Tải bản đầy đủ

Quy trình vận hành sửa chữa DCL CBD, CBDE, CBDEE 245kv 3150a

CONG TY TRUYEN TALBIEN 4

TRUYEN TAl DI~N MIEN DONG 2

EVNNPT
PTC4

,

QUYTRINH
VAN
HANH DAO CACH LY 220KV

HIEV:
COELME

KIEV: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A
s6:5 048

(Ban hanh kern theo quyet djnh


2 7 -17- 2010

QD-TTDMD2, ngay

..1335

n
lp--p
\_

f'f ,

\

r--;
I\_

!

\

\
/---!

DISCONNECTOR
-----

II

,

\
!

\.....1

/

I


!

I~

~

f-,

(j)

\,. er-

-----

/

I

0

\

"""-.:
..-

MAIN AXIS ~

~p

I\_

\

"

I

r--;f

D

~

--.,
\.....1

~

!!

Tha ng 12/2017

"""'"

I~
-""\

'--'

t-

o(j)
180' ~\050
.

0
~.


-------

-

CC)NG TY
TRUYEN TAl 8IJ;:N 4
TRUYEN TAl DI~N MIEN DONG 2

- -

-

CQNG HOA xA HQI cHD NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - T\I' do - Hanh phuc

,

QUYTRINH
VAN
HANH DAO CACH LY 220KV

HIEV:
COELME

KIEV: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

BIEN SOAN
."
TR4M 500KV TAN DJNH

Nguyln Tuan Hili
DUY~T
PHOGIAMDOC

KIEM SOAT
PHONG

KY THU~T

Nguyln Van tu«


CONGTY
TRUYEN TAl DI$N 4
TRUYEN T A.I DI~N MIEN DONG 2

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - T\f do - H~nh phiic

s6: 50 4 8 IQD- TTDMD2

Binh Duong, ngay

2 7 -12- 2017

QUYETDJNH
V~ vi~c ban hanh quy trinh v~n hanh Dao each Iy 220kV
hi~u: COELME, ki~u: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A
GIAMDOC
TRUYEN TAl DI¥N MIEN DONG 2
Can cir Quyet dinh s6 2964/QD-EVNNPT
ngay 27/12/2014 cua T6ng cong ty
Truyen tai di~JlQuoc gia v~ vice t6 chirc lai mot s6 dan vi true thuoc Cong ty Truyen
tai di~IiI4~~~)
_ -_- _-Cagclr Quyet dinh sf> 7424/QD-TTD4 ngay 29108/2014 cua Cong ty Truyen tai
Dien 4, V/v ban hanh Quy dinh v~ phan c~p quan Iy trong Cong ty Truyen tai Dien 4;
Can cir Quy dinh sf> 009272/QD-PTC4 ngay 22/0812017 cua Cong ty Truyen tai
Dien 4 V/v ban hanh B<)quy dinh phan cap bien soan, phe duyet va noi dung cac quy
trinh van hanh;
Can cir theo nhu cau cong tac quan ly ky thuat cua hroi dien Truyen tai dien
Mi~n Dong 2;
Xet d~ nghi cua Ong Truong Phong Ky Thuat.
QUYETD!NH
Dia{"i_CNay ban hanh "Quy trinh v?n hanh Dao cach ly 220kV, hi~u:
COEIJM:E:cki~u: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A".

DI~u~2.
Quy trinh nay duqc Slr dVng trong cong tac v?n hanh Dao cach ly
220kV,'hi~u-: COELME,
ap 500kV Tan Dinh.

ki~u: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

t?i tr?ill bi~n

Di~u 3: Quy~t dinh nay co hi~u h.rck~ til ngay kyo
Di~u 4. Cac Gng Truong Tr?ill bi~n ap 500kV Tan Djnh, Truong Phong Ky
Thu~t ca~ cli quy~t dinh thi hanh.
NO'inh~n:
- Nlm di~ll 4;
- P.KT ety;
- LUll YT~KT.
_'~.l?,


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1.
Quy trình này được áp dụng cho việc vận hành Dao cách ly – với cấp điện
áp định mức 245kV, hiệu COELME, kiểu: CBD (Dao cách ly không có Dao
nối đất) và CBD-E (Dao cách ly có lắp kèm 1 Dao nối đất) và CBD-EE (Dao
cách ly có lắp kèm 2 Dao nối đất) được lắp đặt tại các trạm biến áp thuộc Truyền
Tải Điện Miền Đông 2 quản lý.
Điều 2.
Tất cả cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành, Trưởng - Phó các trạm biến áp
thuộc Truyền Tải Điện Miền Đông 2 khi quản lý vận hành Dao cách ly – với cấp
điện áp định mức 245kV, hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE
245kV/3150A phải nắm vững và thực hiện theo quy trình, nghiên cứu học tập và
sử dụng thành thạo quy trình.
Điều 3.
Tất cả cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành, công nhân vận hành, Trưởng
- Phó các trạm biến áp thuộc Truyền Tải Điện Miền Đông 2 khi quản lý vận
hành Dao cách ly – với cấp điện áp định mức 245kV, hiệu COELME, kiểu:
CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A ngoài việc phải nắm vững quy trình vận
hành, cần phải tuân theo Quy phạm trang bị điện – Quy trình Kỹ thuật an toàn
điện hiện hành cùng các quy trình, quy định khác có liên quan do Tổng Công ty
Truyền Tải Điện Quốc Gia (hoặc EVN) ban hành.
CHƯƠNG II
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
Điều 4. Thông số kỹ thuật.
- Hiệu

