Tải bản đầy đủ

TUAN 12

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 12
(Từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018)
Thứ / ngày

Môn

NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
Tên bài

1
2
3
4
5

C.C
T.Đ
Toán
K.H
K.T


Tuần 12
Vua tàu thuỷ” Bạch Thái
Nhân một số với một tổng
GV chuyên dạy
GV chuyên dạy

CC
Toán

KH
KT

Tuần 12
Nhân 1 số STP với 10, 100
Mùa thảo quả
GV chuyên dạy
GV chuyên dạy

1
2
3
4
5

Toán
C. Tả
LTVC
Đ.Lí
MT

Nhân một số với một hiệu
( N-V) Người chiến sĩ giàu ..
MRVT: Ý chí – Nghị lực
Đồng bằng Bắc Bộ
GV chuyên dạy

C. Tả
Toán
Đ.Lí
LTVC


MT

Nghe – viết: Mùa thảo quả
Luyện tập
Công nghiệp
MRVT: Bảo vệ môi trường
GV chuyên dạy

1
2
3
4
5


Toán
KC
L.Sử
TD

Vẽ trứng
Luyện tập
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Chùa thời Lý
GV chuyên dạy

Toán

ĐĐ
KC
TD

Nhân một số STP với 1 STP
Hành trình của bầy ong
Kính già, yêu trẻ (tiết 1)
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
GV chuyên dạy

1
2
3
4

TLV
ÂN
Toán
ĐĐ
TD

Kết bài trong bài văn KC
GV chuyên dạy
Nhân với số có hai chữ số
Hiếu thảo với ông bà, …
GV chuyên dạy

Toán
ÂN
TLV
L.Sử
TD

Luyện tập
GV chuyên dạy
Cấu tạo của bài văn …người
Vượt qua tình thế hiểm….
GV chuyên dạy

1
2
3
4
5

K.H
Toán
TLV
LTVC
GDTT

GV chuyên dạy
Luyện tập
Kể chuyện (kiểm tra viết)
Tính từ (tiếp theo)
Tuần 12

K.H
TLV
LTVC
Toán
GDTT

GV chuyên dạy
Luyện tập tả người
Luyện tập về quan hệ từ
Luyện tập
Tuần 12

Hai
12/11

Ba
13/11


14/11

Năm
15/11

Sáu
16/11

NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
Môn
Tên bài

1


Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2018
TIẾT 1
CHÀO CỜ
TIẾT 2
NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
Môn
TẬP ĐỌC
Tên bài
“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi
I.Mục tiêu
- Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi;
bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn.
- Hiểu ND: Ca ngợi Bạch Thái Bưởi, từ
một cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị
lực và ý trí vươn lên đã trở thành một
nhà kinh doanh nổi tiếng. (trả lời được
các câu hỏi 1,2,4 trong SGK)
- HSBD trả lời được câu hỏi 3 (SGK).
GDKNS : Xác định giá trị, tự nhận
thức bản thân,đặt mục tiêu
- Đọc hợp tác, thảo luận nhóm, đọc sáng
II.PP/KTDH tạo
III.ĐDDH

GV: ghi sẵn câu, đoạn luyện đọc.
HS: SGK

IV.Các hoạt động dạy học
4’ 1 GV: kiểm tra đồ dùng học tập của các
bạn
3’ 2 GV giới thiệu bài mới. HD Chia đoạn:
Đ1: Từ đầu …. An học
Đ2: Tiếp …. Không nản chí
Đ3: Tiếp …. Trưng Nhị
Đ4: Còn lại.
*Đọc hợp tác
5’ 3 HS tiếp nối nhau đọc các đoạn của bài.
+1 em đọc phần chú giải nghĩa các từ:
hiệu cầm đồ, trắng tay, độc chiếm, diễn
thuyết, thịnh vượng,…
- luyện đọc theo cặp. 1 em đọc cả bài.

4’ 4

GV đọc diễn cảm toàn bài.

NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
TOÁN
Nhân một số thập phân với
10, 100, 1000,…
- Nắm được quy tắc nhân
nhẩm một số thập phân với
10, 100, 1000,…
-Chuyển đổi đơn vị đo của số
đo độ dài dưới dạng số thập
phân.
- Củng cố kĩ năng nhân một
số thập phân với một số tự
nhiên.
- HSBD: giải được bài toán
có lời văn BT3
GV:Bảng phụ ghi quy tắc –
bài tập 3.Phiếu bài tập
HS: Vở bài tập, bảng con,
sgk

HS : 1 em lên bảng làm bài tập 3 tiết
toán trước. Lớp làm vào vở nháp

GV nhận xét.
+Giới thiệu bài mới
+ Hướng dẫn học sinh biết nắm được
quy tắc nhân nhẩm một số thập phân
với 10, 100, 1000.
+ nêu phép tính và ghi bảng:
27,867 x 10 = ?
+ hướng dẫn HS cách làm.
HS tự làm và nêu được nhận xét.
2


+Hướng dẫn tìm hiểu bài:Yêu cầu đọc

thầm bài và trả lời câu hỏi

6’ 5

3’ 6

4’ 7

*Thảo luận nhóm đôi
HS đọc thầm bài thảo luận nhóm đôi
TLCH:
+ Bạch Thái Bưởi xuất thân như thế
nào?
+ Trước khi mở công ti vận tải đường
thuỷ, Bạch Thái Bưởi đã làm những
công việc gì?
+ Những chi tiết nào chứng tỏ anh là
một người rất có chí?
+Thế nào là “một bậc anh hùng kinh
tế”.(HSBD)
GV gọi HS trình bày, nhận xét, bổ sung
- Hướng dẫn đọc diễn cảm: đoạn 1,2
- hướng dẫn HS tìm giọng đọc phù hợp.
*Đọc sáng tạo
HS tiếp nối nhau đọc các đoạn của bài.
- HS luyện đọc diễn cảm theo cặp.

4’ 8

GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
nhận xét bạn có giọng đọc hay nhất.
* Rút ý nghĩa. Ca ngợi Bạch Thái Bưởi,
từ một cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu
nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành
một nhà kinh doanh nổi tiếng.
Em học tập được điều gì qua bài học
này ?
*Trình bày một phút
+ giáo dục :Học tập tấm gương Bạch
Thái Bưởi biết vượt khó để vươn lên

4’ 9

HS đọc ý nghĩa bài. Ghi vào vở
+ HS lắng nghe

27,867 x 10 = 278,67
+ Khi nhân một số thập phân với 10 ta
chỉ việc chuyển dấu phẩy sang bên
phải một chữ số.
- Nhân với 100, 1000, …
GV hướng dẫn HS làm tương tự. Nhân với 100, 1000, …
-Hướng dẫn học sinh củng cố kĩ năng
nhân một số thập phân với một số tự
nhiên, củng cố kĩ năng viết các số đo
đại lượng dưới dạng số thập phân.
+ Nêu yêu cầu BT1, Hướng dẫn –
phát phiếu giao việc

HS đọc đề,làm bài bằng cách tính
nhẩm nhân một số thập phân với 10,
100, 1000
GV gọi HS đọc kết quả, nhận xét chốt
lại.
+Nêu yêu cầu BT2, hướng dẫn cách
làm
HS làm bài vào vở :Viết các số đosau
dưới dạng số đo có đơn vị là cm.
10,4 dm = 104 cm
12,6 m = 1260 cm
0,856 m = 085,6 cm
5,75 dm = 57,5 cm
GV thu vở chấm, nhận xét
+Nêu yêu cầu BT3 ,hướng dẫn cách
làm
HSBD làm bài vào vở nháp
10l dầu hỏa cân nặng là:
10 x 0,8 = 8 (kg)
Can dầu hỏa cân nặng là:
8 + 1,3 = 9,3 (kg)
Đáp số: 9,3 kg
GV nhận xét chữa bài
+Tóm tắt nội dung bài học
3


