Tải bản đầy đủ

Báo cáo đề tài: Quản lý điểm trường THCS

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Vĩnh Phúc, Ngày…. tháng 11 năm 2017
GIẢNG VIÊN

Trang
1


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN..........................................................................................1
MỤC LỤC..............................................................................................................................2
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................7
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................8
PHẦN I: MỞ ĐẦU................................................................................................................9
1. Lý do chọn đề tài............................................................................................................9
2. Hướng tiếp cận của đề tài...............................................................................................9
3. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài...........................................................................9
4. Cấu trúc báo cáo.............................................................................................................9
PHẦN II: NỘI DUNG ĐỒ ÁN...........................................................................................11
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG.....................11
1. Thông tin chung............................................................................................................11
1.1. Thời gian khảo sát.................................................................................................11
1.2. Địa điểm................................................................................................................11
1.3. Thành phần tham gia.............................................................................................11
1.4. Thành Phần cung cấp thông tin.............................................................................11
2. Nội dung khảo sát.........................................................................................................11
2.1. Thông tin liên hệ....................................................................................................11
2.2. Thông tin dự án.....................................................................................................11
2.3. Cơ cấu tổ chức đơn vị............................................................................................11
2.4. Cơ sở hạ tầng của nhà trường trong việc quản lý điểm.........................................12
2.5. Hướng triển khai thực hiện đề tài..........................................................................12
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI UML.............................12
1. Tổng quan về UML......................................................................................................12
1.1. Giới thiệu chung về UML.....................................................................................12


1.2. Một số biểu đồ UML cơ bản.................................................................................13
1.2.1. Biểu đồ Use Case...............................................................................................13
1.2.2. Biểu đồ tuần tự...................................................................................................14
1.2.3. Biểu đồ lớp.........................................................................................................14
2. Biểu đồ UML của hệ thống quản lý điểm trường THCS Sơn Lôi...............................15
2.1. Danh sách các Actor..............................................................................................15
2.2. Danh sách các Use Case...........................................................................................15
2.2.1. Biểu đồ Use Case tổng quát...............................................................................16
2.2.2. Biểu đồ Use Case đăng nhập..............................................................................16
2.2.3. Biểu đồ Use Case quản lý người dùng...............................................................17
2.2.4. Biểu đồ Use Case Quản lý giáo viên..................................................................17
2.2.5. Biểu đồ Use Case quản lý học sinh....................................................................18
2.2.6. Biểu đồ Use Case quản lý quản lý lớp học........................................................18
2.2.7. Biểu đồ Use Case quản lý điểm học sinh...........................................................19
2.2.8. Biểu đồ Use Case quản lý hạnh kiểm học sinh..................................................19
2.2.9. Biểu đồ Use Case tìm kiếm thông tin học sinh..................................................20
2.2.10. Biểu đồ Use Case thống kê..............................................................................20
2.2.11. Biểu đồ use case Danh sách.............................................................................20
2.3. Đặc tả các use case....................................................................................................21
2.3.1. Đặc tả use case đăng nhập..................................................................................21
2.3.2. Đặc tả use case Quản lý tài khoản......................................................................21
2.3.3. Đặc tả use case Quản lý giáo viên......................................................................21
2.3.4. Đặc tả use case Quản lý học sinh.......................................................................21
2.3.5. Đặc tả use case Quản lý lớp học........................................................................22
2.3.6. Đặc tả use case Quản lý điểm............................................................................22

Trang
2


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

2.3.7. Đặc tả Use case quản lý hạnh kiểm học sinh.....................................................23
2.3.8. Đặc tả use case Tìm kiếm thông tin học sinh.....................................................23
2.3.9. Đặc tả use case Thống kê...................................................................................23
2.3.10. Use Danh sách..................................................................................................24
2.4. Biểu đồ lớp...............................................................................................................24
2.4.1. Biểu đồ lớp chức năng đăng nhập......................................................................24
2.4.2. Biểu đồ lớp chức năng quản lý giáo viên...........................................................25
2.4.3. Biểu đồ lớp chức năng quản lý học sinh............................................................26
2.4.4. Biểu đồ lớp chức năng quản lý lớp học..............................................................27
2.4.5. Biểu đồ lớp chức năng quản lý điểm..................................................................28
2.4.6. Biểu đồ lớp chức năng quản lý hạnh kiểm.........................................................29
2.4.7. Biểu đồ lớp chức năng tìm kiếm........................................................................30
2.5. Biểu đồ tuần tự.........................................................................................................31
2.5.1. Biểu đồ tuần tự cho quá trình đăng nhập...........................................................31
2.5.2. Biểu đồ tuần tự cho quá trình quản lý giáo viên................................................31
2.5.3. Biểu đồ tuần tự cho quá trình quản lý học sinh..................................................32
2.5.4. Biểu đồ tuần tự cho quá trình quản lý lớp học...................................................32
2.5.5. Biểu đồ tuần tự cho quá trình quản lý điểm học sinh.........................................32
2.5.6. Biểu đồ tuần tự cho quá trình quản lý hạnh kiểm..............................................33
2.5.7. Biểu đồ tuần tự cho quá trình tìm kiếm thông tin học sinh................................33
2.5.8. Biểu đồ tuần tự cho quá trình thống kê..............................................................33
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU......................................................................34
1. Các bảng cơ sở dữ liệu.................................................................................................34
1.1. Bảng tài khoản :....................................................................................................34
1.2. Bảng Giáo viên:.....................................................................................................34
1.3. Bảng Học sinh:......................................................................................................35
1.4. Bảng Lớp :.............................................................................................................35
1.5. Bảng Điểm:...........................................................................................................35
1.6. Bảng hạnh kiểm:...................................................................................................36
1.7. Bảng môn học:......................................................................................................36
1.8. Bảng Điểm tổng kết:.............................................................................................36
2. Mô hình liên kết thực thể.............................................................................................37
PHẦN III: BẢN ỨNG DỤNG ………………………………………………………….. 49
CHƯƠNG I: BẢN ĐẶC TẢ GIAO DIỆN............................................................................. 49

