Tải bản đầy đủ

Quy trình thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, khả năng sinh sản và phòng trị một số bệnh trên đàn lợn nái lai dòng CP90 tại trại Nhâm Xuân Tiến Đông Hưng Thái Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VŨ HƢƠNG GIANG
Tên chuyên đề:
THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC, NUÔI DƢỠNG VÀ PHÕNG TRỊ
MỘT SỐ BỆNH TRÊN LỢN NÁI SINH SẢN LAI DÒNG CP90
TẠI TRẠI NHÂM XUÂN TIẾN - ĐÔNG HƢNG - THÁI BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Khoa:


Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2013 - 2017

Thái Nguyên, năm 2017


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VŨ HƢƠNG GIANG
Tên chuyên đề:
THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC, NUÔI DƢỠNG VÀ PHÕNG TRỊ
MỘT SỐ BỆNH TRÊN LỢN NÁI SINH SẢN LAI DÒNG CP90
TẠI TRẠI NHÂM XUÂN TIẾN - ĐÔNG HƢNG - THÁI BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Lớp:

K45 - TY N01

Khoa:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2013 - 2017

Giảng viên HD:TS. Trƣơng Hữu Dũng

Thái Nguyên, năm 2017


i
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên và thời gian học tập ở trại Nhân Xuân Tién, Đông Hưng - Thái
Bình, em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều tổ chức cá nhân.
Để hoàn thành khóa luận này, em đã nhận được sự giúp đỡ của các thầy
cô, gia đình và bạn bè. Em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới
Ban Giám hiệu nhà trường, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong Khoa Chăn
nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Em xin đặc biệt cảm ơn đến thầy giáo TS. Trƣơng Hữu Dũng, thầy đã
trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo động viên, giúp đỡ em về mọi mặt trong quá
trình tiến hành khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn: bác Nhâm Xuân Tiến (chủ trại) và chú
Đoàn Trọng Hóa (quản lý trại) cùng các cán bộ công nhân viên trại nơi cơ sở
em thực tập đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài.
Cuối cùng em xin được cám ơn sự động viên, khích lệ, giúp đỡ của các
thầy cô, gia đình và bạn bè đã động viên giúp đỡ em hoàn thành tốt việc học
tập, nghiên cứu của mình trong suốt thời gian vừa qua.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày

tháng 12 năm 2017

Sinh viên

Vũ Hƣơng Giang


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 4.1: Tình hình chăn nuôi của trại Nhâm Xuân Tiến - Đông Hưng Thái Bình qua 3 năm 2015 - 2017.................................................. 40
Bảng 4.2. Số lượng lợn nái trực tiếp theo dõi và chăm sóc nuôi dưỡng........ 44
Bảng 4.3. Định mức ăn cho đàn lợn tại trại .................................................... 46
Bảng 4.4. Tình hình sinh sản của lợn nái nuôi tại trại Nhâm Xuân Tiến ....... 47
Bảng 4.5. Thời gian mang thai trung bình của đàn lợn nái tại cơ sở .............. 48
Bảng 4.6: Chỉ tiêu sinh sản của lợn nái ........................................................... 49
Bảng 4.7: Tình hình mắc bệnh sinh sản của lợn nái lai dòng CP90 ............... 50
Bảng 4.8. Kết quả điều trị một số bệnh chủ yếu theo phác đồ điều trị của trại
Nhâm Xuân Tiến ............................................................................ 51
Bảng 4.9. Lịch khử trùng tại cơ sở .................................................................. 52
Bảng 4.10. Kết quả tiêm vaccine phòng bệnh cho lợn tại trại ........................ 54


iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

AD

:

Giả dại

Cm

:

Centimet

CP

:

Charoen Pokphand

Cs

:

Cộng sự

ĐT

:

Điều trị

ĐVT

:

Đơn vị tính

FSH

:

Follicle Stimulating Hormone

G

:

Gam

Kg

:

Kilogam

LMLM

:

Lở mồm long móng

LH

:

Lutein Releasing Factor

LRF

:

Lutein Releasing Factor

Nxb

:

Nhà xuất bản

PRRS

:

