Tải bản đầy đủ

KE TOAN XAC DINH KQKD

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

LÂM THỊ THOA

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
XĂNG DẦU NGUYỆT HÒA, HÀ NỘI

CHUYÊN NGÀNH: K45-KẾ TOÁN
Mã SV: 1344041017

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS. LƯU THỊ THẢO


HÀ NỘI-2017

ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu
- Mục tiêu cụ thể;
- Mục tiêu tổng quát.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu;
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian
+ Về thời gian.
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Nội dung nghiên cứu
- Cơ sở lý luận về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động
kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại;
- Đặc điểm cơ bản và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH
Thương mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa;
- Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh
doanh tại Công ty TNHH Thương mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa;
- Một số giải pháp đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng
và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại- Xăng
dầu Nguyệt Hòa.
6. Kết cấu khóa luận
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả
hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệm kinh doanh thương mại.
Chương 2: Đặc điểm cơ bản và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
TNHH Thương mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa.
Chương 3: Thực trạng và một số giải pháp đề xuất góp phần hoàn thiện
công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty
TNHH Thương mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa.
Nội dung cụ thể của từng phần như sau:

2


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
THƯƠNG MẠI

1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết
quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm bán hàng
1.1.2. Vai trò của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh


doanh
1.1.3. Nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh.
1.2. Các phương pháp bán hàng và phương thức thanh toán
1.2.1. Các phương thức bán hàng
1.2.2. Phương thức thanh toán
1.3. Công tác kế toán bán hàng
1.3.1. Kế toán giá vốn bán hàng
1.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng
1.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.3.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh.
1.4. Công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.4.3. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
1.4.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.4.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- XĂNG DẦU NGUYỆT HÒA

2.1. Đặc điểm cơ bản của Công ty TNHH Thương mại- Xăng dầu
Nguyệt Hòa
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mạiXăng dầu Nguyệt Hòa
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại- Xăng dầu
Nguyệt Hòa
2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương
mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa

3


2.3. Đặc điểm của nguồn lực trong Công ty TNHH Thương mại- Xăng
dầu Nguyệt Hòa
2.3.1. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty TNHH Thương
mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa
Tài sản

Nguyên giá

Tỷ trọng

CTCL

GTCL/NG

2.3.2. Đặc điểm về tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH
Thương mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa qua 3 năm (2014-2016)
Chỉ tiêu

2014

2015

2016

TĐPTBQ

Tài sản
Tài sản dài hạn
Tài sản ngắn hạn
Nguồn vốn
Nợ phải trả
Vốn chủ sở hữu
2.4. Tình hình sử dụng lao động của Công ty TNHH Thương mạiXăng dầu Nguyệt Hòa
2.5. Kết quả kinh doanh của Công ty bằng chỉ tiêu giá trị qua 3 năm
(2014-2016)
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- XĂNG
DẦU NGUYỆT HÒA

3.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương
mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa
3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ phòng kế toán của Công ty TNHH Thương
mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa
3.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Thương mại- Xăng dầu
Nguyệt Hòa
3.1.3. Hình thức tổ chức sổ sách kế toán tại Công ty TNHH Thương mạiXăng dầu Nguyệt Hòa
4


3.1.4. Các chế độ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Thương mại- Xăng
dầu Nguyệt Hòa
3.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương
mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa
3.2.1. Đặc điểm hàng hóa kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mạiXăng dầu Nguyệt Hòa
3.2.2. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty
TNHH Thương mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa
3.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
3.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng
3.2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
3.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh
doanh tại Công ty TNHH Thương mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa
3.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
3.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
3.3.3. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
3.3.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
3.3.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
3.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng
và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mạiXăng dầu Nguyệt Hòa
3.4.1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả
hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại- Xăng dầu Nguyệt Hòa
3.4.1.1. Ưu điểm
3.4.1.2. Những tồn tại
3.4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác
định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại- Xăng dầu
Nguyệt Hòa
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ BIỂU

5


6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x