Tải bản đầy đủ

Tiểu luận quỹ đầu tư và thực trạng phát triển quỹ đầu tư tại việt nam

Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
TRNG I HC NGN HNG TP. H CH MINH
KHOA TH TRNG CHNG KHON

ấ TAI :

GVHD: NG VN DN
LP: T05
NHểM SINH VIấN:
1./ T Vn Quý
(030524085292)
2./ Nguyn Vn Th
(030524085343)
3./ Nguyn Thc Sỏng
4./ Lõm Ngc Hng Võn
5./ Lờ Th Mai Thi
6./ Nguyn Th Bớch Trõm

(030524085303)
(030524085422)
(030524085338)

(030524085379)

TP. H CH MINH 2017

Trang 0


§Ò tµi: Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t triÓn quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam

MỤC LỤC

Nội dung

Trang

I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ:........................................................3
1. Khái niệm............................................................................................................................3
2. Các lợi ích của việc đầu tư qua quy................................................................................3
2.1 Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro ..............................................3
2.2 Quản lí đầu tư chuyên nghiệp ...........................................................................3
2.3 Chi phí hoạt động thấp ......................................................................................3
3. Các bên tham gia ..............................................................................................................4
3.1. Công ty quản lý quy..........................................................................................4
3.2. Ngân hàng giám sát...........................................................................................4
3.3. Người đầu tư.....................................................................................................4
4. Vai trò của quy đầu tư trên thị trường chứng khoán...................................................5
5. Vai trò của quy đầu tư trên thị trường chứng khoán...................................................5
5.1. Căn cứ vào quy mô, cách thức và tính chất góp vốn .......................................5
5.1.1 Qũy đầu tư dạng đóng (Closed – end funds) ...........................................5
5.1.2 Qũy đầu tư dạng mở (Open end funds) ...................................................6
5.2. Căn cứ vào cơ cầu tổ chức – điều hành ............................................................7
5.1.1 Qũy đầu tư dạng công ty .........................................................................7
5.2.2 Qũy đầu tư dạng tín thác .........................................................................7
5.3. Căn cứ vào nguồn vốn huy động ......................................................................9
5.3.1 Quỹ đầu tư tập thể (Qũy công chúng) .....................................................9
5.3.2. Quỹ đầu tư tư nhân (Quỹ thành viên ) ...................................................9
6. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của quy đầu tư .............................................................10
6.1. Cơ cấu tổ chức ................................................................................................10
6.1.1 Hội đồng quản trị ..................................................................................10
6.1.2 Ban đại diện quỹ ...................................................................................10


6.1.3 Công ty quản lí quỹ ..............................................................................10
6.1.4 Công ty tư vấn đầu tư ...........................................................................10
6.1.5 Ngân hàng giám sát bảo quản .............................................................10
6.1.6 Cổ đông của quỹ ...................................................................................11
6.1.7 Người hưởng lợi ...................................................................................11
6.1.8 Công ty kiểm toán .................................................................................11
6.2 Hoạt động của quy đầu tư ................................................................................11
6.2.1 Hoạt động huy động vốn .......................................................................11
6.2.2 trị tài sản ròng của quỹ ( Net aset value – NAV) ...................................11
6.2.3 Giao dịch chứng chỉ đầu tư ...................................................................12
6.2.4 Hoạt động đầu tư ..................................................................................12
6.3. Các hạn chế đầu tư của quy công chúng ........................................................13
II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TRÊN THẾ GIỚI:....................................13
1. Sơ lược sự hình thành và phát triển..............................................................................13
2. Quy mô của thị trường Quy đầu tư...................................................................................15
3. Quy đầu tư phát triển của liên hợp quốc.....................................................................16
III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM:.........................................17
1. Nửa đầu những thập kỷ 90.............................................................................................17
2. Giai đoạn 2002 – 2005.....................................................................................................17
Trang 1


§Ò tµi: Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t triÓn quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam
3. Giai đoạn 2006 – 2007.....................................................................................................18
4. Giai đoạn 2008 đến nay...................................................................................................21
5. Nhận xét chung................................................................................................................22
IV. QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM – UNCDF...........................................................23

Trang 2


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
I.
KHI NIM V VAI TRề CA QUY U T:
1. Khai niờm:
Quy õu t la mụt tụ chc õu t chuyờn nghiờp do cỏc nha õu t cung gop
vụn. T nhng khoan tiờn tiờt kiờm, nhan rụi phõn tỏn trong dõn chung c tõp trung li
thanh cỏc ngun vụn ln cho cỏc nha chuyờn nghiờp s dung trong linh vc õu t kiờm
li va phõn chia cụ tc cho cỏc cụ ụng gop vụn. Cỏc khoan tiờn tiờt kiờm nay thay vi
c cỏc nha õu t a cho mụ gii chng khoỏn ờ trc tiờp mua chng khoỏn trờn th
trng thi li c gop vao quy õu t ờ thc hiờn viờc õu t tõp thờ.
2. Cac li ich cua viờc õu t qua quy :
Khi cỏc nha õu t cam thõy khụng u kiờn thc, kinh nghiờm va thi gian ờ trc
tiờp hot ụng trờn th trng chng khoỏn, h tim ờn nhng tụ chc õu t chuyờn
nghiờp ờ uy thỏc sụ tiờn õu t cua minh. Nh võy, so vi hinh thc õu t trc tiờp cua
tng cỏ nhõn, hinh thc õu t thụng qua quy õu t co nhng li thờ nhõt nh.
2.1. a dng hoa danh muc õu t, giam thiu rui ro :
Vi mụt sụ tiờn ớt oi, nha õu t muụn phõn tỏn rui ro rõt kho khn do gp phai
võn ờ giỏ tr cua cỏc chng khoỏn õu t hay ụ ln cua cỏc d ỏn. Do o, viờc quy õu
t hinh thanh trờn c s tõp hp nhng sụ tiờn nho thanh mụt khoan ln se giup cỏc nha
õu t ln hn. Viờc a dng hoa danh muc õu t duy tri c s tng trng tụt ngay
ca khi co mụt vai loi cụ phiờu trong danh muc b giam giỏ, con cỏc cụ phiờu khỏc li
tng giỏ hn mc mong i, to ra s cõn bang cho danh muc. Bi vi cỏc cụng ty trờn
thng trng vi nhng c iờm hot ụng cau cỏc nganh nghờ khỏc nhau se co chu ky
tng trng va suy thoỏi khỏc nhau, viờc õu t vao nhiờu loi cụ phiờu giup cho mc li
nhuõn cua cỏc danh muc luụn mc cõn bang.
2.2. Quan li õu t chuyờn nghiờp :
Cỏc quy õu t phỏt triờn c quan lớ bi cỏc chuyờn gia co ky nng va giau co
kinh nghiờm c la chon va sang lc, lam tng cng tớnh chuyờn nghiờp cua viờc õu
t. Mụt quy õu t vi ụi ngu cỏn bụ quan lý co trinh ụ chuyờn mụn, co kha nng phõn
tớch va chuyờn sõu va cỏc linh vc õu t se co li thờ hn so vi nhng cỏ nhõn riờng le,
khụng chuyờn nghiờp.
2.3. Chi phi hot ng thp :
Tiờt kiờm chi phớ õu t, viờc õu t thụng qua quy õu t se to ng kớ tiờt kiờm
c cỏc chi phớ tớnh trờn tng ng vụn õu t va thng uc hng cỏc u ai vờ chi
phớ giao dch.
Ngoai ra, bờn cnh li ớch cua nha õu t, ban thõn cỏc doanh nghiờp su dung vụn
cung co nhung li ớch nhõt nh ;
Cỏc doanh nghiờ se co nhiờu kha nng thu hut c ngun vụn vi chi phớ thõp
hn khi vay qua hờ thụng ngõn hang.
Viờc õu t vao doanh nghiờp thụng qua cỏc quy au t thng co gii hn nhõt
nh nờn cỏc doanh nghiờp võn am bao t chu trong hot ụng kinh doanh ma
khụng b chi phụi nh cỏc cụ ụng ln cua doanh nghiờp.
Trang 3


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
Bờn cnh o, trong quỏ trinh hot ụng, quy õu t khụng chi thuõn tuy la ni cung
cõp cỏc thụng tin tin cõy va la ni ỏnh giỏ hiờu qua cỏc d ỏn, qua o giup cỏc doanh
nghiờp ỏnh giỏ c tớnh kha thi cua cỏc d ỏn õu t.
3. Cac bờn tham gia :
Cỏc bờn tham gia hot ụng cua quy õu t chng khoỏn la cụng ty quan lý quy,
ngõn hang giỏm sỏt va ngi õu t.

