Tải bản đầy đủ

Quy trình vận hành sửa chữa MC LTB145D1

.fONG

C()N(] I'Y
\ (JI (X'(;1,\
cONG T'y rttriynN l'At DrriN r

il{trYI:N ln I I)ll

l

i

QUy rniNH VAl\ HANFI VA rlA0 DU'ONG
rvrAv r:Ar

bmx
a.

KrFt,u

( In lAn thu'3


Ili6n soan:

Ll-B-itsnr

)

Ilii

Dinh ]'hinh
1'ru'ting pho,ng k! thuirt: Nguy6n Hfru l-ong
t'h6 girim d6c c6ng ty: Nguytri Un', I-ong

r

IA NOt,'t't IAN(; l2_2{n0


t'()NC r:rtrut; 'r'y
I IttlYI:N I Al' t)tt:N r2t iOg 1;14
{.]ONC'I'V'I'ItT.1}'IIN .II,ir

{r{}N{; r!{}A XA HOI CHTJ NUEiE,t VrP:.I' NAIl4
I)0e lAp- ll'qr clo- Efz.rnh phric

DIEN;

lla

V0 vi6c ban

t1g0), . rLd:. t hd n g.. d *qtii nt

QrJYrl.t' DIF\r1l

hinli quy trinh "Qui trinh v$n lr:inh vi biio du'di6n kiOu I,TI}-I45Dtr "

(;t,tvt


tx){_'

cONG Ty'r'RUynN r.ar utrlrq

- Can

!:,lS

[y,

I 0 I {)

I

cLl c1uyOt clinh.rO t

'l'r"Lr1,fp

rai

ciie

t3lei)_NP,l. n_qiiy 30 thzing 06 r-rdnr 200ti cLra 'l'on,,
n er_r6c Gia vc vi0c thdrli
-' ' lAp
'' Corrg ty trLry0n trii cli0n I i,A ban

harrlr riic\Lr lc ro clrLlc. lioat clQng
cria

(i)ng;r,,

- Cdn cu'c1uly chc phAn c6p giira Cong ty vA circ clon
vi tr-LLc thLroc {ior,e t-r,
l'rtrvorr tzri cliOn 1 b;rn irantr kdm thc."rr,r6i.ii,irr''.6'ir;;d;; frrlrj,
,-qei-y 06t07t2a1a
cLra (liarr cloc Cong ty 'l'r.r_ry6r-r
tdi clien I
'l'hco
c1c n-qhi cLra cl6ng crri'r'*Lcirg prrdrg
I(y thr-iat c6,9
I'
.

3: Cac iiong chi 't'riro.ng, pho plrdng liy 11..rt-,6t. Cong
3:1
ty, 'l'rarr
K_r- thLrat viCn,
nhAr-r

vien clulin ly vAn

thuc hicn clLry tr.inlr nAy.
Di6u -1: Qtn, tr-inlr ni\y co

hr6r_r ]r_rc

hainir vA suia

tlt-ro'ng,.'l l'ant pl-io,
chira tr-am bicn 6p phai ndnt vii'ng vii

ke tir nqdy ky quvet

{ltii\G

K.T'{;

{*v:

ilnn

D${_,

I]RUYIiN T'A I !)lI,lN i
(Oiirnr cl6c

-(Fp*,Zf*,9-r


I\i UC [,UC
Ttzing
E:r''
ii€r-r

4

xnoAN cuuNc
Gioi ttrieu nra-v cit

ChtIGng I"

l.l. Dic diim kY thutt
1.2. IvlO ti,l mriY

-5

6

cit

I

1.3. Sd lieu kY thuil.
:j

E---

Chuong

:__
:_
ft-t

_

:

-,

.

-

o

cat
.:-ita+ hil*h*.,g,uq ch[ra'+v-ffi,9.,t!]+0*g, iii:iy
..- .,

I

=
_
-

II : Cic qu-v'tic an toin khi lap dqt

Chuong

III

: Van hanh rna-v

---

3.1. Tru6c khi dua
3.2. Trong

Chuong

10

mfy biin iip viit'r vlin hanh'

vin lilnh

IV : Bio

cit

.

cluo'ng va

thi nghidnr NIC

u

4.1. ThUi han u:, khOi lucrn-g cfing vi0c biro du0ng sua chfra miiy ctit

4.2.T1ti nghi0m mf Y cat

_

Phu lrlc
Phu Iuc

1: Cau tao. trgu-Vett 11'lapr vi€c cua pra-v cit l'a.bo trul'erl'tlopg'
)- Lip rlat nriy c:it

,

i.l

16

2l


Dllru Kfl0.\l.t CLiUNC

i..r

j.--=_: Qui trinh

niy

ap dunt

e

ltr.r

t:irrrg iric ii'ip tizlt , r,air trirnir vir l-riio clu0ng ciic

miiy cit di,^n cd.o dp kieiu LTB- l45D
t)ieu

l:Lrrc

l

LIo

hlng

A BB

chi

ung

crin bo qLrain lv

t.at:

ky thuer

thiit hi mziy ciit, ciic Ong r.r.arr trur_rns.

tr-ain phri .

.

k! thuiir

vicn. ctin b0 vl niritn vicn vin hirnh.lzip tlat. h,io tlLrtlng vir sua ch[a m-zi1'
crlt nirv phtii nr'im vD'ng vir thLrc thi qui rljnir nirv . Ngoli r.a con phaii
niim
v[ng czic rlui tr')nh dr ban hirnh khric nhu qui rr-r'nh an ro]n khi llm vic'c

r!'

f*i

:

Lron_s

tram bi0n {p.

DiQ:l:

Ciic
cirn tr0
b0 liuirn
riuzl Ifjli,CJt hi:n{;i u.-i!,,ca.yi'On-r,,tqffi5:iLi;t;ri,!,:,tr,r.rrn.phir
!.rie ciir:
. k:!
lhu'at vicn, c{n tio vi nlr{in vir-1n van hii,-,irt:::lip Oair:i-,,iu
aL'. hr,io clut-lns
du0ng v'l
v.}.sua,:h,fa
.s

mtiy cait ngoii t'i,-^c ntim vfing caic tlui rr')nh nirv cirn phiri hiCu r.9 p*qLrt,Cn
litrn Yi.tc, ua'u [el() Ini{y crit vir hC.r t.r'uvdn,]QnS va czic t}i li,-^u k;hc cs

Ii6n

I

1

i,

qLlarl.

:
:

a

tI
t

I
;t
t

lf

chu thich : Ir;lrit su chI viir riit clLng lr'ong qui tr-inh
NlC : N.lriy

cit

BTD : Bo tr-uy0n .IQng

TDL : Tu tlong lai
NCD : l.{am cham dion

4

:


*-=CHUtlN(;

riei crruan rEC
HI;;Ji".*i*,r,",.r
145 Kv'

F#l;['lT:,titt-t rip
ffi5Di
-..
-^ .o
L..]'1*:f
.

, ,'.