+ Nhận xét chung tiết học. Dặn dò
TIẾT 3
NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
Môn
TOÁN
TẬP ĐỌC
Tên bài
Nhân một số với một tổng
Mùa thảo quả
I.Mục tiêu - Biết thực hiện phép nhân
- Đọc lưu loát toàn bài , biết đọc diễn cảm
một số với một tổng, nhân
bài văn , nhấn mạnh những từ ngữ tả hình
một tổng với một số.
ảnh , màu sắc , mùi vị của rừng thảo quả.
- HSBD làm được cả bi tập 2. -Hiểu ND: vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng
-Rèn kĩ năng tính toán nhanh thảo quả.
HSBD: Nêu được tác dụng của cách dùng
từ, đặt câu để miêu tả sự vật sinh động.
II.
- GD HS yêu quý cảnh thiên nhiên.
PP/KTDH GV: kẽ sẵn nội dung BT1;
GV: Tranh minh họa bài đọc SGK.Bảng
III.
phiếu học tập
phụ ghi sẵn các câu văn cần luyện đọc
ĐDDH
HS: VBT, sgk, bảng.
diễn cảm.
HS: Đọc bài, SGK.
IV.Các hoạt động dạy học
4’ 1 HS : 1 em lên bảng làm bài tập 3.Lớp HS : 2 em lên bảng đọc thuộc lòng bài
làm vào vở nháp
thơ Tiếng vọng và trả lời câu hỏi cuối
4’ 2 GV nhận xét.
bài. Lớp theo dõi nhận xét
+Giới thiệu bài mới
* Tính và so sánh giá trị của hai biểu
thức.
HS: Nêu yêu cầu bài
GV nhận xét
Hướng dẫn học sinh luyện đọc
5’ 3 - GV ghi bảng 2 biểu thức, Yêu cầu hs
- HS: chia đoạn
tính
+ Đoạn 1: từ đầu đến “nếp khăn”.
4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5
+Đoạn 2: từ “thảo quả …đến …không
gian”.
+ Đoạn 3: Còn lại.
HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn cảu bài
( 2- 3 lượt)
+ đọc thầm phần chú giải.
+ luyện đọc theo cặp
+ 1 em đọc toàn bài
5’ 4 HS thực hiện tính và nêu nhận xét
GV : đọc diễn cảm toàn bài.
4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32
+ Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài
4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
+Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài và trả
Vậy: 4 x (3 + 5) = 4 x 3 + 4 x 5
lời các câu hỏi cuối bài
4


5’ 5

GV nhận xét. Giảng giải rút ra kết luận:
+ Khi nhân một số với một tổng, ta có
thể nhân số đó với từng số hạng của
tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
a x (b + c) = a x b + a x c
+Hướng dẫn làm bài tập
+Nêu yêu cầu BT1- Hướng dẫn-

5’ 6

HS Đọc yêu cầu.
1HS làm trên bảng lớp, dưới lớp làm
bảng con

6’ 7

GV nhận xét sửa sai
+ Hướng dẫn BT2 – phát phiếu
HS : Lớp làm ý a – HSBD làm cả hai ý-.
a, 360
b, 500
- hsbd
a, 1656
b,1350
GV nhận xét, chữa bài.
+Nêu yêu cầu BT3,hướng dẫn cách làm
HS làm bài vào vở
= 32
Vậy (3 + 5) x 4 = 3 x 4 + 5 x 4
GV chấm bài, nhận xét,
+ nhận xét chung tiết học
+Dặn HS chuẩn bị bài sau.

3’ 8

HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm
vụ trả lời câu hỏi
+ Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng
cách nào?
+ Cách dùng từ, đặt câu ở đoạn đầu có
gì đáng chú ý?
+ Tìm những chi tiết cho thấy cây
thảo quả phát triển rất nhanh.
+ Hoa thảo quả nảy ra ở đâu?
+ Thảo quả chín, rừng có những nét gì
đẹp?
GV gọi HS lần lượt trả lời các câu
hỏi, nhận xét bổ sung
+Hướng dẫn đọc diễn cảm.
+đọc diễn cảm toàn bài.Hướng dẫn
học sinh kĩ thuật đọc diễn cảm.
HS luyện đọc diễn cảm theo cặp đoạn
2
GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
nhận xét
HS: Thi đọc diễn cảm
+Yêu cầu HS nêu nội dung bài
nhận xét chốt ghi bảng
+ Nhận xét chung tiết học. Dặn dò

TIẾT 4
KHOA HỌC
GV CHUYÊN
TIẾT 5
KĨ THUẬT
GV CHUYÊN
…………………………………………………………………………………….

5


Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
TIẾT 1
NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
Môn
TOÁN
CHÍNH TẢ ( Nghe – viết)
Tên bài
Nhân một số với một hiệu
Mùa thảo quả.
I.Mục
- Biết thực hiện phép nhân một số với
- Nghe – viết đúng chính tả, trình
tiêu
một hiệu, nhân một hiệu với một số.
bày đúng đoạn văn Mùa thảo quả.
- Biết giải bài toán và tính giá trị của
- Luyện viết đúng những tiếng có
biểu thức liên quan đến phép nhân một
âm đầu dễ lẫn: s / x ; t / c.
số với một hiệu, nhân một hiệu với một -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ,
số.
giữ vở.
II.
- HSBD làm được BT2.
GV: Giấy khổ A4 – thi tìm nhanh
ĐDDH
GV: phiếu BT1
từ láy.
HS: Sgk, bảng con + vở.
HS: Vở, SGK.
III.Các hoạt động dạy học
4’ 1 HS : 1 em lên bảng làm BT2 tiết toán
GV : Giới thiệu bài mới:
trước.Lớp làm vào vở nháp
+Hướng dẫn học sinh nghe – viết.
+ Đọc bài viết Mùa thảo quả.
- hướng dẫn HS nắm nội dung bài
viết.
4’ 2 GV nhận xét .
HS đọc thầm lại bài viết.Tìm những
+Giới thiệu bài mới
từ khó dễ viết sai trong bài chính tả
+Viết biểu thức lên bảng.Yêu cầu tính và
+Viết từ khó vào bảng con, 1 em
so sánh giá trị:
lên bảng lớp viết : Nảy, lặng lẽ,
3 x (7 - 5) và 3 x 7 – 3 x 5
mưa rây, rực lên, chứa lửa, chứa
nắng
3’ 3 HS làm vào vở nháp, 1 em lên bảng làm
GV nhận xét nhắc cách trình bày
3 x (7 – 5) = 3 x 2 = 6
bài viết.
3 x 7 – 3 x 5 = 21 – 15 = 6
+ đọc từng câu cho HS viết.
= nhau
4’ 4 GV : giảng .Rút ra q tắc như (sgk) và
HS xem lại các câu vừa viết
công thức: a x (b – c) = a x b – a x c
+ Gọi HS đọc quy tắc
+Hướng dẫn HS làm bài tập
+Nêu yêu cầu BT1, hướng dẫn, phát phiếu
giao việc
5’ 5 HS đọc yêu cầu làm bài trên phiếu
GV đọc tiếp bài cho HS viết
+đọc lại toàn bài cho HS soát lỗi.
-Thu vở chấm, nhận xét.
+Hướng dẫn HS làm bài tập:
+ Bài tập 2: GV nêu yêu cầu của
bài.Hướng dẫn phát phiếu
6


4’ 6

GV gọi HS trình bày kết quả, nhận xét ,
chốt kết quả đúng
+Hướng dẫn BT2 cho HSBD

4’ 7

HSBD đọc y/c, làm nháp, nêu kết quả
+ 47 x 9 = 47 x (10 – 1) = 47 x 10 – 47 x
1 = 470 – 47 = 423
+ 24x 99 = 24 x (100-1) = 24 x 10 – 24 x
1 = 240 – 24 = 216
GV nhận xét, chữa bài
+Nêu yêu cầu BT3, tóm tắt
Có 40 giá, 1 giá: 175 quả
Đã bán 10 giá, Còn … quả?

4’ 8

4’ 9

HS làm bài vào vở
Sau khi bán còn lại số giá trứng:
40 – 10 = 30 (giá)
Số quả trứng còn lại:
175 x 30 = 5250 (quả).
ĐS: 5250 quả trứng
4’ 10 GV : Thu vở chấm , nhận xét
+ Sơ lược nội dung bài
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét chung tiết học.

HS đọc thầm đoạn văn, làm bài trên
phiếu.
Sổ sách, vắt sổ, Xổ số, sổ lồng,


Sơ sài, sơ lược, Xơ múi, xơ mít,


Su su, su hào, Đồng xu, xu

nịnh, …
Bát sứ, đồ sứ, Xứ sở, tứ xứ,


GV nhận xét, chữa bài.
+Nêu yêu cầu BT3a.Hướng dẫn

HS làm vào vở nháp, tìm từ láy:
+ an/ at ; man mát ; ngan ngát ;
chan chát ; sàn sạt ; ràn rạt.
+ ang/ ac ; khang khác ; nhang nhác
; bàng bạc ; càng cạc.
+ Ôn/ ôt ; un/ ut ; ông/ ôc ; ung/ uc.
GV gọi HS trình bày, nhận xét
+Yêu cầu HS làm vào trong vở
BTTV

HS thực hiện nhiệm vụ
+ lắng nghe GV dặn dò

TIẾT 2
Môn
Tên bài
I.Mục
tiêu

II.

NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
CHÍNH TẢ
Người chiến sĩ giàu nghị
lực
Nghe – viết đúng bài chính
tả, trình by đúng đoạn văn.
- Làm đúng bài tập chính tả
phương ngữ BT2a: Điền vào
chỗ trống: tr hay ch.

NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
TOÁN

Luyện tập
- Rèn kĩ năng nhân nhẩm một số thập phân với
10, 100, 1000, …Nhân một số thập phân với
một số tròn chục, tròn trăm.
-Giải bài toán có ba bước tính.
-HSBD: tìm được số tự nhiên để thay vào
x( BT4 )
7


ĐDDH

GV: Viết sẵn bài 2a.
HS: Bảng con + vở.

GV : phiếu học tập
HS : vở, sgk, bảng con

III.Các hoạt động dạy học
4’
1 GV kiểm tra đdht của HS
+Giới thiệu bài mới
+ Hướng dẫn HS nghe – viết.
- đọc bài viết Người chiến sĩ giàu nghị
lực .
+ Đoạn văn viết về ai? Đoạn văn kể về
chuyện gì cảm động?
5’
2 HS : đọc bài viết trả lời câu hỏi
Hoạ sĩ Lê Duy Ứng .Lê Duy Ứng vẽ
bức chân dung Bác Hồ bằng máu chảy
từ đôi mắt bị thương của mình.
- Nêu chữ khó viết
- Viết bảng con tiếng khó.
5’

3

3’

4

5’

5

4’

6

HS lên bảng làm bài tập 3.Lớp làm
vào vở nháp

GV nhận xét.
+Giới thiệu bài mới
+Hướng dẫn học sinh rèn kỹ năng
nhân nhẩm một số thập phân với 10,
100, 1000.
+Nêu yêu cầu BT1, hướng dẫn- phát
phiếu
GV nhận xét, nhắc các em cách trình HS : đọc yêu cầu bài làm bài trên
bày bài viết.
phiếu học tập
+ đọc từng câu cho HS viết.
HSBD : làm cả ý b.
1,48 x 10 = 14,8
5,12 x 100 = 512
15,5 x 10 = 155
0,9 x 100 = 90
2,571 x 1000 = 2571; 0,1 x100 = 100
HS xem lại các câu vừa viết
GV gọi HS đọc kết quả, nhận xét
+ Hướng dẫn học sinh rèn kỹ năng
nhân một số thập phân với một số tự
nhiên.
Bài 2: Nêu yêu cầu , viết phép tính
lên bảng, gọi HS lên bảng làm
GV đọc tiếp bài chính tả cho HS viết
HS làm bài trên bảng lớp bảng con
7,69
+ đọc lại toàn bài cho HS soát lỗi.
12,6
×
-Thu vở chấm một số bài.
50
x 800
* Hướng dẫn HS làm bài tập:
384,50
* Bài tập 2: nêu yêu cầu của bài, hướng
10080,0
dẫn phát phiếu giao việc
HSBD làm cả ý c,d.
HS đọc thầm đoạn văn, làm bài trên GV nhận xét, sửa sai
phiếu.
+Nêu yêu cầu bài 3, hướng dẫn.Yêu
- (Ngu Công dời núi): Trung Quốc – cầu HS làm vào bài vào vở
chín mươi tuổi – hai trái núi – chắn
ngang – chê cười – chết – cháu – cháu
8


4’

7

4’

8

3’

9

– chắt – truyền nhau – chẳng thể –
trời – trái núi.
GV nhận xét, chữa bài.
HS thực hiện nhiệm vụ
-Yêu cầu HS làm vào trong vở BTTV
Bài giải.
3 giờ đầu đi được số km là:
10,8 x 3 = 32,4 (km)
4 giờ tiếp theo đi được số km là:
9,52 x 4 = 38,08 (km)
Người đó đi được tất cả số km là:
32,4 + 38,08 = 70,48 (km)
Đáp số: 70,48 km.
HS thực hiện nhiệm vụ
GV thu vở chấm, nhận xét
+Hướng dẫn BT4 cho HS khá giỏi về
nhà làm
+ Sơ lược nội dung bài
GV theo dõi hướng dẫn chung
HS xem lại bài
-Tóm tắt nội dung bài. Dặn dò
+ Lắng nghe dặn dò
TIẾT 3

Môn
Tên bài
I.Mục
tiêu

II.
ĐDDH

NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MRVT: Ý chí – Nghị lực
Biết thêm một số từ ngữ (kể
cả tục ngữ, từ Hán Việt) nói
về ý chí, nghị lực của con
người; bước đầu biết xếp các
từ Hán Việt (có tiếng chí)
theo hai nhóm nghĩa (BT1);
hiểu nghĩa từ nghị lực (BT2);
điền đúng một số từ (nói về ý
chí, nghị lực) vo chỗ trống
trong đoạn văn (BT3); hiểu ý
nghĩa chung của một số câu
tục ngữ theo chủ điểm đã học
(BT4).
GV: Viết sẵn BT 1, 3
HS: Sgk, VBT

NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
ĐỊA LÍ
Công nghiệp
- Biết nước ta có nghành công nghiệp và thủ
công nghiệp.
-. Kể được tên sản phẩm của một số ngành
công nghiệp và thủ công nghiệp .Sử dụng bảng
thông tin để bước đầu nhận xét về cơ cấu của
công nghiệp.
-HSBD: nêu đặc điểm của nghề thủ công của
nước ta; nhiều nghề, nhiều thợ khéo tay, nguồn
nguyên liệu sẵn có.
+Nêu những ngành công nghiệp và thủ công
nghiệp ở địa phương.
+Xác định trên bvản đồ những địa phương có
các mặt hàng tủ công nổi tiếng.
GV: Bản đồ hành chính Việt Nam.
HS: Tranh ảnh 1 số ngành công nghiệp, thủ
công nghiệp và sản phẩm của chúng

III.Các hoạt động dạy học
4’ 1 GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS HS đọc nội dung bài học tiết địa lí
+Giới thiệu bài mới
trước. Lớp lắng nghe nhận xét
+Hướng dẫn BT1 , phát phiếu giao việc
9


5’

2

HS làm bài vào phiếu bài tập xếp từ
vào đúng nhóm .
+ Chí có nghĩa là rất, hết sức: chí phải,
chí lí, chí thân, chí tình, chí công.
+ Chí có nghĩa là ý muốn bền bỉ theo
đuổi một mục đích tốt đẹp: ý chí, chí
hướng, quyết chí.
GV gọi HS trình bày, nhận xét, chốt
Bài tập 2: Nêu y/c của bài tập.Hướng
dẫn, yêu câu HS làm vào vở

5’

3

6’

4

HS làm bài vào vở
+ Làm việc liên tục, bền bỉ là nghĩa của
từ kiên trì.
+ Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ là
nghĩa của từ kiên cố.
+ Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc là
nghĩa của từ chí tình, chí nghĩa.

6’

5

GV thu vở chấm, nhận xét
Bài 3: Chọn từ… điền vào ô trống.
+Yêu cầu HS thảo luận lớp làm bài

7’

6

HS thực hiện nhiệm vụ
Từ cần điền : nghị lực – nản chí – Quyết
tâm – kiên nhẫn – quyết chí – nguyện
vọng.