Nh u
t

Ngõn hng giỏm
sỏt

3.1. Cụng ty quan ly quy :
Cụng ty quan lý quy thc hiờn quan lý quy õu t chung khoỏn. Cụng ty quan lý
quy c thanh lõp theo giõy phep hot dụng do Uy ban Chng khoỏn Nha nc cõp va
c tụ chc di hinh thc cụng ty cụ phõn hoc trỏch nhiờm hu hn vi vụn phỏp
nh 5 ty ng. Trong quỏ trinh hot ụng, cụng ty quan lý quy co thờ thanh lõp va quan
lý ng thi nhiờu quy õu t.
3.2. Ngõn hng giam sat :
Ngõn hang giỏm sỏt thc hiờn viờc bao quan, lu kớ tai san cua quy õu t chng
khoỏn va giỏm sỏt cụng ty quan lý quy trong viờc bao vờ li ớch cua ngi õu t.
iờu kiờn ờ c lam ngõn hang giỏm sỏt phai la ngõn hang thng mi ang
hot ụng hp phỏp ti Viờt Nam va c Uy ban Chng khoỏn Nha nc cõp giõy phep
hot ụng lu ký.
3.3. Ngi õu t :
Ngi õu t co nghia vu gop vụn vao quy õu t chng khoỏn qua viờc mua
chng chi quy õu t va c hn li ớch t viờc õu t cau quy õu t chng khoỏn.

4. Vai tro cua quy õu t trờn thi trng chng khoan :

Gop phõn huy ụng vụn cho viờc phỏt triờn nờn kinh tờ noi chung va gop phõn
vao s phỏt triờn cua th trng s cõp.
Trang 4


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam

Cỏc quy õu t tham gia bao lanh phỏt hanh trỏi phiờu Chớnh phu va trỏi phiờu
doanh nghiờp, cung cõp vụn cho phõt triờn cỏc nganh. Vi chc nng nay, cỏc quy õu t
gi vai tro quan trng trờn th trng s cõp.


Gop phõn vao viờc ụn nh th trng th cõp.


Vi vai tro la cỏc tụ chc õu t chuyờn nghiờp trờn th trng chng khoỏn, cỏc
quy õu t gop phõn binh ụn giỏ ca giao dch trờn th trng th cõp, gop phõn vao s
phỏt triờn cua th trng nay thụng qua cỏc hot ụng õu t chuyờn nghiờp vi cỏc
phng phỏp phõn tớch õu t khoa hc.

To cỏc phng thc huy ụng vụn a dng qua th trng chng khoa. Khi nờn
kinh tờ phỏt triờn va cỏc tai san tai chinh ngay cang to kha nng sinh li hn, ngi õu
t co khuynh hng muụn co nhiờu dng cụng cu tai chớnh ờ õu t. ờ ỏp ng nhu
cõu cua ngi õu t, cỏc quy õu t hinh thanh di nhiờu dng san phõm tai
chinhskhacs nhaunhuw thi gianỏo hn, kha nng sinh li, ụ an toan

...


Xa hụi hoa hot ụng õu t chng khoỏn. Quy õu t t to mụt phng thc
õu t c cỏc nha õu t nho, ớt co s hiờu biờt vờ chng khoỏn u thớch. No gop phõn
tng tiờt kiờm cua cụng chung õu t bng viờc thu hut tiờn õu t quy.
5. Cac loi hỡnh quy u t :
5.1. Cn c vo quy mụ, cach thc v tinh cht gop vn :
Quy õu t chia lam 2 loai :
5.1.1.

Quy õu t dang ong (Closed end funds) :

õy la quy õu t ma theo iờu lờ quy nh thng chi to vụn qua mụt lõn bỏn
chng khoỏn cho cụng chung. Quyc õu t dng ong co thờ phỏt hanh cụn phiờu thng,
cụ phiờu u ai hoc trỏi phiờu. Quy khụng c phỏt hanh thờm bõt ki mụt loi cụ phiờu
nao ờ huy ụng thờm vụn va cung khụng mua li cỏc cụ phiờu a phỏt hanh. Nhng
ngi tham gia gop vụn õu t khụng c phep rut vụn bng cỏch ban li chng chi quy
õu t cho chớnh quy õu t. Tuy nhiờn, chớnh viờc cõm rut vụn lam cho cõu truc cau quy
rõt chc che, nờn cỏc chng chi quy õu t dng dong thng c niờm yờt giao dch
trờn S giao dch chng khoỏn, vi võy ngi õu t cụ thờ rut vụn bng cỏch bỏn li
chng chi quy õu t trờn S giao dch chng khoỏn. Vi tớnh chõt c cõu vụn ụn nh
cho phep quy õu t dng ong co ng kớ õu t vao cỏc d ỏn ln va cỏc chng khoỏn
co tớnh thanh khoan cao.
Quy õu t dng ong dung sụ vụn cua minh õu t vao cỏc doanh nghiờp hay th
trng chng khoỏn. Sau o li dung sụ tiờn va vụn lai thu c ờ õu t tiờp. Nh võy,
quy mụ vụn cua loi quy nay chi co thờ tng lờn th cỏc khoan li nhuõn thu c ma
thụi.
Viờt Nam hiờn co 22 quy õu t ang hot ụng theo mụ hinh quy ong vi 5 quy
i chung va 17 quy hanh viờn.

Trang 5


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
Vớ du : Ngay 14/3/2006, Quy õu t Viờt Nam (VIF) vi quy mụ vụn 1.600 ty ng
(tng ng 100 triờu USD) chớnh thc khai trng ti Ha Nụi.VIF la quy õu t thanh
viờn dng ong cua 20 tõp oan, tụng cụng ty, doanh nghiờp hang õu Viờt Nam cung vi
hai thanh viờn sỏng lõp la Ngõn hang õu t va Phỏt triờn Viờt Nam (BIDV) (gop 96 ty
ng) va Vietnam Partners LLC (gop 80 ty ng), co quy mụ huy ụng tụi a la 1.600 ty
ng, hot ụng trong thi gian tỏm nm.VIF c phep õu t nm gi cỏc loi cụ phõn,
chng khoỏn, õu t vụn trc tiờp vao cỏc d ỏn; c phep tụ chc gop vụn theo tiờn ụ
õu t va vay vụn ờ phụi hp õu t. VIF se u tiờn õu t vao mụt sụ d ỏn co tiờm
nng sinh li cao nh d ỏn bõt ụng san (khỏch sn, vn phong cho thuờ...), cỏc d ỏn
khai khoỏng (titan, bụxớt nhụm), cỏc linh vc cụng nghiờp, dch vu, bu chớnh vin thụng.
5.1.2. Quy õu t dang m (Open end funds) :
Quy õu t dng m con c gi la quy tng hụ (Mutuai funds). Khỏc vi quy
õu t dng ong, cỏc quy nay luụn phỏt hanh thờm nhng cụ phiờu mi ờ tng vụn va
cung sn sang chuục li nhng cụ phiờu a phỏt hanh. Cỏc cụ phiờu cua quy c bỏn
trc tiờp cho cụng chung khụng thụng qua th trng chng khoỏn. Muụn mua cụ phiờu
cua quy õu t dng m chung ta khụng qua mụ gii, khụng phai tra tiờn hoa hng va cụ
thờ viờt th hoc iờn thoi trc tiờp cho quy xincacs giõy t cõn thiờt, do o to c hụi
cho bõt ki ai cung co thờ tham gia va tro thanh chu s hu cua quy. Tõt ca cỏc cụ phiờu
phỏt hanh cua quy na ờ la cụ phiờu thng, so vi quy õu t dng ong, quy õu t
dng m co li thờ ro rang vờ kha nng huy ụng, m rụng quy mụ vụn, do o no linh
hot hn trong viờc la chon cỏc d ỏn õu t.
Do cõu truc hot ụng cua quy co tớnh chõt m nờn rõt thuõn tiờn cho ngi au
t trong viờc rut vụn vao bõt c luc nao nờu h thõy hot ụng cua quy khụng hiờu qua.
Tuy nhiờn, õy cung la iiờm bõt li cho quy vi c cõu vụn khụng ụn nh cho nờn quy
thng xuyờn phai duy tri mụt ty lờ khỏ ln nhng tai san co tớnh thanh khoan cao nh
trỏi phiờu Chớnh phu hoc cụ phiờu c niờm yờt trờn SGDCK, ch ớt co kha nng õu
t vao d ỏn ln co tiờm nng va nhng d ỏn co li nhuõn ln nhng co ụ rui ro cao.
Do viờc oi hoi tớnh thanh khoan cao, hinh thc quy m nay mi chi tn ti cỏc
nc co nờn kinh tờ va th trng chng khoỏn phỏt triờn nh Chõu u, My, Canada
va cha co mt ti Viờt Nam.