' *nl;';#;fi*

tt

l,

i

lt

".<

muc

56- rrrrirv cat L'rB

-

li\

.r.{ ,..;,.1. ,lii.rr v)r ti.ln h0 ouairg. buting

tlip

}rti tluairg

ri'i.pl"; u""i r''"ii'i;i

A-

'':''

tvlc k]rons dtlng liri khi
mach cht-:ng dting liri niiidu llin : tr[nh
+'o' su co (NlC czit cltl htitl vc mi't lCnh dong vAn duy tri)
' diirn
dong vao
ru 'irn (c1(;ng dion thlrirns 'ru)'cn) dat
. N,tc c(r Llang b! bti szry chcin-s ngLrng
tai tu BTD.
cirung cht-r ca 3 tru cuc'
t{ . tYlc c(r i dong irci do [p luc khi sF(r
r-'ip i vi, khozl
g . tvlc c6'rnach tin hi,^u biru khi iip luc khf -SF6 xuong tliip
th'ip cap 2'
"thao tric khi ip luc khi SF6 xuCing
c,t dut-lc clti tzrt'' liln '''iCc
I(). DiCu ki"^n mOi truUirg lirm vi,-'c cua lvlC: Ir{'iy;
3 nhicr tlo mOi rrudng > -3[) "C'

6 . lvlc

l!

'-linh

-

c'Jr 3 pha 'BTD
tIu cuc vir I bo truydn dQng chuttg eho
3 . tYltiy cirr gom c6 3
cirinli toln
222 ' BTD iI[ t]ucrc lap rip v)r hie u
:
BLK
i)
hicu
kf
xo
iD
loai
vdi cii'c tru cuc '
bQ o nh)t chO tao cLng
trong
cuc c6 l ch6.:it T1l":'.:1:^:n] tiet
iru
l
m:iv.catgorn
cua
pl'ra
4. Nl6i
thi nghigm xuit xtr3ng ria naP khi
rru cuc tia ,lurlc iap ,lp , hig: tf',inf-t ,
tr 2d'C'
SF6 bao quirn iu. tl' t Z - tt' 13 Nlpa
l)-q,r.LQc sqnE
:h i(:ng, i cuon dung.2.m4ch cat ' 2.ftl?n tit

cr\nlr.
uvrrtf'

I
]

n

t : (it('ll 't'mtUU NIAY C.r'f

c,.r

:

ili


F!*kwj:rs{ri*!6i:dqr*+;x*sti!*,}hivi$H?.1!

.llo ta r'ri-v cut ( Xrrn

h'rnh I - I

!},.r'ls'iif ifib$;dElrdirh

)

ffi,o.l'.1I,.;.f3,;.];,,i-?;.;'l'ixJ,T:",,*iJ[:,?,1-'jj:;,.;'n;l,;,:::;[:
.-*'-.-;:+:'.
hEaJ.Ea&+

ti.!tlL

\:'

m.;1.l,,.|':;,;ti5:li!?'l,sJ;1i'-i-";;t'}1-:j.l:j.Ty''E;:::ij::[
ffil'-,,.,,,,,;-,i truvdntj,?ng
rlr'rntr .r\r,
,..i,. ...-,.
nav na-rn rt-zr,r,r
trong ciir:
v€. t'!.: l.i^ t.:l .-.:. ,.-., -.-- x tr
Ong L.1,.
b'io ,,.:.

Khi lip dii cdc rru cuc lolC.
^-=-.
- gTp vi czic ihanh truytin chuvdn clOng cdn hieu,:hinir d0 tiai toc dO tl6ng cat

vi

dur dOng

thoi cua t;{c tiep di0rn k-hi dong - cirr.

Lo xu dong nim rrong BTD, [d xo cai nim rrr\ng hop [CI. czic lo.xo niy d€u la loai "cor". Dd dong tluoc futC cdn tich n[ng cho,to
xo dong bang ta,v holc bang dQrrg co nam tong Bm. Lo xo cir duoc rfch
ning trorrg qud trinh dong.

I

;
f--:

Tre.n tru_drr pha.B1 lip khoi van dr)ng dti nap khi SF6 cho 3 cuc lvlC qua
cfc Ong dan khi brog d6ng c]en cdc chan u-u cuc. Tren khOi van co cldng h6
J.p luc d0 thec cloi fp tgc ttrf SF6 trong 3 cr.ic t,iC. ttr ciong
lio ep luc .-o",ld,
,c=ip tin lrieu-idi1tsT+1.;ae;U-f-1i.'-ifg:{ry'tt.'xa'v€ ep
Sfe rrong lrii, f.en

iuffii

.J

dong ho ur.r 2 thang'do (rhang ngoai :-Psia vl iirang rrong : Ivlpal ung v,ci 2
gif tri 0.45 lvlpa vi 0.r{3 lvlpa ( np luc rliip cip i va cap 2 rheo so lieu ky
thuat ) co 2 chirm do dd thuan ri€n cho van hinh theo doi [p luc vtC.

Ciic tim diu ddu dAv cao rip ddu cuc lvlC b'ing nhom. cluoc clie rao
thuAn loi cho diu diy ru ci 2 phfa N,iC.

Tr'0n ehan

trg clrc pha r\l cri

CN-dong.OFF-c;ir.
I

II

i;
,

g',tn

c10

rim bien chi vi rr.f \lc:

Dd thuin ti0n cho viec lap drr, k1ri xuat ,ruong cdc lru cuc lr,[C r,) BTD
duoc hi0u chinh d6ng bo voi nhau. So cua BTD ghi rren rf,m nh[n cua N,iC o
mat truoc cua BTD. so cua rru cuc NIC cLng rhu ru pira,{1. BI. Cl ghi o
ehan rru euc. cac so na-\'phzli phu hop nhau ttreo bO sO'ghi tren cua rruoc cua
BTD
[.Tru cuc VIC
=
E:t

2. B0 rr uy€n ,dOng

3.Co criu

4.ong khi
af
J.
tt'u

cit
SF6

vt

B1

.=,
bJ

:
t:l

t:

E

t=J

LIU

=

=
Ft

t-

E'
:

r-

F

-,/

EI

,/
fr,/
EB
g//

H

H

ET

i

A1

H

7

H1

6 DOng h0 i1p tuu SF6

7. ong bio ve rhanh rruydn ,tQng

H'inir

l-l

: Ciic

bt-r

phin cua mf,v cir L-[B -145Di


- -"r..{!j.E1#.6lr1ffiM*kffii&_tfi.

6r

u Frl tituat

o rrt. sO l
tltu;ii:

i irurrB

Em-r.
r

:.(

,ri

i{

-eE
E

DiCn iip dinh muc
'l art so dlnll Inuc

I

s-:ti:

)

r-!--

-1

Ding diCn dinh muc

4

Dtrng

-)

Dirng dring ngin maclt dinh muc.

