Tải bản đầy đủ

Quy trình vận hành sửa chữa TI IOSK145 CG
Truyền Tải Điện Miền Tây 2

Trạm biến áp 220kV Bến Tre

CHƢƠNG I:
ÐIỀU KHOẢN CHUNG

Ðiều 1:
Quy trình này được áp dụng cho việc vận hành máy biến dòng điện 110kV, hiệu
Crompton Greaves, kiểu IOSK-145/275/650 đặt ngoài trời được lắp đặt tại các trạm
biến áp.
Ðiều 2:
Tất cả cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành thuộc Truyền tải điện Miền Tây 2 khi
quản lý vận hành máy biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK145/275/650 phải nắm vững và thực hiện theo quy trình, nghiên cứu học tập và sử
dụng thành thạo quy trình.
Ðiều 3:
Tất cả cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành thuộc Truyền tải điện Miền Tây 2 khi
quản lý vận hành máy biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK145/275/650 ngoài việc phải nắm vững quy trình vận hành này, cần phải tuân theo

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện, Quy phạm trang bị điện, Quy trình an
toàn điện hiện hành cùng các quy trình, quy định khác có liên quan do Tổng Công Ty
Truyền

Tải

Điện

Quốc

Gia

(hoặc

EVN)

QTVH biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK-145/275/650

ban

hành.

Trang 1


Truyền Tải Điện Miền Tây 2

Trạm biến áp 220kV Bến Tre

CHƢƠNG II: THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẬN HÀNH

Ðiều 4: Các thông số kỹ thuật cơ bản
- Hiệu

: Crompton Greaves.

- Kiểu

: IOSK-145/275/650.


- Nước sản xuất

: Ấn Độ.

- Năm sản xuất

: 2007.

- Tần số

: 50 Hz.

- Hệ số quá tải cho phép

: 1.2

- Dòng điện định mức phía thứ cấp

: 1 A.

- Số cuộn dây phía thứ cấp

: 5.

- Công suất định mức mỗi cuộn dây

: 15 VA

- Dòng ổn định nhiệt

: 25 kA / 3 s

- Dòng ổn định động

: 62.5 kA

- Điện áp định mức

: 123kV

- Điện áp chịu dược tần số công nghiệp

: 230 kV

- Điện áp chịu được xung sét

: 550 kVp

- Tổng trọng lượng

: 450±10% Kg

- Trọng lượng dầu

: 100±10% Kg

- Tiếu chuẩn

: IEC 60044-1

- Tỷ số biến từng core:
 Loại (400-800)A
+ Cuộn 1:
Đầu đấu dây

1S1-1S2

1S1-1S3

Tì số biến (A)

400 / 1

800 / 1

Công suất (VA)

15

15

Cấp chính xác

0.5

0.5

Chú ý: 1 và 2 phải nối tắt với 1S1 trong vận hành
QTVH biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK-145/275/650

Trang 2


Truyền Tải Điện Miền Tây 2

Trạm biến áp 220kV Bến Tre

+ Cuộn 2:
Đầu đấu dây

2S1-2S2

2S1-2S3

Tì số biến (A)

400 / 1

800 / 1

Công suất (VA)

15

15

Cấp chính xác

5P

5P

Đầu đấu dây

3S1-3S2

3S1-3S3

Tì số biến (A)

400 / 1

800 / 1

Công suất (VA)

15

15

Cấp chính xác

5P

5P

Đầu đấu dây

4S1-4S2

4S1-4S3

Tì số biến (A)

400 / 1

800 / 1

Công suất (VA)

15

15

Cấp chính xác

5P

5P

Đầu đấu dây

5S1-5S2

5S1-5S3

Tì số biến (A)

400 / 1

800 / 1

Công suất (VA)

15

15

Cấp chính xác

5P

5P

+ Cuộn 3:

+ Cuộn 4:

+ Cuộn 5:

Ðiều 5: Ðặc điểm kỹ thuật – cấu tạo
- Máy biến dòng điện (TI) là thiết bị có tác dụng cách ly phần sơ cấp và thứ cấp,
có nhiệm vụ dùng để biến đổi dòng điện từ trị số lớn xuống trị số nhỏ hơn để cung cấp
cho các dụng cụ đo lường, bảo vệ, tự động….
- Máy biến dòng điện (TI) có cấu tạo như sau: bên trên là thân TI gồm một mạch
từ trên đó quấn cuộn dây sơ cấp nối tiếp với mạch điện cao thế và các cores thứ cấp để
lấy tín hiệu ra cung cấp cho các thiết bị đo lường, bảo vệ….Kế tiếp là 01 tầng sứ được
đặt trên một giá đở bằng kim loại, bên trong thân TI và sứ có chứa dầu cách điện, sự
QTVH biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK-145/275/650