1. Đặc tả giao diện hệ thống.............................................................................................38
1.1. Đặc tả giao diện form “frmDangNhap”................................................................38
1.2. Đặc tả giao diện form “frmDangky”.....................................................................39
1.3. Đặc tả giao diện form “frmQuanlytaikhoan”........................................................40
1.4. Đặc tả giao diện Quản lý.......................................................................................41
1.4.1. Đặc tả giao diện form “frmHocSinh”.................................................................41
1.4.2. Đặc tả giao diện form “frmLop”........................................................................42
1.4.3. Đặc tả giao diện form “frmGiaovien”................................................................43
1.4.4. Đặc tả giao diện form “frmMonhoc”.................................................................44
1.4.5. Đặc tả giao diện form “frmNhapdiem”..............................................................45
1.4.6. Đặc tả giao diện form “frmTongketdiem”..........................................................47
1.4.7. Đặc tả giao diện form “frmHanhkiem”..............................................................48
1.4.8. Đặc tả giao diện form “frmNhaphocsinhtuexcel”..............................................48
1.4.9. Đặc tả giao diện form “frmNhapdiemtuexcel”..................................................49
1.4.10. Đặc tả giao diện form “frmNhaphanhkiemtuexcel”.........................................50
1.5. Đặc tả giao diện Thống kê – Báo cáo....................................................................51
1.5.1. Đặc tả giao diện form “frmThongkediem”........................................................51
1.5.2. Đặc tả giao diện form “frmThongkehanhkiem”.................................................53

Trang
3


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

1.6. Đặc tả giao diện form “frmTimkiemhocsinh”.......................................................54
1.7. Đặc tả giao diện In................................................................................................55
1.7.1. Đặc tả giao diện form “frmBangdiemhocsinh”..................................................55
1.7.2. Đặc tả giao diện form “frmDShocsinh”.............................................................56
1.7.3. Đặc tả giao diện form “frmDSLop”...................................................................56
1.7.4. Đặc tả giao diện form “frm DSgiaovien”...........................................................57
CHƯƠNG II: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.............................................56
1. Cài đặt chương trình.....................................................................................................58
2. Đánh giá.......................................................................................................................58
3. Hướng phát triển..........................................................................................................58
4. Đề xuất ý kiến..............................................................................................................59
PHẦN IV: KẾT LUẬN........................................................................................................56
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................................57

Trang
4


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin cũng
như các thầy cô trong Trường Đại Học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái
Nguyên đã tận tình chỉ dạy, tạo điều kiện học tập tốt và giúp đỡ em trong suốt quá
trình học tập tại trường.
Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ của thầy
..... trong suốt thời gian em làm đề tài thực tập chuyên ngành.
Trong quá trình làm bài thực tập em đã rất nỗ lực nhưng không tránh khỏi những
thiếu sót, hạn chế. Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô cùng các bạn
để đề tài của em ngày một hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Vĩnh Phúc, Ngày 14 tháng 11 năm 2017
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị

Trang
5


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

LỜI MỞ ĐẦU
Công nghệ thông tin ngày càng phát triển không ngừng, đã thâm nhập vào mọi lĩnh
vực trong cuộc sống. Nó đã cùng với các lĩnh vực khác phát triển rất mạnh. Công nghệ
thông tin phát triển về nhiều mặt, đặc biệt là công nghệ phần mềm. Các chương trình
phần mềm ngày càng phát triển và ứng dụng rộng rãi đã đem lại nhiều thành tựu to
lớn.
Trước khi xây dựng một phần mềm có hiệu quả cao thì ta cần phải thực hiện những
công việc gì. Vì vậy việc phân tích dữ liệu và thiết kế các Modul cho phù hợp với để
lập trình ra phần mềm là một việc quan trọng hàng đầu. Sau khi phân tích xong thì
chúng ta mới đi đến công việc là thiết kế phần mềm…
Các phần mềm đều được bắt nguồn từ nhu cầu thực tế. Dưới đây là một phần mềm
quản lý điểm trường THCS Sơn Lôi. Em xây dựng phần mềm này nhằm giúp người
quản lý được thuận tiện hơn trong việc quản lý điểm một cách nhanh chóng và chính
xác tính bảo mật cao. Phần mềm này được xây dựng sẽ thay thế hệ thống quản lý thủ
công bằng sổ sách sẽ nâng cao được chất lượng làm việc cho các giáo viên quản lý
điểm tại trường.
Trong phạm vi thực tập chuyên ngành, em tiến hành khảo sát, phân tích thiết kế
phần mềm quản lý điểm và đi đến xây dựng phần mềm quản lý điểm cho trường
THCS Sơn Lôi.

Trang
6


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời đại ngày nay, lĩnh vực công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ
nhanh chóng xâm nhập vào mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật và cuộc sống hàng ngày.
Ngành công nghệ thông tin đã trở thành công cụ đắc lực trong các ngành nghề đặc biệt
trong công tác quản lý. Vì vậy việc ứng dụng CNTT đang là một xu thế tất yếu của các
doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Một trường học để đạt được thành tích trong giảng dạy học tập là phụ thuộc vào
trình độ truyền đạt kiến thức của giáo viên và khả năng tiếp thu học tập của học sinh.
Bên cạnh đó công tác quản lý thông tin của học sinh, giáo viên, lớp học, điểm cũng
không kém phần quan trọng. Nhằm nâng cao chất lượng về quản lý một cách nhanh
chóng, chính xác thay vì quản lý thông tin trên sổ sách và đáp ứng được nhu cầu thực
tế với kiến thức được trang bị khi học tập tại trường Đại học Công nghệ thông tin và
truyền thông em đã tìm hiểu và quyết định chọn đề tài là: “Phân tích thiết kế hệ thống
quản lý điểm trường THCS Sơn Lôi”.
2. Hướng tiếp cận của đề tài.
-

Khảo sát thực tế tại trường THCS Sơn Lôi.

-

Tìm hiểu nghiệp vụ quản lý điểm học sinh.

-

Thu thập tài liệu liên quan đến công tác quản lý điểm.

3. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa lý luận của đề tài: Đề tài là một tài liệu để tham khảo, nghiên cứu và là
tiền đề để phát triển khi xây dựng các phần mềm khác có liên quan.
- Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Ứng dụng đề tài vào việc quản lý điểm tại trường
THCS Sơn Lôi được thuận tiện, đạt hiệu quả công việc, giảm thời gian công sức quản
lý bằng sổ sách.
4. Cấu trúc báo cáo.
-

Phần I: Mở đầu
Phần này giới thiệu tổng quan về đề tài xây dựng phần mềm quản lý điểm

trường THCS Sơn Lôi.
-

Phần II: Nội dung đề tài

Trong phần này gồm các chương sau:
+ Chương I. Tổng quan và phân tích hiện trạng hệ thống: Chương này giới thiệu
sơ lược về quá trình phát triển phần mềm, vai trò của nó. Khảo sát hiện trạng hoạt
động quản lý điểm tại trường THCS Sơn Lôi.

Trang
7


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

+ Chương II. Phân tích và thiết kế hệ thống với UML: Phân tích chức năng, đưa
ra danh sách các Actor, Usecase, cá tình huống sử dụng usecase. Thiết kế hệ thống:
Biểu đồ lớp, biểu đồ usecase, biểu đồ tuần tự đặc tả các chức năng của hệ thống.
+ Chương III. Thiết kế cơ sở dữ liệu: Các bảng cơ sở dữ liệu, Lược đồ cơ sở dữ
liệu quan hệ.
+ Chương IV. Bản ứng dụng chương trình: Trình bày cách cài đặt và sử dụng
phần mềm. Đưa ra một số giao diện chính của hệ thống.
- Phần III. Kết luận: Kết quả đạt được, ưu nhược điểm của hệ thống, hướng phát
triển đề tài.
-

Phần IV. Tài liệu tham khảo.