--_-'! . :

FFF
.'l€r!I

Ei*
Fi<,:

3:.*Ft

I .-l.:-

__-

6

7

JO iteu

Don

su

cit dinh muc

KV

I /+-1

HZ

5t)

A

3150

KA

40

KA

I

tx)
f

Thdi gian chiu cluuc dirng diC'n ngzin
macii

S

*'f

Chu trlnli iitii-i -,'ir:c dinir'rnuc

1

-ti;3s -'Ll,C - 3 pi:ut
D.C

li

Kha nans chiu dien [p trlng cao,r^tli
tiin stj cCrnq n-r:hi"'p(-5()Hz. U'ong

KV

lphutt

9

Kha nirng chiu diCr, f p xung xdt
xlrng tJo tliao Liic LrCn lr-rtii

-

!____

l0

275

rlit
Gitra 2 tiip diim u vi tr"i rnti
Phir vtii

2't5

KV

v';r

Pha vui dal

650

Gi[a 2 tiip t]iirn rr vi tri

Dbng ctit duirng dAy khOn-t

mc;

650

t'.ii

ll

loien dp dieiu kIiCn ,diCn tip cua cLr(rn

r2

l<'iong .cuOn cit
DiQ,p 'ap diiu khiCn cho ph('p sai l.-'eh
so vtj.i die n rip dinh muc

'

..:

t

t':.

-CuOn d6ng

- Cuon

cit

I li
!

lDien [p thu nghiOm dOi vtvi maclt
ldiciu khien vi nhi thf .( 50Hz t|ong
lph'it;
i--------r_-

A

50

VDC

221)

'/o

85-r10

V,t

70

-ilu

VAC

200[)

VDC

22t)

I

i

I l4
il

I

lOie n ap dinh muc cua tlQng cr; tich
lrrang


t6

;t7

-t
:l

lC,ing :;uaL cua i-:'! sliY

_-l
360

KhOi luong ivlC

1

Khii lutrng BTD

205

_.1
i

Khdi lur:ng khi SF6

t.i.2

. S0 licu

nghiCm.

kiiin tra. hiCu chinh

:

t
.-_+:

|

__

I

-:)

f

t+

1

tt

F
t

vt:
Di0n tlo tiep xuc I cuc khi bom dbng
?.OO A DC

pQ

Tht-li gian

ms

iJt->n_g

.

,.:,

<40
-.,

ta.

< 4u

ms

i9 + 2-5

4

Thoi ,trian tiep .r.[c Lruns chu trjnlr
D-C khi cri dC)nS tiriri xung dr'rng v')r
cat ( Tttti gian dt-rn-q - criL I

ms

<42

)

Thiri.gian khOns tiCp ,ruc Lrong chu
trlnh TDL (Thivi sian chet )

ln.s

300

6

Tirui giart tfch nang lir xo tlong

1

Ap luc khi SF6 dinh muc

I
9

I
t
t

chuan

Tieu

Don

s0

Thiri gian cIt riSns

a

tI
t

Th0ng

TT

:

s

<

15

Nlpa

o5

Ap lLrc kir SF6 b'Jro Lin hi.^u rr 2(.)('C
( [p luc rhiip cap I )

N{pa

oc5

Ap luc khr SF6 kkoii lhao Lac ir 20"C
( ap lrrc thaip caip 2 )

N'lpa

0

, j:

Lr

2[)"C

4j

i


iR"#!,!s'*?5asrysss@effiffi]r68;i$fnB*g;C$rinit,$q.6li*E

riFitj(llJti
'o'Af.j

iiidu t

ilieu

:

2

Sidu 3
Dii!u

.l,l

Didu

7

I

:

,l' 3
('
1tr,
\_."\{ /.
rJ
r
i
\.. r\y
v.

E-l.i;.i"iFi, lr i,t ..

{_..,rf.

L_l

ii

;1"1{'l'{)Anv

'i/ I t:^+t.i

1".'t-.II
tr\il!.

i,iU(il 'i(r
T/-1

:

l\

r.;i'aI,rI!.llt'l'
t-'r-r

!

,:

' r1
: 1
.'i'
r (-.'t
i.-\

tr

biio ciu0ng f''iC pirai niim vil'ng quY
trinh niry, hidu ro nltil'nr. nguy hiirn co thd xirv ra li}-'i iip rzip. virn hlnh
vit sua cil[a canll ivlC.
dur:g vir rJr-tttc
Ceic tiung L.u an toirir plriii tji i, ntli cri dinh thuirl ti'^ll stt
kiCrn tra ciril Iuong tliuiinc xuyCn.
dinltIr,lC piriii tluoc vin hiinh r'r Iurii tIi."n dung thong so ky thuirt cluv
Criu

nhin t'i0n vitr ilrrnir'

Ittp rlat va

Kli6ng duuc thao:tirc kliCrng tii BTD,chi dutvc lhao ['ic BTD khi no da
ndi vrii lrlC var NtC da cluoc nap itp luc '
Kh0ng !hao.1:ic LIC kC ca r"Iirng,.git kirOni: di'-'n kl:i iip luc khi SF6 truri_S
iru r-'uc < 0.43 l.'!pa (r4'3 i-)ar' )"
Khi N{C bi .xj kirf mernh kh6ng tluoc dtms clu<1i lu0n-e khi tld trirnh hi
ngat vir cac bui san pharn cua khi SF6 sinh ra sau khi dap hC) quitng.
KhCrnrl

lpit

N

Di6u

?.

S[r

ciiu ltoic clttrl'Cn cht'r lr'lC co zip luc trL)ng su > 1.25 htrr'/

0-

12-5

,

dung lo'.ii ci'itt. tnoc ctilt vir dail' cau phir htrp vtii teii Lr'()ns cuir iriC.

Didu 9

Fihong dr-Lng du(ii taii ttr.rtts khi dant ciiu-

Di6u I

:

Ldn thao Lac thu dziu LiCn sau khi lap d4t,.dai tu va sua clt[a cir ciiu it'il
cuc lvlC xuOng. moi nguui phzii dfrng c'ich xa NIC it nhiit 40 rn dc drim
hao an Loitn-

Di€u

:

Dieu

: KliCrn!. dung dung

Kh(rng kC than,q lCtt lt'ir cue lrlC
cr,r

tJC

trio

lCn

\

1C.

gir vitu s[r' k.hCrng ility rung d0nr: ','a tleP r ito su-

: Cziu tlung cu thi0t bi dirng clro laP dzit. bzitt du0ng NIC phiii drins loirikich c0.
Dieu 14; Circ'ehi titt de thav rhi su,.l\rng kiri bilo dudng v') loiri n-ilr hiri trtrn
1,.
pltiqi durt.t nltu nirir chO Lirtt ciipDi€u i5 : Khi mtt hrr-r0ng dap h0 tluang nhan vien sua chta phiii mrlc tlurin zio batl
h0 lat-r dQn-r kin, dco k[nh, di glng, decr khau u'ang Lranh khtlng tiOrr xtic
vtii bui khi hoac hir bui traing stin phdm r'in cua khf SF6 do hd quan{ tttt-r

Dieu

thirnh.

16

Cdc bui rrirng siin pharn rin ct'ra khf SF6 do h6 quang taio Lh)nh bfirn
vao ezic chi rigr- uong budng clap h0 quang phai duuc i.hu g''rm viro I tLii
giay horic I l\iai l() nuucl.