: COELME

- Kiểu

: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

+ CBD

: Cầu Dao cách ly không có Dao nối đất

+ CBD-E

: Cầu Dao cách ly có 01 Dao nối đất

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

1


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

+ CBD-EE

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

: Cầu Dao cách ly có 02 Dao nối đất

- Ur

: 245 kV (Điện áp vận hành là 220kV)

- Up

: 1050 kV (điện áp xung sét chịu được)

- Ir

: 3150 (A)

- Ik

: 63(kA)/3s (dòng ngắn mạch chịu được)

- Nước sản xuất

: Italy

- Tiêu chuẩn

:

 Thông số kỹ thuật về điện:
Điện áp định mức

kV

245

Tần số định mức

Hz

50

Điện áp chịu đựng ở tần số điện lực (hiệu

kV

460

Điện áp xung sét

kV

1050

Dòng điện định mức

A

3150

Dòng ngắn mạch định mức chịu được trong

kA

63

dụng)

khoảng thời gian (3s)


Thông số về kết cấu Dao cách ly: (Xem hình vẽ đính kèm).
Điện áp định mức

kV

Khoảng cách giữa 2 pha

mm

Khoảng cách giữa 2 cực Dao cách ly

mm

Chiều cao Dao cách ly với đất

mm

Chiều cao sứ

mm

Chiều dài bệ đỡ Dao cách ly.

mm

Chiều dài lưỡi Dao cách ly khi mở

mm

Chiều dài lưỡi dao tiếp địa

mm

245

 Thông số về bộ truyền động:
-

Hiệu

: COELME

-

Kiểu

: CD101, CM113 và CD201

-

Điện áp mạch điều khiển

: 220 VAC

-

Điện áp động cơ

: 380 VAC

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

2


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

- Điện áp mạch sưởi, chiếu sáng : 220 VAC
Điều 5. Đặc điểm kỹ thuật của Dao cách ly.
Dao cách ly

hiệu: COELME,

kiểu: CBD,

CBD-E,

CBD-EE

245kV/3150A là loại thiết bị dùng để cách ly nguồn điện trong mạng điện cao
thế bằng cách tạo khoảng hở có thể nhìn thấy được khi không mang tải.
Dao cách ly

hiệu: COELME,

kiểu: CBD,

CBD-E,

CBD-EE

245kV/3150A có thể được lắp đặt theo từng nhóm từ 01 hoặc 03 cực theo chiều
dọc hoặc song song với nhau. Dao cách ly được lắp đặt ngoài trời và có thể thao
tác “Đóng – Mở” từ xa hoặc tại chỗ. Tuổi thọ của Dao cách ly có thể đạt đến
trên 1.000 lần thao tác với điều kiện môi trường làm việc bình thường và điện áp
định mức. Dao cách ly CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A với điện áp định
mức 245kV thao tác Đóng - Mở theo phương nằm ngang, bằng cách xoay đồng
bộ hai cực của từng pha. Ngoài ra, Dao cách ly còn được trang bị vòng
“Corona” trên mỗi đầu cực lưỡi dao mục đích để phân bố đều điện áp tại điểm
tiếp xúc của lưỡi dao. Mỗi bộ Dao cách ly được lắp 01 tủ điều khiển tại chỗ (đối
với Dao cách ly loại CBD-E có thêm 01 tủ điều khiển dao tiếp địa và CBD-EE
có thêm 02 tủ điều khiển dao tiếp địa). Cơ cấu truyền động của dao có thể được
khóa liên động bằng điện và bằng cơ.
Điều 6. Đặc điểm cấu tạo của Dao cách ly.
Dao cách ly

hiệu: COELME,

kiểu: CBD,

CBD-E,

CBD-EE

245kV/3150A cấu tạo gồm ống sứ dài cách điện, phần phía trên là các bộ phận
dẫn dòng điện, bằng kim loai. Các đầu xoay và tay Dao cách ly dẫn dòng điện
được chế tạo bằng các thanh nhôm hình ống có thể xoay được một góc 90 o (đầu
đấu nối cao thế). Tiếp điểm ngón tiếp xúc của Dao cách ly gồm 06 thanh hợp
kim được chế tạo bằng hợp kim “Kẽm – Crôm – Đồng” và được tráng bạc. Đầu
tiếp xúc ngàm dao còn lại với dao tiếp xúc ngón được chế tạo bằng đồng và
cũng được tráng bạc.
Phần truyền động phía dưới gồm mặt bích các chân đế, xà đỡ và các thanh
truyền động làm bằng thép, được kết nối với cơ cấu tủ truyền động của tủ điều
khiển. (Xem hình vẽ đính kèm).
Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

