Tải bản đầy đủ

báo cáo lao động trước và sau tết

HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ PHƯỚC HỮU
ĐỘI TNTP HỒ
CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LA CHỮ
La Chữ, ngày 15 tháng 02 năm 2017
Số: …- KH/ LĐ
BÁO CÁO
V/v làm vệ sinh mơi trường trước và sau tết của trường tiểu học La Chữ
Năm học: 2016- 2017
Thực hiện chương trình công tác Đội năm học 20162017 của Hội đồng đội huyện Ninh Phước và được sự chỉ
đạo xã đoàn Phước hữu. Nay Liên đội trường TH La Chữ báo
cáo kết quả làm vệ sinh mơi trường trước và sau tết của trường tiểu học La Chữ cụ
thể như sau:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
- Làm VS trường lớp và nhà truyền thống trước tết vào ngày 22/01/2017 với 14
đồn viên và 298 em HS khối 3,4,5
- Làm VS và tiêu hủy khoản 6 khối rác thải
- Làm VS trường lớp và nhà truyền thống sau tết vào ngày 05/02/2017 với 14
đồn viên và 272 em HS khối 3,4,5
- Làm VS và tiêu hủy khoản 7 khối rác thải
-Tổng cộng đã thu gom và thiêu hủy khoản 13 khối rác thải.

- Qua q trình thực hiện nhận thấy các em có tinh thần cao, hăn hái, tự giác và
tích cực cũng qua phong trào nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận
thức của thiếu nhi trong việc giữ gìn mơi trường, hiểu biết về những tác động nguy hại
của việc ơ nhiễm mơi trường đối với sức khỏe con người. Từ đó các em Đội viên, nhi
đồng tích cực tham gia những hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ mơi trường nhất là
trong trường học ; tạo ra những thói quen, những hành vi ứng xử tốt đối với mơi
trường. Đây cũng là nỗ lực để xây dựng chương trình « Trường học thân thiện – học
sinh tích cực »..
-Trên đây là báo cáo về việc kết quả thực hiện làm vệ sinh mơi trường
trước và sau tết của trường tiểu họcLa Chữ năm học: 2016- 2017
.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tồn

TPT ĐỘI

Lâm Quốc Anh Dinh


HÌNH ẢNH ĐẢM NHẬN CHĂM SÓC
NHÀ TRUYỀN THỐNG THÔN LA CHỮ TRƯỚC VÀ SAU TẾT
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×