:

q


1,"

Cf{L(}FiG III : V..\FJ,t_g*nu**, Atit, CA.l.
lilr-:;o'r-- l,:Lii iiilzl F,IC i,ic .i,:::,* i,i,,l; :
i? : N'ic sau lil:i lip.dat. c"ai tu phiii drrt-rc kiem r'a, thf ngliicni 5i".u r:i:inir
tlal caic tl:tjrrg su k;j t,r:Lrir r:iru i'., i'ruc I.2 vir r._? chucr:g ,.,ii
I ui,r da; du
cfc bricn b'jn kr:nr.lllcu vir phii duu,-'n;;hicm rhu vol
e,ir"Lr ki crriy tjii crja
d+i dicn caic d.,r vi laipr 6iiy , ciuzi. iy vin t,:,rt,
crruycn
, -'--r -'" .,rl'
gin'.r,i't,r,
urr! (' (nr{u
miiy mrii
).

l8:

Ciic t'u lc t't:i:g m,cli diiu kiric. vii bao vriphiri
cluoc th&ng16ie.,r ki;.m
hiio hoaL dQng ror, m.crr oicu krriein vi
bio ue stu siig lim

:;:.:-'"
:''

19 : Kieim rt'a c{c b0 say (v tu BTD dr dua.v}o
hrar do.g rdr va duv tr.j Iic'
.surt quai t'i'h
hirnrr. Kiem i,; .;i. ;;'-to-m{t uirp ,rutirr

=Di:u
'an
:';t"l.t'"t
=zu: I"iem [r'a cdc ihclng so rirm vi.^u^ cua.ivlcrldne,ffio,r]inh
mu,u:
:
TU zr :
Kicm r.r'a cdc ciicu kicir an roirn dd r\rc ran r*$
ddng ctie
[oiiu
t:",:u/,1:KiCm[t.acdcdiCukiCirant.oirnddr\,ICsensin$i..,]6ngctien.
Dieu 22,'.,o:]ll*{.::
ItlS lzin hang kho{ diciu
:l]1
tac vi vi tr.i "tu xa,' (Rcrnotc).

i

=

Diiiu 23

--

CIii

krrii.. Drra ktrrf, ctrc'd. rtra,

liin rirao rric NIC [r.u(ru khi cJ6n-g c]iCn rr
h0 ttCm.
3.2. Kidrrr tra nrc trong van hinh
Dieu 24 : sau mcri ldn {ltai: Liic NIC
bzing khori tiicu khiin h.ic
kiCrn tt.a ti.ri ch6 N,tC czic hang *,-o.u,
.stj

d, hii, r,c ciiir

:

I

'

N'lC da dt-'n-r/citt tt-rt d ung

vi tr i tla tirao teic (oN : dr-rng; oFF : cit
t.
2. Ap lue khi SF6 kh0n-c. cti hrien dQng bit rhulne
hoac c6 liiu.n tutrni

i.
I

iI
i
I

Dieu 25

.rr

Ld xo dong tlil o vi tr.i rich ndng.
Ghi so llin rluro riic rr.Cn b0 dim

4.
: itlCri ngi1, I llin r,iro gir-r rluy clinh nhan viCtCn vlin
hlnh phiii

kiCrrn rr-a
[)nh trang larn viCc h)nh thurrnug cua
.t lvlCC ciic
cr
hangq muc sall
T)'1lur tran, su:Xcm co vet ph(;ng
diOn, sut mi hay kJtOng
ddu cuc crrtic crrin khong bi prrfr nriier,
ncn kicm rra
phrit nhi0L ciic dziu cuc IvlC vlo ban
cjem
T)nli trang tiep dia : chic, clu.
:

.

Tl,i:ilr,nic

.

i

Iinh rrang ld xo dong

clir

o v,i tr.i tich nlng.

a

Ap luc kiri sF6 : du r-irco nhie r d0 moi tr-uong
rric ki.m It'a .
Tu BTD d(rng kin
Dieu 2f : Chi chdp
da'y clu s0 irin rJong ciir MIC, s0 lan
tviC nhiy clo su c0 r,ao scj
thco tlCi lvlC.

l(i


:q,q_rffi.-_

: BAo DUCNG Sira CF{{li\ vA,ffiri FiGHr,Ar,,I F,{C
. i:i)i I{A},t \',,.. irJidt Luct'{G cct.irl ',,'iBC nA.o i:i-;6i.t(j sairl. cirr_Ir ,ic
.i . Hidn: it-r ivIC : (bao Cuong lo::i A)

;---'
*

]rilitr--.:

ffir=

UCI{G

Xx,'

: 1, - 2 n'Iin tai rioi rlzr

llC

,ricn hlnh

i:ij::r

ir-a bing

::rit r.I lim cd.c corig r1;c

It :

C

,)

c su khong bi ban. bi

ntr vd, neu bdn phai

dr)ng gie lau sach

.

c bo phan kim loai (tru dd , m+r bfch, bu long, ong I:Jrf, v6 BTD,,.-) lau sach
S on lai cric ch6 r'i.
(:

L
r

t

t

f-t
-,J
_--_:-f-

f

It

:

c chd
a

ndi bu ldng phii chet, xiat lai ciic ct,.i bi l6ng.

r khop ruyiin

dQng , d tu-uc . Boi md

- Kiiim r'a cria tu BTD- cdc ch6 day phdi

vlo

cdc d ruc.

kin, cdc gioirng h6ng phii

C[c chd dau nOi diiu ci.rc phii char , riep xric tOr

rhaiz the.

.

'Ap lrjc khf sF6 , c6 rb ri khf hay khong , kidm tra cac kh6i van
- S0 ldn thao tdc mi{y cir ghi 6 bO dem.
-

SLr

lam viec crla bQ

sa_v tr-ong

BTD

+ Kiim ti'a clie n u-8 sa;, tot.
+ Kidm tra mach sav tot,
+ Kiim.rr.a r.d le nhiet lim viec rot.
- Xiit Iari ctic ch6 daLr Ca1, tr-ons BTD cho
chet, rhay cdc oc vft bi ri.
- Xiet lai cdc bu long mar bich bu long
noi ( Trri c6c bu long , €cu c6 dfnh ,Jiu
,
son do
C hn,v
","

.

: r\rlr
Khi lam
Ic1llr (-ilu
czic cong \;lec
vi0c co ireo
trdo len il'u
tlu cuc xtet
xier mAt
mat bich tru cuc, xri lili.rd
ri
phii xa bot zip Iuc khi SF6 xuong du6i i,25 bu,.( 0,ir; ViP;;.

kh i SF6,

1-1.2

.Trung tu NIC lbao auOng loai B)

a?n* r,i€c lr'ung
vlgc sau
1.