5’

7

GV nhận xét, chữa bài.
+Hướng dẫn BT4 cho HS về nhà làm
+Nhận xét chung tiết học. Dặn dò

GV nhận xét. giới thiệu bài mới
+Hướng dẫn HS tìm hiểu về các
ngành công nghiệp .Yêu cầu HS đọc
mục 1 SGK và trả lời câu hỏi

HS đọc thông tin và trả lời các câu hỏi
+ Nước ta có nhiều ngành công
nghiệp. Sản phẩm của từng ngành
công nghiệp cũng rất đa dạng.
+ Cung cấp máy móc cho sản xuất,
các đồ dùng cho đời sống, xuất khẩu
GV nhận xét chốt
GD : Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả
năng lượng trong quá trình sản xuất
ra sản phẩm của một số ngành công
nghiệp ở nước ta
Yêu cầu HS đọc thông tin mục 2
SGK, quan sát các hình và trả lời câu
hỏi.
HS thực hiện nhiệm vụ
- Vai trò: tận dụng lao động, nguyên
liệu, tạo nhiều sản phẩm phục vụ cho
đời sống, sản xuất và xuất khẩu.
- Đặc điểm:
+ Nghề thủ công ngày càng phát triển
rộng khắp cả nước, dựa vào sự khéo
………. nguyên liệu sẵn có.
GV nhận xét chốt
GD : Bảo vệ môi trường và sử dụng
tiết kiệm và hiệu quả năng lượng
trong quá trình trong quá trình khai
thác để sản xuất ra sản phẩm công
nghiệp.
+Tóm tắt nội dung bài học
HS đọc nội dung bài, xem lại bài
+Lắng nghe

TIẾT 4
10


NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
Môn
ĐỊA LÍ
Tên bài
Đồng bằng Bắc Bộ
I.Mục
- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa
tiêu
hình, sơng ngịi của đồng bằng Bắc Bộ…
- Nhận biết được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ
trên bản đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam.
- Chỉ một số sông chính trên bản đồ (lược đồ):
sông Hồng, sông Thái Bình.
- HSBD: + Dựa vo ảnh trong SGK, mô tả đồng
bằng Bắc Bộ: đồng bằng bằng phẳng với nhiều
mảnh ruộng, sông uốn khúc, có đê và mương
dẫn nước.
+ Nêu tác dụng của hệ thống đê ở đồng bằng
Bắc Bộ.
- GD HS biết bảo vệ, khai thác nguồn tài
nguyên đất hợp lí. Biết bảo vệ đê diều và công
II.
trình phòng chống lũ lụt, thiên tai .
ĐDDH GV :Bản đồ ĐLTNVN, tranh ảnh đồng bằng
Bắc Bộ
HS: Sgk.
III.Các hoạt động dạy học
5’ 1 GV : giới thiệu bài mới
+ Treo bản đồ ĐLTNVN.Yêu cầu chỉ
được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên
bản đồ
+HS Q.sát, chỉ ĐBBB
- Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam
gic, với đỉnh là Việt Trì, cạnh đáy là
đường biển
+ nhận xét chốt. Nêu câu hỏi – giao
việc
5’ 2 HS thực hiện nhiệm vụ trả lời câu hỏi
+ Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa những
con sông nào bồi đắp nên?
của đồng bằng có đặc điểm gì? …
+Mô tả ĐBBB( HSBD )
- Đồng bằng Bắc Bộ cĩ bề mặt kh bằng
phẳng, với nhiều mảnh ruộng, sông uốn
khúc, có đê và mương dẫn nước
6’ 3 GV nhận xét, chốt ý.
Gd hs bảo vệ, khai thác nguồn tài

NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MRVT: Bảo vệ môi trường
- Nắm được nghĩa của một
số từ ngữ về môi trường ;
theo yêu cầu của BT1
Biết tìm từ đồng nghĩa với từ
đã cho theo yêu cầu của BT
3
-GD HS ý thức yeu quý, bảo
vệ môi trường có hành vi
đúng đắn với môi trường
xung quanh
GV:phiếu HT– Từ điển Tiếng
Việt, bảng phụ.
HS: Chuẩn bị nội dung bài
học.
TNMTBĐ: Giáo dục lòng
yêu quý, ý thức BVMT, có
hành viđúng đắn với môi
trường xung quanh.

HS : 1 em lên bảng làm bài tập 3 tiết
LTVC trước. Lớp làm vào vở nháp

GV nhận xét
+Giới thiệu bài mới
+Hướng dẫn HS làm bài tập
+Nêu yêu cầu BT1, hướng dẫn phát
phiếu.

HS làm bài trên phiếu
+ Khu dân cư: khu vực dành cho nhân
11


nguyên đất hợp lí.
+treo bản đồ sông ngòi lên bảng và gọi
HS lên chỉ vị trí của một số con sông
lớn ở miền Bắc.

5’

4

6’

5

7’

6

5’

7

dân ăn ở, sinh hoạt.
+ Khu sản xuất: khu vực làm việc của
nhà máy, xí nghiệp.
+ Khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực
trong đó các loài cây, con vật và cảnh
quan thiên nhiên được bảo vệ, gìn giữ
lâu dài.
+ Sinh vật: tên gọi chung các vật sống,
bao gồm động, thực vật, vi sinh vật, …
+ Sinh thái: quan hệ giữa sinh vật (kể
cả người) với môi trường xung quanh,
+ Hình thái: hình thức biểu hiện ra bên
ngoài của sự vật, có thể quan sát được.
HS thực hiện nhiệm vụ
GV gọi HS trình bày, nhận xét, chữa
bài.
GD& GDTNMTBĐ : thức yêu quý,
bảo vệ môi trường có hành vi đúng
đắn với môi trường xung quanh như
trồng cây phủ xanh đất trống , không
chặt phá….
+Nêu yêu cầu BT3.Hướng dẫn cách đặt
câu
GV nhận xét, yêu cầu hs trả lời câu hỏi HS làm việc cá nhân đặt câu vào vở
+ Chúng em giữ gìn môi trường sạch
đẹp
+ Chúng em gìn giữ môi trường sạch
đẹp
HS đọc thầm SGK và trả lời câu hỏi:
GV gọi HS đọc câu mình đặt, nhận xét
+ Người dân đồng bằng Bắc Bộ đắp đê +Tóm tắt nội dung bài
ven sông để làm gì?
+ Yêu cầu HS làm vào vở BTTV
+ Hệ thống đê ở đồng bằng Bắc Bộ có
đặc điểm gì?...
GV nhận xét, KL: Mùa hạ mưa nhiều
HS thực hiện nhiệm vụ
nước sông dâng cao gây lũ lụt cần đắp
đê ngăn lũ.
GD hs biết bảo vệ đê diều và công
trình phòng chống lũ lụt, thiên tai
.Đồng thời sử dụng hợp lí nguồn nước
tưới và nguồn năng lượng quá giá
+Tóm tắt nội dung bài
-lắng nghe
+ Nhận xét tiết học. Dặn dò
12


TIẾT 5
MĨ THUẬT
GV CHUYÊN
………………………………………………………………………………
Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2018
TIẾT 1
NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
Môn
TẬP ĐỌC
TOÁN
Tên bài
Vẽ trứng
Nhân một số thập phân với một số thập
I.Mục Đọc đúng: Lê-ô-nác-đô đa vin-xi,
phân
tiêu
vê-rô–ki–ô. Bước đầu đọc diễn
- Biết nhân một số thập phân với một số
cảm được lời thầy giáo (nhẹ
thập phân.Phép nhân hai số thập phân
nhàng, khuyên bảo ân cần).
có tính chất giao hoán
Hiểu ND: Nhờ khổ công rèn
-HSBD: tính được chu vi và diện tích của
luyện, Lê-ô-nác-đô đa-Vin- xi đ
vườn cây( BT3 )
trở thành một họa sĩ thiên tài. (Trả -Rèn kỹ năng tính toán nhanh
II.
lời được các câu hỏi trong SGK).
ĐDDH GV: Tranh sgk, viết sẵn câu, đoạn GV : Bảng phụ kẻ BT2a, phiếu học tập
luyện đọc..HS: Sgk.
HS : vở, sgk, bảng
III.Các hoạt động dạy học
4’ 1 HS: 1 em lên bảng đọc lại bài Vua tàu
GV kiểm tra vở bài tập ở nha của học
thuỷ” Bạch Thái Bưởi và TLCH.
sinh
+Giới thiệu bài mới
+Hướng dẫn hình thành quy tắc nhân
một số thập phân với một số thập phân.
- nêu ví dụ và viết bảng:
6,4 x 4,8 = ? (m2)
3’ 2 GV nhận xét.
HS chuyển về đơn vị đo là dm và thực
+giới thiệu bài mới
hiện phép nhân số tự nhiên: 64 x 48 =
Chia đoạn:
3072 (dm2) rồi chuyển 3072 dm2 =
Đ1: Từ đầu …. Như ý
30,72m2 để tìm được kết quả phép
Đ2: còn lại.
nhân:
HD cách đọc: Gọi hs đọc nối tiếp
6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)
5’ 3 HS tiếp nối nhau đọc các đoạn của bài ( GV hướng dẫn HS đặt tính và tính để
2 lượt )
rút ra được quy tắc nhân.
+ luyện đọc theo cặp. Hai em đọc cả +Gọi HS đọc quy tắc nhân một số thập
bài.
phân với một số thập phân.
+ hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập 1: Nêu y/c của bài tập.
- gọi 2 HSBD lên bảng làm.ý b,d.Cả
lớp làm bảng con ý a, b.
4’ 4 GV sửa sai cho HS và giúp HS hiểu HS thực hiện nhiệm vụ làm tính vào
13