Porcine reproductive and respiratory syndrome- Hội
chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

STT

:

Số thứ tự

TB

:

Trung bình

TNHH

:

Trách nhiệm hữu hạn

TT

:

Thể trọng


iv
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
Phần 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của chuyên đề ........................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu của chuyên đề........................................................................... 2
1.2.2. Yêu cầu của chuyên đề............................................................................ 2
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1 Vị trí địa lý và đạc điểm khí hậu. ............................................................. 3
2.1.2. Quá trình thành lập .................................................................................. 3
2.1.3 Cơ sở vật chất của trại .............................................................................. 3
2.1.4 Cơ cấu tổ chức của trại ............................................................................. 5
2.1.5 Tình hình sản xuất của trại ....................................................................... 5
2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề ....................................................... 6
2.2.1. Đặc điểm sinh học về sự sinh sản của lợn nái. ....................................... 6
2.2.2. Quá trình mang thai và đẻ ....................................................................... 7
2.2.3. Các yếu tố cấu thành năng suất sinh sản ở lợn ....................................... 8
2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của lợn nái .................... 11
2.5. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước ..................................... 34
2.5.1. Tình hình nghiên cứu trong nước .......................................................... 34
2.5.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 35
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...37
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 37
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 37


v
3.3. Nội dung thực hiện ................................................................................... 37
3.4. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi ...................................................... 37
3.4.1. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 37
3.4.2. Phương pháp theo dõi ........................................................................... 39
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu..................... Error! Bookmark not defined.
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 40
4.1. Kết quả đánh giá tình hình chăn nuôi tại trại ........................................... 40
4.2. Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn nái sinh sản ............. 41
4.2.1. Thực hiện quy trình chăm sóc lợn nái ................................................... 41
4.2.2. Tình hình sinh sản đàn lợn nái tại trại ................................................... 47
4.3. Một số chỉ tiêu về sinh lý động dục và khả năng sinh sản của lợn nái tại
trại .................................................................................................................... 48
4.3.1. Một số chỉ tiêu sinh lý động dục ........................................................... 48
4.3.2. Khả năng sinh sản cửa lợn nái tại trại ................................................... 49
4.4. Tình hình mắc bệnh trên đàn lợn nái ............................................................ 49
4.4.1. Tình hình mắc bệnh sinh sản của lợn nái lai dòng CP90....................... 49
4.4.2. Kết quả điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản lia dòng CP90 .................... 51
4.5. Kết quả thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho lợn nái sinh sản
tại cơ sở ........................................................................................................... 52
4.5.1. Thực hiện biện pháp vệ sinh phòng bệnh. ............................................ 52
4.5.2. Kết quả thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh cho lợn tại trại ................ 53
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 55
5.1. Kết luận .................................................................................................... 55
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi đang phát triển khá mạnh,
trong đó ngành chăn nuôi lợn chiếm một vị trí quan trọng và đem lại nhiều lợi
ích cho người chăn nuôi. Hàng năm, ngành chăn nuôi lợn cung cấp trên 70%
sản lượng thịt cho thị trường. Thịt lợn có giá trị dinh dưỡng cao, khả năng sử
dụng thịt, mỡ lợn của con người là tương đối tốt. Không những cung cấp
nguồn thực phẩm lớn cho con người, chăn nuôi lợn còn cung cấp một lượng
phân bón khá lớn cho ngành trồng trọt và cung cấp các sản phẩm phụ như: da,
mỡ… cho ngành công nghiệp chế biến.
Xã hội ngày càng phát triển, mức sống của người dân ngày càng được
nâng cao. Do vậy nhu cầu thực phẩm của con người bây giờ không chỉ đòi hỏi
đáp ứng đủ về số lượng mà còn cả về chất lượng. Trên thực tế, nhu cầu sử
dụng thịt lợn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số thịt tiêu thụ trên toàn thế giới, điều
này chứng tỏ tính ưu việt của thịt lợn trong cuộc sống của con người. Vì vậy,
nhiệm vụ đặt ra cho ngành chăn nuôi nói chung và ngành chăn nuôi lợn nói
riêng là đầu tư phát triển đàn lợn để tăng cả chất lượng và số lượng đáp ứng
nhu cầu của thị trường tiêu dùng.
Nước ta đã nhập một số giống lợn nái ngoại như Yorkshire, Landrace,
Duroc, Pietrain… về để nuôi thuần, lai kinh tế và tạo giống mới nhằm nâng
cao số lượng và chất lượng đàn lợn Việt Nam và đã thu được kết quả cao. Kết
quả cho thấy các giống lợn ngoại có tính thành thục sớm, tăng trọng nhanh,
chất lượng thịt tốt và có giá trị kinh tế cao.
Tuy nhiên, tại trại Nhâm Xuân Tiến-Đông Hưng-Thái Bình việc phát
triển đàn lợn nái lai dòng CP90 yêu cầu cao về kỹ thuật chăm sóc, nuôi