Trang
8


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG
1. Thông tin chung.
1.1. Thời gian khảo sát
- 8h – 10h ngày 18/10/2017
1.2. Địa điểm
- Trường THCS Sơn Lôi, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
1.3. Thành phần tham gia
- Nguyễn Thị Thu
1.4. Thành Phần cung cấp thông tin
- Đại diện Trường THCS Sơn Lôi: Thầy giáo Nguyễn Văn Hiệp (Phó hiệu
trưởng trường THCS Sơn Lôi)
2. Nội dung khảo sát
2.1. Thông tin liên hệ
- Trường THCS Sơn Lôi, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
2.2. Thông tin dự án.
Ngày nay công nghệ công tin đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống. Tin
học có rất nhiều ứng dụng trong lĩnh vực quản lý. Đặc biệt, việc sử dụng tin học để
quản lý điểm của trường học đã làm đơn giản hóa một công việc vốn dĩ rất phức tạp.
Vì vậy, em đã chọn đề tài phân tích thiết kế hệ thống quản lý điểm cho trường THCS
nhằm giúp cho các trường học có một phần mềm chuyên dụng đầy đủ các yêu cầu,
chức năng phục vụ cho công việc nhập, tính điểm, thống kê bảng điểm, báo cáo điểm...
của trường. Dự án phát triển phần mềm quản lý điểm được xây dựng theo yêu cầu của
nhà trường. Xây dựng phần mềm quản lý điểm được sử dụng để hỗ trợ để giúp cho
công việc quản lý điểm của trường học được thuận lợi.
Qua quá trình khảo sát thực tế, em nhận thấy rằng các trường học vẫn quản lý
điểm bằng sổ sách và cao hơn là sử dụng công cụ Excel trong quá trình quản lý điểm.
Việc quản lý điểm, lưu trữ thông tin học sinh, thông tin lớp học báo cáo thống kê...là
công việc rất vất vả và tốn rất nhiều gian, hơn nữa là sự thiếu chính xác khi phải quản
lý nhiều thông tin như vậy. Mỗi khi có sự thay đổi thông tin của một học sinh thì người
quản lý phải thay đổi lại giấy tờ hiện tại cho phù hợp...Vì vậy việc quản lý bằng
phương pháp thủ công mang lại hiệu quả kém hơn hẳn so với việc áp dụng CNTT vào
quản lý mang lại hiệu quả nhanh chóng, chính xác và tiện lợi, tốn ít chi phí hơn cho
người quản lý.
2.3. Cơ cấu tổ chức đơn vị.
Hiệu trưởng nhà trường là người có quyền hạn cao nhất trực tiếp quản lý:
Trang
9


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

- Giáo viên: Có nhiệm vụ cập nhật điểm học sinh và gửi bảng điểm về trường.
- Nhân viên: Có nhiệm vụ cập nhật điểm, lập thống kê báo cáo kết quả học tập
của học sinh.
2.4. Cơ sở hạ tầng của nhà trường trong việc quản lý điểm.
Qua quá trình khảo sát em được biết công tác quản lý điểm nhà trường vẫn dựa
trên công cụ lưu trữ bằng sổ sách, và các ứng dụng lưu trữ cơ bản như Word, excel.
Việc lưu trữ thủ công sẽ nhiều thời gian, công tác quản lý cồng kềnh, dẫn đến sự mất
mát thông tin, hoặc thông tin sai hỏng sửa chữa lại phải làm lại giấy tờ.
2.5. Hướng triển khai thực hiện đề tài
- Dựa vào tài liệu thu thập được qua buổi khảo sát tại trường nắm vững được sơ
bộ về công tác quản lý điểm, từ đó đi vào phân tích và thiết kế hệ thống quản lý điểm
các thông tin liên quan.
- Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến công tác quản lý điểm, tham khảo một số
phần mềm quản lý điểm đã được ứng dụng trực tiếp trong nhà trường.
- Xây dựng phần mềm với bản phân tích thiết kế trên.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI UML
1. Tổng quan về UML.
1.1. Giới thiệu chung về UML.
UML (Unifiled Modeling Language) là mô hình hóa thống nhất, là một ngôn ngữ
biểu diễn mô hình theo hướng đối tượng được xây dựng với chủ đích là:
Mô hình hoá các hệ thống sử dụng các khái niệm hướng đối tượng.
Thiết lập một kết nối từ nhận thức của con người đến các sự kiện cần mô hình
hoá.
Giải quyết vấn đề về mức độ thừa kế trong các hệ thống phức tạp, có nhiều ràng
buộc khác nhau.
Tạo một ngôn ngữ mô hình hoá có thể sử dụng được bởi người và máy
UML tổ chức một mô hình thành một loạt các hướng nhìn, thể hiện các khía cạnh
khác nhau của hệ thống. Khi kết hợp tất cả các hướng nhìn lại với nhau, ta mới có
được một bức tranh trọn vẹn về hệ thống. Một hướng nhìn không phải là một hình vẽ,
nội dung được miêu tả qua các biểu đồ, đây là những hình vẽ chứa đựng các phần tử
mô hình hóa. Một biểu đồ bình thường chỉ trình bày một phần nội dung của một hướng
nhìn, và một hướng nhìn được định nghĩa với rất nhiều biểu đồ. Một biểu đồ chứa các
phần tử mô hình, ví dụ như lớp, đối tượng, nút mạng, thành phần và những mối quan
hệ như nối kết, khái quát hóa, phụ thuộc. Các phần tử này có ý nghĩa (semantic) và các
ký hiệu hình học.