Trang 3


Truyền Tải Điện Miền Tây 2

Trạm biến áp 220kV Bến Tre

giản nở mức dầu theo nhiệt độ được điều tiết bởi một ống xếp bằng thép. Ngoài ra, còn
có bộ phận chỉ thị mức dầu được đặt tại hộp đậy phía trên TI.
Ðiều 6: Những điều kiện để đƣa máy biến dòng điện vào vận hành
- Có đầy đủ các tài liệu kỹ thụât, biên bản xuất xưởng, biên bản thí nghiệm các
hạng mục và hiệu chỉnh tại các hiện trường sau khi lắp đặt.
- Kiểm tra đảm bảo máy biến dòng điện được đấu nối thích hợp, đúng theo thông
số kỹ thuật của nhà chế tạo.
- Kiểm tra tình trạng sứ cách điện, mức dầu trong sứ, tình trạng dây tiếp địa.
- Việc đưa máy biến dòng điện vào vận hành phải do Hội đồng nghiệm thu quyết
định.
Ðiều 7: Kiểm tra máy biến dòng điện trong khi vận hành
- Thông qua hệ thống camera giám sát, nhân viên vận hành phải kiểm tra tình trạng
tổng quan bên ngoài của máy biến dòng điện ít nhất 1 lần/1 ca. Ghi nhận kết quả kiểm
tra vào sổ nhật ký vận hành.
- Nhân viên vận hành phải căn cứ vào các thông số đo lường trên HMI để kiểm tra
vận hành. Mỗi giờ phải kiểm tra phụ tải của máy biến dòng điện phải phù hợp với
thông số kỹ thuật.
- Ít nhất 1 tuần 1 lần nhân viên vận hành phải kiểm tra tại chỗ máy biến dòng điện
theo các nội dung sau:
 Kiểm tra tình trạng Sứ cách điện, mức dầu trong sứ, tình trạng dây tiếp địa.
 Kiểm tra tình trạng dây dẫn và các đầu Cosse bằng mắt .
 Tình trạng các hộp nối dây của máy biến dòng điện, các hàng kẹp trong tủ
trung gian của từng ngăn lộ.
 Tình trạng nối dây thiết bị đo lường và bảo vệ.
 Thực hiện soi nhiệt thân TI trong vận hành.
 Kiểm tra cuộn dây nhị thứ không được hở mạch.

QTVH biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK-145/275/650

Trang 4


Truyền Tải Điện Miền Tây 2

Trạm biến áp 220kV Bến Tre

- Việc kiểm tra sẽ được thực hiện theo biểu mẫu in sẵn. Kết quả kiểm tra sẽ được
lưu tại Trạm biến áp và SCAN 1 bản để gửi về Trung tâm vận hành.
- Khi phát hiện máy biến dòng điện có dấu hiệu bất thường, nhân viên vận hành
phải báo ngay cho Lãnh đạo, các cấp có thẩm quyền để kiểm tra và xử lý.
Việc kiểm tra hạng mục của máy biến điện áp cần phải tuân thủ đúng quy trình –
quy phạm kỹ thuật an toàn điện.
Ðiều 8: Các hiện tƣợng bất thƣờng và cách xử lý
Khi kiểm tra phát hiện máy biến dòng nóng đỏ đầu cose, dây dẫn:
- Áp dụng quy trình xử lý nhiệt độ mối nối của Công ty.
- Kiểm tra dây dẫn nhị thứ xem có bị hở mạch hay không
- Kiểm tra mức dầu cách điện
- Báo cáo các cấp Lãnh đạo, Điều độ liên quan để xin cô lập thiết bị nếu các bất
thường vẫn duy trì mà không phát hiện ra nguyên nhân nhằm tránh hư hỏng máy biến
dòng điện (cháy nổ).
Khi kiểm tra phát hiện một trong các hiện tượng sau đây phải đưa Máy biến
dòng điện ra khỏi vận hành:
- Máy biến dòng điện có tiếng kêu bất thường.
- Mức dầu giảm đột ngột.
- Dầu thí nghiệm không đạt tiêu chuẩn vận hành.
- Kiểm tra thí nghiệm không đạt tiêu chuẩn vận hành.
- Sứ cách điện bị vỡ, nứt, phóng điện bề mặt.
Nhân viên vận hành xử lý như sau:

1. Báo cáo cấp điều độ có quyền điều khiển, trực ban Công ty Truyền tải điện
thông tin, lãnh đạo tình trạng bất thường, tình hình thời tiết khu vực.

