Tải bản đầy đủ

Áp dụng quy trình chăm sóc và phòng trị bệnh viêm tử cung cho lợn nái tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên Bình Giang Hải Dương (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------

TRỊNH THỊ KIM THÁI
Tên chuyên đề:
“ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SÓC VÀ PHÕNG TRỊ BỆNH
VIÊM TỬ CUNG CHO LỢN NÁI TẠI TRẠILÊ VĂN TUẤN,
BÌNH XUYÊN, BÌNH GIANG, HẢI DƢƠNG”.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Khoa:
Khóa học:

Chính quy
Thú y
Chăn nuôi thú y
2013-2017


Thái Nguyên, năm 2017


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------

TRỊNH THỊ KIM THÁI
Tên chuyên đề:
“ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SÓC VÀ PHÕNG TRỊ BỆNH
VIÊM TỬ CUNG CHO LỢN NÁI TẠI TRẠI LÊ VĂN TUẤN,
BÌNH XUYÊN, BÌNH GIANG, HẢI DƢƠNG”.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:
Chính quy
Chuyên ngành:
Thú y
Khoa:
Chăn nuôi thú y
Lớp:
K45-TY-N01
Khóa học:
2013-2017
Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS. Từ Quang Hiển

Thái Nguyên, năm 2017


i

LỜI CẢM ƠN
Đề hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp ngoài cố gắng nỗ lực của bản
thân, em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ quý báu của cá nhân và tập thể. Nhân
dịp cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn chân tới:
Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, khoa chăn nuôi thú y cùng
các thầy cô đã giảng dạy, truyền tải kiến thức khoa học cho em trong suốt quá
trình học tập tại trường.
Trang trại lợn nái sinh sản Tuấn Hà thôn Dinh Như, xã Bình Xuyên,


huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em để em
hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp của mình.
Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo GS.TS Từ
Quang Hiển – là người hướng dẫn trực tiếp, tận tình, chỉ bảo, giúp đỡ em
trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận.
Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn quan tâm, chia sẻ, ủng hộ em suốt
quãng thời gian em học tập tại trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên và để
em hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
Trong quá trình thực tập, bản thân em không tránh khỏi những thiếu
sót. Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô để khóa luận của
em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017
Sinh viên
Trịnh Thị Kim Thái


ii
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
MỤC LỤC ............................................................................................................................. ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................. v
DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ vi
PHẦN 1:MỞ ĐẦU........................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.1.Mục tiêu và yêu cầu của đề tài .................................................................... 2
1.1.1. Mục tiêu của đề tài: ................................................................................. 2
1.1.2. Yêu cầu của đề tài: .................................................................................. 2
PHẦN 2:TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................ 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế .................................................................. 3
2.1.2. Quy mô, mô hình trại .............................................................................. 3
2.1.3. Những điều kiện thuận lợi và hạn chế .................................................... 7
2.2. Tổng quan tài liệu và những kết quả nghiên cứu trong nước và ngoài
nước có liên quan đến nội dung của chuyên đề ................................................ 8
2.2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................ 8
2.2.2 Một số đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn cái .......................................... 9
2.2.3 Chu kỳ tính ............................................................................................. 10
2.2.4. Sinh lý quá trình sinh đẻ........................................................................ 13
2.2.5. Bệnh viêm tử cung ở lợn nái. ................................................................ 17
2.2.6 Chẩn đoán bệnh viêm tử cung trên lợn .................................................. 22
2.2.7. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ........................................... 25
PHẦN 3:ĐỐI TƢỢNG - NỘI DUNG – PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
......................................................................................................................... 28


iii

3.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu............................................................... 28
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 28
3.1.2. Địa điểm nghiên cứu ............................................................................. 28
3.2. Nội dung nghiên cứu. ............................................................................... 28
3.3. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 28
3.3.1. Phương pháp điều tra hồi cứu và quan sát thực địa .............................. 28
3.3.2. Phương pháp chẩn đoán bệnh dựa vào đặc điểm triệu chứng lâm sàng
bệnh viêm tử cung ........................................................................................... 28
PHẦN 4:KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................... 30
4.1. Tình hình chăn nuôi tại trại lợn Lê Văn Tuấn.......................................... 30
4.2. Quy trình và kết quả thực hiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn lợn
nái chửa ........................................................................................................... 31
4.2.1 Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái chửa tại trại ............................ 31
4.2.2. Kết quả thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn tại trại...... 33
4.3.Quy trình phối giống tại trại ...................................................................... 34
4.3.1. Phương pháp xác định thời điểm lợn nái chịu đực .............................. 34
4.3.2. Quy trình thụ tinh nhân tạo trên lợn .................................................... 34
4.3.3. Vệ sinh và chăm sóc lợn nái sau khi phối ............................................ 35
4.3.4. Kết quả thực hiện quy trình phối giống tại trại ..................................... 35
4.4. Quy trình chăm sóc, lấy tinh lợn đực tại trại............................................ 37
4.4.1. Quy trình chăm sóc lợn đực .................................................................. 37
4.4.2. Quy trình lấy tinh và pha tinh lợn đực .................................................. 37
4.4.3. Kết quả thực hiện quy trình chăm sóc, lấy tinh và pha tinh ................. 38
4.5. Quy trình và kết quả thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho đàn lợn nái
sinh sản tại trại................................................................................................. 39
4.5.1. Quy trình thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản tại
trại.................................................................................................................... 39


