Tải bản đầy đủ

Tài liệu ôn thi sát hạch môi giới BĐS 3

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO KIẾN THỨC CƠ SỞ
Câu 1: Luật Kinh doanh BĐS 2014 có hiêu lực vào ngày tháng năm nào?
a. 15/10/2014
b. 01/06/2015
c. 01/07/2015
d. 15/10/2015
Câu 2: Luật Kinh doanh BĐS quy định tổ chức kinh doanh BĐS phải có số vốn
pháp định tối thiếu không duới?
a. 10 tỷ
b. 20 tỷ
c. 30 tỷ
d. 50 tỷ
Câu 4: Việc huy động vốn lần đầu của chủ đầu tư đối với tài sản hình thành trong
tương lai không được quá?
a. 20% giá trị hợp đồng
b. 25% giá trị hợp đồng
c. 30% giá trị hợp đồng
d. 50% giá trị hợp đồng
Câu 5: Trước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua nhà, chủ
đầu tư không được huy động vốn quá?
a. 75% giá trị hợp đồng

b. 80% giá trị hợp đồng
c. 90% giá trị hợp đồng
d. 95% giá trị hợp đồng
Câu 6: Đối với nhà chung cư, chủ đầu tư chỉ được bán căn hộ khi?
a. Đã được bàn giao mốc giới tại thực địa
b. Hoàn thành xong hạ tầng kỹ thuật


c. Xây dựng xong móng
d. Cả 3 phương án trên
Câu 7: Chủ đầu tư phải làm thủ tục cấp sổ đỏ cho người mua trong vòng bao nhiêu
ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng?
a. 30 ngày
b. 50 ngày
c. 60 ngày
d. 90 ngày
Câu 8: Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS có giá trị sử dụng trong bao lâu kể từ
ngày cấp?
a. 5năm
b. 10năm
c. 15năm
d. 20năm
Câu 9: Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện
thông qua mấy hình thức:
a. 2 hình thức
b. 3 hình thức
c. 4 hình thức
d. 5 hình thức
Câu 10: Trong một tòa chung cư, tổ chức, cá nhân nước ngoài không được sở hữu
quá?
a. 20% số căn hộ
b. 25% số căn hộ
c. 30% số căn hộ
d. 50% số căn hộ


Câu 11: Dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước
ngoài chỉ được sở hữu không quá?
a. 5% số căn hộ
b. 10% số căn hộ


c. 15% số căn hộ
d. 20% số căn hộ
Câu 12: Nghị định 76 năm 2015 của Chính phủ là nghị định hướng dẫn thi hành
luật nào?
a. Luật Đất đai 2013
b. Luật Kinh doanh BĐS 2014
c. Luật Nhà ở 2014
d. Luật xây dựng 2014
Câu 13: Nghị định 99 năm 2015 của Chính phủ là nghị định hướng dẫn thi hành
luật nào?
a. Luật Đất đai 2013
b. Luật Kinh doanh BĐS 2014
c. Luật Nhà ở 2014
d. Luật xây dựng 2014
Câu 14: Sàn giao dịch BĐS phải có diện tích tối thiếu bao nhiêu m2?
a. 30m2
b. 40m2
c. 50m2
d. 60m2
Câu 15: Sàn giao dịch BĐS phải có tên, biển hiệu và địa chỉ ổn định tối thiểu bao
lâu?
a. 06 tháng
b. 12 tháng


c. 18 tháng
d. 24 tháng
Câu 16: Đối với nhà chung cư, chủ đầu tư phải có trách nhiệm bảo hành công trình
tối thiểu bao lâu kể từ ngày bàn giao nhà ở?
a. 48 tháng
b. 60 tháng
c. 72 tháng
d. 84 tháng
Câu 17: Đối với nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư phải có trách nhiệm bảo hành công
trình bao lâu kể từ ngày bàn giao nhà ở?
a. 12 tháng
b. 18 tháng
c. 24 tháng
d. 36 tháng
Câu 18: Cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thời hạn tối đa
không quá?
a. 45 năm
b. 50 năm
c. 70 năm
d. lâu dài
Câu 19: Chính phủ chấp thuận đầu tư với những dự án có quy mô?
a. Dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha
nhưng có số lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên (bao gồm nhà biệt thự, nhà ở riêng lẻ,
căn hộ chung cư) tại khu vực không phải là đô thị.
b. Dự án có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng
có số lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên tại khu vực đô thị;