Trang
10


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

UML có một số cơ chế chung để bổ sung thông tin không thể được thể hiện trong
quá trình vẽ biểu đồ. Những thông tin này bao gồm ví dụ những thành phần trang trí,
các lời ghi chú có thể chứa bất kỳ loại thông tin nào cũng như các thuộc tính đặc tả.
Ngoài ra còn có các cơ chế mở rộng, bao gồm giá trị đính kèm, hạn chế đối với phần
tử, và khuôn mẫu, định nghĩa một loại phần tử mô hình mới dựa trên một phần tử sẵn
có.
Một hệ thống sẽ được miêu tả trong nhiều loại mô hình khác nhau, mỗi loại mô
hình nhằm một mục đích khác nhau. Mô hình phân tích miêu tả những yêu cầu về mặt
chức năng và mô hình hóa các lớp ngoài đời thực. Mô hình thiết kế chuyển tải kết quả
phân tích thành một giải pháp kỹ thuật, theo khái niệm của một thiết kế phần mềm
hoạt động hoàn chỉnh. Mô hình xây dựng code thể hiện hệ thống qua việc thảo chương
cho nó trong một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Và cuối cùng, mô hình triển
khai định vị chương trình vừa được tạo nên trong một kiến trúc vật lý bao gồm các
máy tính và các trang thiết bị. Công việc được làm theo nhiều vòng lặp khác nhau chứ
không phải chỉ là một chuỗi thực hiện một lần.
Mô hình UML có tác dụng:
Cho ta cái nhìn rõ hơn về hệ thống (cái nhìn tĩnh và động).
Có nhiều công cụ có thể sinh ra mã từ UML và ngược lại.
UML không phải là một ngôn lập trình.
UML thể hiện phương pháp phân tích hướng đối tượng nên không lệ thuộc ngôn
ngữ lập trình.
Nhiều công cụ có thể sinh ra mã từ UML và ngược lại.
Có rất nhiều công cụ phần mềm hỗ trợ phân tích thiết kế dùng UML.
UML dùng các ký hiệu đồ hoạc phong phú để biểu diễn hệ thống đang được
nghiên cứu. Hệ thống ký hiệu chặt chẽ, thể hiện nhiều công cụ khác nhau, giúp người
thiết kế khác biệt về ngôn ngữ đều có thể hiểu được.
UML giúp xây dựng mô hình chính xác, đầy đủ tất cả các công đoạn từ phân tích,
thiết kế cho đến khi triển khai. Use Case dùng cho phân tích, Class, Senquence... dùng
cho thiết kế, Component, Deployment dùng cho triển khai.
Các mô hình của UML có thể kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình. Có thể ánh xạ
các mô hình UML về một ngôn ngữ lập trình như C++, Java.
UML giúp xây dựng các tài liệu đặc tả, tài liệu kiến trúc, tài liệu thiết kế...
1.2. Một số biểu đồ UML cơ bản.
1.2.1. Biểu đồ Use Case.
Một biểu đồ Use Case chỉ ra một số lượng các tác nhân ngoại cảnh và mối liên
kết của chúng đối với Use Case mà hệ thống cung cấp. Một Use Case là một lời miêu
Trang
11


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

tả của một chức năng mà hệ thống cung cấp. Lời miêu tả Use Case thường là một văn
bản tài liệu, nhưng kèm theo đó cũng có thể là một biểu đồ hoạt động. Các Use Case
được miêu tả duy nhất theo hướng nhìn từ ngoài vào của các tác nhân (hành vi của hệ
thống theo như sự mong đợi của người sử dụng), không miêu tả chức năng được cung
cấp sẽ hoạt động nội bộ bên trong hệ thống ra sao. Các Use Case định nghĩa các yêu
cầu về mặt chức năng đối với hệ thống.
Một tác nhân (Actor) là một người hoặc một vật nào đó tương tác với hệ thống,
sử dụng hệ thống.
1.2.2. Biểu đồ tuần tự.
Một biểu đồ trình tự chỉ ra một cộng tác động giữa một loạt các đối tượng. Khía
cạnh quan trọng của biểu đồ này là chỉ ra trình tự các thông điệp (message) được gửi
giữa các đối tượng. Nó cũng chỉ ra trình tự tương tác giữa các đối tượng, điều sẽ xảy ra
tại một thời điểm cụ thể nào đó trong trình tự thực thi của hệ thống. Các biểu đồ trình
tự chứa một loạt các đối tượng được biểu diễn bằng các đường thẳng đứng. Trục thời
gian có hướng từ trên xuống dưới trong biểu đồ, và biểu đồ chỉ ra sự trao đổi thông
điệp giữa các đối tượng khi thời gian trôi qua. Các thông điệp được biểu diễn bằng các
đường gạch ngang gắn liền với mũi tên (biểu thị thông điệp) nối liền giữa những
đường thẳng đứng thể hiện đối tượng. Trục thời gian cùng những lời nhận xét khác
thường sẽ được đưa vào phần lề của biểu đồ.
1.2.3. Biểu đồ lớp.
Một biểu đồ lớp chỉ ra cấu trúc tĩnh của các lớp trong hệ thống. Các lớp là đại
diện cho các “vật” được xử lý trong hệ thống. Các lớp có thể quan hệ với nhau trong
nhiều dạng thức: liên kết (associated - được nối kết với nhau), phụ thuộc (dependent một lớp này phụ thuộc vào lớp khác), chuyên biệt hóa (specialized - một lớp này là
một kết quả chuyên biệt hóa của lớp khác), hay đóng gói ( packaged - hợp với nhau
thành một đơn vị). Tất cả các mối quan hệ đó đều được thể hiện trong biểu đồ lớp, đi
kèm với cấu trúc bên trong của các lớp theo khái niệm thuộc tính (attribute) và thủ tục
(operation). Biểu đồ được coi là biểu đồ tĩnh theo phương diện cấu trúc được miêu tả ở
đây có hiệu lực tại bất kỳ thời điểm nào trong toàn bộ vòng đời hệ thống.
Có rất nhiều lớp dùng trong điều khiển lớp dùng trong biểu đồ lớp, ở đây chúng
ta chỉ xét đến và sử dụng 3 loại lớp chính: Lớp biên (phần giao diện), lớp điều khiển
và lớp cơ sở dữ liệu.
Lớp biên: Là lớp thể hiện phần giao diện mà người dùng trực tiếp tương tác với
hệ thống qua những giao diện của lớp này.
Lớp thực thể(lớp cơ sở dữ liệu) là lớp biểu diễn cho những thực thể có mối quan
hệ lẫn nhau và liên quan đến hệ thống.
Trang
12