4’

5

4’

6

5’

3’

3’
3’

2’

nghĩa các từ: khổ luyện, kiệt xuất, thời
đại Phục hưng, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi,
+đọc diễn cảm toàn bài.
+Hướng dẫn tìm hiểu bài
HS đọc thầm bài và TLCH:
+ Vì sao trong những ngày đầu học vẽ,
cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán
ngán?
+ Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi thành đạt như
thế nào?
+ Theo em, những nguyên nhân nào
khiến cho Lê-ô-nác-đô trở thành hoạ sĩ
nổi tiếng?
GV gọi HS trả lời nhận xét, chốt ý.
Hướng dẫn đọc diễn cảm: hướng dẫn
HS tìm giọng đọc phù hợp.

bảng lớp, bảng con

GV nhận xét, chữa bài.
Bài tập 2: Nêu đọc y/c của bài tập.
+ Treo bảng phụ ghi câu a, gọi HS lên
điền

HS lần lượt lên điền.Lớp nhận xét
a
b a xb
bxa
2,36 4,2
3,0 2,7
7 HS luyện đọc diễn cảm.
5
GV nhận xét và chốt khi đổi chỗ hai
thừa số trong một tích thì tích không
thay đổi
8 GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
+ Yêu cầu HS làm vào vở ý b
- nhận xét bình chọn bạn đọc hay nhất. HS làm vở ý b
Rút ý nghĩa : Nhờ khổ công rèn luyện, 4,34 x3,6 =15,642
Lê-ô-nác-đô đa-Vin- xi đã trở thành 3,6 x4,34 =15,642
một họa sĩ thiên tài
9,04 x 16 =144, 64
9 HS nhắc lại ý nghĩa bài
16 x9,04 =144,64
GV thu vở chấm, nhận xét
10 GV liên hệ - Muốn thành tài phải khổ +Hướng dẫn BT3 cho HSBD làm vở
công rèn luyện
nháp
Bài giải
Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:
(15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m)
Diện tích vườn cây hình chữ nhật
là:15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)
11 HS xem lại bài
Đáp số: 48,04m ; 131,208m2
+Lắng nghe dặn dò
GV nhận xét chốt kết quả đúng
-Tóm tắt nội dung bài học
-Dặn dò. Nhận xét tiết học
TIẾT 2
NHÓM TRÌNH ĐỘ 4

NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
14


Môn
Tên bài
I.Mục
tiêu

TOÁN
TẬP ĐỌC
Luyện tập
Hành trình của bầy ong
Vận dụng được tính chất giao - Đọc lưu loát và diễn cảm bài thơ, ngắt giọng
hoán, kết hợp của phép nhân,
đúng những câu thơ lục bát,
nhân một số với một tổng
- Hiểu những phẩm chất đáng quý của bầy ong
(hiệu) trong thực hành tính,
: cần cù làm việc để góp ích cho đời
tính nhanh.
-HSBD: thuộc và đọc diễn cảm được toàn bài.
- HSBD tính dược diện tích
GV: Bức tranh vẽ cảnh bầy ong đang tìm hoa
của sân vận động ở BT4.
– hút mật.
II.
GV: KHGD
HS: SGK, đọc bài.
ĐDDH HS: sgk, vbt, bảng
III.Các hoạt động dạy học
4’ 1 GV kiểm tra vở bài tập ở nhà, nhận xét
HS : 2 em lên bảng đọc bài Mùa thảo
+ giới thiệu bài mới
quả và trả lời câu hỏi cuối bài.Lớp
+Hướng dẫn làm bài tập
theo dõi nhận xét
+Nêu yêu cầu BT1, hướng dẫn cách làm
3’ 2 HS làm bảng con ý a, b.
GV nhận xét
a. 135 x(20 +3)=135 x 23=3105
+giới thiệu bài mới
b. 642 x(30 -6 ) = 642 x 24= 25 408
+Hướng dẫn HS tìm giọng đọc
5’ 3 GV nhận xét, chữa bài.
HS tiếp nối nhau đọc các khổ thơ- nêu yêu cầu bài 2 phát phiếu giao việc
+Đọc phần chú giải để hiểu nghĩa các
từ: đẫm, rong ruổi, nối liền mùa hoa,
hành trình, men, …
- luyện đọc theo cặp. Hai em đọc cả
bài.
4’ 4 HS làm BT trên phiếu
GV đọc diễn cảm toàn bài.
a.134 x 4 x5 = 134 x(4 x5 )= 134 x 20
+Hướng dẫn tìm hiểu bài
= 2680
137 x 3 + 137 x 97 = 137 x (3 + 97)
= 137 x 100 = 13700
5’ 5 GV kiểm tra phiếu , nhận xét chốt kết HS đọc thầm bài và TLCH:
quả đúng
+ Những chi tiết nào trong khổ thơ
+Nêu yêu cầu BT4, hướng dẫn cách làm , đầu nói lên hành trình vô tận của bầy
yêu cầu HS làm bài vào vở
ong?
+ Bầy ong đến tìm mật ở những nơi
nào?
+ Nơi ong đến có vẻ đẹp gì đặc biệt?
+ Qua hai dòng thơ cuối bài, nhà thơ
muốn nói điều gì về công việc của
loài ong?
5’ 6 HS làm vở cá nhân.
GV gọi HS trình bày, nhận xét, chốt
-HSBD: tính cả diện tích.
ý.
15


Bài giải
Chiều rộng sân vận động là:
180 : 2 = 90 (m)
Chu vi sân vận động là:
(180 + 90) x 2 = 540 (m)
Diện tích sân vận động là:
180 x 90 = 16200 (m2)
Đáp số: 540m ; 16200 m2
4’ 7 GV thu vở chấm, nhận xét, chữa bài.
+Yêu cầu HS làm trong vở BT toán
4’ 8 HS thực hiện nhiệm vụ

3’ 9 GV tóm tắt nội dung bài
Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét chung tiết học.

+Hướng dẫn đọc diễn cảm: hướng

dẫn HS tìm giọng đọc phù hợp.

HS luyện đọc diễn cảm theo cặp.
GV tổ chức HS thi đọc
-HSBD : thuộc và đọc diễn cảm toàn
bài
+ nhận xét
+Rút ra nội dung bài
HS nhắc lại nội dung
+Lắng nghe

TIẾT 3
Môn
Tên bài
I.Mục
tiêu

II.
ĐDDH

NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
KỂ CHUYỆN
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Dựa vào gợi ý SGK, biết
chọn v kể lại được câu chuyện
(mẩu chuyện, đoạn truyện) đã
nghe, đã đọc nói về một người
có nghị lực, có ý chí vươn lên
trong cuộc sống.
- Hiểu câu chuyện và nêu được
nội dung chính của câu truyện.
- HSBD kể được câu chuyện
ngoài SGK, lời kể tự nhiên có
sáng tạo.
GV: Đề bài, gợi ý ghi sẵn.
HS: sưu tầm truyện.

NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
ĐẠO ĐỨC
Kính già, yêu trẻ (tiết 1)
-HS biết vì sao cần phải kính trọng lễ phép với
ngưòi già, yêu thương, nhường nhịn em nhỏ.
-Nêu được những hành vi, việc làm phù hợp
với lứa tuổi thể hiện sự kính trọng người già,
yêu thương trẻ nhỏ.
- Có thái độ và hành vi thể hiện sự kính trọng ,
lễ phép với người già , nhường nhịn em nhỏ
- Biết nhắc nhở bạn bè thực hiện kính trọng
người già yêu thương , nhường nhịn em nhỏ.
- GDHS phải biết kính trên nhường dưới.
GDKNS : Kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng ra
quyết định, kĩ năng giao tiếp
- Đóng vai, thảo luận , giao nhiệm vụ
GV : phiếu học tập
HS xem trước bài

III.Các hoạt động dạy học
4’ 1 GV giới thiệu bài mới
HS: Lớp trưởng kiểm tra sự chuẩn bị
+ Hướng dẫn HS kể chuyện:
bài của các bạn
4’ 2 HS:- Một HS đọc đề bài. GV GV:+giới thiệu bài mới
16


gạch dưới những từ trọng tâm
để xác định y/c của đề bài:
Hãy kể một câu chuyện mà
em đã được nghe hoặc được
đọc về một người có nghị
lựccó ý chí .

