Tải bản đầy đủ

Bao cao quan li phong mach

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Quản lý phòng mạch tư


Mục lục

2


Chương 1: Hiện trạng
1.1. Hiện trạng tổ chức
Quầy đăng ký khám bệnh

Nhân viên tiếp nhận bệnh

Bác sĩ

Các phòng khám

Y tá


Ban giám đốc

Phụ tá

Dược sĩ
Quầy thuốc
Nhân viên bán thuốc

Quầy thu ngân

Nhân viên thu ngân

Phòng IT

Phòng nhân sự

Phòng chức năng

Phòng kinh doanh

Phòng tài chính-kế toán

Phòng marketing-chăm sóc khách hàng

1.2. Hiện trạng nghiệp vụ
Phòng mạch tu hoạt động theo quy trình 4:
 Bước 1: Đăng ký khám bệnh
- Nhân viên tiếp nhận bệnh ghi nhận thông tin bệnh nhân, lập danh sách khám bệnh.
- Nhân viên hướng dẫn bệnh nhân lên phòng khám bệnh
 Bước 2: Khám bệnh
- Các bác sĩ, y tá sẽ tiến hành khám, chữa bệnh.
- Phụ tá lập phiếu khám bệnh và toa thuốc theo lời bác sĩ.
 Bước 3: Mua thuốc và thanh toán
3


- Bệnh nhân thanh toán tiền thuốc và tiền khám.
- Quầy thuốc giao thuốc cho bệnh nhân.
- Nhân viên hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc.


 Bước 4: Chăm sóc khách hang
- Bộ phận chăm sóc khách hàng gọi điện hỏi thăm khách hàng trong vòng 1 tuần kể từ ngày
khám.
- Bộ phận chăm sóc khách hàng gọi điện nhắc đi tái khám trước 1 tuần.

1.3. Hiện trạng tin học
 Phần cứng
- Máy tính 1: CPU core i7 5500U 2.4GHz 4GB RAM
- Máy tính 2:
 Phần mềm
- Hệ điều hành Windows 10 64-bit
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server2012/SQL Server 2016
 Con người
- Tất cả nhân viên đều có bằng tin học A trở lên

4


Chương 2: Phân tích
2.1. Sơ đồ phân rã chức năng (FDD)
Quản lý phòng mạch tư

Quản lý dịch vụ

Tiếp nhận bệnh nhân

Lập phiếu khám bênh

Quản lý bệnh nhân

Quản lý nhân viên

Quản lý nhà thuốc

Cập nhật thông tin bệnh

Cập nhật thông tin nhân

nhân

viên

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Báo cáo/thống kê

Cập nhật thông tin thuốc

Báo cáo doanh thu

Tìm kiếm

Báo cáo sử dụng thuốc

Thay đổi quy định

2.2. Đặc tả và mô hình hóa nghiệp vụ
2.2.1. Sơ đồ 1: Lập danh sách khám bệnh

D2

Ng

D3
D1

Bộ nhớ phụ

Danh sá

5


 Mô tả các dòng dữ liệu:
-

D1: Ngày khám, họ tên bệnh nhân, giới tính, năm sinh, địa chỉ.
D2: Số người khám bệnh tối đa trong ngày, danh sách bệnh nhân khám trong ngày.
D3, D4, D5: D1.

 Thuật toán:
-

Bước 1: Kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 2: Đọc D2 từ bộ nhớ phụ.
Bước 3: Trả D5 về người dùng.
Bước 4: Nhận D1 từ người dùng.
Bước 5: Tính tổng số người đến khám trong ngày.
Bước 6: Kiểm tra quy định số người khám trong ngày.
Bước 7: Nếu không thỏa thì điều kiện thì đến bước 11.
Bước 8: Kiểm tra thông tin bệnh nhân (D1), nếu thông tin đã lưu thì không cần lưu
nữa, chuyển đến bước 11.
Bước 9: Lưu D3 vào bộ nhớ phụ.
Bước 10: Xuất D4 ra máy in nếu có yêu cầu.
Bước 11: Đóng cơ sở dữ liệu.
Bước 12: Kết thúc.

