Tải bản đầy đủ

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự đáp ứng công việc của công chức ngành Thuế tại tỉnh Sóc Trăng (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
--------------

ĐẶNG THỊ THÚY KIỀU

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG
ĐẾN SỰ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC
CỦA CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ
TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Ngành: Quản trị Kinh doanh
Mã ngành: 60340102

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. Võ Khắc Thƣờng

CẦN THƠ, 2016CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG
Luận văn này, với đề tựa là “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
sự đáp ứng công việc của công chức ngành Thuế tại tỉnh Sóc Trăng”, do
học viên Đặng Thị Thúy Kiều thực hiện theo sự hướng dẫn của PGS.TS Võ
Khắc Thường. Luận văn đã được báo cáo và được Hội đồng chấm luận văn
thông qua ngày 21/01/2017.
Ủy viên

Ủy viên - Thư ký

(Ký tên)

(Ký tên)

---------

----------

Phản biện 1

Phản biện 2

(Ký tên)

(Ký tên)

---------

----------

Cán bộ hướng dẫn

Chủ tịch hội đồng

(Ký tên)

(Ký tên)

------------------


ii

LỜI CẢM ƠN
Để có thể hoàn thành luận văn này tác giả xin gửi lời cảm ơn đến quý
Thầy, Cô Trường Đại học Tây Đô. Với sự giảng dạy, hướng dẫn tận tình và
sự sắp xếp, tổ chức lớp học hợp lý để tác giả có được cơ hội tiếp cận những
phương pháp học tập, nghiên cứu, tư duy mới. Tác giả xin chân thành cảm
ơn PGS.TS Đào Duy Huân đã làm việc nghiêm túc, mời giảng viên giàu
kinh nghiệm, chuyên môn sâu rộng, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt
huyết trong công tác đào tạo. Xin cảm ơn quý Thầy trong Hội đồng Bảo vệ
đề cương chi tiết đã gợi ý hướng đi phù hợp của đề tài, tạo nhiều thuận lợi
cho quá trình nghiên cứu của tác giả. Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn
sâu sắc đến PGS.TS Võ Khắc Thường đã tận tâm hướng dẫn để tác giả
hoàn thành tốt luận văn của mình.
Xin cảm ơn tất cả các cô, chú, anh, chị, bạn bè và đồng nghiệp đang
công tác trong hệ thống ngành Thuế tại tỉnh Sóc Trăng đã nhiệt tình hỗ trợ
trong việc thu thập số liệu, đã dành thời gian quý báu trả lời câu hỏi khảo
sát của đề tài.
Do hạn chế về thời gian, mặc dù đã được sự hướng dẫn tận tình của
Thầy hướng dẫn và nỗ lực của tác giả, nhưng chắc chắn luận văn không thể
tránh khỏi sự thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý Thầy
Cô, đồng nghiệp và toàn thể bạn bè để luận văn được hoàn chỉnh hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả

Đặng Thị Thúy Kiều


iii

TÓM TẮT
Đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự đáp ứng công việc
của công chức ngành Thuế tại tỉnh Sóc Trăng” được thực hiện từ tháng
04 năm 2016 đến tháng 10 năm 2016.
Thông qua đề tài nghiên cứu tác giả sử dụng các phương pháp nghiên
cứu chủ yếu như: Phương pháp thống kê mô tả, phân tích nhân tố, phân tích
hồi quy, kiểm định ANOVA… Đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
sự đáp ứng công việc trong lĩnh vực ngành Thuế tại tỉnh Sóc Trăng sẽ đóng
góp quan trọng vào việc đánh giá thực trạng công chức trong ngành, làm cơ
sở tham mưu cho các cấp lãnh đạo hoạch định chiến lược phát triển nguồn
nhân lực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Xét thấy tính
thực tiễn và có nghĩa trong định hướng phát triển của ngành, tác giả đã kế
thừa các phương pháp nghiên cứu trước đó và có điều chỉnh các thành phần
thang đo cho phù hợp với nghiên cứu hiện tại, nhằm làm sáng tỏ một số
vấn đề về sự đáp ứng công việc của công chức ngành Thuế tại tỉnh Sóc
Trăng.
Kết quả nghiên cứu xác định có 05 thành phần có ảnh hưởng đến mô
hình gồm: (1) Năng lực chuyên môn, (2) Thái độ làm việc, (3) Điều kiện
làm việc, (4) Động lực làm việc, (5) Môi trường làm việc. Thông qua phân
tích dữ liệu từ 165 phiếu khảo sát cho thấy thành phần NLCM có hệ số
Beta là 0,310, thành phần TĐLV có hệ số Beta là 0,342 thành phần ĐKLV
có hệ số Beta là 0,001, thành phần ĐLLV có hệ số Beta là 0,105, thành
phần MTLV có hệ số Beta là 0,146. Do đó, thứ tự ảnh hưởng của các thành
phần đến sự đáp ứng công việc được xác định như sau: TĐLV, NLCM,
MTLV, ĐLLV, ĐKLV.
Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa thực tiễn, nhất là trong giai
đoạn hiện nay, ngành Thuế đang đẩy mạnh tính minh bạch hóa trong hoạt
động của mình, đặc biệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuế,
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển. Trong khi
đó, để đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng thì trước hết, công chức ngành
Thuế phải thể hiện được tính đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra. Do vậy, xác
định đúng yếu tố tác động, ảnh hưởng đến sự đáp ứng công việc của công
chức ngành Thuế là một bước quan trọng nhằm tăng hiệu quả phục vụ
khách hàng, đem lại thuận tiện, hài lòng cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ
chức và người dân.


iv

ABSTRACT
The thesis "Analysis of factors affecting the response work of the tax
service officials in Soc Trang Province" was implemented from July 2016
to September 04, 2016.
Through this research the author used the main research methods
such as descriptive statistics method, factor analysis, regression analysis,
ANOVA test ... topic analysis of factors affecting the response work in the
field of tax service in Soc Trang province will contribute significantly to
assess the status of employees in the branch, as a basis for advising the
leaders in strategic planning development of human resources to meet the
practical needs of the current phase present. Deems practical means of
orientation and development of the industry, the author has inherited the
previous research methods and adjust components scales to fit the current
study, in order to clarify some problems on the job to meet the tax service
officials in Soc Trang province. the results identified 06 elements that
affect the model are: (1) Energy qualifications, (2) attitude to work, (3)
working
conditions,
(4)
Motivation
to
work,
(5)
work
environment. Through analysis of data from 165 survey forms we see
components NLCM Beta coefficient is 0.310, components TDLV Beta
coefficient is 0.342, components DKLV Beta coefficient is 0.001,
components DLLV Beta coefficient is 0.105, components MTLV Beta
coefficient is 0.146. Therefore, the order of the components affect the
response to the job is defined as follows: TDLV, NLCM, MTLV, DLLV,
DKLV.
The results of the research has practical significance, especially in the
current period, the tax service is promoting transparency in its activities
goods, especially in the reform of tax administrative procedures, creating
favorable conditions for the people and businesses grow. Meanwhile, to
meet customer requirements, first, the tax service officers must demonstrate
responsiveness job requirements posed. Therefore, determine the factors
that impact, influence the response work of the tax service officers is an
important step towards increasing the efficiency of customer service,
providing convenient, satisfied for the business community , organizations
and people.


v

LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu
thập và kết quả phân tích trong đề tài là hoàn toàn trung thực, đề tài không
trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào trước đây.

Tác giả

Đặng Thị Thúy Kiều


vi

MỤC LỤC
CHƢƠNG I
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Đặt vấn đề
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Cơ sở khoa học và thực tiễn
1.2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu
1.2.1 Lược khảo một số nghiên cứu
1.2.2 Đánh giá tổng quan tài liệu nghiên cứu
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
1.3.1 Mục tiêu chung
1.3.2 Mục tiêu cụ thể
1.4 Kiểm định giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu
1.4.1 Kiểm định giả thuyết
1.4.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.5 Phạm vi nghiên cứu
1.5.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu
1.5.2 Giới hạn vùng nghiên cứu
1.5.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5.4 Thời gian nghiên cứu
1.6 Bố cục đề tài nghiên cứu
TIỂU KẾT CHƢƠNG 1