:

tu.

crt uhd tiejr hinh tai ch6 hoac trons xLrone, bao gOr.r cdc ccng

,,

Kidm u-a sri b6ch dien

:

1r.11*.|oa.5000tdnrhaotricd6ngc6rcokhf (hoackhicdnthierkidmtra
m0i rrudng ,khr hau )-Tien hhnh rau srr bang iit hoic bang bln
Iie:
Lrrztl , Krem Lr'a
cf,c
bu lOng ,€ cu bit [ru cuc.
";ilt:,:l:'.
- SaLr 30 nam hoac
10.000 ldn thao tiic d6ng cfr co khi:Tien hinh kiim Lre sf
ctich die n blng
m[y siiu am dd phdr hi€n ra lan ,nut sii.
:,,:1,,

2. Kidm rr-a khi SF6 :
- Nlp khi
SF6 khi cdn &iet ,dung dqng clr n?p chuytn dilng
l1


. ri!1.

tra.4Q em kJrf .sF6 : sau 2 -4 rLrdn sau khi nap li^hf vi sau j) nam t-f,,naldn thao ti{c dong cir cc khi , drdo ddng ho do t.i rronE ,noi ovng cllii
:f.i
,-;lr
,iii;:'l ng';::i sirc';s c";a ;.-1-,i :l;:i, , 1.,{1. ,',
: rl I i C
(:-

|

3. Uo cii€n irry tiep x'rlc

1

'

- Khi so ldn thao td.c cif;ng cir IylC < i00 lan 1 lnarn: r.hj sau 15 nlm. phzii uen
hanh do Rtx crla 1,,{C , aong diOn do > 200 A DC .

- Khi so ldn rhao rdc riong car IviC > 100 ldn / ln6m: rhi sau 6 narn phii ricn
hlnh do Rt.x crla Mc , ddng dien do > 200 A .DC, ndu Rtx cho ph6p thi cho ph6p
'an hlnh MC v6i ddng dien rhudng xui€n nh6 (< 400 A).
Di0n t'o riep xric cho ph6p dugc quy dinh theo cong thfc sau.

R=Rnx(lnA)r.6i
R : Ivlric tang tii€n rr&

c|g

nh6p

:

;*

Rn : Die n u'o tiep xuc icnr nhar xdc. riinh trong gii{ rri van hinh.
In : Ddng diOn Cinh mric ( ghi rr0n m6y) .

I : Li ddng diOn qua I\lC

.

4. Do nhie t do o ciic cidu cuc mii1, cirr.
Sau 6.niim holic

2500 liin thao tiic cl5ng cat co khf ,dLng miiy cio nhi,-^r do cto iai
c'[c diu cuc cua miiy' cit ,phfri chri y1 de'n clbng tii trong khi do
cr)ng nhu sLr rhay
ddi cua clong rAi 3 - 4 h tn-rdc khi do.
5. Kidm tra co c{u co khf d vi rr.i m&.
Sau 15 ndm hoac 5.000 ldn rhao rdc d6ng c6t co
khf , kidm ra cdc 1,6 kielm
cua La,v dbn b0n n_soii thing hlng voi 16 o
khoane co khi tr-€n do lru cLrc.
Z r,. )
o.
KiGm tra ihoi gian thrro tric

L!'a

:

- Sau

i5 nlm hbAc 5.000 lAn rhao rdc clong cit co khf , clo rhoi gian clong: ,rhb.i
cit ,rhdi gian ci6n_s cat.
7. Cilc krdnr tra khiii
gian

:

Sau

l5 nam nba. -r.000 ldn thao riic d6ng cit co khf .
- Kidm t'a cii.c he thong thanh
k6o ,cdc m0 men vdn chlt crla czic bu 10ng ,e cu
trong
he rhong thanh k6o

a- Kidm rra rhao rIc mdr. cat
& di€n rip thap .)(ric dinh gid rd dien 5p nh6 nhar mi
lvlC van rhao tdc duoc
,

Khi ddng ihfr o diin rip rhao rdc < 85 czb gi6 u-i ticlrn
Khi c6t th& A di€n dp thacr rdc <"/A c/c, gi6 rn IJdm

L?


idm u'a rp lq chdng ddng lai nhitiu ldn : Khi [vlC cirt cho trong 30 s , MC i;li-fLl,.rh rh*a nhal c,i;r rs ie

ifiif'cfr

dbng dien cria dQng ccr tich n[ng ib xo cl5ng ,thdi gian {ic}r r:iing cta ri'iirrg
fgbph&i
< i5 ,s ,dQng ccr phai tich ring ,Juric I dien dp rhdp =85Vo ijcfun..
to

.iKigm tra giim cirdn cit, kidr'.r tram.ric dfiu, rb ri ddu trongqui{. rrinh.,,An h}iih.
* Ki€im tra bo so ddng , b0 so cit ,vI riop cii€im i:hu cila VtC .

It

- Kidm hd thong

t

ft

siy ,do diOn tr& siy .

- Kidm rra bo gir{m sdr mat do khi sF6 , kidm tra su l]m viec r:fia cdc CAD tiep
didm b6o tin hiOu ,v) khod thao tdc khi m6t dO khf SF6 thdp.
8. Kid-m tra trong van hlnh: sau 5 ndm hodc rheo rh6i quen cria ngudi rr?n hllh'.,
c6 thd do thdi gian thao t6c cria N,Ic (rhdi gian d6ng ,rhdi gian iar , thdi gian

:

d6ng - cdt).

---iI
1"'
;

;

I

t

I
;
i

tr
t

i

9. Kidm ira he thong rnach nhi Lhfr ,cdc
-heng didu khidn r,I bAo ye

.

4.1.3. Dai

bi*

v€,:ri.ifug,:kep .""
1,:.

tu mdy ciit

Theo 1 trong cric di0u ki€n sau
Sau 30 nf,m vAn

Sau

ro'le

:

hinh

i0.000 ldn thao

rd.c

d5ng car co khi

.

Khi dbng cit ngan mach rhoa mdn c0ng thric sau

:

Inx12=20.000KA
ft:o quan h€ gifa so ldn c6t ns6n mach cho ph6p voi gia rri dbng di€n car
ngan mach rai noi dar MC ( xem hinh

i-2

).

5000
2000
1

,,

000
500

; j,

'

2oo
100

'50
20

\r
.---F"-.-F---+--#
2A 30 40 50

Filnh 1-2 :
Quan he
'al rrgxn mach In

63

gifa so 1dn cdt ngan mach cho phdp n viri gi;l ut dbng dien

.

ll


Khoi lutrng cong viec k}ri tiai tu N'lC.
!. 'i'i,:ii l"f C .r:irci lLiiii ,iarrr c:ir: biri:. i;nii;;

a.n

ioiin

.

theo d6i v2n hlnh vr! nirfrng khuyet tat cbn [6n iat r.rong
rr.i
d'11 1/- nht]hlnh d0 c6 bion Phd'P -ulqv
t-(rus.

12. X.*

sO-

thli

gia.u

Y

dIT

Rrit khi Si--6-

chi tiet trong bLrong. Kidm tra bang mdt cd.c tiep
dirim vl xi lanh thdi . Neu c6 bdt ky ciri tiet nlo bi mbn ho6c hd quang drinh
Ivl& budng cdt vd thiio cric

chriy phAi thay the.