2. Trực ban Công ty Truyền tải điện chỉ đạo nhân viên vận hành đến Trạm biến
áp không người trực trong phạm vi quản lý của Trung tâm vận hành kiểm tra tình trạng
máy biến dòng điện.

3. Việc xử lý sự cố thực hiện theo quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống
điện quốc gia do Bộ Công thương ban hành, quy trình vận hành và xử lý sự cố thiết bị
do đơn vị quản lý vận hành ban hành.
QTVH biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK-145/275/650

Trang 5


Truyền Tải Điện Miền Tây 2

Trạm biến áp 220kV Bến Tre

4. Việc bàn giao thiết bị trước và sau khi xử lý sự cố thực hiện giữa cấp điều độ
có quyền điều khiển, trực ban Công ty Truyền tải điện, nhân viên vận hành và đơn vị
sửa chữa, thí nghiệm được cử tới Trạm biến áp không người trực được thực hiện theo
đúng các quy trình, quy định hiện hành.

5. Hoàn thành báo cáo sự cố theo quy định.
Ðiều 9: Những điều cần lƣu ý
Ngoài những điều được ghi trong quy trình, nhân viên vận hành cần cập nhật
thực tế theo điều kiện vận hành tại Trạm, Tài liệu của Nhà chế tạo... Xem thông số kỹ
thuật thực tế trên Name Plate của máy biến dòng điện.
Ðiều 10: Bảo trì - bảo dƣỡng
Chế độ kiểm tra định kỳ máy biến dòng phải tuân thủ theo quy định nhà chế tạo
và theo “Quy định về thời hạn, hạng mục, khối lượng thí nghiệm định kỳ cho thiết bị”
Số :00031/TTĐ4-KT ban hành ngày 05/01/2009 của Công Ty Truyền Tải Điện 4;
“Quy định chung khối lượng và tiêu chuẩn thí nghiệm điện nhị thứ” số 0229/QĐ-NPT
ngày 05/03/2012 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền Tải Điện Quốc Gia, “Quy
định khối lượng và tiêu chuẩn thí nghiệm thiết bị nhất thứ” số 2929/QĐ-EVNNPT
ngày 25/12/2014 của Tổng Công ty Truyền Tải Điện Quốc Gia hoặc các quy định hiện
hành.

STT

HẠNG MỤC

Trƣớc Thí nghiệm
Thí
khi hết
định kỳ
nghiệm
thời
sau lắp
hạn
1
3
6
đặt/đại
bảo năm năm năm
tu
hành

1 Kiểm tra bên ngoài

x

x

Đo điện trở cách điện
2 của cuộn dây sơ cấp với
vỏ

x

x

x

Ghi Chú

x

x

QTVH biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK-145/275/650

Trang 6


Truyền Tải Điện Miền Tây 2

Trạm biến áp 220kV Bến Tre

Đo điện trở cách điện
3

4

của cuộn dây sơ cấp với
cuộn dây thứ cấp
Đo điện trở cách điện
cuộn dây thứ cấp với vỏ

Đo điện trở cách điện
5 cuộn dây thứ cấp với

x

x

x

x

x

x

x

x

x

nhau
6

Đo tổn hao điện môi
tg  cuộn dây sơ cấp

x

x

x

7

Kiểm tra đặc tính từ
hoá V – A

x

x

x

8 Kiểm tra cực tính

x

9 Đo tỉ số biến

x

10 Đo điện trở 1 chiều

x

11

x
x

Thí nghiệm dầu cách
điện

12 Kiểm tra đo lường

x
*

x

Không đo đối với
TI có U<=35kV

x

Theo quy định
nhà chế tạo

x

Bảng:Hạng mục thí nghiệm và bảo dưỡng định kỳ máy biến điện áp kiểu tụ, kín,
cách điện dầu theo quy định 2929/QĐ-EVNNPT ngày 25/12/2014
(trong đó lưu ý thiết bị có số năm vận hành quá 5 năm, tối thiểu mỗi năm phải
được thử nghiệm tg  / 1 lần)
Kiểm tra, bảo trì bảo dƣỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất:
1. Kiểm tra sau khi đóng điện
Việc kiểm tra này nên thực hiện trong những tuần đầu tiên sau khi đóng điện
- Kiểm tra mức dầu
- Kiểm tra rò rỉ dầu
- Kiểm tra hộp box đấu nối phía nhị thứ
- Kiểm tra nhiệt độ đầu cosse kết nối phía sơ cấp
2. Kiểm tra định kỳ sau 01 năm vận hành và lần thứ hai trở đi sau mỗi 02 năm:
QTVH biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK-145/275/650