6


2.2.2. Sơ đồ 2: Lập phiếu khám bệnh

D2

Danh sách khám bệnh

Bộ nhớ phụ

 Mô tả các dòng dữ liệu:
-

D1: Họ tên, ngày khám, triệu chứng, dự đoán loại bệnh, thuốc, số lượng, đơn vị, cách
dùng.
D2: Họ tên, ngày khám
D3: Danh sách các loại bệnh, danh sách các loại thuốc, đơn vị và cách dùng.
D4, D5: D1
D6: D3

 Thuật toán:
-

Bước 1: Kết nối với cơ sở dữ liệu.
Bước 2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
Bước 3: Trả D6 về người dùng.
Bước 4: Nhận D2 từ Danh sách khám bệnh (nếu có).
Bước 5: Nhận D1 từ người dùng.
Bước 6: Kiểm tra xem thông tin bệnh nhân (D1), nếu đã lưu thì không cần lưu nữa,
chuyển đến bước 13.
Bước 7: Kiểm tra loại bệnh (D1) có trong danh sách loại bệnh (D3) hay không?
7


-

Bước 8: Kiểm tra loại thuốc (D1) có trong danh sách loại thuốc (D3) hay không?
Bước 9: Kiểm tra loại đơn vị (D1) có trong danh sách loại đơn vị (D3) hay không?
Bước 10: Kiểm tra cách dùng (D1) có trong danh sách cách dùng (D3) hay không?
Bước 11: Nếu không thỏa các điều kiện trên thì đến bước 13.
Bước 12: Lưu D4 vào bộ nhớ phụ.
Bước 13: Xuất D5 ra máy in nếu có yêu cầu.
Bước 14: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 15: Kết thúc.

2.2.3. Sơ đồ 3: Tra cứu bệnh nhân

D2

Ng

D3
D1

Bộ nhớ phụ

Tra cứ

 Mô tả các dòng dữ liệu:
-

D1: Họ tên, ngày khám, loại bệnh, triệu chứng.
D2: Danh sách khám bệnh, danh sách loại bệnh, danh sách triệu chứng bệnh.
D3, D4: D1.
D5: D2

 Thuật toán:
-

Bước 1: Kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 2: Đọc D2 từ bộ nhớ phụ.
Bước 3: Trả D5 về người dùng
Bước 4: Nhận D1 từ người dùng.
Bước 5: So sánh và tìm kiếm dữ liệu dựa trên D2.
Bước 6: Nếu không có dữ liệu trùng khớp thì thông báo cho người dùng rồi đến bước
9.
Bước 7: Trả kết quả D5 về cho người dùng.
Bước 8: Xuất D4 ra máy in nếu có yêu cầu.
8


-

Bước 9: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 10: Kết thúc.

2.2.4. Sơ đồ 4: Lập hóa đơn thanh toán

D2

Phiếu khám bệnh

Bộ nhớ phụ

 Mô tả các dòng dữ liệu:
-

D1: Họ tên, ngày khám, tiền khám, tiền thuốc.
D2: Họ tên, ngày khám.
D3: Danh sách bệnh nhân, tiền khám, danh sách thuốc và đơn giá.
D4, D5: D1.

 Thuật toán:
-

Bước 1: Nhận D2 từ Phiếu khám bệnh (nếu có).
Bước 2: Nhận D1 từ người dùng.
Bước 3: Kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 4: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.
Bước 5: Kiểm tra xem họ tên bệnh nhân có trong danh sách khám bệnh hay không?
Bước 6: Kiểm tra quy định nhập D1 từ D2 (tiền khám và tiền thuốc).
Bước 7: Nếu không thỏa các điều kiện trên thì đến bước 10.
Bước 8: Lưu D4 vào bộ nhớ phụ.
9


-

Bước 9: Xuất D5 ra máy in nếu có yêu cầu.
Bước 10: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 11: Kết thúc.

2.2.5. Sơ đồ 5: Báo cáo doanh thu theo tháng

Người dùng

D2
D1

Bộ nhớ phụ

D4

Báo cáo doanh thu tháng

 Mô tả các dòng dữ liệu:
-

D1: Tháng.
D2: Danh sách hoá đơn.
D3, D4: Số bệnh nhân, doanh thu, tỷ lệ của từng ngày trong tháng (D1).

 Thuật toán:
-

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.
Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 3: Đọc D2 từ bộ nhớ phụ.
Bước 4: Tính tổng doanh thu từng ngày.
Bước 5: Tính tổng doanh thu cả tháng.
Bước 6: Tính tỷ lệ doanh thu từng ngày trong tháng.
Bước 7: Trả D4 cho người dùng.
Bước 8: Xuất D3 ra máy in nếu có yêu cầu.
Bước 9: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 10: Kết thúc.