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

Lớp điều khiển: Là lớp trung gian giữa lớp biên và lớp thực thể. Lớp này đóng
vai trò lấy và xử lý dữ liệu để hiển thị ra lớp biên.
2. Biểu đồ UML của hệ thống quản lý điểm trường THCS Sơn Lôi
2.1. Danh sách các Actor.
STT Tên Actor
1

Ý nghĩa/ Ghi chú
Người thuộc nhóm quyền này có tất cả các quyền thao
tác các chức năng của hệ thống.

2

Người thuộc nhóm quyền này có quyền: Đăng nhập,
đổi mật khẩu, Quản lý giáo viên, quản lý học sinh,
quản lý lớp, quản lý điểm, quản lý hạnh kiểm, thống
kê, tìm kiếm

2.2. Danh sách các Use Case.
ST

Tên Các Use Case

Ý nghĩa/ Ghi chú

1.

Tổng quát

Đây là Use Case tổng quát nhất của toàn hệ thống

2.

Đăng Nhập

3.

Quản lý người dùng Quản lý mọi thông tin tài khoản

4.

Quản lý giáo viên

Quản lý thông tin giáo viên

5.

Quản lý học sinh

Quản lý thông tin học sinh

6.

Quản lý lớp

Quản lý thông tin về lớp học

7.

Quản lý điểm

Quản lý điểm học sinh

8.

Quản lý hạnh kiểm

Quản lý hạnh kiểm sinh viên

9.

Thống kê

Thống kê về điểm , hạnh kiểm của học sinh

10.

Tìm kiếm

Tìm kiếm thông tin học sinh

11

Danh sách

In danh sách: Điểm, Lớp, Học sinh, Giáo viên

T

Mọi người dùng muốn sử dụng hệ thống đều phải
đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ

2.2.1. Biểu đồ Use Case tổng quát.

Trang
13


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

Hình 2.2.1 - Biểu đồ Use Case tổng quát.
2.2.2. Biểu đồ Use Case đăng nhập.

Hình 2.2.2 - Biểu đồ Use Case đăng nhập
2.2.3. Biểu đồ Use Case quản lý người dùng.
Trang
14


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

Hình 2.2.3 - Biểu đồ Use Case quản lý người dùng

2.2.4. Biểu đồ Use Case Quản lý giáo viên.

Hình 2.2.4 - Biểu đồ Use Case quản lý giáo viên

2.2.5. Biểu đồ Use Case quản lý học sinh.

Trang
15


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

Hình 2.2.5 - Biểu đồ Use Case quản lý học sinh
2.2.6. Biểu đồ Use Case quản lý quản lý lớp học.

Hình 2.2.6 - Biểu đồ Use Case quản lý lớp học

2.2.7. Biểu đồ Use Case quản lý điểm học sinh.

Trang
16


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

Hình 2.2.7 - Biểu đồ Use Case quản lý điểm
2.2.8. Biểu đồ Use Case quản lý hạnh kiểm học sinh.

Hình 2.2.8 - Biểu đồ Use Case quản lý hạnh kiểm
2.2.9. Biểu đồ Use Case tìm kiếm thông tin học sinh.

Trang
17


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

Hình 2.2.9 - Biểu đồ Use Case tìm kiếm
2.2.10. Biểu đồ Use Case thống kê.