S khỏc nhau gia quy õu t dng ong va dng m co thờ tom tt nh sau :
QUY U T DANG M

QUY U T DANG ONG
Trang 6


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam

Loi chng khoỏn phỏt hanh la
cụ phiờu thng.

Sụ lng chng khoỏn hiờn
hanh luụn thay ụi.

Chao bỏn ra cụng chung liờn
tuc.

Quy sn sang mua li cỏc cụ
phiờu phỏt hanh theo giỏ tr tai san
thuõn.

Cụ phiờu c phep mua trc
tiờp t quy õu t, ngi bao lanh phỏt
hanh hay mụ gii thng gia.

Giỏ mua la giỏ tr thuõn cụng
vi lờ phớ ban (giỏ tr tai san thuõn c
xỏc nh bng giỏ tr chng khoỏn trong
h s)

Lờ phớ bỏn c cụng thờm va
giỏ tr tai san thuõn. Mi phớ tụn mua
li phai cụng bo ro rang trong ban cỏo
bch ( Prospectus)......


Co thờ phỏt hanh cụ phiờu
thng, cụ phiờu u ai hoc trỏi phiờu.

Sụ lng chng khoỏn hiờn
hanh cụ nh.

Chao bỏn ra cụng chung chi mụt
lõn.

Khụng mua li cỏc chng khoỏn
a phỏt hanh

Cụ phiờu c phep giao dch
trờn TTCK chớnh thc hay phi chớnh
thc (OTC)

Giỏ mua c xỏc nh bi
lng cung cõu. Do o giỏ mua co thờ
cao hoc thõp hn giỏ tr tai san thuõn.

5.2. Cn c vo c cõu t chc iờu hnh :
Quy õu t c tụ chc dc 2 hinh thc la quy õu t dng cụng ty (Corporate
funds) va quy õu t dng tớn thỏc (Trust funds).
5.2.1. Quy õu t dang cụng ty :
Theo mụ hinh cụng ty, quy õu t c xem la mụt phỏp nhõn õy u, nhng
ngi gop vụn tro thanh cỏc cụ ụng va co quyờn biờu quyờt va co quyờn bõu ra Hụi
ng quan tr quy. õy la tụ chc cao nhõt trong quy ng ra thuờ cụng ty quan lý quy,
ngõn hang bao quan tai san quy va giỏm sỏt viờc tuõn thu hot ụng cua 2 tụ chc nay.
Trong o, ngõn hang giỏm sỏt ong vai tro bao quan cỏc tai san quy, nhõn hoc giao
chng khoỏn cho quy khi thc hiờn lờnh giao dch. Con cụng ty quan lý quy co trỏch
nhiờm c ngi iờu hanh va s dung vụn cua quy ờ õu t vao cỏc chng khoỏn hay
cỏc tai san sinh li khỏc. Mụ hinh quy õu t tụ chc di dng cụng ty thng c s
dung cỏc nc co th trng chng khoỏn phỏt triờn, tiờu biờu la th trng My va Anh.
5.2.2. Quy õu t dang tin thac :
Theo mụ hinh thỏc, quy õu t khụng c xem la mụt phỏp nhõn õy u, ma chi
la quy chung vụn gia nhng ngi õu t ờ thuờ chuyờn gia quan lý quy chuyờn nghiờp
õu t sinh li. Theo mụ hinh nay, vai tro cua cụng ty quan lý quy khỏ nụi bõt. o la tụ
chc ng ra thanh lõp va s dung vụn thu c vao ni co hiờu qua nhõt. Con ngõn hang
giỏm sỏt ong vai tro la ngi bao quan an toan vụn va tai san cua ngi õu t, giỏm sỏt
cỏc hot ụng cua cụng ty quan lý quy trong viờc tuõn thu iờu lờ quy õu t. Mụ hinh
quy õu t tụ chc di dng tớn thỏc thng c s dung cỏc th trng chng
Trang 7


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
khoansmoiws nụi (emerging market) c biờt la cỏc th trng chng khoỏn ang phỏt
triờn Chõu A.
5.3. Cn c vo nguụn vn huy ng :
5.3.1. Quy õu t tõp thờ (Quy cụng chung) :
Quy õu tue tõp thờ la quy huy ụng vụn bng cỏch phỏt hanh rụng rai ra cụng
chung. Nhng ngi õu t vao quy co thờ la cỏc cỏ nhõn hoc tụ chc kinh tờ, nhng a
phõn la cỏc nha õu t riờng le, ớt am hiờu veef th trng chng khoỏn. Quy õu t tõp
thờ cung cõp cho cỏc nha õu t nho phng tiờn õu t am bao a dng hoa õu t,
giam thiờu rui ro, chi phớ õu t thõp vi hiờu qua õu t cao do tớnh chuyờn nghiờp cua
õu t mang li.
Ti VN hiờn nay co 4 quy cụng chung ang c niờm yờt trờn th trng chng khoỏn
la: VF1, VF4, BF1, PF1
Quy

Vụn iờu lờ (ty ng)

Ngay thanh lõp

Thi gian hot ụng

VFMVF1 1.000

04/2004

10 nm

VFMVF4 8.000

01/2008

10 nm

PRUBF1 500

11/2003

07 nm

MAFPF1 250

07/2007

07 nm

5.3.2. Quy õu t t nhõn (Quy thanh viờn ) :
Khỏc vi quy õu t tõp thờ, quy õu t t nhõn huy ụng vụn bng phng thc
phỏt hanh riờng le cho mụt sụ nhom no cỏc nha õu t, co thờ c la chn trc, la cỏc
thờ nhõn hoc cỏc nh chờ tai chớnh hoc cỏc tõp oan kinh tờ ln. Cỏc nha õu t vao
cỏc quy t nhõn thng õu t lng vụn tng ụi ln va ụi li h oi hoi cỏc yờu cõu
vờ quan lý quy rõt cao. H sn sang chõp thuõn kha nng thanh khoan thõp hn so vi cỏc
nha õu t nho nhung ngi õu t vao cỏc quy tõp thờ va vi thờ h khụng chờ viờc
õu t trong cỏc quy t nhõn.
Mụt c iờm khỏc cua cỏc quy t nhõn olaf cỏc nha quan lớ quy thng tham gia
kiờm soỏt hot ụng cua cỏc cụng ty nhõn õu t. Viờc kiờm soỏt nay co thờ di hinh
thc la thanh viờn Hụi ng quan tr, cung cõp t võn hoc co anh hng ỏng kờ ti cỏc
thanh viờn cua Hụi ng quan tr cua cụng ty nhõn õu t.
Ti Viờt Nam ngay cang xuõt hiờn nhiờu cỏc Quy õu t t nhõn t cỏc nc ang
tim ụi tỏc la nhng doanh nghiờp nho va va ờ hp tỏc õu t nh Thunderbird,
Auxesia, Leopard, CB Solutions, Foreya Partners, American Indochina
6. C cu t chc v hot ng cua quy õu t :
6.1. C cu t chc :