10


2.2.6. Sơ đồ 6: Báo cáo sử dụng thuốc

Người dùng

D2
D1

Bộ nhớ phụ

D4

Báo cáo sử dụng thuốc

 Mô tả các dòng dữ liệu:
-

D1: Tháng.
D2: Danh sách khám bệnh và danh sách thuốc.
D3, D4: Thuốc, số lượng, đơn vị, số lần dùng trong tháng (D1)

 Thuật toán:
-

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.
Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 3: Đọc D2 từ bộ nhớ phụ.
Bước 4: Tính tổng số lượng, số lần dùng của từng loại thuốc
Bước 5: Trả D4 cho người dùng.
Bước 6: Xuất D3 ra máy in nếu có yêu cầu.
Bước 7: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 8: Kết thúc.

11


2.2.7. Sơ đồ 7: Thay đổi quy định 1

Người dùng

D2

D1

Bộ nhớ phụ

Thay đổi quy định 1

 Mô tả các dòng dữ liệu:
-

D1: Số lượng bệnh nhân tối đa trong ngày.
D2, D3: D1

 Thuật toán:
-

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.
Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 3: Lưu D2 vào bộ nhớ phụ.
Bước 4: Xuất D3 ra máy in nếu có yêu cầu.
Bước 5: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 6: Kết thúc.

12

D3


2.2.8. Sơ đồ 8: Thay đổi quy định 2

Người dùng

D2

D1

Bộ nhớ phụ

Thay đổi quy định 2

 Mô tả các dòng dữ liệu:
-

D1: Số lượng loại bệnh, thuốc, đơn vị tính, cách dùng.
D2, D3: D1

 Thuật toán:
-

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.
Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 3: Lưu D2 vào bộ nhớ phụ.
Bước 4: Xuất D3 ra máy in nếu có yêu cầu.
Bước 5: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 6: Kết thúc.

13

D3


2.2.9. Sơ đồ 9: Thay đổi quy định 4

Người dùng

D2

D1

Bộ nhớ phụ

Thay đổi quy định 4

 Mô tả các dòng dữ liệu:
-

D1: Tiền khám, đơn giá thuốc.
D2, D3: D1

 Thuật toán:
-

Bước 1: Nhận D1 từ người dùng.
Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 3: Lưu D2 vào bộ nhớ phụ.
Bước 4: Xuất D3 ra máy in nếu có yêu cầu.
Bước 5: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 6: Kết thúc.

14

D3


2.3. Mô hình hoá dữ liệu (ERD Model)

2.4.Mô hình ở mức quan niệm (DFD):
2.4.1.Mô hình xử lý ở mức đỉnh:

Phiếu hóa đơn,đơn thuốc và cách dùng.

Quản Lý phòng mạch


Thông tin bệnh nhân

Phiếu khám bệnh

2.4.2.Mô hình xử lý ở mức dưới đỉnh:

15

Bệnh nhân


Báo cáo ,thống kê
Quản Lý
doanh thu

DS tài khoản
Quản Lý tài
khoản

Quản Lý
Thông tin
TK

Thông tin
hóa dơn

Thông
tin NV

Thông tin
bệnh nhân

Bệnh nhân

Số lượng
NV

Quản Lý hóa
đơn

Tài khoản

Thông
tin
thuốc

Hóa đơn
ngược

Quản Lý nhân
viên
Quản Lý đăng
nhập

Quản Lý
khám bệnh

Thông tin
đăng nhập
Thông tin
bệnh nhân

Thông tin
nhân viên

Thông tin
bệnh nhân

Quản Lý
thuốc

Quản Lý
bệnh nhân

Nhân viên

2.4.3.Mô hình lập danh sách khám bệnh:

Bệnh nhân

Thông tin
bệnh nhân

DS khám
bệnh

Bộ nhớ

16


2.4.4.Mô hình lập phiếu khám bệnh:
Nhân viên

Phiếu khám
bệnh

Lập phiếu

DS

bệnh

2.4.5.Mô hình tra cứu bệnh nhân:

Nhân viên

Tra cứu bệnh
nhân

Tra cứu

DS bệnh nhân

Kết quả

Thông tin
bệnh nhân

DS khám bệnh

2.4.6.Mô hình lập hóa đơn thanh toán:

