Tải bản đầy đủ

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
------------------------------

TRƢƠNG QUỐC ĐẠT
Tên chuyên đề:
THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC NUÔI DƢỠNG VÀ ĐIỀU TRỊ
BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN BẢY TUÂN, XÃ
TIÊN PHƢƠNG, HUYỆN CHƢƠNG MỸ, HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa: Chăn nuôi Thú y
Khóa học

: 2013 - 2017

Thái nguyên, năm 2017ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRƢƠNG QUỐC ĐẠT
Tên chuyên đề:
THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC NUÔI DƢỠNG VÀ ĐIỀU TRỊ
BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN BẢY TUÂN, XÃ
TIÊN PHƢƠNG, HUYỆN CHƢƠNG MỸ, HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIÊP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Lớp: K45 – Thú y N01
Khóa học: 2013 – 2017
Khoa: Chăn nuôi Thú y
`

Giảng viên HD: Th.SLê Minh Toàn

Thái Nguyên, năm 2017


i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên và thời gian học tập ở trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Hà Nội. Em đã
nhận được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều tổ chức và cá nhân.
Để hoàn thành khóa luận này, em đã nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô,
gia đình và bạn bè. Em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới ban
giám hiệu nhà trường, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khao chăn nuôi
thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Em xin đặc biệt cảm ơn đến
thầy giáo ThS. Lê Minh Toàn đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo, động viên và
giúp đỡ em về mọi mặt trong quá trình thựctập và tiến hành làm khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn: Cô Nguyễn Thị Bảy (chủ trại) và anh Nguyễn
Văn Trường (quản lý trại) nơi cơ sở em thực tập, đã tạo điều kiện và giúp đỡ
em trong quá trình thực hiện đề tài.
Cuối cùng em xin được cảm ơn sự động viên, khích lệ, giúp đỡ của các thầy
cô, gia đình và bạn bè đã động viên giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình học


tập trong suốt thời gian vừa qua.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 18 tháng12 năm 2017
Sinh viên

Trƣơng Quốc Đạt


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Tình hình chăn nuôi lợn tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Hà Nội
qua 3 năm 2015 - 2017.................................................................... 33
Bảng 4.2: Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng tại trại ....................... 36
Bảng 4.3. Tình hình sinh sản của lợn nái đẻ nuôi tại trại................................ 37
Bảng 4.4. Một số chỉ tiêu về số lượng lợn con của lợn nái............................. 38
Bảng 4.5. Kết quả tiêm vaccine phòng bệnh cho lợn tại trại .......................... 40
Bảng 4.6.Tình hình mắc bệnh ở đàn lợn nái sinh sản tại trại.......................... 41
Bảng 4.7: Kết quả điều trị bệnh trên đàn nái sinh sản tại trại ......................... 42


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
∑:

Tổng

AD:

Giả dại

Cs:

Cộng sự

ĐT:

Điều trị

KHKT:

Khoa học kỹ thuật

LMLM:

Lở mồm long móng

Nxb:

Nhà xuất bản

TB:

Trung bình

TT:

Thể trọng


iv

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
PHầN 1. MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1
1. Đặt vấn đề...................................................................................................... 1
1.2. Mục đích và yêu cầu của chuyên đề .......................................................... 2
1.2.1. Mục đích của chuyên đề.......................................................................... 2
1.2.2. Yêu cầu của chuyên đề............................................................................ 2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 3
2.1. Điều kiện cơ sở thực tập............................................................................. 3
2.1.1. Vị trí địa lý .............................................................................................. 3
2.1.2. Điều kiện khí hậu .................................................................................... 3
2.1.3.Cơ cấu tổ chức của trại............................................................................. 3
2.1.4. Cơ sở vật chất của trang trại.................................................................... 4
2.2. Thuận lợi và khó khăn ................................................................................ 5
2.2.1. Thuận lợi ................................................................................................. 5
2.2.2. Khó khăn ................................................................................................. 6
2.3. Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề ...................................................... 6
2.3.1. Những hiểu biết về phòng, trị bệnh cho vật nuôi .................................... 6
2.3.2. Những hiểu biết về một số bệnh thường mắc tại cơ sở......................... 10
2.3.3. Một số hiểu biết về thuốc phòng và trị bệnh sử dụng trong đề tài........ 19
2.3.4. Những hiểu biết về quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc lợn nái đẻ và lợn
nái nuôi con ..................................................................................................... 21
2.4. Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước ............................................ 25
2.4.1. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................... 25


