Tải bản đầy đủ

Curve 11111111111111111111111

G40

GL40


1750

1600

1450

1300

1150

10000

1000

850


G50
Performance curve

10HP

9000

R.P.M.

7.5kW

STATIC PRESSURE mmAq

8000
7.5

7000

5.5

6000
5000

5

3.7

4000
3000

3

2000

2

1000
0

0.51.0

2.2
1.5

1.5
3

2.0

CAPACITY m/min (SUCTION)

2.5

3.0


9000

15HP

1750

1600

1450

1300

1150

1000

10000

850

G65
Performance curve

R.P.M.

11kW

STATIC PRESSURE mmAq

8000
7000

10

7.5

6000
5000

7.5

5.5

4000
3000

5

2000

3

3.7

2.2

1000
1.5

2.0

2.5

3.0
3

3.5

CAPACITY m/min (SUCTION)

4.0

4.5


30HP

10000
9000
STATIC PRESSURE mmAq

1750

1600

1450

1300

1150

1000

11000

850

G80
Performance curve

25HP

R.P.M.

23kW

18.5

8000
7000

20

15

6000
15

5000
4000

10

3000
2000

7.5

11

7.5

5.5

1000
2

3

4
5
6
7
3
CAPACITY m /min (SUCTION)

8

9G125 Performance curve

G125 Performance curve


G150 Performance curve


G200
Performance curve


G250
Performance curveTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×