Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SAMPLE VAT LY 246

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS HƯƠNG TIẾN

Tên học phần: ly 9
Thời gian làm bài: 15 phút;
(10 câu trắc nghiệm)

Lớp:

Mã đề thi 246

Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Câu 1: 6/ Dây dẫn có điện trở R chiều dài ℓ tiết diện S điện trở suất . Nếu tăng tiết diện 4 lần thì điện trở
dây đó sẽ là:
A. 2R

B. 4R

C.

D.


Câu 2: 2/ Có điện trở R1= 10Ω mắc song song với R2=10Ω. Điện trở của đoạn mạch đó có trị số là:
A. 15Ω
B. 10Ω
C. 20Ω
D. 5Ω
Câu 3: 7/ Dây dẫn có điện trở R chiều dài ℓ tiết diện S điện trở suất . Nếu tăng chiều dài 4 lần thì điện
trở dây đó là:
A.

B.

C. 2R

D. 4R

Câu 4: Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào:
A. Hiệu điện thế U.
B. Chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn.
C. Vật liệu làm dây dẫn.
D. Cường độ dòng điện I
Câu 5: 3/ Có điện trở R1= 10Ω mắc nối tiếp với R2=10Ω. Hiệu điện thế của đoạn mạch đó là 6V. Cường
độ dòng điện mạch chính có trị số là:
A. 0,2A
B. 6A
C. 1,2A
D. 0,3 A
-8
Câu 6: 4/ Có điện trở làm bằng chất có =5,5.10 Ω.m chiếu dài ℓ=200m tiết diện dây dẫn đó là
S=1.10-8Ω.m
điện trở đó có trị số đó là:
A. 55Ω
B. 200Ω
C. 1100Ω
D. 1Ω
Câu 7: 1/Có 2 điện trở = = 3 mắc song song với nhau vào mạch điện có hiệu điện thế U thì cường
độ dòng điện trong mạch chính là 1A. Nếu bỏ bớt đi một điện trở thì cường độ dòng điện trong mạch
chính sẽ là:
A. 0,3A
B. 0,5A


C. 2A
D. 1A
Câu 8: 10/ Đơn vị của điện trở là:
A. A
B. V
C.
D. A.V
Câu 9: 9/ Hệ thức định luật Ôm là:
A. I=

B. U=

R1

C. Cả 3 công thức đều đúng.

D. R=

R2

Câu 10: 5/ Cho 2 điện trở được mắc như sơ đồ hình 1
điện trở tương đương của đoạn mạch đó được tính theo công thức:
A.

B. U=I.R

C. Rtđ=R1.R2

K

+
Hình 1

D. Rtđ=R1+R2

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 1/1 - Mã đề thi 246Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×