Thay bo loc.

6. Lip lai buong cit ,ve sinh sri .
7. Rrit chAn khOng vi nap lai khf SF6.
Kidm tr a dOng hd 6p luc khi . rong qu6 trinh n4p..,khi SF6 kidm
cIrinh;{'p,1.uclimvi0i:cijatiepdi€in.r"aien.,iu.1dng.@.
:.,:-.
g. (;dm tra do im cria khf SF6.
10. Kidm tla rb ri khf SF6.

Lra

.;) hi0u

:

1

1. BTD:

Kidrn tra tdt cA c{c chi tiet trong BTD , ciic chi
ri . Neu ri phii khu ri v) bOi md chong rimoi.
Kidrn

tr"a

Kidm tra

kh6ng bi mbn ,

cdc kh6p trul,s. dQng ,d truc .Boi mo vlo cdc d truc

Kidm tra co cau nhi lay dong , nhi.

-

tiit

giim chan

lly

han

.

cat , cd c{u tich n[ng.

c5t.

Kidrn tra hoat dQng crla cdc bO salr chOng ngunq tu.

Kidm tra

12.

tA-t

ci ceic hing kgp , caic ddu noi mach trons tu BTD.

Kidm tra mach nhi thfr .mach dieu khidn , bao r,0 vi tin hi€u-, c6c ro le di€u

khidn ,

bio

vq,..

l2.Kicim tra bd mlt tiOp xric cia ddu ra m6y cit , ndu b'd mat khong sang phii
liim sach r.)r Dol De mat tiep xuc Dang mOt lop Vaserline khong a -xft13. Son Iaiib..ic ch6 son
14. Th( nghiom

bi bong.

kidm ra MC tru6c khi dua vdo v0n hdnh

.

Chri y:

- Neu dai tu'N'lC v)
dong - cAr tiep theo thi

-

Neu

clai

BTD dd nham dat toi muc dich 10.000 ldn vAn hltnh
phii thay the tat ci c{c phiin dQng cira N'lC;

tu MC vi BTD dd nham d4t toi muc clich 2.000 1dn vAn hlnh
chi ftay tire mOt so phdn dI mbn . hong.

d6ng - .ar tiOp theo thi

lrl


cAr rntrcc K.Hi Dti:{ vAo rrAN uauu
fiib.;ru i*p dat, dai rLr ph:ii iiriic hiun ciir: hirng rriuc ihi nghi*irr sau vir si-r sinlr
'ii rac gid iri xuat xrltmg lroic ticu chudn :
rpo cliqn trir cdch cii€n ci{c crrc v6i rJat v} giria 2 cr.rc khi fulC cat.
Do di€n tro tie p xuc ciic cuc khi lvlC citing

ffi;nibure

iur N,rAy

3. Do thrri gian ddng - cat cua Ir'lC. thdi gian riep xric trong chu trinh done vI thrii gian khOng tiip xrjc trong chu lr'inh ru d6ng lai cria Ir4C.

l.

eiir

4. Do thtli gian tfcir nang ld xo dong crla futC.
5. Do clien tro I chidu cuOn dong, cuOn cit.
6. Do di€n tr& 1 chidu vir rli'ei'n trO caich clie n cuOn day ci6ng co MC.
l_. Do dien {p tha<-r tilc nh6 nh{t ctla lvlC khi dring, cit.

kii xuong thap cap l. cap 2Kidm tra'liiric ning chong ,tOng lap lai lr,lC veo did; su co.
Kic{m tra cdc chfc' nang tin,hicu irp luc kjif SF6

I--8.
.
:.
l

:

q.
10.

Kidm tra mach sAy v)

11.

Do di€n tr'& czich dien macir nhi thir rnziy cirt .

die

n lrur say.

t2.

Do him luung khOng khi rnrns khr SF6
Neu th0ng .so dcr duuc khOng_ dzrt dr.rng nhu.so liCu cho rt rnuc i --l cfturrns I
,phii biio cd.o cho hane glin nhat rle{ iiicu chinh lai ( neu l} thi nghiem sru tip jrr
hoac het thUi han blo hlnir) hoac phii xu lf lai NIC neu lI thi nghiem sau dai tu.
13.

ii,

l5


FIL{U

ffii;"t{,r
itila;'t

ffi-v6

i:ary f c'c,i cuc

LUC t : C,{r: i'&O, r,{CUy0N

l,i

vl$C
cuA t{,,{y cAr vA n0 rauvErq *0rqc

n::,,-1ry

*:iil (

Iitirrtrl."t):

1z

i_Arv-{

?:

1(,
i

r.1 *r
1.r/J^
YIL'L
i-:(irl rc'lti

k-hcang c,v kiri dd tn,

Cl_lc

{-.[?-.=_.
r

l!

-

20,28
<€<;

r ,
.^
^:
'l
===5. hann tluyen oqng cach

ti

dr€n

'i=6. Chot c5 vdng th6p trdn

11.

7. MeL bich ndi phia dudi
FEg. vlnh dion phfa du6i

10

[ :9

Budng tu thdi

i-f

=

9-

0.V6 su crja budng dap hd quang
i t:Vhnh din riien phfa tr6n

,:-

25

l2.Mar bich ndi phfa rr€n
l3.Khoang ldm kh6
t4.Nep dAy tr€n dinh

l5.VdngdOm

i3x24x2,5

16.Vbng derri l7 x 30 x

3

l7.Vit Ml0 x 30 45 Nm
18.Vit IvIl6 x 70 t90 Nm
t9.Vft t2 x 80 79 Nm
20.Vir t2 x 60 79 Nm
2l.Gioang nhan 144,3 x 5,1
22.Gioang

nhln 159,3 i.5,1

25.Gioang nhan 169,3 x 5,J
26. Cioeng nhan '1g4,3
x 5,J
27. E cu MI6
28. E cu lrzl l2

29.Vit Mgx 2o 22,5
Nm
:b.vit diou chinh
3

l. Tn-ic 1,,6o thdi

18.

27

F{inir

i

c,lu tao tru cuc rnay ci,'t

.."

'a


nhu hinh l-2

.rL
'l

ll I

t-,

s

/'

lli' f=--:*'iil
Fnnh

t.Dong co l€n dly
--=2- Tay ddn

lr

I -Z : BO truydn dQng BLK _ 2Zz

c5t

7.Kh6i tidp diiim phu
S.'Giim chan cit

khidn
4. Ld xo ddno
3.Tam didu

5. Di€n tr&

--+

9. C6c ro ie , contacror

,^. Bo s6 cit

sAy

Ii

iI. ,;
Bo s6 d6ng

- Ld xo d5ng (d*ns
cor ) nam trong ru BTD, rd xo car (dang
c5t) dar canh pha e
co tich ndng cho ld xo d6ng
,ld xo ci.r duoc tich nrng rrong qud uinh
iu.E:"*
.