Trang 7


Truyền Tải Điện Miền Tây 2

Trạm biến áp 220kV Bến Tre

- Nhà sản xuất khuyến cáo kiểm tra các hạng mục sau (công việc này đòi hỏi
phải đưa máy biến dòng điện ra khỏi vận hành):
- Cách điện: nếu cần thiết có thể vệ sinh sứ cách điện dựa theo mức độ dơ của
sứ
- Các bộ phận kim loại bị ăn mòn
- Độ chặt kết nối phía sơ cấp.
- Hộp box nối dây phía thứ cấp: vệ sinh, làm kín nếu cần thiết
- Siết hàng kẹp phía thứ cấp và điểm nối đất
- Kiểm tra rò rỉ dầu
- Kiểm tra chỉ thị mức dầu, ống xếp giản nở
- Tháo hộp đậy trên đỉnh khỏi bệ để kiểm tra không có có rỉ dầu xuống bệ nếu
bệ ở trạng thái không tốt
3. Kiểm tra thí nghiệm:
Nên kiểm tra nhiệt độ đầu cosse kết nối phía sơ cấp sau giờ đầu tiên vận hành
bằng máy đo nhiệt độ mối nối
Việc kiểm tra thí nghiệm nên thực hiện trước khi đưa vào vận hành và sau mỗi
04 năm với các hạng mục sau:
- Tỉ số biến
- Cực tính
- Đặc tính từ hóa V-A
- Điện trở một chiều
- Điện trở cách điện
- Đo tổn hao điện môi Tg  (phần quan trọng, cần lưu trữ số liệu để so sánh với
lần thí nghiệm kế tiếp)
Ðiều 11: Các vấn đề an toàn
- Các cuộn thứ cấp máy biến điện dòng điện không được hở mạch và không vượt
quá công suất định mức. Những cuộn thứ cấp không sử dụng phải được nối tắt và nối
đất.

QTVH biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK-145/275/650

Trang 8


Truyền Tải Điện Miền Tây 2

Trạm biến áp 220kV Bến Tre

- Mỗi cuộn thứ cấp của máy biến dòng có một điểm nối đất ở bên trong họp box
đấu nối thứ cấp.
- Mức dầu không được quá cao hoặc quá thấp (ở vạch màu đỏ). Nếu mức dầu
không đảm bảo cần phải cô lập máy biến dòng điện và liên hệ với nhà sản xuất.
- Việc kiểm tra, đo đạt và thí nghiệm định kỳ chỉ được phép tiến hành khi máy
biến dòng điện đã được tách ra khỏi lưới và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn
cần thiết. Những công việc trên phải do đơn vị chuyên trách thực hiện.
- Trước khi đưa máy biến dòng điện vào vận hành phải kiểm tra đấu nối đúng ở
cuộn thứ cấp. Vỏ máy biến dòng điện phải luôn được nối đất (nối đất an toàn).
- Khi công tác trên đầu cực máy biến dòng điện áp phải hết sức chú ý an toàn,
không dùng các vật dụng cứng (cờ lê, khóa) va đập vào sứ. Không kê thang vào trụ sứ
để phục vụ cho công tác thí nghiệm máy biến dòng điện.
.

QTVH biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK-145/275/650

Trang 9


Truyền Tải Điện Miền Tây 2

Trạm biến áp 220kV Bến Tre

BIẾN DÒNG ĐIỆN CROMPTON GREAVES – IOSK145/275/650

QTVH biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK-145/275/650

Trang 10


Truyền Tải Điện Miền Tây 2

Trạm biến áp 220kV Bến Tre

MỤC LỤC
Trang
CHƢƠNG I: ÐIỀU KHOẢN CHUNG ........................................................................1
Ðiều 1: .......................................................................................................................... 1
Ðiều 2: ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Ðiều 3: ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG II: THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẬN HÀNH ..............................................2
Ðiều 4: Các thông số kỹ thuật cơ bản ........................ Error! Bookmark not defined.
Ðiều 5: Ðặc điểm kỹ thuật – cấu tạo.............................................................................3

Ðiều 6: Những điều kiện để đưa máy biến dòng điện vào vận hành ........................... 4
Ðiều 7: Kiểm tra máy biến dòng điện trong khi vận hành...........................................4
Ðiều 8: Các hiện tượng bất thường và cách xử lý ....................................................... 5
Ðiều 9: Những điều cần lưu ý ...................................................................................... 6
Ðiều 10: Bảo trì - bảo dưỡng ....................................................................................... 6
Ðiều 11: Các vấn đề an toàn ........................................................................................ 8

QTVH biến dòng điện 110kV, hiệu Crompton Greaves, kiểu IOSK-145/275/650

Trang 11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×