Trang 8


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam

6.1.1. Hụi ụng quan tri :
La c quan i diờn cho cỏc chu s hu cua quy õu t do cụ ụng bõu ra, la c
quan duy nhõt co quyờn quyờt nh mi võn ờ cua quy. Hụi ng quan tr chu trỏch
nhiờm triờn khai cỏc chớnh sỏch õu t, chon cụng ty quan lý quy va giỏm sỏt viờc tuõn
thu cỏc quyờt nh ờ ra. Theo nh ki, Hụi ng quan tr se hp xem xet, kiờm tra giỏm
sỏt tinh hinhiờu hanh cua cụng ty quan lý quy ờ giai quyờt nhng võn ờ nay sinh. Chi
co cỏc quy õu t dng cụng ty mi co Hụi ng quan tr quy.
6.1.2. Ban ai diờn quy :
La cỏc thanh viờn i diờn quy do õ hụi ngi õu t bõu ra va hot ụng theo
nhng nguyờn tc c quy nh trong iờu lờ quy. Ban i diờn quy thng c thanh
lõp trong cỏc quy õu t chng khoỏn theo mụ hinh tớn thỏc.
6.1.3. Cụng ty quan li quy :
La cụng ty co chc nng quan lý, iờu hanh cỏc quy õu t chng khoỏn.
6.1.4. Cụng ty t võn õu t :
La cụng ty co trỏch nhiờm lõp cỏc d ỏn õu t va phõn tớch cỏc thụng tin ờ trinh
Hụi ng quan tr xem xet , ụng thi cung cụng ty quan lý quy thc hiờn cỏc d ỏn õu
t. Thụng thng cụng ty quan lý quy kiờm luụn vai tro t võn õu t cho quy õu t
chng khoỏn.
6.1.5. Ngõn hang giam sat bao quan :
La ngõn hang thng mi, thc hiờn viờc bao quan, lu kớ tai san cua quy ng
thi giỏm sỏt cụng ty quan lý quy trong viờc bao vờ li ớch cua cụ ụng.
6.1.6. Cụ ụng cua quy :
La nhng ngi mua gop vụn mua cụ phõn do quy phỏt hanh, co quyờn li nh
ccacs cụ ụng cua cỏc cụng ty cụ phõn binh thng.
6.1.7. Ngi hng li :
Trang 9


§Ò tµi: Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t triÓn quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam
Là người mua chứng chỉ của quy theo mô hinh tín thác và được hưởng lợi trên
kết quả hoạt động của quy. Tuy nhiên, nhà đầu tư nắm giứ chứng chỉ quy đầu tư không
chỉ có quyền biểu quyết cũng như thay đổi chính sách đầu tư của quy .
6.1.8. Công ty kiểm toán :
Là đơn vị xác nhân báo cáo tài chính của quy đầu tư.
6.2. Hoạt động của quy đầu tư :
6.2.1. Hoạt động huy động vốn :
Phương thức phát hành :
Đối với các quy đầu tư dạng công ty, quy phát hành cổ phần để huy động vốn
hinh thành nên quy. Tương tự như các công ty cổ phần, cổ đông của quy cũng nhận được
các cổ phiếu các nhận cổ phần minh sở hữu tại công ty.
Đối với các quy đầu tư dạng hợp đồng, thông thường lượng vốn dự kiến hinh
thành nên quy được chia thành các đơn vị (tương tự như cổ phần của quy dạng công ty).
Qũy sẽ phát hành chứng chỉ đầu tư, xác nhận số đơn vị tương đương với số vốn góp của
người đàu tư vào quy. Cũng như cổ phiếu phổ thông khác, chứng chỉ đàu tư có thể phát
hành dưới hinh thức ghi danh hoặc vô danh và có thể được chuyển nhượng như cổ phiếu.
Định giá phát hành :
Việc định giá cổ phiếu chứng chỉ đầu tư lần đầu để lập nên quy do các tổ chức
đứng ra thành lập quy xác định. Đối với quy theo mô hinh công ty, việc định giá cổ phiếu
quy là do các tổ chức bảo lãnh phát hành xác định. Đối với quy đầu tư dạng hợp đồng,
công ty quản lý quy sẽ xác định giá chào bán ban đầu các chứng chỉ đầu tư của quy.
Chi phí chào bán lần đầu (bao gồm chi phí cho các đâị lý, chi phí in ấn tài liêu ...)
được khấu trừ từ tổng giá trị của quy huy động được.
6.2.2. Giá trị tài sản ròng của quỹ ( Net aset value – NAV) :
Bằng tổng giá trị tài sản có và các khoản đầu tư của quy trừ (-) đi các nghĩa vụ
phải trả của quy. Đối với quy đầu tư, giá trị tài sản ràng của quy là một trong các chỉ tiêu
quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của các quy nói chung và là cơ sở để định giá
chào bán cũng như xác định giá mua lại đối với các quy đầu tư dạng mở.

Trang 10


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam

Nờu ty lờ chao bỏn c xỏc nh trc trong cỏc ban cỏo bch cua quy, co thờ
tớnh c giỏ chao bỏn theo cụng thc sau ;

6.2.3. Giao dich chng chi õu t :
ụi vi cỏc quy õu t dng ong bõt ki mụ hinh nao, sau khi phỏt hanh, chng
chi quy õu t c niờm yờt trờn th trng chng khoỏn va giao dch nh bõt ky loi cụ
phiờu niờm yờt nao. Chớnh vi võy, giỏ cua chng chi quy õu t do cung cõu thi trng
quyờt nh va dao ụng xung quanh giỏ tr tai san rong. ụi vi quy õu t dng m, sau
khi phỏt hanh, chng chi õu t cua quy c phỏt hanh thờm va mua li ti chớnh ty
quan lý quy hoc thụng qua cỏc i lý cua cụng ty. Giỏ chng chi õu t cua quy luụn gn
liờn vi giỏ tr tai san rong cua quy.
6.2.4. Hoat ụng õu t :
Bõt ky quy õy t chng khoỏn nao c thanh lõp cng nhm t c nhng muc
tiờu ban õu nh sau :


Thu nhõp : Nhanh chong co ngun chi tra cụ tc


Lai vụn : lam gia tng giỏ tr cỏc ngun vụn ban õu thụng qua ỏnh giỏ li cỏc cụ
phiờu trong danh muc quy õu t cua quy.


Thu nhõp va lai vụn : S kờt hp gia 2 yờu tụ trờn.

ờ t c cỏc muc tiờu ban õu, mụi quy ờu hinh thanh cỏc chớnh sỏch õu t
riờng cua minh, trờn c s o co thờ xõy dng danh muc õu t nhm c muc tiờu a
e ra. Ngi õu t se la chon va quyờt nh õu t vao quy theo kha nng va mc ụ
chu rui ro cua minh da vao cỏc thụng tin vờ chớnh sỏch va muc tiờu õu t cua quy.
Chớnh sỏch va muc tiờu õu t cua quy thng thờ hiờn tờn gi cua quy.
6.3. Cac hn ch õu t cua quy cụng chung :
Vụn va tai san cua quy cụng chung chng chi c õu t vao chng khoỏn hoc
tai san khỏc phu hp vi iờu lờ quy va quy nh cua phỏp luõt. Viờc õu t vụn va tai san
cua quy cụng chung phai tuõn thu cỏc hn chờ sau :
Trang 11


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam

Mụt quy cụng chung khụng c gop vụn hoc õu t vao chng chi quy cua
chớnh quy cụng chung o hoc cua mtj quy khỏc.

Mụt quy cụng chung khoong c õu t vao quỏ 15% tụng giỏ tr chng khoỏn
ang lu hanh cua mụt tụ chc phỏt hanh.

Mụt quy cụng chung khụng c õu t quỏ 20% tụng giỏ tr tai san quy vao
chng khoỏn ang lu hanh cua mụt tụ chng phỏt hanh.

Mụt quy cụng chung khụng c õu t quỏ 10% tụng giỏ tr tai san quy vao bõt
ụng san.

Mụt quy õu t cụng chung khụng c õu t quỏ 30% tụng giỏ tr tai san quy
vao cỏc cụng ty trong cung mụt tõp oan hay mụt nhom cụng ty co quan hờ s hu lõn
nhau.

Vụn va tai san cua quy cụng chung khụng c dung ờ cho vay hoc bao lanh
cho bõt ky khoan vay nao, khụng c phep vay ờ tai tr hot ụng cu quy cụng chung,
tr trng hp vay ngn hn ờ trang trai cỏc chi phớ cõn thiờt cho quy cụng chung. Tụng
giỏ tr cỏc khoan vay cua quy cụng chung khụng c vt quỏ 1% giỏ tr tai san rong
cua quy cụng chung ti mi thi iờm. Thi hn vay tụi a khụng c vt quỏ 30 ngay.


Cỏc quy cụng chung khụng b hn chờ õu t vao cỏc trỏi phiờu chớnh phu.

C cõu õu t cua quy cụng chung co thờ sai lờch nhng khụng vt quỏ 10% va
sai lờch phai la kờt qua cua viờc tng hoc giam thi giỏ tai san õu t va cỏc khoan thanh
toỏn hp phỏp cua quy cụng chung.
II.