--

HQp s6

vi

c6c tay dbn ,brinh rang di! truydn
chuydn dQng rir d6ng cs d6n Id
xo
cr6ng as" t ,,
didm cria miry cdr. tich nang , dd sin slns ddng,,ri
,,.n*?rt*0.',1"*,3tXj".X: d5ng a ,,i
osn*
vi rir ld xo

-

t*yei;;il'r;:;,4
t,

chdt cat gir MC o vi
rri ci6ng ,sin
Gianr chrh cdr

si,.ng

ll

cit ruc rhcri khi cci xung

khi d5ng sC

cat.


khdi tiep ditlm phr-r
6:bhr:ydn vi tri rhao r{c :tai ch6 (local) ,rir xa (Lternore)
!:hr":ii

.Rcv ie

chdug ddng

la..i

nhidu ldn ,ro le gidm s6r

- bQ sAy chdng ngullg dQng nu6'c trong

tt

d.p

luc khi SF6.

El D ,c6

AptOmat 2 cuc mOt chidu cip ngudn cho d6ng

Apt0mat 1 cuc xoay chidu cap ngudn cho
d cam di6n xoay chidu

|

ro ie didu cir.inh nhier d6

co'.

sAy.

b6 ddm sd ldn thao tdc tvIC.'

I. Nguy€n

lf Iinr vi€c cfra m6y cit

Nguy€n ly dlp hd quang: (hinh I -3)
M6y c.at dap hd qxang rheo nguyen if tu dOng didu chinh 6p lgc th,buong
dap h6 quang c6 hai ngin , ngdn 2 vi ngan i.
Nang luqng hd quang tao d.p luc trong.ngarr 2 , chuydn dong tLlo"ng 66i crla xi
lanh thdi i tao 6p luc trong ngdn 3.
K-hi c1t ddng diOn l6n, ndng lugng hd quang l6n rao dp luc rrong ngan
2 dri
lel dd dap rit hQ quang (nguyen iy ru t^f.,ai;.
I"hi cat ddng dien nh6.,ning lrror-rg ho quang fry ep luc trong kJroa:rg 2
khong du l6n dt
tao dp luc trong ngdn 3 cilp rat hO quang (nguyen li;ilrOng).

r1

Ifirfii-3:

Buong rlAp ird qualg ( lr{C & r,i tri d6ng
)
iE


en

l!

lioat iicing cua tio

n h)nir ddnl1 .

rru1,ciri tJqng

cilrJc irlrrr l.i

t*'z"tt

BLK -22?.

xr-r ,-:zlt

A nam tren gid ilL- chinli

va Io xo

khi rJ'J.lay tjong + .. i,ang tircrng Jo"g9 ;;",: ;irtr;;r;1;;'
tin qua tay tlon 2
dierri
tiip
cua
lvlC
tfch
nting
cho
ddng
lb xo cat , 1,,'[C dutrc git o vi tr.f
'u.)
r.J

ddng nho laY

cit t.

'.t

o vi trf van ltirnlt blnir thLruns : khi NtC dang dong ,ld xo clong va cit da tfcir
nang IvlC sdn s)ng cit vir cr-rns san sing hoin thhnh chu trinh TDL
:

C-0,3s-D,C.
inh 1-4:Vi tlf van lranh b)nh rliuiyn_q
;

-._.

T

a

i--_

-ff
--

:
,rll-

,i:f

Hlnh I - 4 : Vi tr( vdn hinh b'inh thuong
T(ch nang cho lo xo dortg (H)nh 1-5): Khi IvlCrLra
clong, dOng co tfch nang
ld xrs- khoi
nho
corrg
ttie
giui
han
9 Lo,ro c1ong.6 rjucrc rir:h 1a.g
'JQng
1'."i*
'ti'uc ciiinlt *5-trtt'ta'r'&)n 2 cluuy ,l0n kli n,5 bi ktrof chat bol tai;, riong 4
_ Kiri
duuc tich niing'houn roirn , cong ric gioi han cfr nguii"
:,:.:: co.
-uon=
uOng

I
a

,t

t
:

I

d

t

i
I

I

i

Hlnlr

I

)

Tich nang Id xc cii,ng


qlu"*;:,?.1:: i jl..d?."g.vio

ray ctbn rtong 3,,ru,n,*y.io,r
n

tlri

oG:

-.i;'"r-ili

P,l

r
r+
I

Hjnh I-6:Thaotdcddng
it

lc.
I
C

L
E

I

Thao rdc crit: Khi lay ctirt I dLruc nhti ra, ld xo
cat A duoc gizii plion_r: ,,nang
lugng lD xo mo il.lC . Tai cLrOi hanh tr.lnh cat
dt! chong ,:rng Oong .J io .au
girim chan ciir I I

E

i::

..

2.0


Cac nguYdn tdc an toan

I{lri Iilrn'.'iiil v(:i j'iLl cli,t a;i t-i'i:,,iig i:lit:,jiju
bien phrlp an toln tuong ring.

!,r,,r11

j1r,;,1 ,-1ai', c;:iri luLr

}j i,a i.lieo cac

1.1. Lhm vi0c gdn di€n cao 6p

moi ngudn di€n vlo thier bi vd nOi dar thier bi
TOn trong moi quy tic an toin hiOn hinh vd llm viec d noi cd dien cao dp
1.2. Llm vi€c tr'On thang vI [ren cao
Car

:+;c:

'.
--Jir[.--

.t:i}.
_

-=f

Phiii theo ciic chi dAn vd an toAn

.

vi dim bio sric kho6. Triinh lam rr€c rrong

- --+
l

Llm vi€c voi n-eu6n dien [p thap
C6 thti c5 ci di€n .roay chi0u vi mor chidu 6 BTD.

1.3.
:

Khong n0i di€n didu khidn v)r say trudc khi cong vi€c ker rhric.
1.4. BTD lb xo khi rfch nang cd thnoi li€n dQng

L

rt.l
I

+
t

+

Cdn lim xon-q moi cOng viec
truoc khi ld xo tich nf,n_g.

i
!
I

1..5.

F

Nap

!

:JI

[p

lap rap vi hiSu chinh cr1c rhanh nOi Iien dOn-s

Iuu khi SF6 cho NIC

Cdn lam xong moi viCc lap r-tip . hiCu chinh h'uric khi nap

r1
L:

iip luc khf SF6 cho'lr,lC.

EI

r_-

)',.Bra(
1o q uan cdc phu ki drnt\
NI C tru6'c khi ldp rdp

tr

-tivlI6l6y

Er
5r
r

i

at liim viec o ngloirai tl 'd'i, thuong duoc van chuydn irons cdc kien chi phu
|'
ri
qp .cl
hgr
chro r.an chuyin . TrllJiocC rkhr
llp
nOu d0 cfc kiOn n]y & riong nha hodc duoi,
td;,
ma
iai ct
cht thl teit. Citn ngu:d.lc tl gcii Li'rri nen cii t€ ,jcr ai [frong
;;;.
-Ui'"Srp
hI Ir'r'
*
l\c
i-t;uju
0ei.t Air:rguAi Lldi chrunng D hai cii.r,y,: che phi bat vi nOi di€n cho bO sav o BTD
l\
ran
im vi
viqic
C

*-f

i
!
(

-IUrurri(€r liru

kJ'ro

BTD d trong

nhi noi khO rdo

Dat ki€n h)ng l€n mdr bang ngang rruoc khi md.