Nhân viên

Lập phiếu

DS

Hóa đơn thanh
toán

khám

Thành
phiếu

Hóa đơn

Thông tin thuốc

2.4.7.Mô hình báo cáo doanh thu theo tháng:

Nhân viên

Lập
cáo

báo

Doanh thu
theo tháng

DS Hóa đơn

2.4.8.Báo cáo sử dụng thuốc:

17

Hoan thành

Báo cáo


Báo cáo sử
dụng thuốc

Nhân viên

Lập
cáo

báo

Báo cáo

Hoàn thành

DS hóa đơn

Chương 3: Thiết kế
3.1. Thiết kế giao diện
3.1.1. Sơ đồ liên kết màn hình
Thêm/Sửa bệnh nhân

Chọn bệnh nhân
Thêm bệnh nhân đăng ký khám
Chi tiết phiếu khám

Đăng ký khám bệnh

Quản lý bệnh nhân

Lập phiếu khám bệnh
Đăng nhập

Lập hóa đơn

Quản lý nhân viên

Màn hình chính
Báo cáo

Thêm/Sửa nhân viên
Thêm/Sửa thuốc

Báo cáo doanh thu Báo cáo sử dụng thuốc

Quản lý thuốc

Thay đổi quy định

Bảng điều khiển

3.1.2. Danh sách màn hình & mô tả chức năng từng màn hình
ST
T
1
2
3
4
5

Màn hình
Đăng nhập
Màn hình chính

Loại màn hình
Màn hình nhập
Màn hình chính

Chức năng

Đăng nhập vào phần mềm
Cho phép người dùng thực hiện các thao tác.
Hiển thị danh sách bệnh nhân đã đăng ký
Đăng ký khám bệnh
Màn hình hiển thị
khám bệnh theo ngày và các thao tác thêm
bệnh nhân đăng ký khám, xóa, sửa.
Thêm bệnh nhân đăng Màn hình tra cứu Cho phép chuyển đến danh sách bệnh nhân
ký khám
và nhập liệu
và đăng ký khám.
Chọn bệnh nhân
Màn hình nhập
Cho phép người dùng chọn 1 bệnh nhân
18


trong danh sách có sẵn
Hiển thị danh sách bệnh nhân đăng kí khám
Màn hình hiển thị
theo ngày và phiếu thuốc của bệnh nhân đó.
Đồng thời cho phép tra cứu thông tin.
Cho phép nhập triệu chứng và loại bệnh của
Màn hình nhập
bệnh nhân. Đồng thời nhập phiếu thuốc sử
dụng tương ứng với loại bệnh.
Hiển thị danh sách bệnh nhân đã khám và
Màn hình hiển thị
xuất hóa đơn tương ứng với bệnh nhân đang
và nhập hóa đơn.
chọn. Đồng thời cho phép tra cứu thông tin.
Hiển thị doanh thu theo từng ngày trong
Màn hình hiển thị
Tháng đã chọn.

6

Lập phiếu khám bệnh

7

Điền phiếu khám

8

Lập hóa đơn

9

Báo cáo doanh thu

10

Báo cáo sử dụng thuốc Màn hình hiển thị

11

Quản lý bệnh nhân

12

Thêm/Sửa bệnh nhân

13

Quản lý thuốc

14

Thêm/Sửa thuốc

15

Quản lý bệnh

16

Quản lý nhân viên

17

Thêm/Sửa nhân viên

18

Thay đổi quy định

Hiển thị số lượng thuốc đã sử dụng theo
Tháng đã chọn
Hiển thị danh sách bệnh nhân và các thao
Màn hình hiển thị
tác thêm, xóa, sửa thông tin bệnh nhân.
Thực hiên thao tác tra cứu.
Màn hình nhập
Cho phép nhập thông tin bệnh nhân.
Hiển thị danh sách thuốc. Cùng với các thao
Màn hình hiển thị
tác thêm, xóa, sửa thông tin thuốc.
Nhập thuốc mới, cho phép sửa thuốc đã
Màn hình nhập
chọn.
Màn hình hiển Hiển thị danh sách bệnh. Có thể thêm, xoá,
thị/nhập
sửa trực tiếp trên màn hình này
Hiển thị danh sách nhân viên. Cho phép
Màn hình hiển thị
thực hiện các thao tác thêm, xóa và sửa nhân
viên.
Nhập nhân viên mới, cho phép sửa nhân
Màn hình nhập
viên đã chọn.
Cho phép thay đổi các quy định của phần
Màn hình nhập
mềm (số bệnh nhân tối đa trong ngày, tiền
khám,…)

