Tải bản đầy đủ

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đến với Vườn quốc gia Tràm Chim (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

----------

LÊ THỊ THÙY DƯƠNG

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐẾN VỚI
VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

CẦN THƠ, 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

----------


LÊ THỊ THÙY DƯƠNG

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐẾN VỚI
VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Ngành Quản Trị Kinh Doanh
Mã ngành: 60340102

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. Lưu Tiến Thuận

CẦN THƠ, 2016


CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG

Luận văn này, với tựa đề là “Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của
du khách đến với Vườn quốc gia Tràm Chim”, do học viên Lê Thị Thùy Dương
thực hiện theo sự hướng dẫn của TS. Lưu Tiến Thuận. Luận văn đã được báo cáo
và được Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày……………
Ủy viên

Ủy viên – Thư ký

(Ký tên)

(Ký tên)

Phản biện 1

Phản biện 2

(Ký tên)

(Ký tên)

Chủ tịch Hội đồng
(Ký tên)i

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Đào tạo Sau đại học – Trường
Đại học Tây Đô cùng các quý Thầy Cô đã giúp tôi trang bị những tri thức, tạo
môi trường điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận
văn này.
Với lòng kính trọng và biết ơn, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến
Thầy TS. Lưu Tiến Thuận đã hướng dẫn tận tình cho tôi trong suốt thời gian thực
hiện nghiên cứu này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Quản lý Trung tâm Dịch vụ Du lịch sinh thái
và Giáo dục môi trường Vườn quốc gia Tràm Chim, những du khách đã hợp tác
chia sẽ thông tin, cung cấp cho tôi nhiều nguồn tư liệu, tài liệu hữu ích phục vụ
cho đề tài nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh Lê Chế Linh –
Phó Phòng Điều hành Du lịch đã tạo điều kiện để tôi đến khảo sát, lấy ý kiến du
khách phục vụ cho đề tài.
Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và những người bạn đã động viên,
hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.


ii
TÓM TẮT

Du lịch hiện nay đang là điều kiện và là cơ hội cho các Vườn quốc gia,
Khu bảo tồn phát triển các loại hình du lịch sinh thái kết hợp với bảo tồn các giá
trị sinh thái đặc trưng. Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, Vườn quốc gia
Tràm Chim có những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái. Vì vậy,
mục tiêu của đề tài là xác định, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng
của du khách khi đến với VQG Tràm Chim, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm
nâng cao sự hài lòng của du khách đến với VQG Tràm Chim. Nghiên cứu đã xác
định được mô hình đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách
gồm 06 yếu tố là: (1) Phong cảnh và môi trường du lịch; (2) Cơ sở hạ tầng; (3)
Hậu cần; (4) Mức giá; (5) Nhân viên; (6) An ninh trật tự, an toàn. Số liệu sử
dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 250 du khách. Số liệu
được xử lý, kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân
tích hồi quy. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, có 05 yếu tố tác động đến sự hài
lòng của du khách. Trong đó, 02 yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hài lòng của
du khách là “An ninh trật tự, an toàn; Phong cảnh và môi trường du lịch”. Thông
qua kết quả phân tích và tổng hợp những ý kiến đóng góp của du khách trong quá
trình khảo sát, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp phát triển về môi trường
du lịch, cơ sở hạ tầng, an ninh, an toàn, nhân viên, mức giá nhằm nâng cao mức
độ hài lòng của du khách khi đến với VQG Tràm Chim.
Từ khóa: Du lịch sinh thái, Sự hài lòng, Tràm Chim.


iii

ABSTRACT
Nowadays, tourism is the condition as well as the opportunity for National
Parks, Natural Sanctuaries where types of eco-tourism combining with
reservation of typical ecological values can be developed. With the available
potentialities and advantages, Tram Chim National Park has many advantageous
conditions for eco-tourism development. Therefore, the target of topic is defining
and evaluating factors that affect the tourists’ satisfaction when they visit Tram
Chim National Park, then proposing some solutions to increase the tourists’
satisfaction. Research determined the model for evaluating factors that affect the
tourists’ satisfaction with 06 ones: (1) Scenery and tourism environment; (2)
Infrastructure; (3) Logistics; (4) Price; (5) Staff; (6) Security and safety. Data
used in the thesis is collected from survey results of 250 tourists. The data is
handled and appraised by Cronbach’s Alpha coefficient and regression analysis.
The analytic results showed that there are 05 factors affect the tourist’
satisfaction. Among them, 02 factors having the most impact on the tourists’
satisfaction are Security and safety and Scenery and tourism environment. From
the analytic results and synthesizing opinions of tourists, the research proposed
some solutions in order to develop tourism environment, infrastructure, security,
safety, staff and price so that the tourists’ satisfaction can be enhanced when they
pay a visit to Tram Chim National Park.


iv

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu
của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được công bố trong bất cứ một công
trình khoa học nào khác.

Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2016
Học viên thực hiện

Lê Thị Thùy Dương


v

MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ......................................................... 1
1.1 Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1
1.2 Lược khảo tài liệu...................................................................................... 2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................. 7
1.3.1 Mục tiêu chung ....................................................................................... 7
1.3.2 Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 7
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................. 7
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 7
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 7
1.5 Đóng góp của luận văn .............................................................................. 8
1.6 Kết cấu của luận văn.................................................................................. 8
Tóm tắt chương 1 ............................................................................................ 8
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI................................................ 9
2.1 Một số khái niệm cơ bản về du lịch ........................................................... 9
2.1.1 Các khái niệm về du lịch và DLST ......................................................... 9
2.1.2 Sản phẩm du lịch .................................................................................. 11
2.1.3 Khách du lịch........................................................................................ 13
2.1.4 Nhu cầu du lịch..................................................................................... 13
2.1.5 Thị trường du lịch................................................................................. 13
2.2 Dịch vụ du lịch và khu du lịch ................................................................. 14
2.2.1 Dịch vụ du lịch ..................................................................................... 14
2.2.2 Khu du lịch ........................................................................................... 15
2.3 Sự hài lòng của khách hàng và khách du lịch ........................................... 17
2.3.1 Sự hài lòng của khách hàng .................................................................. 17
2.3.2 Sự hài lòng của khách du lịch ............................................................... 18
2.4 Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài........................................ 19
2.4.1 Mô hình nghiên cứu của Pizam et al (1978) .......................................... 19
2.4.2 Mô hình nghiên cứu của Poon & Low (2005) ....................................... 20
2.4.3 Công trình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của du
khách đối với du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre (2013) ....................................... 22
2.4.4 Công trình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi du lịch sinh thái
của khách du lịch Việt Nam (2014) ............................................................... 23


vi
2.5 Hiện trạng phát triển DLST tại VQG Tràm Chim .................................... 24
2.5.1 Đôi nét về VQG Tràm Chim................................................................. 24
2.5.2 Hiện trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đến với
VQG Tràm Chim .......................................................................................... 26
2.6 Mô hình nghiên cứu đề xuất .................................................................... 31
2.6.1 Giải thích các yếu tố có mặt trong mô hình ........................................... 33
2.6.2 Các giả thiết nghiên cứu ....................................................................... 35
Tóm tắt chương 2 .......................................................................................... 36
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 37
3.1 Quy trình nghiên cứu ............................................................................... 37
3.1.1 Nghiên cứu sơ bộ.................................................................................. 37
3.1.2 Nghiên cứu chính thức.......................................................................... 38
3.2 Xây dựng thang đo và câu hỏi khảo sát.................................................... 38
3.2.1 Xây dựng thang đo và những câu hỏi của các yếu tố tác động đến sự hài
lòng của du khách đến với VQG Tràm Chim................................................. 38
3.2.2 Thang điểm đánh giá ............................................................................ 40
3.3 Phương pháp chọn mẫu và thu thập số liệu .............................................. 40
3.3.1 Phương pháp chọn mẫu......................................................................... 40
3.3.2 Thu thập số liệu .................................................................................... 41
3.4 Phương pháp xử lý số liệu ....................................................................... 41
Tóm tắt chương 3 .......................................................................................... 43
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................ 44
4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu ....................................................................... 44
4.2 Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha ....................... 46
4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .......................................................... 48
4.3.1 Thang đo các yếu tố tác động đến sự hài lòng của du khách đến với VQG
Tràm Chim .................................................................................................... 49
4.3.2 Thang đo Sự hài lòng của du khách đến với VQG Tràm Chim.............. 54
4.3.3 Điều chỉnh mô hình .............................................................................. 54
4.4 Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng của du khách đến với
VQG Tràm Chim........................................................................................... 55
4.4.1 Phong cảnh và môi trường du lịch......................................................... 56
4.4.2 Cơ sở hạ tầng........................................................................................ 56
4.4.3 Hậu cần ................................................................................................ 57