3


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

CHƯƠNG III
CÁC QUY TẮC AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH
Điều 7.
Tất cả cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành, Trưởng trạm tại các trạm biến
áp thuộc Truyền Tải Điện Miền Đông 2 khi quản lý vận hành Dao cách ly với
cấp điện áp định mức 245kV, Hiệu: COELME, Kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE
245kV/3150A phải nắm vững quy trình vận hành và hiểu rõ những nguy hiểm
có thể xảy ra khi vận hành Dao cách ly này cụ thể như sau:

 Chỉ có nhân viên vận hành đã qua huấn luyện mới được thực hiện thao
tác Đóng - Mở Dao cách ly.

 Trước khi thực hiện những công việc như vận hành, bảo trì, sửa chữa
hoặc những công việc quen thuộc thường xuyên phải tuân theo những
quy định an toàn và những hướng dẫn riêng của Nhà chế tạo.
Điều 8.
Các dụng cụ an toàn dùng thao tác Dao cách ly phải được để đúng ở nơi
quy định, thuận tiện sử dụng và được kiểm tra thường xuyên.
Điều 9.
Các trang dụng cụ chuyên dùng của Dao cách ly phải tuyệt đối được sử
dụng đúng chức năng.
Điều 10.
Dao cách ly phải được vận hành đúng thông số kỹ thuật.
Điều 11.
Trước khi tiến hành thao tác Dao cách ly từ xa (Remote) hoặc tại chỗ
(Local) phải chắc chắn rằng nguồn điện cao thế hoặc phụ tải đã được cô lập
(Đóng - Mở Dao cách ly không tải).
Điều 12.
Phải có biện pháp đề phòng Dao cách ly hoạt động bất thường trở lại sau
khi đã thao tác “Đóng - Mở” hoàn tất bằng cách Off nguồn điều khiển Motor và
gài chốt cơ khí.
Điều 13.
Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

4


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Chỉ thực hiện thao tác Dao cách ly bằng cơ (bằng cần quay tay) khi:

 Mạch điều khiển bằng điện từ xa hoặc tại chỗ bị trở ngại.
 Quan sát tình trạng bên ngoài bộ phận truyền động cơ khí của Dao cách
ly không không phát hiện có gì bất thường.

 Trước khi tiến hành thao tác phải chuyển khóa chọn lựa chế độ:
“Remote - Local” sang vị trí “Local” và Off nguồn điều khiển Motor
tại tủ truyền động.
Điều 14.
Cấm thao tác Dao cách ly khi Dao cách ly đang có tải. Mạch liên động Dao
cách ly phải đảm bảo chắc chắn khi đang vận hành.
Trước khi đưa Dao cách ly vào vận hành .
Điều 15.
Dao cách ly sau khi lắp đặt phải được kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh Đóng
– Mở đúng hành trình, đạt các thông số của nhà sản xuất và có đầy đủ các tài
liệu kỹ thuật, biên bản xuất xưởng, biên bản thí nghiệm tại hiện trường sau khi
lắp đặt.
Điều 16.
Kiểm tra tình trạng sứ cách điện, cơ cấu truyền động, tủ điều khiển được
lắp đặt đảm bảo các thông số kỹ thuật của nhà chế tạo.
Điều 17.
Mạch điều khiển, cung cấp nguồn, bảo vệ phải được thử nghiệm kiểm tra
hoạt động tốt, sẵn sàng làm việc.
Điều 18.
Đặt khóa chọn chế độ ở vị trí từ xa (Remote).
Điều 19.
Thử Đóng - Mở Dao cách ly 2 - 3 lần bằng khóa điều khiển (điều khiển từ
xa). Kết quả: Tốt, các tín hiệu đúng.
Điều 20.

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

5


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Kiểm tra các điều kiện an toàn để Dao cách ly sẵn sàng làm việc (theo Quy
trình Kỹ Thuật An Toàn Điện do Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia ban
hành).
Vận hành Dao cách ly ở chế độ bình thường .
Điều 21.
Sau mỗi lần đóng mở bình thường phải kiểm tra tại vị trí Dao cách ly các
hạng mục sau:

 Tình trạng tiếp xúc của lưỡi Dao cách ly.
 Cơ cấu truyền động.
 Sứ đỡ cách điện.
 Các hiện tượng khác thường: kẹt cơ cấu truyền động, Đóng - Mở chưa
hết hành trình.
Điều 22.
Mỗi ca ít nhất một lần nhân viên vận hành phải kiểm tra bằng mắt tình
trạng vận hành của Dao cách ly:

 Kiểm tra tình trạng bên ngoài các sứ đỡ Dao cách ly tốt không bị rạn nứt,
bề mặt sứ sạch sẽ không bụi bẩn hoặc phóng điện bề mặt.

