Tải bản đầy đủ

KT CHƯƠNG I II mã 5

TRƯỜNG THPT THÁI
THUẬN
Tổ: Lý – Tin - CN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN
Năm học 2015 - 2016
Môn: Vật lí; lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề thi 5

Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Hai điện tích điểm q1 và q2 khi đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau, kết luận nào sau đây
luôn đúng:
A. Hai điện tích điểm q1 và q2 đều là các điện tích dương
B. Hai điện tích điểm q1 và q2 đều là điện tích âm
C. Hai điện tích điểm q1 và q2 trái dấu
D Hai điện tích điểm q1 và q2 cùng dấu
Câu 2: Một điện tích điểm q= 10-7C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q gây ra trong
không khí, chịu tác dụng của một lực là F= 3.10- 3N. Cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích
q là:
A. 2.104V/m

B. 3. 104V/m
C. 4. 104V/m
D. 2,5. 104V/m
Câu 3: Ba điện tích q1= q2= q3= q=5.10-9C đặt tại ba đỉnh A, B , C của hình vuông ABCD cạnh a=
30cm trong không khí. Cường độ điẹn trường tại D là:
A. 9,57.103V/m
B. 9,57. 102V/m
C. 9,57. 104V/m
D. 8,2. 103V/m
Câu 4: Cho bộ ba tụ điện như hình vẽ: C1 = 10 µ F, C2 = 6 µ F và C3 = 4 µ F
Mắc bộ tụ đó vào hai cực của nguồn điện U= 24V. Điện tích của các tụ điện là:
C2
C1
A. Q1 = 12.10-5C; Q2 = 7,2.10-5C; Q3 = 4,8.10-5C
B. Q1 = 24.10-5C; Q2 = 16.10-5C; Q3 = 8.10-5C
B
A
C. Q1 = 15.10-5C; Q2 = 10.10-5C; Q3 = 5.10-5C
C3
D. Q1 = 16.10-5C; Q2 = 10.10-5C; Q3 = 6.10-5C
Câu 5: Ba bóng đèn loại 6 V - 3 W được mắc song song vào hai cực của một nguồn điện có suất
điện động 6 V và điện trở trong 1 Ω thì cường độ dòng điện chạy trong nguồn điện là
A. 0,5 A.
B. 1 A.
C. 1,2 A.
D. 1,5 A.
Bài tập tự luận
Bài 1. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R 1 = R3 = R5 = 3 Ω; R2
= 8 Ω; R4 = 6 Ω; U5 = 6 V. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch
AB và cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở.
Bài 2. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó e1 = 2 V; r1 = 0,1 Ω; e2 = 1,5
V; r2 = 0,1 Ω; R = 0,2 Ω Điện trở của vôn kế rất lớn. Tính cường độ dòng
điện qua e1, e2, R và số chỉ của vôn kế.
Bài 3. Một nguồn điện có suất điện động e = 24V, điện trở trong r = 6 Ω dùng để thắp sáng các
bóng đèn loại 6 V - 3 W.
a) Có thể mắc tối đa mấy bóng đèn để các đèn đều sáng bình thường và phải mắc chúng như
thế nào?
b) Nếu chỉ có 6 bóng đèn thì phải mắc chúng thế nào để các bóng đèn sáng bình thường. Trong
các cách mắc đó cách mắc nào lợi hơn.
----------- HẾT ---------Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


Họ và tên thí sinh……….................………….. Số báo danh….................………
Đề kiểm tra định kì. Môn ….. lớp …... Mã đề ……. Đề có …..trang.

Trang 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×