3’ 3

4’ 4

4’ 5

3’

6

4’ 7

+Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung
truyện Sau đêm mưa.
+ Đọc truyện một lần
+ Giao nhiệm vụ đóng vai theo nội
dung truyện.
*Đóng vai
HS phân công vai và chuẩn bị vai theo
nội dung truyện.
- Lên đóng vai.truyện.
HS tiếp nối nhau đọc lần lượt GV nhận xét , Thảo luận nội dung
các gợi ý.
truyện. Yêu cầu cả lớp thảo luận theo
- Cả lớp đọc thầm các gợi ý,
các câu hỏi:
suy nghĩ tìm câu chuyện để kể. + Các bạn trong truyện đã làm gì khi
VD: Bác Hồ trong truyện Hai gặp bà cụ và em nhỏ?
bàn tay Vua tàu thuỷ Bạch
+ Tại sao bà cụ lại cảm ơn các bạn?
Thái Bưởi.Người chiến sĩ giàu + Em suy nghĩ gì về việc làm của các
nghị lực.Người tri thức yêu
bạn trong truyện?
nước.Ngu công dời núi .Bàn
*Thảo luận lớp
chân kì diệu
GV gọi HS lần lượt nói về câu HS trả lời câu hỏi
chuyện mình sẽ kể.
- Tránh sang một bên nhường bước cho
- nhận xét, hoàn thiện ý tưởng cụ già và em nhỏ.
cho HS để các em có ý tưởng - Bạn Hương cầm tay cụ già và Sâm đỡ
hoàn thiện.
tay em nhỏ.
- Vì bà cụ cảm động trước hành động
của các bạn nhỏ.
HS kể chuyện theo nhóm. Mỗi GV nhận xét, kết luận:
em lần lượt kể câu chuyện của + Cần tôn trọng người già, em nhỏ và
mình sau đó trao đổi với bạn giúp đỡ họ bằng những việc làm phù
về ý nghĩa của câu chuyện.
hợp với khả năng….
Làm bài tập 1: Giao nhiệm vụ cho học
sinh .
*Giao nhiệm vụ
GV theo dõi hướng dẫn chung HS đọc y/c của bài tập.
- trao đổi theo nhóm đôi và đưa ra ý
kiến của mình.
Cách a, b, d: Thể hiện sự chưa quan
tâm, yêu thương em nhỏ.
- Cách c: Thể hiện sự quan tâm, yêu
thương, chăm sóc em nhỏ.
HS tiếp tục thực hành kể GV nhận xét, kết luận.
chuyện trong nhóm 2
17


3’ 8

3’ 9

GV tổ chức cho hs thi kể
chuyện trước lớp : mời những
HS xung phong lên kể trước
lớp , kể xong phải nêu ý nghĩa
câu chuyện
Cả lớp bình chọn bạn kể
chuyện hay
GV nhận xét
+Gd hs sống có nghị lực, ý chí
vươn
- Kể cho người thân nghe.
+Nhận xét tiết học. Dặn dò

HS đọc nội dung ghi nhớ
GV : Liên hệ biết kính già yêu trẻ
+Dặn HS chuẩn bị: Tìm hiểu các phong
tục, tập quán của dân tộc ta thể hiện
tình cảm kính già, yêu trẻ( tiết 2 )
HS xem lại bài
+Lắng nghe GV nhận xét

TIẾT 4
NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
Môn
LỊCH SỬ
Tên bài
Chùa thời Lý
I.Mục - Biết được những biểu hiện về sự phát
tiêu
triển của đạo Phật thời Lý: chùa được
xây dựng ở nhiều nơi,Nhiều nhà sư được
giữ cương vị quan trọng trong triều đình.
- HSBD mô tả được ngôi chùa mà hs
biết.
- GD ý thức trân trọng di sản văn hoá
của ông cha để lại , có thái độ hành vi
giữ gìn sự sạch sẽ cảnh quan môi trường.
GV: Anh chùa 1 cột, chùa keo, tượng A
II.
– di – đà, phiếu học tập.
ĐDDH HS: sgk.
III.Các hoạt động dạy học
4’ 1 GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh
+giới thiệu bài mới
+Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK trả
lời câu hỏi
- Đạo Phật du nhập vào nước ta từ bao giờ
và có giáo lí ntn?
- Vì sao nhân dân ta tiếp thu?
6’ 2 HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ
+Rất sớm, khuyên ta phải biết yêu thương
đồng loại, nhường nhịn nhau, giúp đỡ
nhau khi gặp khó khăn…
+ Vì phù hợp với lối sống và cách suy

NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
KỂ CHUYỆN
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
- HS kể được câu chuyện đã nghe,
đã đọc có nội dung bảo vệ môi
trường.Lời kể rõ ràng ngắn ngọn
- Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa
câu chuyện đã kể. Biết nghe và nhận
xét lời kể của bạn.
GD HS biết giữ gìn và bảo vệ môi
trường.
GV :Bảng ghi đề bài.
HS: Chuẩn bị câu chuyện với nội
dung bảo vệ môi trường.
HS : 2 em lên bảng kể lại câu
chuyện Người đi săn và con nai.
-Lớp theo dõi nhận xét

GV nhận xét.
+giới thiệu bài mới
+ Hướng dẫn HS kể chuyện:ghi đề
bài lên bảng
+gạch dưới những từ trọng tâm để
18


nghĩ của nhân dân ta.

6’

3

7’

4

8’

5

5’

6

GV nhận xét , chốt ý
+ Hướng dẫn HS tìm hiểu sự phát triển
của đạo Phật dưới thời Lí.Nêu câu hỏi yêu
cầu HS trả lời
- Những sự việc nào cho thấy dưới thời Lí,
đạo Phật rất thịnh đạt?
HS suy nghĩ cá nhân trả lời
Đạo Phật được truyền bá rộng rãi trong cả
nước, nhân dân theo rất đông, nhiều nhà
vua thời này cũng theo đạo Phật.. nhiều
nhà sư được giữ cương vị quan trọng trong
triều đình.
GV : Nhận xét, kết luận
+Yêu cầu HS đọc SGK về vai trò của chùa
thời Lí phát biểu ý kiến

xác định y/c của đề bài: Hãy kể một
câu chuyện mà em đã được nghe
hoặc được đọc có nội dung bảo vệ
môi trường.
HS đọc đề bài và tiếp nối nhau đọc
lần lượt các gợi ý.
- đọc thầm các gợi ý, suy nghĩ tìm
câu chuyện để kể.
GV gọi HS lần lượt nói về câu
chuyện mình sẽ kể.
+ nhận xét, hoàn thiện ý tưởng cho
HS để các em có ý tưởng hoàn
thiện.