S PHT TRIN CA QUY U T TRấN TH GII :
1. S lc s hỡnh thnh v phat trin :

Cỏc Quy õu t ra i theo hai xu hng chớnh. Xu hng th nhõt la ờ ỏp ng
nhu cõu õu t cua cỏc cỏ nhõn cỏc nc phỏt triờn. Xu hng th hai la nhm ỏp
ng nhu cõu vụn cua õt nc trong viờc phỏt triờn kinh tờ cỏc nc ang phỏt triờn.
í tng tõp trung cỏc khoan tiờn nho thanh mụt ngun ln hn ờ õu t xuõt hiờn ti
chõu u vao khoang gia thờ ky 19, khi thuy Ha Lan, ờn na cuụi thờ ky 19 thi c
du nhõp sang Anh.
Nc Anh Thờ ky 19, cuục Cỏch mng cụng nghiờp a to ra mụt lng tiờn
khụng l sn sang ờ õu t. Cung tiờn quỏ cao lam cho lai suõt trờn th trng giam
xuụng. Trong khi o cỏc nc trờn luc a chõu u, Nam va Bc My li ang thiờu tiờn
trõm trng: tiờn ờ tiờn hanh Cỏch mng cụng nghiờp. ờ thu hut nhng khụi lng tiờn
ln, cỏc nc nay a phỏt hanh cỏc trỏi phiờu vi lai suõt tng ụi cao, hõp dõn so vi ty
lờ lai suõt thõp Anh lam cho cỏc nha õu t ln nho Anh bt õu dõn dõn quan tõm ti
cỏc c hụi kinh doanh hai ngoi. Mc du ha hn thu c li nhuõn cao nhng cỏc nha
õu t li gp phai nhng kho khn ỏng kờ trong viờc nghiờn cu va thc hiờn õu t hai
ngoi.
Cuụi cung, viờc huy ụng vụn va quan lý vụn a c trao vao tay cỏc chuyờn gia õu t
Trang 12


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
nhm giam tụi a rui ro va tng tụi a hiờu qua kinh tờ. Quy õu t õu tiờn c thanh
lõp London, Anh vao nm 1868 vi cỏi tờn Quy tớn thỏc chớnh phu nc ngoai va chớnh
phu thuục a (The Foreign and Colonial Government Trust). Quy nay a ra li ha hn
rng cỏc nha õu t vi sụ vụn khiờm tụn võn co thuõn li nh cỏc nha t ban ln bng
cỏch dan trai õu t qua mụt sụ cỏc chng khoỏn khỏc nhau.
Cho ờn nm 1873, hn 10 Quy õu t nh võy a c thanh lõp di hinh thc
cụng ty õu t. Hõu hờt cỏc cụng ty õu t luc bõt gi Anh va My ờu giụng hinh
thc cỏc Quy õu t dng ong ngay nay. H bỏn mụt sụ lng cụ nh cỏc chng chi
Quy õu t vi giỏ c xỏc nh bi cung va cõu. Tuy nhiờn, cho ờn nhng nm 1920,
hõu hờt nhng ngi My co thu nhõp trung binh gi tiờn cua h vao cỏc ngõn hang hoc
mua cỏc cụ phiờu cua mụt cụng ty nao o. Viờc õu t vao th trng vụn võn gii hn rõt
nhiờu vao nhng nha õu t giau nhõt.
Mc du co gục gỏc t chõu u, nhng Hoa Ky mi la ni cỏc quy õu t phỏt
triờn mnh me nhõt.
Nm 1893, cỏc khoan quyờn gop va ung hụ tai chớnh xõy dng va phỏt triờn i
hc Harvard ti Hoa Ky c ghi nhõn nh s xuõt hiờn mụt quy õu t. Vao ngay
21/3/1994, quy tng hụ õu tiờn chớnh thc c thanh lõp bi ba nha kinh doanh chng
khoỏn ti Boston (Hoa Ky) co tờn gi Quy Tớn thỏc cỏc nha õu t Massachusetts
(Massachusetts Investors Trust-MIT). Co le, chớnh nhng ngi sỏng lõp cung khụng thờ
d bỏo trc tng lai phỏt triờn phụ biờn cua loi hinh nay.
Sau mụt nm thanh lõp, Massachusetts Investors Trust vi 50.000 ụ-la My ban
õu a s hu khụi tai san tr giỏ 392.000 USD va thu hut gõn 200 nha õu t. MIT tõp
trung va cỏc cụ phiờu ln, tng trng nhanh va co tra cụ tc. Danh muc õu t cua Quy
gm cỏc loi cụ phiờu cua General Electric Co., Standard Oil Of Indiana (ngay nay la mụt
phõn cua BP PLC) va American Telephone & Telegraph Co. (AT&T Inc.). Khụng giụng
nhiờu quy õu t hot ụng trong thi ky nay, MIT trỏnh s dung cỏc on bõy tai chớnh
ờ huy ụng ngun õu t. Khi th trng chng khoỏn Hoa Ky chm ỏy vao nm 1932,
nhiờu quy õu t a guc nga nhng MIT võn tru vng va tn ti cho ờn hụm nay, vi tờn
gi c biờt ờn rụng rai MFS Investment Management.
Khung hoang 1929 lam chõm quỏ trinh tng trng cỏc quy õu t tng hụ ti
Hoa Ky. Luõt chng khoỏn nm 1933 va Luõt Giao dch chng khoỏn nm 1934 c
ban hanh nhm khụi phuc th trng. Theo hai o luõt nay, cỏc quy õu t phai ng ký
hot ụng vi Uy ban SEC (Securities & Exchance Comission) va cung cõp ban bỏo bch
ti cỏc nha õu t tiờm nng. Ti nm 1940, SEC tiờp tuc ban hanh Luõt Cụng ty õu t
vi cỏc chi dõn phỏp lý bt buục cỏc quy õu t phai tuõn theo, c ỏp dung ti tõn ngay
nay.
Niờm tin c phuc hi trờn th trng chng khoỏn va cỏc quy tng hụ bt õu
n rụ. Ti cuụi thõp ky 60 cua thờ ky trc, Hoa Ky co khoang 270 quy vi giỏ tr tai san
nm gi c khoang 48 ty ụ-la My.
Nm 1976, John C. Bogle m quy õu t chi sụ th trng õu tiờn, co tờn First
Index Investment Trust. Vao thỏng 11 nm 2000, õy la quy tng hụ co giỏ tr ln nhõt
trong lch s vi 100 ty ụ-la My tai san. Quy nay ngay nay co tờn gi Vanguard 500
Index.
Trang 13


§Ò tµi: Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t triÓn quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam
10 Quy tương hỗ tốt nhất năm 2007 theo bình chọn của MorningStar
Thứ tự

Quy

Tăng trưởng

1

Direxion Commodity Bull 2X Inv

87,6%

2

Direxion Latin America Bull 2X Inv

83,7%

3

CGM Focus

79,9%

4

AIM China A

74,9%

5

Nationwide China Opportunities A

74,0%

6

Matthews China

70,1%

7

ProFunds Ultra Emerging Markets

70,1%

8

T. Rowe Price New Asia

66,4%

9

Guinness Atkinson China & Hong Kong

65,1%

10

Matthews India

64,1%

2. Quy mô của thị trường Quỹ đầu tư
Cuối những năm 1920, trên thế giới mới chỉ có khoảng 10 quy đầu tư, đến năm
1951 số quy đầu tư đã vượt qua ngưỡng 100 và đến cuối năm 2003, đã có khoảng trên
54.000 quy đang hoạt động với tổng số vốn quản lý gần 14 ngàn tỷ USD. Đó là sự minh
họa đơn giản nhưng rất thuyết phục về tính hấp dẫn cũng như xu hướng phát triển tất yếu
của quy đầu tư.
Bảng 1: Giá trị vốn quản lý của các quỹ đầu tư