 Kiểm tra tiếp xúc giữa các ngàm của lưỡi dao, tình trạng tiếp xúc ở các đầu
cốt giữa Dao cách ly và dây dẫn.

 Kiểm tra tình trạng bên ngoài động cơ truyền động, cơ cấu truyền động
phải đảm bảo hoạt động tốt.

 Kiểm tra mạch nhị thứ, các khóa chuyển mạch, các áptômat cung cấp
nguồn phải ở vị trí sẵn sàng hoạt động.
Điều 23.
Mỗi tháng 01 lần vào ngày quy định phải thực hiện các việc sau (khi Dao
cách ly đang vận hành): kiểm tra nhiệt độ giữa các ngàm của lưỡi dao, các đầu
cốt giữa Dao cách ly và dây dẫn bằng máy đo nhiệt độ.
Điều 24.

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

6


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Trong chế độ vận hành bình thường nhà chế tạo quy định chế độ kiểm tra
định kỳ đối với Dao cách ly như sau:

 Trong điều kiện môi trường bình thường thời gian kiểm tra là 01 năm 01
lần hoặc sau 1.000 lần thao tác đóng mở.

 Trong điều kiện môi trường khắc nghiệt thời gian kiểm tra tùy thuộc vào
tình trạng của dao (điều kiện môi trường khắc nghiệt là: vùng khí hậu
nhiệt đới và băng giá hoặc môi trường bụi bẩn nặng, muối, rỉ kim loại,
lưu huỳnh).
Tuy nhiên mỗi năm một lần nếu có điều kiện cần phải có kế hoạch cắt điện
để vệ sinh sứ đỡ, các tiếp điểm lưỡi dao, hành trình đóng mở Dao cách ly, các
thanh truyền động và bộ phận cơ khí và điện bên trong tủ truyền động, đồng thời
xiết lại các mối nối tiếp xúc. Phần tiếp điểm cần được làm sạch bôi mỡ vadơlin,
sứ đỡ cần lau bụi bám sạch sẽ, các cơ cấu truyền động phải được thoa mở bôi
trơn để có thể làm việc tốt.
Các hiện tượng bất thường trong vận hành và cách xử lý .
Điều 25.
Khi phát hiện thấy có hiện tượng phóng điện hoặc nóng đỏ ở các điểm tiếp
xúc của lưỡi dao, sứ đỡ bị hỏng: rạn nứt có nguy cơ xảy ra sự cố. Nhân viên vận
hành phải thông báo cho cấp chỉ huy (Điều độ, Trực ban VH Công ty, Lãnh đạo
TTĐ, P.GĐKT Công ty) và xin cắt điện cô lập Dao cách ly để có biện pháp xử
lý sửa chữa.
Điều 26.
Nếu không thao tác được Dao cách ly phải tiến hành kiểm tra tất cả các bộ
phận liên quan và xử lý (nếu có thể) theo các trường hợp sau:
1). Khi thao tác DCL từ xa tại phòng điều hành:

 Khóa chuyển đổi “Remote – Local” tại tủ điều khiển DCL ngoài sân
ngắt có đặt đúng vị trí hay không.

 Điện áp nguồn điều khiển, cầu chì, áp tô mát AC (DC) điều khiển mạch
động lực, mạch điều khiển cuộn đóng, cuộn cắt và bản thân Motor.
Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

7


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

 Kiểm tra đầu dây tiếp điểm khóa đồng bộ thao tác “Đóng - Mở” (tại
Phòng điều hành).

 Nếu xử lý chưa được, nhanh chóng cho tiến hành thao tác bằng điện
hoặc cơ tại tủ điều khiển ngoài sân ngắt.

 Hoàn tất thao tác, báo cáo cho Điều độ viên và báo cáo Lãnh đạo để tiếp
tục xử lý, nếu xử lý không được báo cho đơn vị chức năng xử lý.
2). Khi thao tác Dao cách ly tại tủ điều khiển ngoài sân ngắt:

 Khóa chuyển đổi “Remote - Local” tại tủ điều khiển Dao cách ly ngoài
sân ngắt có đặt đúng vị trí hay không.

 Điện áp nguồn điều khiển, cầu chì, áptômát AC (DC) điều khiển mạch
động lực, mạch điều khiển cuộn đóng, cuộn cắt và bản thân Motor.

 Kiểm tra đầu dây tiếp điểm khóa thao tác “Đóng - Mở”, hàng kẹp đấu
nối (tại tủ điều khiển).

 Nếu xử lý chưa được, Off nguồn điều khiển Motor, nhanh chóng cho
tiến hành thao tác bằng cơ tại tủ điều khiển ngoài sân ngắt.

 Hoàn tất thao tác, báo cáo cho A2 và tiếp tục xử lý, nếu xử lý không
được báo cho đơn vị chức năng xử lý.
3). Cơ cấu truyền động Dao cách ly bị trở ngại:

 Cơ cấu truyền động Đóng – Mở có làm việc hết hành trình hay không.
 Trong quá trình thao tác có tiếng kêu lạ từ phần truyền động.
 Kiểm tra toàn bộ phần truyền động bên ngoài, cũng như cơ cấu truyền
động trong tủ điều khiển (công tắc giới hạn).