HS thực hành kể chuyện. Mỗi em
lần lượt kể câu chuyện của mình sau
đó trao đổi với bạn về ý nghĩa của
câu chuyện.
HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ : GV tổ chức cho hs thi kể chuyện
- Chùa là nơi tu hành của các nhà sư, là
trước lớp : mời những HS xung
nơi tế lễ của đạo Phật, là nơi trung tâm văn phong lên kể trước lớp , kể xong
hoá của các xã. Nhân dân đến chùa để lễ
phải nêu ý nghĩa câu chuyện
phật, vui chơi…
GV nhận xét chốt
HS:Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện
+ Treo tranh ảnh chùa cột, chùa keo giới
hay
thiệu.Yêu cầu HS quan sát tranh nêu vẻ
đẹp của chùa thời Lí
HSBD mô tả được ngôi chùa mà hs biết.
GV+ Nhận xét
GV : Nhận xét, tuyên dương.
- Nhận xét chung tiết học. Dặn dò
+Tổng kết bài học
GD hs ý thức trân trọng di sản văn hoá
của ông cha, có thái độ hành vi giữ gìn
sự sạch sẽ cảnh quan môi trường.
HS nối tiếp nhau đọc nội dung bài
HS lắng nghe

TIẾT 5
MĨ THUẬT
GV CHUYÊN
……………………………………………………………………………………..
19


Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2018
TIẾT 1
NTĐ 4
Môn
TẬP LÀM VĂN
Tên bài
Kếtbài trong bài văn kể chuyện
I.Mục
Nhận biết được hai cách kết bài (kết
tiêu
bài mở rộng, kết bài không mở rộng)
trong bài văn kể chuyện (mục I và
BT1, BT2 mục III).
- Bước đầu viết được đoạn kết bài cho
bài văn kể chuyện theo cách mở rộng
II.
(BT3, mục III).
ĐDDH
GV: kẻ bảng Bt4, BT1.
HS: Vở TLV.
III.Các hoạt động dạy học
4’ 1 GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh
Giới thiệu bài mới
+ Phần nhận xét.
- Bài tập 1, 2: Y/c hs tìm đoạn kết bài
trong bài.
4’ 2 HS đọc thầm truyện Ông Trạng thả diều
tìm phần kết bài của truyện.
Thế rồi mua mở khoa thi. Chú bé thả diều
đỗ Trạng Nguyên. Đó là Trạng nguyên trẻ
nhất nước VN ta.
3’ 3 GV nhận xét, kết luận: Bài tập 3: Thêm vào cuối truyện 1 lời
đánh giá, nhận xét làm đoạn kết.
- Phát phiếu
4’ 4 HS suy nghĩ, thêm vào cuối truyện một
lời đánh giá.
+ Trạng nguyên Nguyễn Hiền có ý chí,
nghị lực, ông đã thành đạt.
+ Câu chuyện giúp em hiểu hơn lời dạy
của ông cha ta từ ngàn xưa “có chí thì
nên”.
+ Nguyễn Hiền là 1 tấm gương về ý chí
và nghị lực vươn lên trong cuộc sống cho
muôn đời sau.
3’ 5 GV nhận xét, khen ngợi lời đánh giá hay

NTĐ 5
TOÁN
Luyện tập
-HS biết nhân nhẩm một số thập
phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; …
HSBD: Viết được số đo độ dài dưới
dạng số đo có đơn vị là km vuông
( BT2).Tính được độ dài thật của
quãng đường từ TPHCM đến Phan
Thiết ( BT3 )
GV : phiếu học tập
HS : vở, bảng con, sgk
HS : 2 em lên bảng làm câu b bài tập
2 tiết toán trước.Lớp làm vào vở nháp

GV nhận xét
Giới thiệu bài mới
+ Viết : 142,57 x 0,1 = ?
+ Yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc
nhân số thập phân với 10, 100, 1000.
HS nhắc lại quy tắc nhân nhẩm một
số thập phân với 10, 100, 1000, …
- tự tìm kết quả của phép nhân :
142,57 x 0,1 = ?
GV gợi ý để HS có thể tự rút ra được
nhận xét, từ đó nêu được cách nhân
nhẩm một số thập phân với 0,1.Tương
tự ta có nhân với 0,01 ; 0,001 ; …

HS đọc quy tắc trong SGK trang 60
và tự làm câu b vào vở
20


4’ 6

4’ 7
4’ 8

*Bài 4 : Nêu đọc yêu cầu bài.
HS so sánh 2 cách kết bài.
-2,3 HS đọc ghi nhớ.
+Phần luyện tập.
- Bài tập 1: Nêu yêu cầu bài tập.
HS trao đổi theo cặp, TLCH
a)…là kết bài không mở rộng vì chỉ nêu
kết thúc câu chuyện Thỏ và Rùa.
b) c, d, e là kết bài mở rộngvì đưa thêm
lời bình luận, nhận xét xung quanh…
GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Bài tập 2: HS đọc y/c của bài.
+ GV phát phiếu và giao nhiệm vụ
HS : Đọc yêu cầu và nội dung bài.
a) Một người chính trực: THT tâu:”nếu
thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin
cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài …
Trần Trung Tá” (kết bài không mở rộng)
….
GV nhận xét, chữa bài
* Bài 3: nêu yêu cầu bài.Hướng dẫn

579,8 x 0,1 = 57,98
805,13 x 0,01 = 8,0513
362,5 x 0,001 = 3625
GV thu vở chấm, nhận xét
+Bài tập 2 : Nêu yêu cầu bài, hướng
dẫn cách làm
HSbd làm BT2 vào vở nháp
1000ha = 10km ; 125ha= 1,25km;
1,25ha=0,0125km;3,2ha=0,032km.
GV gọi HS đọc kết quả, nhận xét
+Nêu yêu cầu BT3- Hướng dẫn
nhắc lại ý nghĩa của tỉ số:
1 : 1 000 000 biểu thị tỉ lệ bản đồ.

HSBD làm bài vào vở
3’ 9
- Tỷ lệ bản đồ của tỉ số 1:1 000
000cm
= 10 km trên thực tế.
- Từ đó ta có 19,8cm trên bảng đồ
ứng với: 19,8 x 10 198 (km)
GV nhận xét.
3’ 10 HS viết đoạn kết bài của chuyện một +Gọi HS nhắc lại quy tắc nhân nhẩm
người chính trực, nỗi dằn vặt của An-đ một số thập phân với 0,1; 0,01 ; 0,001
rây –ca….
HS nhắc lại
3’ 11 GV thu vở chấm, nhận xét.
+Lắng nghe
+Tóm tắt nội dung bài
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
-Nhận xét chung tiết học
TIẾT 2
ÂM NHẠC
GV CHUYÊN\
TIẾT 3
Môn
Tên bài
I.Mục

NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
TOÁN
TẬP LÀM VĂN
Nhân với số có hai chữ số
Cấu tạo của bài văn tả người
Biết cách nhân với số co hai - Nắm được cấu tạo ba phần ( mở bài, thân bài,
21


tiêu

II.
ĐDDH

chữ số.
- Biết giải bài toán liên quan
đến phép nhân với số có hai
chữ số.
- HSBD làm được bài tập 2.
GV: SGK.
HS: bảng con, vở.

kết bài ) của bài văn tả người.
- Lập dàn ý chi tiết tả một người thân trong gia
đình.
- Giáo dục học sinh lòng yêu quý và tình cảm
gắn bó giữa những người thân trong gia đình.
GV: Tranh phóng to của SGK.
HS: Bài soạn – bài văn thơ tả người.

III.Các hoạt động dạy học
4’ 1 HS : 1 em lên bảng làm bài tập 4 tiết toán GV kiểm tra ĐDHT của HS
trước.Lớp làm vào vở nháp
+Giới thiệu bài mới
+Phần nhận xét. Hướng dẫn học nắm
được cấu tạo ba phần của bài văn tả
người.
4’ 2 GV nhận xét.
HS đọc bài văn Hạng A Cháng. Cả lớp
+Giới thiệu bài mới
theo dõi và quan sát hình minh hoạ
Ghi bảng : 36 x 23
SGK.
Yêu cầu HS áp dụng tính chất một số
nhân một tổng để thực hiện
4’ 3 HS thực hiện
GV nêu các câu hỏi gợi ý tìm hiểu cấu
36 x 23= 36 x (20 +3)
tạo của bài văn.Yêu cầu HS làm việc
= 36 x 20 + 36 x 3
nhóm hai trả lời lần lượt các câu hỏi
= 720 + 108 = 828
trong SGK
6’ 4 GV hướng dẫn HS cách đặt tính và tính.
36 108 gọi là tích riêng
x
23
thứ nhất
108
72 gọi là tích riêng
72 thứ hai viết lùi sang trái
828 1 cột
Thực hiện cộng 2 tích
+Hướng dẫn HS làm bài tập
+Nêu yêu cầu BT1, hướng dẫn cách làm,
phát phiếu giao việc
HS làm bài trên phiếu
HSBD: làm cả ý d.
GV gọi HS trình bày, nhận xét, chữa bài.
+Nêu yêu cầu BT2,hướng dẫn HS làm

HS :trao đổi theo cặp trả lời câu hỏi:
• Mở bài: giới thiệu Hạng A Cháng –
chàng trai khỏe đẹp trong bản.
• Thân bài: những điểm nổi bật.
+ Thân hình: ngicj nở vòng cung, da
đỏ như lim – bắp tay và bắp chân rắn
chắc như gụ, vóc cao – vai rộng người
đứng như cái cột vá trời, hung dũng
như hiệp sĩ.
+ Tính tình: lao động giỏi – cần cù –
say mê lao động.
• Kết luận: Ca ngợi sức lực tràn trề của
Hạng A Cháng.