c. Dự án không phân biệt quy mô diện tích đất, số lượng nhà ở nhưng thuộc địa
giới hành chính của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
d. Cả 3 phương án trên
Câu 20: Khi chuyển nhượng BĐS, bên nào sẽ phải nộp thuế thu nhập cá
nhân(trong trường hợp phải nộp thuế)?
a. Bên chuyển nhượng
b. Bên nhận chuyển nhượng
c. Theo thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng
Câu 21: Chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bán nhà theo hình thức trả chậm, trả
dần thì thời gian hoàn trả tối thiểu là bao nhiêu năm?
a. 5năm
b. 10năm
c. 15 năm
d. 20 năm
Câu 22: Chủ đầu tư muốn triển khai dự án đô thị mới phải có số vốn pháp định tối
thiểu không được dưới bao nhiêu phần trăm tổng mức đầu tư của dự án?
a. 16%
b. 18%
c. 20%
d. 22%
Câu 23: Chủ đầu tư muốn triển khai dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha phải
có số vốn pháp định tối thiểu không được dưới bao nhiêu phần trăm tổng mức đầu
tư của dự án?
a. 15%
b. 18%
c. 20%
d. 25%


Câu 24: Chủ đầu tư muốn triển khai dự án có quy mô sử dụng đất trên 20ha phải
có số vốn pháp định tối thiểu không được dưới bao nhiêu phần trăm tổng mức đầu
tư của dự án?
a. 15%
b. 20%
c. 25%
d. 30%
Câu 25: Khi chưa bàn giao nhà, chủ đầu tư không được huy động vốn quá?
a. 50% giá trị hợp đồng
b. 70% giá trị hợp đồng
c. 75% giá trị hợp đồng
d. 90% giá trị hợp đồng
Câu 26: Luật Nhà ở 2014 có hiêu lực vào ngày tháng năm nào?
a. 15/10/2014
b. 01/07/2015
c. 01/10/2015
d. 15/10/2015
Câu 27: Hoa hồng môi giới BĐS mà cá nhân tổ chức được hưởng khi khách hàng
ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất
động sản?
a. Theo quy định của nhà nước
b. Theo thỏa thuận
c. 1% giá trị hợp đồng
d. 2% giá trị hợp đồng
Câu 28: Tổ chức kinh doanh dịch vụ BĐS phải thành lập doanh nghiệp và có vốn
pháp định tối thiểu?
a. 6tỷ


b. 15tỷ
c. 20tỷ
d. không yêu cầu vốn pháp định
Câu 29: Việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai giữa cá nhân với cá nhân
và để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người mua, thì hợp đồng chuyển nhượng?
a. Bắt buộc phải công chứng
b. Không bắt buộc phải công chứng
c. Theo thỏa thuận giữa các bên
Câu 30: Theo Luật Đầu tư 2014, khi thực hiện dự án, chủ đầu tư phải ký quỹ?
a. Không phải ký quỹ
b. Từ 1% đến 3%
c. Từ 4 đến 6%
d. Từ 7% đến 10%
Câu 31: Chủ đầu tư có được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên
doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán,
chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản:
a. Không được ủy quyền
b. Được ủy quyền
c. Theo thỏa thuận
Câu 32: Chủ đầu tư muốn huy động vốn của khách hàng, phải báo cáo với Sở Xây
dựng trước bao nhiêu ngày?
a. 15 ngày
b. 20 ngày
c. 30 ngày
d. 45 ngày