 Tiếp điểm hành trình hoạt động sai, rơle bảo vệ động cơ hoạt động sai.
 Thông báo cho Điều độ viên (A2) lý do trì hoãn thao tác.
 Nếu xử lý không được báo cáo cho Lãnh đạo đơn vị để điều động đơn vị
có chức năng xử lý.
Thao tác Đóng – Mở Dao cách ly trong vận hành .

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

8


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Các Ký hiệu trong sơ đồ điều khiển Dao cách ly và Dao tiếp địa
(Xem hình vẽ đính kèm).
STT

Công dụngGhi chú

hiệu
Tủ điều khiển Dao cách ly với Motor truyền động
1.

M

2.

IAM

3.

CA

Motor điều khiển cơ cấu truyền động.

220/380 VAC

Aptomat cấp nguồn cho Motor.
Contactor điều khiển motor mở Dao cách

220VDC

ly.
4.

CC

Contactor điều khiển motor đóng Dao cách

220VDC

ly.
5.

Fa

Tiếp điểm giới hạn hành trình mở Dao cách
ly (đóng khi Dao cách ly ở vị trí đóng và
ngược lại).

6.

Fc

Tiếp điểm giới hạn hành trình đóng Dao
cách ly (đóng khi Dao cách ly ở vị trí mở và
ngược lại).

7.

PA

Nút nhấn mở Dao cách ly.

8.

PC

Nút nhấn đóng Dao cách ly.

9.

MLD

Khóa chọn chế độ điều khiển “Từ xa – Tại
chỗ”.

10.

BM

(Remote Local)

Tiếp điểm khóa mạch điều khiển đóng - mở
Dao cách ly khi thao tác bằng quay tay.

11.

RA

Điện trở sưởi.

12.

ESS

Contactor kiểm tra điều kiện liên động; giải
trừ chốt liên động cho phép điều khiển Dao
cách ly bằng quay tay khi điều kiện liên
động được thỏa mãn.

13

PSS

Nút nhấn kiểm tra điều kiện liên động.

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

9


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

14

A, B

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Tiếp điểm phụ điều khiển Dao cách ly.

Tủ điều khiển dao tiếp địa SCD.T với Motor truyền động CD 201
1.

M

2.

IAM

3.

CA

Motor điều khiển cơ cấu truyền động.

220/380 Vac

Aptomat cấp nguồn cho Motor.
Contactor điều khiển motor mở Dao cách

220V dc

ly.
4.

CC

Contactor điều khiển motor đóng Dao cách

220V dc

ly.
5.

Fa

Tiếp điểm giới hạn hành trình mở Dao cách
ly (đóng khi Dao cách ly ở vị trí đóng và
ngược lại).

6.

Fc

Tiếp điểm giới hạn hành trình đóng Dao
cách ly (đóng khi Dao cách ly ở vị trí mở và
ngược lại).

7.

PA

Nút nhấn mở Dao cách ly.

8.

PC

Nút nhấn đóng Dao cách ly.

9.

RA

Điện trở sưởi.

10.

MLD

Khóa chọn chế độ điều khiển “Từ xa – Tại
chỗ”.

BM

(Remote Local)

Tiếp điểm khóa mạch điều khiển đóng - mở
Dao cách ly khi thao tác bằng quay tay.

RA

Điện trở sưởi.

ESS

Contactor kiểm tra điều kiện liên động; giải
trừ chốt liên động cho phép điều khiển Dao
cách ly bằng quay tay khi điều kiện liên
động được thỏa mãn.

PSS

Nút nhấn kiểm tra điều kiện liên động.

EST

Contactor kiểm tra điều kiện liên động; giải
trừ chốt liên động cho phép điều khiển dao

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

10


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

tiếp địa bằng quay tay khi điều kiện liên
động được thỏa mãn.
PST

Nút nhấn kiểm tra điều kiện liên động khi
thao tác điều khiển dao tiếp địa bằng quay
tay.

A, B

Tiếp điểm phụ điều khiển Dao cách ly, dao
tiếp địa.

 Quy tắc chung về mạch điều khiển Dao cách ly SDC/SDCT:

 Do mạch điều khiển có chức năng “Interlocking” khóa liên động về
điện và cơ khí nên khi thao tác Đóng - Mở Dao cách ly, đóng tiếp địa
chỉ thực hiện khi các điều kiện “Interlocking” được thõa mãn.