Trang
1
1
2
3
3
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8

CHƢƠNG 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN
Cơ sở lý luận
2.1 Một số khái niệm
2.1.1 Công chức
2.1.2 Năng lực
2.1.3 Năng lực chuyên môn
2.1.4 Năng lực tâm lý
2.1.5 Thái độ làm việc

9
9
9
10
10
11
11


vii

2.1.6 Điều kiện làm việc
11
2.1.7 Động lực làm việc
11
2.1.8 Môi trường làm việc
12
2.1.9 Đáp ứng công việc
12
2.2 Tổng quan về một số nhiệm vụ của ngành Thuế đang tập trung thực
hiện liên quan đề tài
13
2.2.1 Xây dựng vị trí việc làm
13
2.2.2 Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho
người nộp thuế
14
TIỂU KẾT CHƢƠNG 2
14
CHƢƠNG 3
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ THỰC TRẠNG
CÔNG VIỆC CỦA CÔNG CHỨCNGÀNH THUẾ
TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu
16
3.1.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
17
3.1.2 Thiết kế nghiên cứu
18
3.1.3 Mô hình nghiên cứu
19
3.1.4 Tổng thể và chọn mẫu nghiên cứu
20
3.1.5 Thang đo
21
3.1.6 Xây dựng các biến quan sát
21
3.1.7 Phương pháp phân tích số liệu
24
3.2 Tổng quan về ngành thuế tại tỉnh sóc trăng
27
3.2.1 Cơ cấu tổ chức của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng
27
3.2.2 Vị trí chức năng của Cục Thuế
28
3.2.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Thuế
28
3.3 Tổng quan về Chi cục Thuế huyện
31
3.3.1 Chức năng
31
3.3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn
31
3.3.3 Cơ cấu tổ chức
33
3.4 Một số thực trạng hoạt động của ngành Thuế tại tỉnh Sóc Trăng 34
3.4.1 Định hướng phát triển của ngành Thuế
36


viii

3.4.2 Thực hiện công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá công tác quản
lý thuế
37
3.4.3 Thực trạng về năng lực tâm lý
38
3.4.4 Thực trạng về năng lực chuyên môn
39
3.4.5 Thực trạng về thái độ làm việc
39
3.4.6 Thực trạng về điều kiện làm việc
40
3.4.7 Thực trạng về động lực làm việc
41
3.4.8 Thực trạng về môi trường làm việc
42
TIỂU KẾT CHƢƠNG 3
43
CHƢƠNG 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP
4.1 Kết quả nghiên cứu
4.1.1 Mô tả dữ liệu
4.1.2 Đánh giá sơ bộ thang đo
4.1.3 Phân tích nhân tố (EFA – exploratory factor analysis
4.1.3.1 Kết quả phân tích nhân tố (EFA – Exploratory Factor Analysis)
4.1.3.2 Đặt tên và giải thích nhân tố
4.1.3.3 Mô hình điều chỉnh
4.1.3.4 Giả thuyết cho mô hình
4.1.4 Phân tích hồi quy đa biến
4.1.5 Thảo luận kết quả hồi quy
4.1.6 Kết quả thống kê về mức đáp ứng công việc
4.1.7 Kiểm định sự khác biệt về sự đáp ứng yêu cầu công việc theo
đặc tính cá nhân
4.1.7.1 Kiểm định sự khác biệt theo “Giới tính”
4.1.7.2 Kiểm định sự khác biệt theo “Thâm niên”
4.1.7.3 Kiểm định sự khác biệt theo “Độ tuổi”
4.1.7.4 Kiểm định sự khác biệt theo “Trình độ”
4.1.7.5 Kiểm định sự khác biệt theo “Thu nhập”
4.1.7.6 Kiểm định sự khác biệt theo “Bộ phận công tác”
4.2 Giải pháp
4.2.1 Giải pháp về Năng lực chuyên môn
4.2.1.1 Cơ sở đề ra giải pháp
4.2.1.2 Nội dung của giải pháp