Câu 33: Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình
thành trong tương lai có nhất thiết phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực
thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng?
a. Có
b. Không
c. Theo thỏa thuận
Câu 34: Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong
tương lai đối với bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài thì tổng số không quá bao nhiêu % khi chưa bàn giao căn hộ?
a. 30% giá trị hợp đồng
b. 50% giá trị hợp đồng
c. 70% giá trị hợp đồng
d. 95% giá trị hợp đồng
Câu 35: Việc xác nhận giao dịch mua bán của chủ đầu tư đối với hợp đồng mua
bán hình thành trong tương lai giữa các khách hàng, chủ đầu tư phải xác nhận và
thu phí?
a. Theo quy định của chủ đầu tư
b. Theo quy định của nhà nước
c. Theo giá trị hợp đồng
d. Không được thu phí
Câu 36: Kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm:
a. Dịch vụ định giá, môi giới, sàn giao dịch BĐS
b. Dịch vụ quản lý, tư vấn, môi giới, sàn giao dịch BĐS
c. Dịch vụ quản lý, tư vấn, môi giới, định giá, sàn giao dịch BĐS
d. Dịch vụ định giá, môi giới, quảng cáo, sàn giao dịch BĐS
Câu 37: Diện tích căn hộ chung cư tính theo diện tích?
a. Thông thủy


b. Tim tường
c. Theo thỏa thuận
Câu 38: Dự án có số lượng căn hộ lớn hơn 2500 căn, cá nhân, tổ chức nước ngoài
chỉ được sở hữu?
a. Không quá 10% số căn
b. Không quá 250 căn
c. Không giới hạn
d. Không được sở hữu
Câu 39: Có mấy phương pháp định giá đất?
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
Câu 40: Phí bảo trì căn hộ chung cư do đơn vị nào quản lý?
a. Chủ đầu tư
b. Ban quản lý tòa nhà
c. Theo thỏa thuận
d. Chủ đầu tư và ban quản lý tòa nhà
Câu 41: Chủ đầu tư phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua sau bao
nhiêu ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở:
a. 30
b. 50
c. 60
d. 90
Câu 42: Nhà ở được bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử
dụng với chung cư là:
a. 36 tháng


b. 48 tháng
c. 60 tháng
d. 72 tháng
Câu 43: Các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản?
a) Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản; Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản; Hợp
đồng dịch vụ quảng cáo BĐS
b) Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản; Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản; Hợp
đồng dịch vụ quảng cáo BĐS, hợp đồng định giá BĐS
c) Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản; Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản; Hợp
đồng dịch vụ quản lý BĐS
d) Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản; Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản; hợp
đồng định giá BĐS
Câu 44: Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải
có ít nhất?
a. 01 người có chứng chỉ môi giới
b. 02 người có chứng chỉ môi giới
c. 03 người có chứng chỉ môi giới
d. 05 người có chứng chỉ môi giới
Câu 45: Sàn giao dịch BĐS có được ký hợp đồng mua bán với khách hàng?
a. Khi có ủy quyền
b. Không được ký hợp đồng mua bán với khách hàng
c. Theo thỏa thuận với khách hàng
Câu 46: Dự án nào dưới đây thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng chính phủ?
a. Dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên
b. Dự án có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên tại khu vực đô thị
c. Dự án có quy mô dưới 50 ha nhưng có số lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên tại khu vực đô
thị;
d. Cả 3 phương án trên

Câu 47: Tổ chức nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài không được
phép nhập cảnh vào Việt Nam được:


a. sở hữu nhà ở tại Việt Nam
b. tặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam
c. sở hữu, tặng cho, thừa kế nhà ở tại Việt Nam
d. Cả 3 phương án trên
Câu 48: Chứng chỉ môi giới BĐS bị thu hồi trong trường hợp nào dưới đây?
a. Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự
b. Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề
c. Cả a và b
d. Không bị thu hồi
Câu 49: Chủ đầu tư chỉ được phép chuyển nhượng dự án khi:
a. Có giấy phép xây dựng
b. Được phê duyệt quy hoạch 1/500
c. Hoàn thành xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và được bàn giao mốc giới,
hoàn thành xong hạ tầng cơ sở
d. b và c
Câu 50: Phí bảo trì căn hộ chung cư là:
a. 1%
b. Từ 1 đến 3% tùy theo từng dự án
c. 2%
d. Theo thỏa thuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×