Tải bản đầy đủ

KT CHƯƠNG I II mã 6

TRƯỜNG THPT THÁI
THUẬN
Tổ: Lý – Tin - CN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN
Năm học 2015 - 2016
Môn: Vật lí; lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề thi 6

Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Hai điện tích điểm q1 và q2 khi đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì chúng hút nhau
một lực F, khi đưa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi là  =4 và đặt chúng cách nhau khoảng r’=
0,5r thì lực hút giữa chúng là :
A: F’=F
B: F’=0,5F
C: F’=2F
D: F’=0,25F
Câu 2: Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có cùng khối lượng m=2,5g, điện tích của hai quả cầu là
q= 5.10-7C, được treo bởi hai sợi dây vào cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh. Do lực đẩy tĩnh điện hai
quả cầu tách xa nhau một khoảng a= 60cm. Góc hợp bởi các sợi dây với phương thẳng đứng là:

A. 140
B. 300
C. 450
D.600
Câu 3: Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U= 2000V
là A=1J. Độ lớn của điện tích q đó là:
A. 5. 10-5C.
B. 5. 10-4C.
C. 6. 10-7C.
D. 5. 10-3C
Câu 4: Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Gọi E A , E B là cường độ điện trường tại A và B do Q
gây ra, r là khoảng cách từ A đến Q. Để E A có cùng phương, và ngược chiều với E B và EA= EB thì
khoảng cách giữa A và B là:
A. r
B. 2r
C. r 2
D. 3r
Câu 5: Ghép nối tiếp 3 pin có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 2,2 V; 1,1 V; 0,9 V và 0,2 ;
0,4 ; 0,5  thành bộ nguồn. Trong mạch có dòng điện cường độ 1 A chạy qua. Điện trở mạch ngoài
bằng
A. 5,1 .
B. 4,5 .
C. 3,8 .
D. 3,1 .
Bài tập tự luận
Bài 1. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 2,4 ; R3 = 4 ; R2
= 14 ; R4 = R5 = 6 ; I3 = 2 A. Tính điện trở tương đương của đoạn
mạch AB và hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở.
Bài 2. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn gồm 8 acqui, mỗi cái có suất
điện động e = 2 V, điện trở trong r = 0,4  mắc thành 2 nhánh, mỗi nhánh có 4 nguồn
mắc nối tiếp; đèn Đ loại 6 V - 6 W; R1 = 0,2 ; R2 = 6 ; R3 = 4 ; R4 = 4 . Tính
a) Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính.
b) Hiệu điện thế giữa hai điểm A và M.
Bài 3. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó e 1 = 18 V; r1 = 4 ; e2 = 10,8 V; r2
= 2,4 ; R1 = 1 ; R2 = 3 ; RA = 2 ; C = 2 F. Tính cường độ dòng điện qua
e1, e2, số chỉ của ampe kế, hiệu điện thế và điện tích trên tụ điện C khi K đóng
và K mở.
----------- HẾT ---------Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh……….................………….. Số báo danh…….................………


Đề kiểm tra định kì. Môn ….. lớp …... Mã đề ……. Đề có …..trang.

Trang 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×