19


3.1.3. Mô tả xử lý từng màn hình
Màn hình đăng nhập

Mô tả các đối tượng trên màn hình:
STT
Tên
1
txtUsername
2
txtPassword
3
btnLogin

Kiểu
TextEdit
TextEdit
Button

Ràng buộc

Chức năng
Nhập tên đăng nhập
Nhập mật khẩu
Đăng nhập vào phần mềm

Danh sách biến cố và xử lý trên từng màn hình:
ST
T
1
2
3

Biến cố
Form hiển thị
Click btnLogin
Nhấn Enter trong txtPassword

Xử Lý
Focus vào txtUsername
Kiểm tra và đăng nhập vào phần mềm
Kiểm tra và đăng nhập vào phần mềm

20


Màn hình chính

Mô tả các đối tượng trên màn hình:
ST
T

Tên

Kiểu

1

tileNavMainItemAppointment

TileNavPane

2

tileNavMainItemBill

TileNavPane

3

tileNavMainItemEmployee

TileNavPane

4

tileNavMainItemMedicine

TileNavPane

5

tileNavMainItemPatient

TileNavPane

6

tileNavMainItemPrescription

TileNavPane

7

tileNavMainItemReport

TileNavPane

8

tileNavSubItemReportMedicine

9

btnSetting

10

btnProfile

TileNavPane
SimpleButto
n
SimpleButto
n

Danh sách biến cố và xử lý trên từng màn hình:
21

Ràng buộc

Chức năng
Hiển thị trực tiếp danh
sách đăng ký khám bệnh.
Hiển thị danh sách bệnh
nhân đã khám.
Hiển thị danh sách nhân
viên.
Hiển thị danh sách thuốc.
Hiển thị danh sách thông
tin bệnh nhân.
Hiển thị danh sách thông
tin bệnh nhân và phiếu
khám bệnh.
Hiển thị báo cáo doanh
thu.
Hiển thị báo cáo thuốc.
Hiển thị màn hình thay
đổi quy định
Hiển thị màn hình thay
đổi thông tin người dùng


ST
T

Biến cố

Xử Lý

1

Chọn tileNavPane Appointment

2

Chọn tileNavPane Bill

3

Chọn tileNavPane Employee

4

Chọn tileNavPane Medicine

5

Chọn tileNavPane Patient

6

Chọn tileNavPane Prescription

7
8
9
10

Chọn tileNavPane Report
Chọn tileNavPane Report Medicine
Chọn nút btnSetting
Chọn nút btnProfile

Load danh sách đăng kí khám bệnh và các button
thêm, xóa sửa.
Load danh sách bệnh nhân đã khám cùng với thông
tin hóa đơn và button Xuất hóa đơn.
Load danh sách nhân viên.
Load danh sách thuốc và các button thêm xóa và
sửa thông tin thuốc.
Load danh sách thông tin cơ bản của bệnh nhân và
các button thêm xóa sửa thông tin.
Load danh sách bệnh nhân đã đăng ký khám, phiếu
khám và các button điền, xóa.
Load doanh thu báo cáo theo tháng.
Load số liệu báo cáo thuốc sử dụng theo tháng.
Hiển thị màn hình thay đổi quy định
Hiển thị màn hình thay đổi thông tin người dùng

Màn hình: Đăng kí khám bệnh

Mô tả các đối tượng trên màn hình:
ST
T

Tên

Kiểu

Ràng buộc

1

GridView

GridControl

2

dateEditNgayKham
windowsUIButtonPanel.Thê
m

DateEdit

3

Usercontrol
22

Chức năng
Hiển thị danh sách bệnh nhân
đã đăng kí khám.
Hiển thị ngày khám.
Thêm bệnh nhân đăng kí
khám.


4

windowsUIButtonPanel.Sửa

Usercontrol

5

windowsUIButtonPanel.Xóa

Usercontrol

Sửa thông tin bệnh nhân đăng
kí khám.
Xóa 1 bệnh nhân đăng kí
khám.

