Tải bản đầy đủ

KT CHƯƠNG I II mã 10

TRƯỜNG THPT THÁI
THUẬN
Tổ: Lý – Tin - CN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN
Năm học 2015 - 2016
Mơn: Vật lí; lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề thi 10

Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Hai điện tích q1 = 2.10-6 C và q2 = - 8.10-6 C lần lượt đặt tại hai điểm A và B với AB = 10 cm. Xác


định điểm M trên đường AB mà tại đó E 2 = 4 E 1 .
A. M nằm trong AB với AM = 2,5 cm.
B. M nằm trong AB với AM = 5 cm.
C. M nằm ngồi AB với AM = 2,5 cm.
D. M nằm ngồi AB với AM = 5 cm.
Câu 2: Hai điện tích điểm q1= -10-6C và q2=10-6C đặt tại hai điểm A và B trong khơng khí cách nhau
40cm, cường độ điện trường tại N cách A 50cm và cách B 30cm là

A. 105V/m
B. 0,5. 105V/m
C. 2. 105V/m
D. 2,5. 105V/m
Câu 3: Ba tụ điện C1 = 1 F, C2 = 3 F, C3 = 6 F. Cách ghép nào sau đây cho điện dung của bộ tụ là 2,1
F?
A. Ba tụ ghép nối tiếp nhau.
B. (C1 song song C3) nối tiếp C2.
C. (C2 song song C3) nối tiếp C1. D. Ba tụ ghép song song nhau.
Câu 4: Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12 V - 6 W mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 240 V.
Để các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là
A. 2 bóng.
B. 4 bóng.
C. 20 bóng.
D. 40 bóng.
Câu 5: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (), hiệu điên thế
giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là
A. U1 = 1 (V)
B. U1 = 4 (V) C. U1 = 6 (V) D. U1 = 8 (V)
Bài tập tự luận
Bài 1. Người ta đặt ba điện tích q1 = -10.10-8 C, q2 = 5.10-8 C, q3 = 4.10-8 C tại ba điểm A, B, C trong
khơng khí. AB = 5cm, AC = 4cm, BC = 1cm
Xác định cường độ điện trường tại các điểm A,B,C.
Bài 2. Hai bóng đèn Đ1 ghi 6v – 3 W và Đ2 ghi 6V - 4,5 W được
mắc vào mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có hiệu điện thế
U không thay đổi.
a. Biết ban đầu biến trở Rb ở vò trí sao cho 2 đèn
R sáng
bình thường. Tìm điện trở của biến trở lúc này ? Trênb mạch
điện, đâu là Đ1, đâu là Đ2 ?
b. Giả sử từ vò trí ban đầu ta di chuyển biến trở con
chạy sang phải một chút thì độ sáng các đèn thay đổi thế nào ?
Bài 3. Cho mạch điện như hình vẽ:
R1 = R2 = 2Ω. Khi khóa K ngắt ampe kế chỉ 1,6A.
Khi khóa K đóng ampe kế chỉ 2A. Tính:
a. Suất điện động và điện trở trong của nguồn.
b. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế
giữa hai cực của nguồn khi K đóng.
----------- HẾT ---------Học sinh khơng được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi khơng giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh……….................………….. Số báo danh…….................………Đề kiểm tra định kì. Mơn ….. lớp …... Mã đề ……. Đề có …..trang.

Trang 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×