Tải bản đầy đủ

KT CHƯƠNG I II mã 11

TRƯỜNG THPT THÁI
THUẬN
Tổ: Lý – Tin - CN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN
Năm học 2015 - 2016
Môn: Vật lí; lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề thi 11

Bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Hai điện tích q1 = q, q2 = -3q đặt cách nhau một khoảng r. Nếu điện tích q 1 tác dụng lên điện tích
q2 có độ lớn là F thì lực tác dụng của điện tích q2 lên q1 có độ lớn là
A. F.
B. 3F.
C. 1,5F.
D. 6F.
-2
Câu 2. Hai điện tích điểm q1 = 2.10 (μC) và q2 = - 2.10-2 (μC) đặt tại hai điểm A và B cách nhau một
đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Lực điện tác dụng lên điện tích q 0 = 2.10-9 (C) đặt tại điểm M cách đều
A và B một khoảng bằng a có độ lớn là:

A. F = 4.10-10 (N)
B. F = 3,464.10-6 (N)
C. F = 4.10-6 (N)
D. F = 6,928.10-6 (N)
Câu 3. Hai điện tích q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC
cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là:
A. E = 1,2178.10-3 (V/m)
B. E = 0,6089.10-3 (V/m)
C. E = 0,3515.10-3 (V/m)
D. E = 0,7031.10-3 (V/m)
Câu 4. Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ có điện dung C được ghép nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ
điện đó bằng
A. 4C.
B. 2C.
C. 0,5C.
D. 0,25C.
Câu 5. Một acquy suất điện động 6 V điện trở trong không đáng kể mắc với bóng đèn 6 V - 12 W thành
mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là
A. 0,5 A.
B. 1 A.
C. 2 A.
D. 4 A.
Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ (2.46). Mỗi pin có suất điện động E =
1,5 (V), điện trở trong r = 1 (Ω). Điện trở mạch ngoài R = 3,5 (Ω). Cường
độ dòng điện ở mạch ngoài là:
R
A. I = 0,9 (A)
B. I = 1,0 (A)
C. I = 1,2 (A)
D. I = 1,4 (A)
Hình 6
Bài tập tự luận
Bài 1: Hai điện tích q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC
cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Xác định cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC
Bài 2: Cả 3 bóng đèn 110V – 60W, 110V – 100W, 110V – 80W được mắc song song vào nguồn U =
110V. Tính điện năng tiêu thụ khi cả 3 cùng thắp sáng 5 giờ mỗi ngày và thắp sáng trong 1 tháng (30
ngày).
Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R 1 = R2 =
R2
10Ω, R3 là một biến trở, hiệu điện thế UAB = 15V


B
A R1
không đổi. Bỏ qua điện trở các dây nối.
R3
1. Khi R3 = 10Ω. Hãy tính:
a) Điện trở tương đương của mạch điện AB.
b) Cường độ dòng điện qua các điện trở R1, R2, R3
2. Điều chỉnh biến trở bằng bao nhiêu ôm để cường độ dòng điện trong mạch là 0,9 A
----------- HẾT ---------Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh……….................………….. Số báo danh…….................………
Đề kiểm tra định kì. Môn ….. lớp …... Mã đề ……. Đề có …..trang.

Trang 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×