 Tiến hành đóng (On) tất cả các áptomat sẳn sàng cấp nguồn 3 pha
220/380VAC cho Motor M; nguồn 220V DC cho mạch điều khiển trước
khi thực hiện thao tác Đóng - Mở Dao cách ly, Dao tiếo địa.
Lưu ý: Khi thao tác đóng hoặc mở Dao cách ly, Dao tiếp địa bị nhầm có thể
nhấn nút PSS (với Dao cách ly), PST (với Dao tiếp địa) để ngừng khẩn cấp rồi
sau đó có thể tiếp tục thao tác điều khiển Đóng - Mở lại.
Điều 27. Thao tác tại phòng điều hành (Từ xa)
(Xem hình vẽ đính kèm)
Điều khiển Đóng – Mở Dao cách ly CBD, CBD-E, CBD-EE (Truyền động CD
101, CM113, CD201)

 Chuyển khóa trạng thái MLD “Remote - Local” sang vị trí “Remote”
(tại tủ điều khiển Dao cách ly), tiếp điểm MLD (11 – 13) đóng.
 Đóng Dao cách ly :
Khi Dao cách ly đang ở vị trí mở, tiếp điểm giới hạn Fc (215 - 216) có
trạng thái đóng.

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

11


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

 Chọn khóa điều khiển “Đóng” Dao cách ly (trên màn hình máy vi tính
trong Phòng điều khiển) bằng cách Click chuột vào ô lệnh đóng
“Close”.
Cuộn CC có điện  đóng Dao cách ly, đèn hiển thị trạng thái Đóng - Mở
Dao cách ly trên màn hình máy vi tính sẽ cháy sáng và tắt khi hành trình đóng
Dao cách ly hoàn tất.
 Mở Dao cách ly :
Khi Dao cách ly đang ở vị trí đóng, tiếp điểm giới hạn Fa (213 - 214) có
trạng thái đóng.

 Chọn khóa điều khiển “Mở” Dao cách ly (trên màn hình máy vi tính
trong Phòng điều khiển) bằng cách Click chuột vào ô lệnh mở “Open”.
Cuộn CA có điện  mở Dao cách ly, đèn hiển thị trạng thái đóng mở Dao
cách ly trên màn hình máy vi tính sẽ cháy sáng và tắt khi hành trình mở Dao
cách ly hoàn tất.
 Giải thích sơ đồ mạch:
 Mạch đóng Dao cách ly . (Xem hình vẽ đính kèm).

 Khi thực hiện chọn khóa điều khiển “Đóng” Dao cách ly (trên màn hình
máy vi tính trong Phòng điều khiển) bằng cách Click chuột vào ô lệnh
đóng “Close”. Dòng điện một chiều chạy qua mạch điện đóng như sau:
“Cực (+) nguồn điện  (:11)  CA(11 – 215)  Fc(215 – 216) 
Cuộn đóng CC(216 – 211)  BM(211 – 217)  (:8)  cực (-) nguồn
điện”.
Cuộn CC có điện  tác động đóng các tiếp điểm CC(235 – 238; 234 –
236; 232 – 234) ở nguồn động lực để cấp nguồn cho Motor làm cho Motor quay
đóng Dao cách ly. Khi ấy tiếp điểm CC(11 – 12) đóng để duy trì nguồn điện qua
cuộn đóng CC(211 – 214) trong suốt quá trình đóng. Dòng điện một chiều chạy
qua mạch điện đóng như sau: “Cực (+) nguồn điện  (:11)  MLD(11 – 212)
 CC(11 – 215)  CA(11 – 215)  Fc(215 – 216)  Cuộn đóng CC(216 –
211)  BM(211 – 8)  (:8)  cực (-) nguồn điện”.
Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

12


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Đồng thời trong suốt quá trình đóng Dao cách ly, tiếp điểm CC (11 – 215)
mở cô lập cuộn mở Dao cách ly. Khi Dao cách ly đóng hết hành trình, tiếp điểm
giới hạn hành trình “Đóng” Fc(215 – 216) sẽ mở làm hở mạch điều khiển
“Đóng” Dao cách ly và đóng tiếp điểm giới hạn hành trình mở dao cách ly
Fa(213 – 214) để chuẩn bị cho quá trình thao tác mở Dao cách ly kế tiếp.
 Mạch mở DCL (Xem hình vẽ đính kèm).