''
Kidm tra cd drj cdc bO phan rheo phieu ddng goi.
t(idm trar klhorrg c5 phdn nlo bi h,-r h6ng khi van chrlydn, d[c i:ie-r: la cdc
su.
I"-idm tra d.p luc llhi trOn vlC khong hi trrt tirrng qu{ tr.inh vin
chuyin.
D.lnao 'Lar c6.c hu hong neu c6 cno

dai dien cria ABB.

)t


;t*e rdp trd hop cde bo phan

-

,JS'*um-hi
"i'yt-:',';; Iilti ri,;r Ir)n]l ijp ciei ,-.,i
.ri_. I'
u,J Lrdy
Ll U CiUng
DU,ng cu chr-ry6n ding cho Iip dat
v6i mo

CU

men

Ca:u

nang vd day cdu

i)i iigu hucing ddn t6p dar.
vin rir l0 -43Ohim.
vir

Daiu mo'dLing

chring loai rheo quy dinh
cua nhi che tao.
4.1.l CAc ky hieu ldp n{p

yJ:i: ig;

It, v
op
:r"J-# .'ff #f i,'ilH*;,T,
ia
.:f
,:
i i :r. "; h n d usc dd h au
t:
il'.il
Il i cing nhau v)
; 1:"':drinh
l: | ::l
:u1
ffi? nghi€m
duoc
dau; S:
dd :lap
nipf 19
theo hjnh

i#;;#

b

A

n

c,

4_1.

1. BTD

2. Tr'U cuc pha A I

3. Tr'U crrc pha B I
4. TrB cuc pha CI
5. Co cau cir

Ffinh 4
lvleiy c6t

cd 1 BTD chd

-l

: Cr{c ky hieu

lip nip

.

..'
t:

3 Luc, lap lt-en cdc
rr-u cld rieng BTD
,
loai BLK 222
: cic bQ,phan noi
cua cuc Ai , 81 v)
_!:u.,,
C1 kh6c nhau , cio vAy
dLlng hinh uo.
lr.r6n ohai
::1,",".o

chic chin

i'.,:"
tvtL
tuorig
[r-a

rng.

r.dng s0 xe

ri

tren ihier L:i ruy€'n
clQng ddng nhar

lip

vdi sr: xe ri

i{ 1r r.i1

-*:_

i\r-

r{_o.1g-pd v
-----:--

-f

ca

fl,::lq.m;iy cdr phai oang pllanq v,i can ngang
bio.
I

F'"0'"i*
r
i

r
.#

{€
e

t

a-

t-1

UC^

chirrh

x6,c

gtua c.{c rn,5ng


n. ch,o thfy d& sai l0cl'r cho phdp vcyi dcn vi
+A *.(-.
miiinr6t ddi v6i r.,i tri cdc hu
vi
gifra
cdc
tim
tnr.
rndr-rg

E
E

;

(s

E

[[

t
r

I

t:
.!_--

_A

t

:

EI
EI

=l
it
_2
i- - Ivl6ng trr-r

EI

cuc pha

- N[6ng tr-u cuc pha

B,C
Fllnl 4 -2: Ivl6ng mdy cat

4.2 Lap c6c tru cid

-

F
i

F
a

--.-

-

-- -

Lap dar cdc thanh crla rru dd theo hinh 4-3, Irru y cric thanh c6 16 ad tap BTD.
^'
Su
dung ddy dir bu l6ng, € cu, vdrrg d€m vi m0 men vin chir li 430Nm
,

!a

ri
I

t
E

Thanh chinh
r

nam
!

grang '
.:

I).- r^,..

;
t.

ur-r

long, dai dc, vbng dem M20
-:
j,: 1,

i
?+
'.I

E

r
t

if
.
j

F{lnh 4-3 .lf,p cdc tn:

-/_

t

Ci-r


ig[

n'tsfls

chinl: ciic tru do nhd ciic B cu ?, cle cdc tru dfr
thiln.g vi cd rjfl crri [:l*;r:
:li:i,i:*)ielr-r

:

nd lay rtrdrig bang ra xigt cfrir cdc 0 cu 2 6'phia du6i ,sau d6 vdn 0
cu 6,phia

-

Su dqrng md men van chat :OO-gSO i.fm

tr8n.

Bu l6ng N124, (l
E

> I l0 mm)

cu M24,luc vin

300 Nm

Vbng dOm 26,5 x45 x l0
Vbng d€m k-hoing rr-ong
M6ng

tr1r

De tru dd

2

Hlnh 4 -4: Lap r6p rru dd l6n mdng

a.

du6i mqr.bfch ddu rru cuc nhu hinh .1 -5.
bing
;#.;:ry
bang cdch ni',,ta
ni1,iir_::::1.,:".b€n
ta nang i,,
trx cuc
.,, tt tra;rg thil =";",
1l\:n nangu. -ra-r
iLn: y '.,i tri dal, cliu
"rr"g';;;::;tl[:,il
tr€n ir.u cuc cu:r
IviC

.

a

Y4

Hinh d-5
, -/ . r-4,,
UC(U
tnr cuc ni,iy cit.
a.i


\-t lv'lC trut.:c fihi r.c
I.l Ul
t)ilrt!rr) lip tr'*n uiie tru, xcm chdns cri lri
[r'a cd ri l.r!
'tn
I
ln cliuyiin khr)ng I(iICIT
:m tlir biing c;icl: lhzir-r clai oc nrip day
g cluii tri rh viin
.:
r!
rr
I 'il
L(r
icl
I
irr
hr
rdi nq ilurrg *u ki li tlit
I
3. l'.lf:'Lr ci;n l,.hi th) phili nshc tha'i
n Dan 5
,'t, (l'.i
Il(r
rr(r
I1(1ll
'Il(,
,
1\
r
li,
tl.
)f
l'i
Lii
i'i
l(llr
l
lit.
i(ilu
iiil tur: iit iru e u.r da tri rir klif vi
"3 "L."
'05
ia tr''U(
utic
ic khi lap d;rt .Saau k.hiril anr xong thi lirp dai Cic nrip di1, I
hfrz
SUA C ht
zl -6
:u- Xc m h'iinrhIr l_

13

,/////
R/

I . Dai oc nilP dqY I

U/ I
\ ---{

2 . Yan mOt chiiu
3. Dung cu kidm tra sO 6889 -70.1 - i

---It

\

Kiim tra d0 kin cua m{v c[r
v')o [r'u dlv thuo hlnh 4 -7 ,lip bu lCrns I vir van chrlr hAng
Hrnh 4 -6 :

c. Lip
tay

l.

rr-u cuc cria NIC

.

Bu lOng N'll2 x

6t)

ivl 12
Vdng d0m I3 x24

E cu

:
:

4chi

4

clLi

x2.-5 : ,\ ceii

5r"

i

;;:;:

\

l,:

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×