Văn học 7
Giang,

3


4


1. Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á


1. Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á:
a. Vị trí địa lí

Nằm ở phía đông châu Á, tiếp giáp với Thái Bình Dương ở phía Đông.


1.VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ph¹m vi khu vùc ®«ng ¸

a. Vị trí

- Điểm cực Bắc:
480B.
- Điểm cực
Nam: 190B.

NG
U
TR

¸

B¾c ¸

480B


190B

NAM ¸
§«ng Nam ¸


Đông Á tiếp giáp với khu vực nào của châu Á?


?

Đông Á tiếp giáp với những biển nào?


b. Phạm vi

Trung Quốc

Triều Tiên

Đông Á gồm các
quốc gia và
những vùng
lãnh thổ nào?

Nhật Bản
Hàn Quốc

VLT Đài Loan


-Lãnh thổ khu vực Đông Á có thể chia làm mấy bộ phận,
đó là những bộ phận nào?

- Hai bộ phận:
+ Phần đất
liền gồm
Trung Quốc
và bán đảo
Triều Tiên.

+ Phần hải đảo gồm: quần đảo Nhật bản, đảo Đài Loan và đảo Hải Nam.


Tiết: 14 Bài 12 : ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á
1. Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á:
a. vị trí
- Nằm ở phía đông châu Á, tiếp giáp với Thái Bình Dương ở phía
Đông.
b. Phạm vi
+ Phần đất liền: Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.
+ Phần hải đảo: quần đảo Nhật Bản, đảo Đài Loan và đảo Hải Nam
 
 
 
 


1. Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á
2. Đặc điểm tự nhiên
a. Phần đất liền


Nhóm 1
Thảo luận
nửa phía
Tây
gồm: 1.1
(Địa hình,
1.2 khí hậu,
1.3 sông
ngòi, 1.4,
1.5 cảnh
quan

NỬA PHÍA TÂY

+ Phần đất liền gồm Trung Quốc và bán
đảo Triều Tiên.

NỬA PHÍA ĐÔNG

Nhóm 2 Thảo
luận nửa
phía Đông
gồm: 2.1 (Địa
hình, 2.2 khí
hậu, 2.3 sông
ngòi, 2.4
cảnh quan


Nhóm 1: Xem tranh nửa phía Tây

15


Nửa phía Tây: Núi cao Côn Luân

16


Nửa phía Tây: Sơn nguyên Tây Tạng

17


18


Nửa phía Tây: Bồn địa Duy Ngô Nhĩ
19


Nửa phía Tây: Bồn địa Ta-rim


Kiểu khí hậu
cận nhiệt lục
địa, kiểu khí
hậu núi cao

21


Nửa phía Tây: THƯỢNG NGUỒN SÔNG HOÀNG HÀ

22


Nửa phía Tây: THƯỢNG NGUỒN SÔNG
TRƯỜNG GIANG

23


Nửa phía Tây: Thảo nguyên khô ở bồn địa Duy Ngô Nhĩ


Nửa phía Tây: Hoang mạc Tac-la-Ma-can

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×