v

2.4.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ......................................................... 27
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..30
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 30
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 30
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 30
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu ................................................. 30
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu....................................................................... 30
3.4.2. Các chỉ tiêu theo và tính toán số liệu .................................................... 32
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 32
PHầN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................... 33
4.1. Tình hình chăn nuôi tại trại Bảy Tuân, Chương Mỹ, Hà Nội qua 3 năm từ
2015 - 2017...................................................................................................... 33
4.2. Thực hiện biên pháp chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn nái sinh sản ........... 34
4.2.1. Kết quả trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng tại trại qua 6 tháng thực tập ... 34
4.2.2. Tình hình sinh sản của lợn nái nuôi tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ,
Hà Nội ............................................................................................................. 37
4.2.3. Một số chỉ tiêu về số lượng lợn con của lợn nái ................................... 38
4.3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại
lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Hà Nội................................................................ 39
4.3.1. Thực hiện biện pháp vệ sinh phòng bệnh ............................................. 39
4.3.2. Kết quả tiêm vaccine phòng bệnh cho lợn nái ...................................... 39
4.3.3. Kết quả chẩn đoán và điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại. ......... 41
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ........................................................... 43
5.1. Kết Luận ................................................................................................... 43
5.2. Đề Nghị .................................................................................................... 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 44


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của nhà nước chăn nuôi
lợn đang ngày càng phát triển, chăn nuôi lợn cung cấp một lượng lớn thực
phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại thu nhập cho người chăn nuôi, góp
phần vào ổn định đời sống người dân. Cùng với xu hướng phát triển của xã
hội thì chăn nuôi lợn cũng chuyển từ loại hình chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang
chăn nuôi tập trung trang trại, từ đó đã giúp cho ngành chăn nuôi lợn đạt được
bước phát triển không ngừng cả về chất lượng và số lượng. Mặt khác, nước ta
cũng có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn
nuôi lợn như có nguồn nguyên liệu dồi dào cho chế biến thức ăn, sự đầu tư
của nhà nước…
Để phát triển hơn nữa ngành chăn nuôi lợn ở nước ta, chăn nuôi lợn nái
là một trong những khâu quan trọng góp phần quyết định đến sự thành công
trong ngành chăn nuôi lợn. Đặc biệt là trong việc chăn nuôi lợn nái ở nước ta
để có đàn con nuôi thịt sinh trưởng và phát triển tốt, cho tỷ lệ nạc cao, và đây
cũng chính là mắt xích quan trọng để tăng nhanh đàn lợn cả về số lượng và
chất lượng.
Xuất phát từ tình hình thực tế trên, được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm
khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, cùng với sự giúp đỡ của
giáo viên hướng dẫn và cơ sở nơi thực tập chúng em thực hiện chuyên đề:
“Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái
sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Hà Nội”.


2

1.2. Mục đích và yêu cầu của chuyên đề
1.2.1. Mục đích của chuyên đề
Ðánh giá tình hình chăn nuôi tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Hà Nội.
Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn nái nuôi tại trại.
Xác định tình hình nhiễm bệnh trên đàn nái sinh sản và trị bệnh.
1.2.2. Yêu cầu của chuyên đề
Nắm được quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản.
Biết được các loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, khẩu phần ăn và
cách cho lợn nái ăn qua từng giai đoạn mang thai.
Biết được các bệnh hay xảy ra đối với lợn nái sinh sản và phương pháp
phòng trị bệnh hiệu quả nhất.


3

PHẦN 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Điều kiện cơ sở thực tập
2.1.1. Vị trí địa lý
Trại lợn Bảy Tuân nằm ở huyện Chương Mỹ, trại lợn nằm cách trung tâm
huyện 8km, huyện Chương Mỹ nằm chính giữa rìa phía Tây Nam Hà Nội,
phía Đông giáp huyện Thanh Oai, một góc phía Tây Bắc giáp quận Hà Đông,
phía Bắc và phía Tây Bắc giáphuyện Quốc Oai, phía chính Nam giáp huyện
Mỹ Đức, một góc phía Đông Nam giáp huyện Ứng Hòa, phía Tây và Tây
Nam giáp huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình.
2.1.2. Điều kiện khí hậu
Trại lợn Bảy Tuân ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội nằm trong vùng khí hậu
nhiệt đới nóng ẩm,hai mùa rõ rệt: Mùa hè từ tháng 4 đến tháng 10, nóng và
mưa nhiều, lượng mưa chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa trong năm. Mùa
đông từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thời tiết khô, hanh, mưa ít chỉ khoảng
10 % tổng lượng mưa trong năm. Tính 5 năm 2000-2004 có: Tổng giờ nắng
trung bình 1475,5 giờ/năm, lượng mưa trung bình 1407,3 mm/năm, độ ẩm
trung bình 80,1 % và nhiệt độtrung bình 23,90C.
2.1.3.Cơ cấu tổ chức của trại
Trại gồm có 29 người trong đó có:
+ 1 quản lý
+ 3 kỹ sư
+ 2 tổ trưởng (1 chuồng bầu, 1 chuồng đẻ)
+ 17 công nhân và 4 sinh viên thực tập
+ 2 kế toán


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×