Danh sách biến cố và xử lý trên màn hình:
ST
T
1

Chọn Ngày Khám

2

Chọn button Thêm

3
4

Chọn button Sửa
Chọn button Xóa

Biến cố

Xử Lý
Load danh sách bệnh nhân đăng kí theo ngày khám.
Đưa tới màn hình khác để tiếp tục công việc thêm bệnh nhân
đăng kí khám.
Đưa tới màn hình khác để sửa thông tin bệnh nhân.
Xóa 1 bệnh nhân đăng kí khám đang hiển thị trên danh sách.

Màn hình: Thêm bệnh nhân đăng kí khám

Mô tả các đối tượng trên màn hình:
ST
T

Tên

2
3
4
5

lookupEditMaBenhNha
n
txtHoTen
txtGioiTinh
txtNgaySinh
txtDiaChi

6

btnChoosePatient

7

dateEditNgayKham

1

Ràng
buộc

Kiểu

Chức năng

LookupEdit

Hiển thị mã bệnh nhân được chọn.

TextEdit
TextEdit
TextEdit
TextEdit
SimpleButto
n

Hiển thị tên bệnh nhân được chọn
Hiển thị Giới tính bệnh nhân.
Hiển thị Ngày Sinh bệnh nhân.
Hiển thị Địa chỉ bệnh nhân.
Chọn bệnh nhân có trong danh
sách để thực hiện đăng kí khám
Chọn ngày đăng kí khám của bệnh
nhân.

DateEdit
23


SimpleButto
n
SimpleButto
9
btnCancel
n
Danh sách các biến cố và xử lý trên màn hình:
8

Lưu ngày khám bệnh nhân đăng kí
khám.

btnSave

Thoát khỏi màn hình.

STT
Biến cố
1
Form hiển thị

2

3
4
5
6

Xử Lý

Focus txtHoTen
- Lấy danh sách thông tin những bệnh nhân có tên trong
txtHoTen từ CSDL
- Nếu có 1 người thì hiển thị mã, giới tính, ngày sinh, địa
Thay đổi giá trị txtHoTen
chỉ của bệnh nhân lên màn hình
- Nếu có hơn 1 người (trùng tên) thì đưa tất cả
MaBenhNhan vào lookupEditMaBenhNhan để cho người
dùng chọn
Lấy
thông
tin
bệnh
nhân


trong
Thay
đổi
giá
trị
lookupEditMaBenhNhan từ CSDL và hiển thị lên màn
lookupEditMaBenhNhan
hình
Đưa tới màn hình khác và chọn bệnh nhân đã có trong
Chọn button Chọn bệnh nhân
danh sách hoặc nhập mới nếu chưa có.
Chọn button Lưu
Lưu thông tin bệnh nhân và ngày khám của bệnh nhân.
Thoát khỏi màn hình giao diện hiện tại và trở về màn hình
Chọn button Hủy
đăng kí khám bệnh.

Màn hình: Chọn bệnh nhân đăng kí khám

Mô tả các đối tượng trên màn hình:
ST
T

Tên

Kiểu

Ràng buộc
24

Chức năng


1
patientGridView
GridControl
2
btnChoose
SimpleButton
3
btnAdd
SimpleButton
4
btnCancel
SimpleButton
Danh sách biến cố và xử lý trên màn hình:
ST
T

Biến cố

1

Chọn button Chọn

2

Chọn button Thêm Bệnh nhân.

3

Chọn button Hủy

Hiển thị danh sách bệnh nhân
Chọn bệnh nhân
Thêm bệnh nhân mới
Thoát.

Xử Lý
Lấy thông tin bệnh nhân đang chọn hiển thị lên các label
tương ứng ở màn hình thêm bệnh nhân đăng kí khám.
Đưa tới màn hình thêm bệnh nhân và nhập thông tin bệnh
nhân mới rồi trở màn hình trên và hiển thị thông tin bệnh
nhân trên danh sách của màn hình.
Thoát khỏi màn hình hiện tại và trở về màn hình thêm
bệnh nhân đăng kí khám.

Màn hình: Lập phiếu khám bệnh

Mô tả các đối tượng trên màn hình:
ST
T

Tên

Kiểu

1

GridViewPhieuKhamBenh

GridControl

2

dateEditNgayKham

DateEdit

3

Phiếu khám bệnh

simpleLabelItem

Ràng buộc

dd/MM/yyy
y

25

Chức năng
Hiển thị danh sách bệnh
nhân khám bệnh theo
ngày.
Hiển thị ngày tra cứu
danh sách bệnh nhân
khám bệnh.
Hiển thị chữ Phiếu khám
bệnh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×