 Khi thực hiện chọn khóa điều khiển “Mở” Dao cách ly (trên màn hình máy
vi tính trong Phòng điều khiển) bằng cách Click chuột vào ô lệnh mở “Open”.
Dòng điện một chiều chạy qua mạch điện mở như sau: “Cực (+) nguồn điện 
(:10)  CC(10 – 213)  Fa(213 – 214)  Cuộn mở CA(211 – 214) 
BM(211 – 8)  (:8)  cực (-) nguồn điện”.
Cuộn CA có điện  tác động đóng các tiếp điểm CA(237 – 239; 235 –
233; 233 – 232) ở nguồn động lực để cấp nguồn cho Motor làm cho Motor quay
mở Dao cách ly. Khi ấy tiếp điểm CA(11 – 10) đóng để duy trì nguồn điện qua
cuộn mở CA(211 – 214) trong suốt quá trình mở. Dòng điện một chiều chạy qua
mạch điện mở như sau: “Cực (+) nguồn điện  (:10)  MLD(11 – 13) 
CA(10 – 11)  CC(10– 213)  Fa(213 – 214)  Cuộn mở CA(211 – 214) 
BM(211– 8)  (:8)  cực (-) nguồn điện”.
Đồng thời trong suốt quá trình mở, tiếp điểm CA (11 – 213) mở cô lập
cuộn đóng Dao cách ly. Khi Dao cách ly mở hết hành trình, tiếp điểm giới hạn
hành trình mở Dao cách ly Fa (213 – 214) sẽ mở làm hở mạch điều khiển “Mở”
và đóng tiếp điểm giới hạn hành trình đóng Dao cách ly Fc(215 – 216) để chuẩn
bị cho quá trình thao tác đóng Dao cách ly kế tiếp.
Điều 28. Thao tác Đóng – Mở tại Dao cách ly (tại tủ điều khiển Dao cách ly)
(bằng điện) (Xem hình vẽ đính kèm)

 Chuyển khóa trạng thái MLD “Remote - Local” sang vị trí “Local” (tại
tủ điều khiển Dao cách ly), tiếp điểm MLD (11 – 12) đóng.
 Đóng Dao cách ly :

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

13


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Khi Dao cách ly đang ở vị trí mở, tiếp điểm giới hạn Fc (215 - 216) có
trạng thái đóng.

 Thực hiện nhấn nút nhấn PC (tại Tủ điều khiển Dao cách ly). Dòng điện
một chiều chạy qua mạch điện đóng như sau: “Cực (+) nguồn điện 
(:11)  MLD(11 – 212)  PC(11 – 215)  CA(212 – 215)  Fc(215
– 216)  Cuộn đóng CC(216 – 211)  BM(211 – 8)  (:8)  cực (-)
nguồn điện”. Cuộn CC có điện  tác động đóng các tiếp điểm CC(235
– 238; 234 – 236; 232 – 234) ở nguồn động lực để cấp nguồn cho Motor
làm cho Motor quay đóng Dao cách ly (nguyên lý làm việc tương tự như
đã nêu ở phần trên).
 Mở Dao cách ly :
Khi Dao cách ly đang ở vị trí đóng, tiếp điểm giới hạn Fa (213 - 214) có
trạng thái đóng.

 Thực hiện nhấn nút nhấn PA (tại Tủ điều khiển Dao cách ly). Dòng điện
một chiều chạy qua mạch điện đóng như sau: “Cực (+) nguồn điện 
(:10)  MLD(10 – 212)  PA(10 – 213)  CC(10 – 213)  Fa(213 –
214)  Cuộn mở CA(214 – 211)  BM(211 – 8)  (:8)  cực (-)
nguồn điện”. Cuộn CA có điện  tác động đóng các tiếp điểm CA(237
– 239; 235 – 233; 233 – 232) ở nguồn động lực để cấp nguồn cho Motor
làm cho Motor quay mở Dao cách ly (nguyên lý làm việc tương tự như
đã nêu ở phần trên).
Điều 29. Thao tác Đóng – Mở tại Dao cách ly (tại tủ điều khiển Dao cách ly)
(bằng cơ, bằng quay tay). (Xem hình vẽ đính kèm)

 Chuyển khóa trạng thái MLD “Remote – Local” sang vị trí: “Local” (tại
tủ điều khiển Dao cách ly).

 Off nguồn điểu khiển Motor Dao cách ly (Off Aptomat IAM).
 Giải trừ chốt khóa liên động bằng cách nhấn nút PSS, cuộn dây ESS có
điện tác động hút chốt cài giải trừ khóa liên động cho phép tra cần quay
tay.
Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

14


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Lưu ý: Khi ta tra cần thao tác (cần quay tay) vào thì tiếp điểm BM (8 –
217) mở, làm hở mạch điều khiển đóng mở Dao cách ly. Như vậy mạch
điều khiển Dao cách ly cũng bị khóa khi ta thực hiện thao tác Dao cách ly
bằng quay tay.

 Tra cần quay tay vào ổ trục và quay theo chiều chỉ thị Đóng hoặc Mở Dao
cách ly cho đến khi kết thúc hành trình (Dao cách ly đã đóng hoặc mở tốt).
Điều 30. Đóng dao tiếp địa tại chỗ.
 Thao tác bằng tay Dao tiếp địa CBD-E, CBD-EE (Truyền động
CM113, CD201): (Xem hình vẽ đính kèm)

