Tải bản đầy đủ

KT CHƯƠNG I II mã 12

TRƯỜNG THPT THÁI
THUẬN
Tổ: Lý – Tin - CN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN
Năm học 2015 - 2016
Môn: Vật lí; lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề thi 12

Bài tập trắc nghiệm
Câu1: Hai điện tích điểm q1= 2.10-9C, q2= -2.10-9C đặt cách nhau 3cm trong không khí, lực tương tác
giữa chúng có độ lớn là:
A. 8. 10-5N
B. 4.10-5N
C. 8.10-9N
D. 9.10-9N
Câu 2: Tại ba đỉnh của một tam giác vuông ABC, AB= 30cm, AC=40cm đặt ba điện tích q1= q2=
q3=q=10-9C trong chân không. Cường độ điện trường tại H là chân đường cao hạ từ A trên cạnh huyền BC
là:
A. 350 V/m

B. 245,9 V/m
C. 470 V/m
D. 675,8 V/m
Câu 3: Cho bộ ba tụ điện như hình vẽ
C1
C2
C1 = 1  F, C2 = 2  F , C3 = 4  F và C4 = 4  F
C3 C4
Điện tích của tụ C1 là Q1 = 2.10-6 C
Điện tích của bộ tụ là
A. 8.10-6C
B. 6.10-6C
C. 6,2.10-6C
D. 5.10-6C
Câu 4: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (), hiệu điên thế
giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là
A. U1 = 1 (V)
B. U1 = 4 (V)
C. U1 = 6 (V)
D. U1 = 8 (V)
Câu 5: Một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở trong 2  mắc với một điện trở R thành mạch
kín thì công suất tiêu trên R là 16 W, giá trị của điện trở R bằng
A. 3 .
B. 4 .
C. 5 .
D. 6 .
Câu 6: Nguồn điện có r = 0,2 , mắc với R = 2,4  thành mạch kín, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu R
là 12 V. Suất điện động của nguồn là
A. 11 V.
B. 12 V.
C. 13 V.
D. 14 V.
Bài tập tự luận
Bài 1: Có hai điện tích q1 = + 2.10-6 (C), q2 = 2.10-6 (C), đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách
nhau một khoảng 6 (cm). Một điện tích q3 = + 2.10-6 (C), đặt trên đương trung trực của AB, cách AB một
khoảng 4 (cm). Độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 bao nhiêu.
Bài 2: một nhà có một bàn là loại 220V – 1000W và một bơm nước loại 220V – 500W. Trung bình mỗi
ngày nhà đó dùng bàn là để là quần áo trong thời gian 2 giờ, bơm nước để tưới
R2
trong thời gian 5 giờ.


R1
Tính điện năng tiêu thụ của bàn là, của máy bơm trong 1 tháng (30 ngày).
Bài 3: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: E = 6V, r = 1  , R1 = 0,8  , R2 =
2  , R3 = 3  .
R3
a) Tính hiệu điện thế hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện chạy qua
các điện trở.
E,r
b) Tính điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài trong 1 phút và tính hiệu suất của
nguồn
----------- HẾT ---------Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh……….................………….. Số báo danh….................………

Đề kiểm tra định kì. Môn ….. lớp …... Mã đề ……. Đề có …..trang.

Trang 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×