Trang 14


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam

Quy õu t la mụt cụng cu õu t rõt phụ biờn cỏc nc co th trng chng
khoỏn phỏt triờn. Theo thụng kờ cua Viờn nghiờn cu cụng ty õu t (Investment
Company Institute ICI) cua My, trờn mụt na dõn sụ My co tai khoan õu t vao chng
chi cỏc quy õu t. iờu o cho thõy rng quy õu t la mụt cụng cu õu t rõt c a
chuụng.
Mc du co trinh ụ phỏt triờn khỏc nhau gia cỏc nc, quy õu t a va ang tr
thanh mụt kờnh huy ụng vụn õu t quan trng cho nờn kinh tờ. Bang 3 di õy cho
thõy mc ụ huy ụng cua quy õu t tớnh theo phõn trm GDP cua mụt sụ quục gia tiờu
biờu co nganh quan lý quy phỏt triờn.
Bang 3: Thi trng quy õu t cua mụt sụ quục gia trờn th gii 2003
3. Quy õu t phat trin cua liờn hp quc (United Nations Capital
Development Fund UNCDF):
Thanh lõp:nm 1966 theo Ngh quyờt 2186(XXI) cua i hụi ng Liờn hp
quục.
Ngun vụn: chu yờu la da vao ong gop t nguyờn cua cỏc nc thanh viờn,
ng tai tr cua cỏc nc, cỏc tụ chc quục tờ va khu vc t nhõn
Muc tiờu chớnh: la hụ tr cỏc nc ngheo, chu yờu la cỏc nc chõm phỏt triờn
nhõt (LDCs) thụng qua cỏc chng trinh phỏt triờn a phng va cỏc hot ụng tai chớnh
vi-mụ. Hiờn nay cỏc hot ụng cua UNCDF tõp trung vao 2 linh vc chớnh, o la: quan lý
chớnh quyờn a phng (local governance) va tai chớnh vi-mụ (microfinance).
Phng thc hot ụng: la õu t cho ngi ngheo, xõy dng nng lc san xuõt va tớnh
t lc cho cụng ng ngi ngheo bng cỏch tng cng s tiờp cõn cua ngi ngheo ti
cỏc c s h tõng va cỏc dch vu c ban ti a phng. Cỏc hot ụng cua UNCDF
ng thi con nhm lam tng cng anh hng cua cụng ng ngi ngheo ụi vi cỏc
hot ụng õu t vờ kinh tờ va xa hụi trc tiờp co tỏc ụng ờn cuục sụng va kờ sinh nhai
cua h.
III.

S PHT TRIN CA QUY U T VIT NAM :

1. Na õu nhng thp k 90 :
Trang 15


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
Nhng quy õu t õu tiờn xuõt hiờn ti Viờt Nam vao khoang õu nhng nm
1990,co tỏm quy õu t tiờn hanh hot ụng ti Viờt Nam vi tụng lng vụn huy ụng
khoang 700 triờu USD. Nhng kho khn trong nụ lc tim kiờm c hụi bo vụn cung tỏc
ụng cua khung hoang tai chớnh-tiờn tờ nm 1997 a khiờn cỏc quy nan long va lõn lt
rut lui. Thi iờm sau nm 1997 chi con li hai quy õu t la Vietnam Enterprise
Investment Fund (VIEL) do cụng ty Dragon Capital quan lý va Vietnam Frontier Fund
(VFF) thuục tõp oan Finasa. Ban thõn VFF, vi qui mụ 50 triờu USD, rụt cuục cung ra
khoi Viờt Nam sau 10 nm hot ụng. Chi khi th trng chng khoỏn co nhng dõu hiờu
tng trng tớch cc, quy nay mi tr li vi qui mụ khiờm tụn hn- 15 triờu USD, nm
2005.
2. Giai on 2002 2005 :
Hot ụng cua cỏc quy õu t tng ụi trõm lng. Mc du võy giai on nay võn
xuõt hiờn thờm nhiờu quy mi thuục cỏc cụng ty Mekong Capital, VinaCapital, IDG,
VietFund hay PXP Asset Management.

Danh mc quy õu t thanh lõp giai oan 2002 2005:
Quy

Cụng ty

Thnh
lp

Hot ng

MekongEnterprise Fund

Mekong Capital

2002

Vụn cụ phõn
riờng le

IDG Vietnam Ventures
Fund

IDG Venture

2004

õu t cụng
nghờ va mo
hiờm

IndochinaLand Holdings

Indochina Capital

2005

Bõt ụng san

PXP Vietnam Fund

PXP Vietnam Asset
Management

2003

VietnamOpportunity Fund

Vina Capital

2003

Vietnam Securities
Investment Fund(VF1)

Viet Fund Management

2004

Vietnam Emerging Equity
Fund

PXP Vietnam Asset
Management

2005

Vietnam Equity Fund

Finansa

2005

Cụ phiờu
niờm yờt,
doanh nghiờp
cụ phõn
hoa

Trang 16


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
Thng kờ ca www.saga.vn
Tớn hiờu tng trng kha quan cua nờn kinh tờ Viờt Nam c cụng ng tai chớnh
quục tờ ỏnh giỏ cao. Nhng tờn tuụi tai chớnh hang õu nh Merill Lynch, Goldman
Sachs, JP Morgan Chase ờu danh mụi quan tõm ln hn cho th trng Viờt Nam vi
nhiờu hot ụng khao sỏt. Liờn tiờp cỏc bỏo cỏo nghiờn cu cua cỏc tụ chc nay co chung
ỏnh giỏ cụ vu dong vụn õu t tiờp tuc chay vao Viờt Nam trong nhiờu nm ti. Trờn
thc tờ, kờt qua cỏc t huy ụng vụn ca trong va ngoai nc ờu vt ky vng ban õu.
3. Giai on 2006 2007:
Nm 2006 2007 la thi iờm vang son cua cỏc quy õu t. Viờc huy ụng vụn
vao Viờt Nam khỏ d dang khi th trng chng khoỏn Viờt Nam ang bung nụ, biờn ụi
tớch cc va mnh me. Theo thụng kờ cua gii tai chớnh, phai co ti khoang 100 quy õu
t ln nho cỏc loi õu t vao th trng chng khoỏn Viờt Nam, co khoang 20 quy mi
c thanh lõp. UBCKNN cung cõp giõy phep hot ụng cho 17 cụng ty quan lý quy.
Trong sụ nay, nụi bõt co Cụng ty liờn doanh Quan lý quy õu t BIDV-Vietnam Partners
vi quy VIF co qui mụ vụn tụi a 1.600 ty ng va mụt lot cụng ty thanh lõp vao na
cuụi nm 2007 vi qui mụ vụn ln: Cụng ty cụ phõn Quan lý quy õu t FPT (vụn iờu lờ
ln nhõt th trng- 110 ty ng), Cụng ty TNHH Quan lý quy SSI (vụn iờu lờ 30 ty
ng), Cụng ty TNHH Quan lý quy õu t chng khoỏn ụng A (vụn iờu lờ- 30 ty
ng) Con phai kờ ti hot ụng cua cỏc cụng ty chng khoỏn nc ngoai ti Viờt Nam
nh Nomura Internetional (Hongkong), Blackhorse Asset Management Pte Ltd.
(Singapore) hay Mirae Asset Maps Investment Management Co., Ltd. (Han Quục).
Thi iờm gia nm 2006, VinaCapital khai trng quy õu t bõt ụng san
Vinaland vi d kiờn huy ụng 50 triờu USD nhng a nhõn c 65 triờu USD t cỏc
nha õu t. Thanh cụng trong lõn phỏt hanh va niờm yờt trờn th trng chng khoỏn
London cua Indochina Capital Vietnam Holding Limited thờ hiờn tớnh sn sang cua cỏc
dong vụn cho th trng Viờt Nam va thc s la mụt bõt ng. Trong lõn phỏt hanh nay,
Indochina Capital d kiờn thu hut t 300-350 triờu USD, kờt qua: quy nay huy ụng c
500 triờu USD.
Sụ tiờn 50 triờu USD con li trong quy Vietnam Opportunities Fund (VOF) cung
c VinaCapital nụ lc gian ngõn tõp trung trờn th trng a ục va cỏc giao dch OTC.
Qui õu t mo hiờm DFJ-VinaCapital ra i trong nm 2006 vi tụng vụn õu t ban
õu 50 triờu USD. Dragon Capital ngoai VEIL (Vietnam Enterprise Investments Ltd.,
thanh lõp 1995, qui mụ 190 triờu USD) va VGF (Vietnam Growth Fund Limited, thanh
lõp 2004, qui mụ 75 triờu USD) cung gii thiờu thờm VDF (Vietnam Dragon Fund, thanh
lõp 2005, qui mụ 35 triờu USD). Mekong Capital m rụng qui mụ vi 50 triờu USD cho
MEFII (Mekong Enterprise Fund II). Indochina Capital gop mt vi quy a ục qui mụ 42
triờu USD va quy chng khoỏn qui mụ 50 triờu USD.
Khụng chi co ngun vụn t bờn ngoai, con sụ gõn 20 cụng ty quan lý quy trong
nc mi thanh lõp ha hn nhiờu quy õu t tiờp tuc ra i trong nm 2008. Tiờp sau
s vu phỏt hanh tng vụn VF1, cỏc quy VF2 va VF 3 ang hinh thanh, VietFund
Management ang tớch cc gii thiờu va chuõn b VF4, VF5 va theo nh ụng Trõn Thanh
Tõn, Tụng giỏm ục VFM, thi co thờ con co VF10 trong tng lai. Cụng ty quan lý quy
Trang 17