Hình 2.2.10 - Biểu đồ Use Case thống kê
2.2.11. Biểu đồ use case Danh sách

Hình 2.2.11 - Biểu đồ Use Case Danh sách
2.3. Đặc tả các use case.
Trang
18


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

2.3.1. Đặc tả use case đăng nhập
Tóm tắt: Use Case này dùng để thực hiện chức năng đăng nhập vào hệ thống
quản lý. Khi đăng nhập thành công vào hệ thống thì người sử dụng có thể làm công
việc tương ứng với quyền hạn của mình.
Dòng sự kiện:
-

Người dùng chọn chức năng đăng nhập từ giao diện của hệ thống.

-

Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập.

-

Người dùng nhập tài khoản của mình( bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu).

-

Hệ thống xác nhận thông tin đăng nhập.

-

Hiển thị giao diện.

-

Kết thúc Use Case.

2.3.2. Đặc tả use case Quản lý tài khoản
Tóm tắt: Use Case này dùng để thực hiện chức năng tạo khoản, phân quyền tài
khoản, xóa tài khoản
Dòng sự kiện:
-

Người quản trị chọn chức quản lý tài khoản từ giao diện của hệ thống.

-

Hệ thống hiển thị giao diện quản lý tài khoản.

-

Giao diện quản lý tài khoản gồm có các chức năng: Tạo khoản, phân quyền, xóa
tài khoản. Người quản trị muốn thực hiện chức năng nào thì kích chọn và nhập
hoặc chọn thông tin cần thiết

-

Hệ thống xác nhận thông tin.

-

Hiển thị giao diện.

-

Kết thúc Use Case.

2.3.3. Đặc tả use case Quản lý giáo viên
Tóm tắt: Use Case này dùng để thực hiện chức năng quản lý thông tin giáo viên,
người dùng có thể cập nhật thông tin giáo viên với các chức năng: Thêm giáo viên, sửa
thông tin giáo viên, xóa giáo viên ra khỏi danh sách quản lý.
Dòng sự kiện:
-

Người dùng chọn chức năng quản lý giáo viên từ giao diện của hệ thống.

-

Hệ thống hiển thị giao diện quản lý giáo viên.

-

Người dùng thực hiện chức năng cập nhật. Hệ thống xác nhận thông tin cập
nhật.

-

Hiển thị giao diện.

-

Kết thúc Use Case.

2.3.4. Đặc tả use case Quản lý học sinh.
Trang
19


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

Tóm tắt: Use Case này dùng để thực hiện chức năng quản lý thông tin học sinh,
người dùng có thể cập nhật thông tin học sinh với các chức năng: Thêm, sửa, xóa
thông tin học sinh ra khỏi danh sách quản lý.
Dòng sự kiện:
-

Người dùng chọn chức năng quản lý học sinh từ giao diện của hệ thống.

-

Hệ thống hiển thị giao diện quản lý học sinh.

-

Người dùng thực hiện chức năng cập nhật. Hệ thống xác nhận thông tin cập
nhật.

-

Hiển thị giao diện.

-

Kết thúc Use Case.

2.3.5. Đặc tả use case Quản lý lớp học
Tóm tắt: Use Case này dùng để thực hiện chức năng quản lý thông tin lớp học,
người dùng có thể cập nhật về thông tin lớp học với các chức năng: Thêm lớp, sửa
thông tin lớp, xóa lớp ra khỏi danh sách quản lý.
Dòng sự kiện:
-

Người dùng chọn chức năng quản lý lớp từ giao diện của hệ thống.

-

Hệ thống hiển thị giao diện quản lý lớp.

-

Người dùng thực hiện chức năng cập nhật. Hệ thống xác nhận thông tin cập
nhật.

-

Hiển thị giao diện.

-

Kết thúc Use Case.

2.3.6. Đặc tả use case Quản lý điểm
Use case Cập nhật điểm học sinh
Tóm tắt: Use Case này dùng để cập nhật điểm học sinh của từng môn học.
Dòng sự kiện:
-

Người dùng chọn chức năng nhập điểm từ giao diện của hệ thống.

-

Hệ thống hiển thị giao diện cập nhật điểm.

-

Thông tin cập nhật điểm gồm:lớp, học sinh, môn học, năm học, học kỳ, điểm
người dùng thực hiện chức năng cập nhật. Hệ thống xác nhận thông tin cập
nhật.

-

Hiển thị giao diện.

-

Kết thúc Use Case.
Use case Tổng kết điểm học sinh
Tóm tắt: Use Case này dùng để tính điểm tổng kết học kỳ 1, học kỳ 2, trung bình

cả năm.
Dòng sự kiện:
Trang
20


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

-

Người dùng chọn chức năng tính điểm tổng kết.

-

Hệ thống hiển thị giao diện.

-

Người dùng chọn lớp, năm học, học kỳ và thực hiện chức năng cập nhật. Hệ
thống xác nhận thông tin và tính điểm.