5’ 5 HSBD: làm vào vở nháp.
GV nhận xét , lời giải đúng
Tính giá trị của biểu thức 45x a với a + Phần luyện tập. nêu y/c của bài tập.
bằng 13;26;39.
- hướng dẫn HS và lưu ý các em em
22


-Với a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 =559
-Với a=26 thì 45 x a =45 x 26 =1170
-Với a = 29 thì 45 x a =45 x29 =1305
5’ 6 GV nhận xét, chữa bài.
+Nêu yêu cầu BT3, Tóm tắt
1quyển : 48 trang
25 quyển:…trang
4’ 7 HS làm bài vào vở
Bài giải
Số trang của 25 quyển vở là:
48 x 25 = 1200 (trang)
Đáp số: 1200 trang
4’ 8 GV thu vở chấm, nhận xét.
+ nhắc lại nội dung bài
+Dặn dò . Nhận xét tiết học

cần lập chi tiết. đối tượng các em chọn
tả là người nào trong gia đình
HS làm bài vào vở : Lập dàn ý chi tiết
tả một người thân trong gia đình.
GV gọi HS đọc bài viết trước lớp ,
nhận xét, chấm điểm
+Tóm tắt nội dung bài
+ Giáo dục học sinh lòng yêu quý và
tình cảm gắn bó giữa những người
thân trong gia đình
+ Nhận xét tiết học dặn dò

TIẾT 4
NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
Môn
ĐẠO ĐỨC
LỊCH SỬ
Tên bài
Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (tiết1)
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
I.Mục tiêu - Biết được: Con cháu phải hiếu thảo với
Biết sau Cách mạng tháng Tám
ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông
1945.nước ta đứng trước những
bà, cha mẹ đã sinh thnh, nuôi dạy mình.
khó khăn to lớn: “ giặc đói”,
- Biết thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, “giặc dốt”, “ giặc ngoại xâm.”
cha mẹ bằng một số việc làm cụ thể trong -Các biện pháp nhân dân ta đã
cuộc sống hằng ngày ở gia đình.
thực hiện để chống lại “giặc
- Hiểu được: Con cháu có bổn phận hiếu
đói”, “ giặc dốt”: quyên góp gạo
thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công cho người nghèo, tăng gia sả
lao ông bà, cha mẹ đã sinh thành, nuôi
xuất, phong trào xoá nạn mù
dạy mình.
chữ….
GDKNS : Xác định giá trị tình cảm,kĩ
GV: Ảnh tư liệu trong SGK, ảnh
năng lắng nghe, kĩ năng thể hiện tình
tư liệu về phong trào “Diệt giặc
II.
cảm
đói, diệt giặc dốt”.
PP/KTDH - Động não, trình bày ý kiến, làm việc cá HS: Chuẩn bị tư liệu phục vụ
nhân
bài học.
III.
GV: Ghi sẵn tình huống (HĐ2) , PHT
ĐDDH
HS: thẻ màu: Xanh, đỏ, vàng.
III.Các hoạt động dạy học
4’ 1 HS: Lớp trưởng kiểm tra sự chuẩn bị bài
GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của
của bạn
học sinh, nhận xét
+ Giới thiệu bài mới
+Giới thiệu bài mới
23


+Kể chuyện “phần thưởng”
5’

2

6’ 3

5’ 4

6’ 5

5’ 6

5’ 7

GV:+Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi
* Động não

HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ
+Em có nhận xét gì về việc làm của bạn
Hưng trong câu chuyện.
+Theo em bà bạn Hưng cảm thấy thế nào
trước việc làm của Hưng?
+Chúng ta phải đối xử với ông bà, cha mẹ
ntn? Vì sao?
GV kết luận: Hưng yêu kính bà, chăm sóc
bà. Hưng là một đứa cháu hiếu thảo.
- Rút bài học như sgk.
+ Treo bảng phụ ghi 5 tình huống BT1
(sgk). Yêu cầu HS dùng thẻ màu lựa chọn
và phát biểu
*Trình bày ý kiến

+Yêu cầu HS đọc trong SGK và trả
lời câu hỏi
HS đọc từ đầu đến “nghìn cân treo
sợi tóc” (kết hợp nhìn hình 1)trong
SGK để trả lời câu hỏi.
- Vì sao nói: ngay sau Cách mạng
tháng Tám, nước ta ở tình thế
“nghìn cân treo sợi tóc”.
GV gọi HS trình bày, nhận xét.Nêu
thêm các câu hỏi gợi ý
+Em hiểu thế nào là nghìn cân treo
sợi tóc
+Hoàn cảnh nước ta lúc đó có khó
khăn nguy hiểm gì ?

HS thực hiện nhiệm vụ làm việc
cá nhân suy nghĩ trả lời
+ Cách mạng vừa thành công
nhưng đất nước gặp muôn vàng
khó khăn, tưởng như không vượt
qua nổi.
+ Nạn đói làm chết hơn 2 triệu
người, nông nghiệp đình đốn, hơn
90% người mù chữ, giặc ngoại
xâm và nội phản đe dọa nền độc
lập.
HS thực hiện nhiệm vụ phát biểu
GV cho HS phát biểu ý kiến.Theo
+Tình huống b, d, đ thể hiện lòng hiếu thảo dõi nhận xét, chốt
với ông bà, cha mẹ.
+Yêu cầu HS quan sát hình minh
+Tình huống a, c chưa quan tâm đến ông
họa 2,3 trang 25,26 SGK và thảo
bà cha mẹ.
luận nhóm 2 trả lời câu hỏi
+ Để thoát khỏi tình thế hiểm
nghèo, Đảng và Bác Hồ đã lãnh
đạo nhân dân ta làm những việc gì?
HS thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét , chốt
+Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân
+Hướng dẫn HS làm BT2 (sgk)).phát
dân làm để đẩy lùi giặc đói giặc
phiếu giao việc
dốt, chống giặc ngoại xâm
+ Nêu vài biểu hiện hiếu thảo với ông bà,
cha mẹ.
*Làm việc cá nhân
GV yêu cầu HS nêu ý kiến, nhận
HS suy nghĩ trả lời viết vào phiếu học tập
xét bổ sung, kết luận
24


4’ 8

+Yêu cầu HS thảo luận nhóm lớp
để tìm ý nghĩa của việc nhân dân
ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và
Bác Hồ đã chống lại giặc đói , giặc
dốt và giặc ngoại xâm
HS thảo luận và đưa ra câu trả lời.
GV nhận xét, kết luận về nội dung các bức +Chỉ trong một thời gian ngăn 1
tranh và tuyên dương nhóm hs đặt tên trình chúng ta đã đẩy lùi được giặc đói,
bày phù hợp.
giặc dốt, giặc ngoại xâm, một lòng
- Gọi 2 hs đọc ghi nhớ
tin tưởng vào Đảng và Bác Hồ…
GV gọi HS trình bày, nhận xét,
HS nối tiếp nhau đọc
chốt
GV liên hệ biết yêu thương kính trọng,
+nhận xét, tóm tắt nội dung chính
hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
của bài
HS xem lại bài ,
+ Nhận xét tiết học. Dặn dò
+lắng nghe

TIẾT 5
THỂ DỤC
GV CHUYÊN
………………………………………………………………………………….
Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018
TIẾT 1
KHOA HỌC
GV CHUYÊN

Môn
Tên bài
I.Mục
tiêu

II.
ĐDDH

TIẾT 2
NHÓM TRÌNH ĐỘ 4
TOÁN
Luyện tập
Củng cố về:
- Thực hiện được nhân với số có hai
chữ số.
- Vận dụng được vào giải bài toán
có phép nhân với số có hai chữ số.
- HSBD làm được BT4 .
GV: phiếu học tập
HS: SGK, VBT, bảng.

NHÓM TRÌNH ĐỘ 5
TẬP LÀM VĂN
Luyện tập tả người
- Nhận biết được những chi tiết tiêu
biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động
của nhân vật qua hai bài văn mẫu
trong SGK..
- Giáo dục học sinh tình cảm yêu
thương, quý mến mọi người xung
quanh.
GV: Bảng phụ ghi sẵn những đặc
điểm ngoại hình của người bà, những
chi tiết tả người thợ rèn.
HS: vở, SGK
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×