44
44
47
51
51
55
56
56
57
59
61
các
62
63
63
64
64
65
65
66
66
66
66


ix

4.2.1.3 Cách thực hiện
4.2.2 Giải pháp về Thái độ làm việc
4.2.2.1 Cơ sở đề ra giải pháp
4.2.2.2 Nội dung của giải pháp
4.2.2.3 Cách thực hiện
4.2.3 Giải pháp về Điều kiện làm việc
4.2.3.1 Cơ sở đề ra giải pháp
4.2.3.2 Nội dung của giải pháp
4.2.3.3 Cách thực hiện
4.2.4 Giải pháp về Động lực làm việc
4.2.4.1 Cơ sở đề ra giải pháp
4.2.4.2 Nội dung của giải pháp
4.2.4.3 Cách thực hiện
4.2.5.Giải pháp về Môi trường làm việc
4.2.5.1 Cơ sở đề ra giải pháp
4.2.5.2 Nội dung của giải pháp
4.2.5.3 Cách thực hiện
TIỂU KẾT CHƢƠNG 4

67
68
68
68
69
70
70
70
71
72
72
72
73
73
73
74
74
75

CHƢƠNG 5
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận
5.2 Kiến nghị
5.3 Hạn chế của nghiên cứu

76
77
79


x

DANH SÁCH BẢNG
Bảng
Bảng 3.1
Bảng 3.2
Bảng 3.3
Bảng 3.4
Bảng 4.1
Bảng 4.2
Bảng 4.3
Bảng 4.4
Bảng 4.5
Bảng 4.6
Bảng 4.7
Bảng 4.8
Bảng 4.9
Bảng 4.10
Bảng 4.11
Bảng 4.12
Bảng 4.13
Bảng 4.14
Bảng 4.15
Bảng 4.16
Bảng 4.17
Bảng 4.18
Bảng 4.19
Bảng 4.20
Bảng 4.21
Bảng 4.22
Bảng 4.23
Bảng 4.24
Bảng 4.25
Bảng 4.26
Bảng 4.27
Bảng 4.28
Bảng 4.29

Nội dung
Biến quan sát các nhân tố
Phương pháp phân tích số liệu theo mục tiêu
Thực trạng bố trí con người ở các Chi cục Thuế
Cam kết về thuế nhập khẩu theo các hiệp định thương mại song
phương và đa phương đã ký kết
Thâm niên công tác
Độ tuổi
Học vấn
Thu nhập
Bộ phận công tác
Giới tính
Cronbach Alpha của thành phần Năng lực tâm lý
Cronbach Alpha của thành phần Năng lực chuyên môn
Cronbach Alpha của thành phần Thái độ làm việc
Cronbach Alpha của thành phần Điều kiện làm việc
Cronbach Alpha của thành phần Động lực làm việc
Cronbach Alpha của thành phần Môi trường làm việc
Cronbach Alpha của thành phần Sự đáp ứng công việc chung
Kiểm định KMO và Bartlett
Tổng phương sai được giải thích (Total Variance Explained)
Ma trận nhân tố xoay (Rotated Component Matrix)
Mô hình điều chỉnh qua kiểm định Cronbach Alpha và phân tích
nhân tố khám phá
Hệ số hồi quy sử dụng phương pháp Enter
Tóm tắt mô hình (Model Summary)
Phân tích phương sai
Vị trí quan trọng của các yếu tố
Thống kê mô tả
Group Statistics
Independent Samples Test
Kết quả One-Way ANOVA so sánh mức độ thỏa mãn theo “Thâm
niên” công tác
Kết quả One-Way ANOVA so sánh mức độ thỏa mãn theo “Độ tuổi”
Kết quả One-Way ANOVA so sánh mức độ thỏa mãn theo “Trình độ”
Kết quả One-Way ANOVA so sánh mức độ thỏa mãn theo “Thu
nhập”
Kết quả One-Way ANOVA so sánh mức độ thỏa mãn theo “Bộ phận
công tác”

Trang
23
24
36
37
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
51
52
53
54
56
58
58
59
60
61
63
63
64
64
65
65
65


xi

DANH SÁCH HÌNH
Hình
Hình 3.1
Hình 3.2
Hình 3.3
Hình 3.4
Hình 3.5
Hình 3.6
Hình 3.7

Nội dung
Khung nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu đề xuất
Sơ đồ tổ chức Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng
Trình độ chuyên môn của công chức
Số liệu thu qua các năm
Số lượng biên chế hiện có

Trang
17
18
19
27
34
35
35

Hình 4.1

Mô hình nghiên cứu sau khi điều chỉnh

56


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×