-

Hiển thị giao diện.

-

Kết thúc Use Case

2.3.7. Đặc tả Use case quản lý hạnh kiểm học sinh
Tóm tắt: Use Case này dùng để cập nhật hạnh kiểm học sinh theo từng học kỳ
của năm học.
Dòng sự kiện:
-

Người dùng chọn chức năng quản lý hạnh kiểm.

-

Hệ thống hiển thị giao diện cập nhật điểm.

-

Thông tin cập nhật hạnh kiểm gồm: Lớp, năm học, học kỳ, học sinh, xếp loại
hạnh kiểm. Người dùng thực hiện chức năng cập nhật. Hệ thống xác nhận thông
tin cập nhật.

-

Hiển thị thông tin trên giao diện.

-

Kết thúc Use Case.

2.3.8. Đặc tả use case Tìm kiếm thông tin học sinh
Tóm tắt: Use Case này dùng để tìm kiếm thông tin học sinh một cách nhanh và
chính xác nhất.
Dòng sự kiện:
-

Người dùng chọn chức năng tìm kiếm trên giao diện hệ thống .

-

Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm.

-

Người dùng chọn tiêu chí cần tìm kiếm theo: Mã học sinh, họ tên, quê quán sau
đó chọn chức năng tìm kiếm Hệ thống xác nhận thông tin tìm kiếm.

-

Hiển thị thông tin tìm được trên giao diện .

-

Kết thúc Use Case.

2.3.9. Đặc tả use case Thống kê
Use case thống kê điểm học sinh
Tóm tắt: Use Case này dùng để thống kê điểm của học sinh theo từng năm học,
từng học kỳ, từng lớp.
Dòng sự kiện:
-

Người dùng chọn chức năng thống kê điểm trên giao diện hệ thống .

-

Hệ thống hiển thị giao diện thống kê điểm.

-

Người dùng chọn tiêu chí cần thống kê theo: Năm, học kỳ, lớp sau đó chọn
chức năng thống kê. Hệ thống xác nhận thông tin thống kê.
Trang
21


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

-

Hiển thị thông tin thống kê trên giao diện .

-

Kết thúc Use Case.

Use case thống kê hạnh kiểm
Tóm tắt: Use Case này dùng để thống kê hạnh kiểm của học sinh theo từng năm
học, từng học kỳ, từng lớp.
Dòng sự kiện:
-

Người dùng chọn chức năng thống kê hạnh kiểm trên giao diện hệ thống .

-

Hệ thống hiển thị giao diện thống kê hạnh kiểm.

-

Người dùng chọn tiêu chí cần thống kê theo: Năm, học kỳ, lớp sau đó chọn
chức năng thống kê. Hệ thống xác nhận thông tin thống kê.

-

Hiển thị thông tin thống kê trên giao diện .

-

Kết thúc Use Case.

2.3.10. Use Danh sách
Tóm tắt: Use Case này dùng cho phép in danh sách của: Học sinh, lớp học, giáo
viên, bảng điểm.
Dòng sự kiện:
-

Người dùng chọn chức năng cần in(DS học sinh, DS lớp, DS giáo viên, Bảng
điểm) trên giao diện hệ thống .

-

Hệ thống hiển thị giao diện đã chọn.

-

Người dùng thông tin cần in và chọn chức năng in DS. Hệ thống xác nhận
thông tin.

-

Hiển thị thông tin in lên file excel, creport sau đó thực hiện in .

-

Kết thúc Use Case.

2.4. Biểu đồ lớp.
2.4.1. Biểu đồ lớp chức năng đăng nhập
Biểu đồ lớp phân tích

Hình 2.4.1.a - Biểu đồ lớp phân tích chức năng đăng nhập

Trang
22


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

Biểu đồ lớp chi tiết

Hình 2.4.2.b - Biểu đồ lớp chi tiết chức năng đăng nhập
2.4.2. Biểu đồ lớp chức năng quản lý giáo viên.
Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý giáo viên

Hình 2.4.2.a - Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý giáo viên
Biểu đồ lớp chi tiết chức năng quản lý giáo viên

Hình 2.4.2.b - Biểu đồ lớp chi tiết chức năng quản lý giáo viên

Trang
23


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

2.4.3. Biểu đồ lớp chức năng quản lý học sinh.
Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý học sinh

Hình 2.4.3.a - Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý học sinh
Biểu đồ lớp chi tiết chức năng quản lý học sinh

Hình 2.4.2.b - Biểu đồ lớp chi tiết chức năng quản lý học sinh

Trang
24


Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm Trường THCS Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

2.4.4. Biểu đồ lớp chức năng quản lý lớp học.
Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý học sinh

Hình 2.4.4.a - Biểu đồ lớp phân tích chức năng quản lý lớp học

Biểu đồ lớp chi tiết chức năng quản lý học sinh

Hình 2.4.4.b - Biểu đồ lớp chi tiết chức năng quản lý lớp học

Trang
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x