 Khi các điều kiện “Interlocking” khóa mạch liên động về mạch điện và cơ
được thỏa mãn (bằng cách nhấn nút PST kiểm tra điều kiện liên động trước
khi thao tác điều khiển dao tiếp địa) mới có thể tiến hành thao tác đóng dao
tiếp địa.
 Khi Dao cách ly đã mở hoàn toàn, liên động cơ khí thỏa mãn.
 Nhấn nút PST nhằm giải trừ mạch điện thao tác (chốt của cuộn dây điện
giải trừ).
 Tra đòn thao tác vào vị trí và thực hiện thao tác Đóng hoặc Mở.
 Góc quay cần thao tác Đóng – Mở là 1350.
Lưu ý: - Khi thao tác Đóng – Mở cần dùng một lực đẩy nhất định và
thao tác phải dứt khoát.
- Khi thao tác Đóng cần kiểm tra vị trí tiếp xúc của lưỡi dao đảm bảo
tiếp xúc tốt, không có khả năng bị bật mở trở lại.
- Khi thao tác đóng-mở cần kiểm tra vị trí chính xác cờ chỉ thị tại tủ
truyền động DNĐ.
Điều 31. Chế độ bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ.
1. Kiểm tra định kỳ Dao cách ly (01 năm một lần):
Theo quy định của Nhà sản xuất và theo các quy định về kiểm tra, bảo trì,
bảo dưỡng của nghành; Bao gồm vệ sinh toàn Dao cách ly, xử lý các khuyết tật
cơ cấu truyền động, các thanh truyền động và tra dầu, mỡ bôi trơn. Kiểm tra xử
lý tất cả các đầu cốt, bề mặt tiếp xúc của ngàm Dao cách ly, thí nghiệm đầy đủ
các hạng mục của Dao cách ly. Kiểm tra sai số kích thước độ hở giữa tiếp xúc
ngón, và điểm tiếp xúc ngàm của Dao cách ly chính và dao tiếp địa.
2. Đại tu:
Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

15


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Theo quy định của Nhà sản xuất và theo các quy định về kiểm tra, bảo trì,
bảo dưỡng của ngành;
Thời hạn bảo dưỡng Dao cách ly còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường
làm việc và dòng điện tải.
 Môi trường làm việc bình thường:

 Sau 01 năm vận hành hoặc 1.000 lần thao tác Đóng - Mở với dòng điện
định mức.
 Môi trường làm việc khắc nghiệt (khí hậu nhiệt đới, băng giá, bụi, muối,
cát, môi trường có hóa chất lưu huỳnh…):

 Tùy thuộc vào tình trạng của Dao cách ly mà tiến hành bảo trì để đặt ra
thời gian bảo dưỡng.

CHƯƠNG IV
QUẢN LÝ HỒ SƠ KỸ THUẬT TRONG VẬN HÀNH
Điều 32: Công tác quản lý hồ sơ kỹ thuật.
Đơn vị trực tiếp quản lý vận hành thiết bị phải lập hồ sơ lý lịch thiết bị cho
dao cách ly; cập nhật đầy đủ tình hình vận hành dao cách ly cũng như các trục
trặc hư hỏng bất thường; lưu trữ đầy đủ các biên bản thí nghiệm định kỳ hàng
năm và sau khi sửa chữa bảo dưỡng dao cách ly… để có kế hoạch kiểm tra định
kỳ hay bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa dao cách ly cho phù hợp.
Điều 33:
Ngoài những điều được ghi trong quy trình, điều hành viên cần cập nhật
thực tế theo điều kiện vận hành tại trạm và tài liệu của nhà chế tạo.
1. Nguồn điện cung cấp cho mạch.
- Nguồn cung cấp AC: 220V.
- Nguồn điều khiển DC: 220V.
2. Ký hiệu trạng thái “Đóng – Mở” của DCL (tại Panel Phòng điểu khiển).
3. Chỉ thị khóa điều khiển (Khóa thao tác tại Panel Phòng điểu khiển).
4. Chỉ thị thực tế sơ đồ mạch.
5. Xem thông số kỹ thuật thực tế trên Name Plate của DCL (DTĐ).
6. Chế độ kiểm tra, bảo trì, chi tiết các bộ phận thiết bị liên quan.

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

16


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

7. Trong trường hợp thao tác chuyển đổi cần phải đóng hai hay nhiều Dao cách
ly thì phải thao tác từng dao cách ly một khi nào đã xong thì mới được thao
tác tiếp.
(Hình ảnh minh họa)

Hình: Bảng nameplate của DCL

Hình: Bảng nameplate tủ điều khiển tại tủ DCL

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

17


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Hình: Bảng điều khiển tại tủ DCL.

Hình: Hình ảnh bên trong tủ DCL.
Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

18


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Hình: Hình ảnh motor của tủ DCL.

Hình: Hình ảnh bên ngoài của tủ DCL.

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE 245kV/3150A

19


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Hình: Hình vẽ của DCL hiệu: Coelme, kiểu: CBD-E 245kV/3150A.
Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE/3150A

20


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Hình: Hình ảnh ngàm của DCL hiệu: Coelme, kiểu: CBD-E 245kV/3150A.
Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE/3150A

21


Quy trình vận hành Dao cách ly 220kV

Truyền Tải Điện Miền Đông 2

Hình: Hình vẽ của DCL hiệu: Coelme, kiểu: CBD 245kV/3150A.

Hiệu: COELME, kiểu: CBD, CBD-E, CBD-EE/3150A

22


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×