2
dưỡng. Đặc biệt lợn nái vẫn hay mắc các bệnh về sinh sản như viêm tử cung,
viêm vú, đẻ khó… Lợn bị các bệnh về đường sinh sản sẽ làm giảm sức đề
kháng và khả năng sinh sản của lợn nái, làm giảm tỷ lệ thụ thai, mất sữa ảnh
hưởng đến thế hệ con. Nếu bệnh nặng có thể gây mất khả năng sinh sản làm
tăng tỷ lệ loại thải dẫn đến làm giảm số lượng đàn lợn nái gây thiệt hại cho
người chăn nuôi.
Trước tình hình thực tế đó, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Quy trình
thực hiện chăm sóc, nôi dƣỡng, khả năng sinh sản và phòng trị một số
bệnh trên đàn lợn nái lai dòng CP90 tại trại Nhâm Xuân Tiến-Đông
Hƣng-Thái Bình”
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của chuyên đề
1.2.1. Mục tiêu của chuyên đề
Nắm được tình hình chăn nuôi tại trại Nhâm Xuân Tiến – Đông Hưng –
Thái Bình.
Nắm được quy trình chăm sóc và khả năng sinh sản của lợn nái sinh sản.
Đánh giá tỷ lệ mắc một số bệnh trên đàn lợn nái và hiệu quả điều trị bệnh.
1.2.2. Yêu cầu của chuyên đề
Đánh giá tình hình chăn nuôi tại trại Nhâm Xuân Tiến – Đông Hưng –
Thái Bình.
Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn tại cơ sở.


3
Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập
2.1.1 Vị trí địa lý và đạc điểm khí hậu.
2.1.1.1 Diện tích và dân số
Xã Đông Á có tổng số diện tích theo km 2 6,47 km²
Theo tổng điều tra tổng số dân vào năm 1999, xã Đông Á có số dân
6.990 người.
2.1.1.2 Vị trí địa lý
Xã Đông Á nằm ở phía Đông Nam của huyện Đông Hưng.
Phía Đông giáp với xã Đông Huy, huyện Đông Hưng.
Phía Nam giáp với xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng và các xã Vũ
Tây, An Bình, huyện Kiến Xương.
Phía Tây giáp với xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, phía Bắc giáp
với xã Đông Vinh và Đông Phong, huyện Đông Hưng
2.1.2. Quá trình thành lập
Trại chăn nuôi Nhâm Xuân Tiến là trại lợn gia công cho công ty CP
Việt Nam, nằm tại thôn Đông Hòa, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái
Bình.Trại được xây dựng năm 2011 và đưa vào sản xuất từ năm 2012 cho đến
nay, với quy mô xây dựng cho tổng số nái là 2400 con. Hoạt động theo
phương thức chủ trại đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thuê công nhân, công ty
đưa tới giống lợn, thức ăn, thuốc thú y và cán bộ kỹ thuật.
2.1.3 Cơ sở vật chất của trại
Trại được xây dựng trên diện tích gần 10 ha chia làm 2 khu vực chính
là: khu sinh hoạt chung cho công nhân và khu sản xuất.
Trong đó khu sinh hoạt chung cho công nhân gồm có: Cổng ra vào trại,
phòng sinh hoạt ngoài giờ làm của công nhân, nhà ăn… các khu phục vụ cho


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×