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
c sỏng lõp bi cỏc tờn tuụi ln nh SSI, FPT, Sabeco hn se khụng chu kem trong
cuục ua m quy va huy ụng vụn.
Cụng ty quan ly quy
Cty liờn doanh quan lý quy õu t chng khoỏn Viờt Nam

Cty cụ phõn quan lý quy õu t Thanh Viờt

Cp phộp

Quy Vn iờu lờ

15/07/2003

100 ty
VF1

500 ty

VF2

33,35 ty

10/11/2004

88 ty
SFA1

Cty TNHH quan lý quy õu t Prudential Viờt Nam

26/5/2005

23 ty
PRUBF1

Cty TNHH quan lý quy Manulife Viờt Nam

14/6/2005

500 ty
26 ty

ManulifeF 214 ty
Cty TNHH quan lý quy õu t chng khoỏn Bao Viờt

08/11/2005

25 ty

Cty liờn doanh quan lý quy õu t chng khoỏn Vietcombank

02/12/2005

8 ty
VPF1

200 ty

Cty cụ phõn quan lý quy õu t chng khoỏn Ha Nụi

16/11/2007

25 ty

Cty Cụ phõn quan lý quy õu t chng khoỏn Ban Viờt

25/10/2006

94 ty

Cty liờn doanh quan lý quy õu t BIDV VIETNAM
PARTNERS

06/01/2006

32 ty
VIF

1600 ty

Cty TNHH liờn doanh quan lý quy õu t chng
khoỏnAGRIBANK VGFM

21/12/2006

16 ty

Cty Cụ phõn quan lý quy õu t chng khoỏn Viờt Long

22/12/2006

40 ty

Cty TNHH quan lý quy õu t chng khoỏn Bụng Sen

27/12/2006

5 ty

Cty cụ phõn quan lý quy õu t chng khoỏn An Binh

28/12/2006

30 ty

Cty cụ phõn quan lý quy õu t Anpha

28/12/2006

10 ty

Cty cụ phõn quan lý quy õu t chng khoỏn Phng ụng

28/12/2006

6,8 ty

Cty cụ phõn quan lý quy õu t chng khoỏn An Phuc

28/12/2006

8,1 ty

Cty cụ phõn quan lý quy õu t chng khoỏn Hai Phong

29/12/2006

11 ty

Cty cụ phõn quan lý quy õu t chng khoỏn An Phu

29/12/2006

8 ty

Cty TNHH quan lý quy SSI

03/8/2007

30 ty

Trang 18


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
Cty cụ phõn quan lý quy õu t FPT

25/7/2007

110 ty

Cty TNHH quan lý quy õu t chng khoỏn ụng A

24/9/2007

30 ty

Cty cụ phõn quan lý quy Lục Viờt

06/11/2007

25 ty

Cty cụ phõn quan lý quy Sabeco

16/11/2007

25 ty

Theo y ban Chng khoỏn Nh nc
Con sụ cỏc quy õu t va qui mụ vụn (du mi chi la
vụn iờu lờ) cho thõy mụt thc tờ: huy ụng vụn, trc gi
võn c xem nh mõu chụt cua cỏc kho khn, hoa ra
khụng thc s la võn ờ. Trong luc ang chuõn b triờn khai
hot ụng ti Viờt Nam cua Vietnam Holding Asset
Management, chung tụi co dp trao ụi vi ụng Juerg
Vontobel- chu tch va sỏng lõp VNHAM. Huy ụng thanh
cụng 112,5 triờu USD ti chõu u, v chu tch a tng hot
ụng trong linh vc ngõn hang ti Viờt Nam t nm 1992
chia se, nhng nụ lc trong hot ụng kờu gi vụn se
khụng thõm vao õu so vi viờc tim kiờm nhng a chi tin
cõy va kha thi thng mi ờ õu t, am bao cam kờt li
nhuõn vi cỏc cụ ụng. GS. Junichi Mori (HTH Kyoto) cung ng tinh vi quan iờm
nay. Nhõt Ban hay chõu u, c hụi õu t mang li mc li suõt ụt phỏ hõu nh
khụng con, c biờt vi khoan õu t t vai chuc ti trm ngan USD. Mc lai suõt thõp
va lm phỏt cung la nhõn tụ thuc õy nha õu t ti cỏc nờn kinh tờ phỏt triờn tim kiờm c
hụi t nhng nờn kinh tờ ang trụi dõy nh Viờt Nam.

4. Giai on 2008 n nay :
Nm2008, khi th trng chng khoỏn Viờt Nam quay õu, cỏc quy cung sut
giam. ờn 2009, tinh hinh con co ve tờ hn, bi vi rõt nhiờu quy mõt c hụi khi VNIndex tng giỏ.
õu nm 2009, VN-Index tng khoang gõn 70%, nhng theo bỏo cỏo vờ cỏc quy
õu t vao th trng ang lờn cua LCF Rothschild, tớnh ờn thỏng 6.2009 cỏc quy õu t
vao Viờt Nam trung binh tng 25%. õy la mc kem hn tng trng cua th trng ớt
nhõt mụt na. õy la cha tớnh ờn rõt nhiờu quy thanh viờn khỏc ma tinh hinh kinh
doanh khụng c cụng bụ ra cụng chung
c biờt ngay 3/9/2009 viờc Indochina Capital Vietnam quyờt nh thoỏi hoa vụn
anh hng ln ti th trng chng khoỏn viờt nam hiờn nay cung co mụt sụ quy a bt
õu thoỏi vụn ti mụt sụ doanh nghiờp nh:
VF1 a thoỏi vụn cụng ty cụ phõn thng mi xuõt nhõp khõu Thu c(185.120
cụ phõn ,chiờm 5,21% vụn),cụng ty cụ phõn nc giai khỏt Chng

Trang 19


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
Dng(647.612 cụ phõn chiờm 7,62% vụn),cụng ty cụ phõn bong en phớch nc
Rng ụng(673.349 cụ phõn,chiờm 5,85% vụn)
Mekong Capital a thoỏi vụn cụng ty cụ phõn phỏt triờn ụ th Kinh Bc,cụng ty
cụ phõn nha Tõn i Hng,cụng ty cụ phõn Sai Gon Gas
Vina Capital a thoỏi vụn cụng ty cụ phõn cụng nghiờp thng mi
Massan(13,1 triờu ola) mi õy nhõt la 70% vụn ti khỏch sn Hilton Hanoi
Opera

Cỏc qu u t vo bt ng sn VN:
Quy

Tng trng
2009 (%)

Cty quan ly quy

Vietnam Property Holding (VPH)

Saigon Asset Management

Bao Tin Real Estate Fund

Bao Tin Capital

Vietnam Property Fund (VPF)

Dragon Capital

Indochina Land Holdings

Indochina Capital

Aseana Properties

Ireka Corporation Berhad

Vietnam Real-Estate Development Fund

Korea
Investment
Management

Vietnam Infrastructure Limited (VNI)
VinaCapital's VinaLand

VinaCapital

12,9
9,5

Trust
3,1
-14,4

5. Nhn xột chung :
Nguyờn nhõn khiờn cỏc Quy õu t phỏt triờn nhanh ờn nh võy la do :
Th nhõt, cỏc nha õu t ang ngay cang tr nờn quan tõm ti hot ụng õu t
toan cõu.
Th hai, o la trong thõp ky qua, cỏc Quy õu t ngay cang tr thanh s la chn
õu t chc chn nhõt cho tõng lp trung lu ang giau lờn nhanh chong. S tng
trng tai san tuyờt ụi cua cỏc Quy õu t rõt ỏng kờ, c biờt õn tng trong
cỏc nc co tục ụ tng trng cao, va thõm chớ trong th trng cỏc quục gia co
tục ụ tng trng tng ụi chõm.
Trong suụt thõp ky 90, s thng tiờn liờn tuc tõng lp trung lu dõn ờn doanh
thu cua cỏc Quy õu t phỏt triờn ờu n hõu hờt cỏc th trng chng khoỏn co tụ
chc. Co thờ thõy trc c rng cỏc hinh thc Quy õu t se phỏt triờn khụng
ngng cỏc nc cụng nghiờp hoỏ. Ty lờ dõn sụ co mc thu nhõp trờn chi tiờu trung
binh a chiờm khoang 1/3 tụng dõn sụ cỏc nc nay. Vớ du My, cỏc hụ gia inh co
thu nhõp trờn mc trung binh, mc du theo thụng kờ chi chiờm 40% dõn sụ, a chiờm
Trang 20


