Tải bản đầy đủ

Các loại thuế phải nộp khi mua bán nhà đất

Các loại thuế phải nộp khi mua bán nhà đất
Khách hàng thường đặt những câu hỏi như: Phí và Thuế
phải nộp khi chuyển quyền sử dụng nhà đất là các khoản
nào hoặc khi chuyển nhượng bất động sản căn hộ chi phí
các loại tiền thuế là bao nhiêu?
Theo quy định của pháp luật thì các khoản phí, lệ phí khi
thực hiện thủ tục chuyển nhượng Quyền sử dụng đất bao
gồm:
1 - Thuế thu nhập cá nhân
2 - Lệ phí trước bạ
3 - Lệ phí công chứng
1 - Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân là gì? Đó khoản tiền mà người có
thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các
nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.
Thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử
dụng đất. Theo nghị đinh 12/2015/NDCP sửa đổi bổ sung
một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một


số điều của các nghị định về thuế, “Điều 18. Thu nhập

tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản”.
Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:
“Điều 22. Thuế suất
Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động
sản là 2% trên giá chuyển nhượng”.
Ngoài ra, Khoản 2 Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ - CP
quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá
nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế
thu nhập cá nhân thì thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở,
quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của cá
nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy
nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì
được miễn thuế.
1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá
nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các
khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:
a) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả
nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng
hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh
doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ
với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng,
mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội,


bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;
anh chị em ruột
2 - Lệ phí trước bạ
Là 0,5% trên giá trị nhà, đất. (>500tr thì chỉ đóng 500tr)
3 - Lệ phí công chứng:
Căn cứ theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số
08/2012/TTLT-BTC-BTP Quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao
dịch thì lệ phí chứng thực đối với hợp đồng chuyển quyền
sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản)
được quy định như sau:
2. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác
định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch:
a) Mức thu phí đối với các việc công chứng các hợp đồng,
giao dịch sau đây được tính như sau:
- Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền


sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (tính trên
giá trị quyền sử dụng đất);
- Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền
sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng


quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất (tính trên
tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền
với đất);
- Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác,
góp vốn bằng tài sản khác (tính trên giá trị tài sản);
- Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn
bản khai nhận di sản (tính trên giá trị di sản);
1/
Dưới 50 triệu đồng = 50 nghìn
2/
Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng=
100
nghìn
3/
Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng = 0,1% giá
trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4/
Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng= 01 triệu đồng +
0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao
dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5/
Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng= 2,2 triệu đồng
+ 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng,
giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6/
Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng= 3,2 triệu đồng
+ 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng,
giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7/
Trên 10 tỷ đồng =
5,2 triệu đồng + 0,03% của
phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt


quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu
đồng/trường hợp)
Theo quy định thì phía người bán sẽ chịu thuế thu nhập cá
nhân, người mua chịu lệ phí trước bạ, cũng có thể tự thỏa
thuận. Còn các khoản phí, lệ phí còn lại do hai bên tự thoả
thuận.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×