vii
4.4.4 Mức giá ................................................................................................ 57
4.4.5 Nhân viên ............................................................................................. 58
4.4.6 An ninh trật tự, an toàn ......................................................................... 58
4.5 Xây dựng mô hình hồi quy ...................................................................... 59
4.6 Thảo luận kết quả .................................................................................... 63
Tóm tắt chương 4 .......................................................................................... 63
Chương 5: HÀM Ý QUẢN TRỊ VÀ KẾT LUẬN ............................... 64
5.1 Hàm ý quản trị......................................................................................... 64
5.1.1 Hàm ý quản trị cho yếu tố An ninh trật tự, an toàn................................ 64
5.1.2 Hàm ý quản trị cho yếu tố Phong cảnh và môi trường du lịch ............... 64
5.1.3 Hàm ý quản trị cho yếu tố Cơ sở hạ tầng............................................... 65
5.1.4 Hàm ý quản trị cho yếu tố Mức giá ....................................................... 66
5.1.5 Hàm ý quản trị cho yếu tố Nhân viên.................................................... 67
5.2 Kết luận................................................................................................... 69
5.3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................... 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................... 71
PHỤ LỤC..................................................................................................... 74


viii

DANH SÁCH BẢNG
Bảng 2.1 Bảng giá thuê các phương tiện tàu thuyền tham quan ở VQG Tràm
Chim ............................................................................................................. 29
Bảng 2.2 Bảng thống kê số lượng du khách và doanh thu từ năm 2013 đến
6
tháng đầu năm 2016 ...................................................................................... 31
Bảng 3.1 Các biến trong từng nhân tố của thang đo tác động đến sự hài lòng của
du khách đến với VQG Tràm Chim ............................................................... 39
Bảng 4.1 Bảng thống kê mẫu......................................................................... 44
Bảng 4.2 Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của các thành phần thang đo các yếu tố
tác động đến sự hài lòng của du khách đến với VQG Tràm Chim.................. 46
Bảng 4.3 Hệ số Cronbach’s Alpha của yếu tố Phong cảnh và môi trường du lịch
sau khi loại biến PM1 .................................................................................... 48
Bảng 4.4 Kết quả phân tích EFA lần 01 của thang đo các yếu tố tác động đến sự
hài lòng của du khách đến với VQG Tràm Chim ........................................... 50
Bảng 4.5 Kết quả phân tích EFA lần 02 (tiếp tục loại biến CT4).................... 51
Bảng 4.6 Kết quả phân tích EFA lần 03 (tiếp tục loại biến HC4) ................... 52
Bảng 4.7 Kết quả EFA của thang đo Sự hài lòng của du khách...................... 54
Bảng 4.8 Giá trị trung bình của yếu tố Phong cảnh và môi trường du lịch...... 56
Bảng 4.9 Giá trị trung bình của yếu tố Cơ sở hạ tầng..................................... 57
Bảng 4.10 Giá trị trung bình của yếu tố Hậu cần............................................ 57
Bảng 4.11 Giá trị trung bình của yếu tố Mức giá ........................................... 58
Bảng 4.12 Giá trị trung bình của yếu tố Nhân viên ........................................ 58
Bảng 4.13 Giá trị trung bình của yếu tố An ninh trật tự, an toàn .................... 58
Bảng 4.14 Hệ số đánh giá độ phù hợp của mô hình ....................................... 59
Bảng 4.15 Các thông số thống kê của mô hình hồi quy.................................. 62


ix

DANH SÁCH HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
Hình 2.1 Mô hình sự hài lòng của khách du lịch – Pizam et al., 1978 ............ 20
Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch – Poon&Low, 2005
...................................................................................................................... 21
Hình 2.3 Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của du
khách đối với du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre của Phan Ngọc Châu (2013)...... 22
Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu ý định hành vi du lịch sinh thái của du khách Việt
Nam của Nguyễn Thảo Nguyên (2014) ......................................................... 23
Hình 2.5 Mô hình nghiên cứu đề xuất............................................................ 32
Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu ...................................................................... 37
Hình 4.1 Đồ thị Histogram kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn .... 60
Hình 4.2 Đồ thị giá trị dự đoán và phần dư .................................................... 61


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×