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
62% sụ cụ ụng cua cỏc Quy õu t va s hu khoang 75% tai san cua cỏc Quy õu
t cỏ nhõn.
Quy õu t co mụt c tớnh rõt cõn lu ý: thi gian hot ụng hu hn, thụng
thng t 7 ờn 10 nm. Trc khi kờt thuc hot ụng, ụi ngu iờu hanh quy co
trỏch nhiờm chuyờn cỏc tai san thanh tiờn cho cụ ụng. o la cỏch lam binh thng
cua quy õu t. Nh võy, cỏc cụng ty tiờp nhõn õu t, hay rụng hn la toan bụ nờn
kinh tờ, cõn nhõn thc ro rang: ngun vụn t cỏc quy vao ri se i ra, c biờt vi
dong vụn huy ụng t nc ngoai.
Vi v thờ mụt nờn kinh tờ thanh viờn cua Tụ chc Thng mi Thờ gii (WTO),
sc ep cnh tranh khụng ngng gia tng vi cụng ng kinh doanh Viờt Nam. Cung vi
viờc chia se s hu vi cỏc quy õu t, cỏc nha iờu hanh doanh nghiờp ờu t ky vng
vao c hụi m rụng quan hờ kinh doanh, tiờp cõn cụng nghờ quan lý va san xuõt tiờn bụ,
phỏt triờn kinh doanh trong linh vc mi
Ngun tai chớnh di dao t cỏc quy õu t, trc tiờp qua cỏc hp ng chuyờn
nhng cụ phõn hay giỏn tiờp qua giao dch cụ phiờu niờm yờt trờn th trng chng
khoỏn, ang khng nh vai tro mụt kờnh huy ụng vụn hiờu qua cua doanh nghiờp nhng
ro rang, khi thc hiờn cỏc hp tỏc chiờn lc, doanh nghiờp khụng chi trụng i vao ng
vụn. Tớnh chuyờn nghiờp thõp ti phõn ụng cỏc doanh nghiờp Viờt Nam chớnh la iờu cỏc
quy õu t lo ngi nhõt. Nhiờu chuõn mc võn hanh thụng thng võn con xa li ti cỏc
n v san xuõt kinh doanh. Cỏc yờu cõu cung cõp thụng tin va oi hoi khỏ kht khe vờ
qui trinh võn hanh t phớa ngi co vụn phõn nao thuc ep doanh nghiờp thay ụi va hoan
thiờn. Tuy võy, nng lc thc s cõn c duy tri va bi p liờn tuc theo thi gian.
Hiờu qua cua quy õu t c ỏnh giỏ qua nhiờu tiờu chớ khỏc nhau, trong o,
phụ biờn co chi sụ giỏ tr tai san rong trờn chng chi quy (Net Asset Value Per Share). Vi
cỏc quy co ụi tng õu t tõp trung la chng khoỏn trờn th trng, xỏc nh giỏ tr tai
san tng ụi d dang va cung biờn ụng thng xuyờn theo võn ụng cua th trng.
Xỏc nh giỏ tr tai san d ỏn phc tp va ụn nh hn. Trong bỏo cỏo võn hanh, cỏc quy
õu t thng a ra con sụ vờ NAV (Giỏ tr tai san rong) ti thi iờm gõn nhõt. Thng
xuyờn theo doi biờn ụng cỏc chi sụ nay trong bỏo cỏo nh ky giup cụ ụng theo sỏt hiờu
qua võn hanh cua qui.
IV.

QUAN H HP TC VIT NAM UNCDF

Quan hờ hp tỏc cua Quy õu t phỏt triờn Liờn hp quục (UNCDF) vi Viờt
Nam c thiờt lõp t nm 1978 khi UNCDF bt õu giup Viờt Nam phỏt triờn c s h
tõng nụng thụn.
Trong quỏ trinh phỏt triờn kinh tờ-xa hụi cua Viờt Nam din ra cung vi cụng cuục
ụi mi õt nc, UNCDF a phụi hp UNDP hụ tr thc hiờn cụng cuục phỏt triờn
cua dõn, do dõn va vi dõn, cỏc d ỏn phỏt triờn cua UNDP/UNCDF a thc s tõp trung
tng cng nng lc cho cỏc cõp thụn, xa, huyờn va tinh.
Nm 1990, UNCDF a hụ tr Viờt Nam xõy dng chng trinh hp tỏc phỏt triờn
1990 1995 cho tinh Quang Nam-a Nng. (Chng trinh co 5 d ỏn vi tụng sụ vụn la
18,2 triờu ụ-la My, trong o vụn cua UNCDF la 17,5 triờu ụ-la va 0,7 triờu cua
UNDP) .
Trang 21


Đề tài: Quỹ đầu t và thực trạng phát triển quỹ đầu t tại Việt Nam
Nụi dung chớnh cua chng trinh la õu t vao thuy li, giao thụng, võn tai va
cung cõp iờn mụt sụ khu vc nụng thụn chn lc da theo mc ngheo khụ va kho
khn vờ c s h tõng va nhng li thờ vờ v trớ a lý va tai nguyờn thiờn nhiờn; thiờt lõp
mụt c chờ xỏc nh, thõm nh va thc hiờn cỏc d ỏn c s h tõng ;. tng cng nng
lc cua chi nhỏnh ngõn hang Ngoi thng a nng ờ cung cõp tớn dung cho cỏc xớ
nghiờp san xuõt va xõy dng a phng.
Chng trinh nay a c ca Chớnh phu va UNCDF va UNDP ỏnh giỏ la co hiờu
qua cao va co nhiờu ong gop vờ nng lc cung nh kha nng cho cụng cuục xoỏ oi
giam ngheo cua tinh Quang Nam - a Nng luc bõy gi.
T 1996 ờn 2001, Chớnh phu Viờt Nam c UNCDF phụi hp vi UNDP va C
quan Phỏt triờn Quục tờ ễt-xtrõy-lia hụ tr cho tinh Quang Nam-a nng mụt d ỏn quy
mụ ln Quy Phỏt triờn c s h tõng nụng thụn (RIDEF)vi tụng ngõn sỏch 11,2 triờu
ụ-la My, (trong o UNCDF ong gop 7,9 triờu ụ-la).
Muc tiờu cua d ỏn la nõng cao nng lc lõp kờ hoch va phỏt triờn c s h tõng
ti chụ cua chớnh quyờn va cỏc nhom cụng ng a phng bng cỏch thuc õy viờc
phõn cõp quan lý va s tham gia cua ngi dõn; giam ngheo oi cỏc xa ngheo nhõt cua
tinh thụng qua viờc õu t vao h tõng kinh tờ va xa hụi quy mụ nho.
D ỏn a xõy dng thanh cụng mụ hinh thớ iờm vờ Quy Phỏt triờn C s h tõng
nụng thụn mụt sỏng kiờn quan trng nhm th nghiờm phng thc tiờp cõn mi trong
viờc lõp kờ hoch, õu t kinh phớ va cung cõp cỏc hang hoỏ va dch vu cụng ti Viờt
Nam.
Mụ hinh RIDEF da trờn khỏi niờm vờ tng thờm quyờn hn cho chớnh quyờn va
cụng ng a phng. Nh co s hụ tr cua tinh Quang Nam va thanh phụ a Nng
cung nh s tai tr cua C quan Phỏt triờn Quục tờ AusAID, 122 xa va 15 huyờn a
chng to rng h hoan toan co kha nng quan lý cỏc hot ụng phỏt triờn cua a phng
minh, kờ ca viờc xỏc nh nhu cõu cu thờ, lõp kờ hoch, thc hiờn va bao dng cỏc cụng
trinh h tõng nụng thụn. Mc du RIDEF cha phai la mụt khuụn mõu ờ s dung cho viờc
phỏt triờn a phng, nhng no c coi la mụt mụ hinh co thờ lam c s cho cỏc d
ỏn tng t nhm tng cng hn na trỏch nhiờm lõp kờ hoch va tai tr cho chớnh
quyờn a phng Viờt Nam.

Trang 22


§Ò tµi: Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t triÓn quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trang 23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×