iv

4.5.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại.. 41
4.6. Phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh viêm tử cung tại trại ............... 42
4.6.1. Chẩn đoán .............................................................................................. 42
4.6.2. Nguyên nhân ......................................................................................... 42
4.6.3 Kết quả chẩn đoán và điều trị bệnh viêm tử cung cho nái tại trại ....... 42
4.7. Tình hình mắc một số bệnh khác tại trại .................................................. 43
4.7.1 Một số hiểu biết về các bệnh thường gặp trên đàn lợn nái của trại ..... 43
4.7.2. Kết quả chẩn đoán và điều trị một số bệnh trên nái sinh sản ................ 44
4.7.3. Kết quả điều trị cho đàn lợn nái sinh sản .............................................. 45
Phần 5:KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................ 46
5.1. Kết luận .................................................................................................... 46
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 47
MỘT SỐ HÌNH ẢNHCHỤP ĐƢỢC TẠI TRẠI


v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Cs:

Cộng sự

GDP:

Thu nhập bình quân theo đầu người

FSH:

Follicle Stimulating hoocmôn

LA:

Tác dụng kéo dài

LH:

Luteing hoocmôn

NXB:

Nhà xuất bản

VTC:

Viêm tử cung

TT:

Thể trọng


vi

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Các tiêu chí chẩn đoán phân biệt viêm tử cung .............................. 24
Bảng 4.1. Quy mô đàn lợn theo đối tượng lợn của trang trại ......................... 30
Bảng 4.2. Giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn .......................................... 32
Bảng 4.3. Kết quả chăm sóc và nuôi dưỡng tại trại ........................................ 33
Bảng 4.4. Bảng đánh giá kết quả phối giống tại trại ....................................... 35
Bảng 4.5. Kết quả thực hiện quy trình chăm sóc, lấy tinh và pha tinh ........... 38
Bảng 4.6. Quy trình vắc-xin tại trang trại ....................................................... 40
Bảng 4.7. Kết quả tiêm vắc-xin cho đàn lợn tại trại ....................................... 41
Bảng 4.8. Kết quả xử lý nái viêm qua phác đồ điều trị ................................... 42
Bảng 4.9. Tình mắc bệnh ở đàn lợn nái sinh sản tại trại ................................. 44
Bảng 4.10. Kết quả điều trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản ............................. 45


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Chăn nuôi ngày càng có vị trí hết sức quan trọng trong cơ cấu của
ngành nông nghiệp. Sản phẩm của ngành chăn nuôi là nguồn thực phẩm
không thể thiếu được đối với nhu cầu đời sống con người. Trong đó chăn nuôi
lợn là ngành đang rất phổ biến và trở thành yếu tố quan trọng để phát triển
kinh tế hộ gia đình nông nghiệp và các trang trại, đặc biệt là mô hình trang
trại VAC. Do vậy việc chăn nuôi lợn là không thể tách rời vì vậy Đảng và nhà
nước ta đặc biệt quan tâm và đầu tư về công tác giống, thức ăn, thú y cho
ngành chăn nuôi không ngừng được nâng cao, chất lượng đàn lợn không
ngừng được cải thiện với mục đích đa ngành, chăn nuôi lợn trở thành một
ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu ngành chăn nuôi nói riêng và phát triển
công nghiệp hóa hiện đại hóa nói chung.
Sự hiệu quả trong ngành chăn nuôi lợn và mang lại lợi ích kinh tế
nhanh nhất, lớn nhất đó chính là mô hình chăn nuôi công nghiệp ở các trại, xí
nghiệp. Đi cùng với lợi ích kinh tế là nhiều vấn đề nan giải xuất hiện trong đó
có tình hình dịch bệnh đã nổi lên như một thách thức đối với ngành chăn nuôi
đe dọa trực tiếp đến lợi ích kinh tế và nhiều lợi ích khác. Đặc biệt là hội
chứng viêm tử cung. Bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới, ở các nước phát
triển như Việt Nam bệnh xảy ra tại các lứa đẻ, nhất là khi thời tiết nóng ẩm
kết hợp với điều kiện nuôi dưỡng không đảm bảo vệ. Khi lợn nái mắc bệnh
nếu điều trị kém hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng đến giống cũng như khả năng,
năng suất sinh sản của chúng, gây tổn thất lớn về kinh tế.


2

Xuất phát từ những cơ sở thực tiễn trên, em tiến hành thực hiện đề tài:
“Áp dụng quy trình chăm sóc và phòng trị bệnh viêm tử cung cho lợn nái
tại trại Lê Văn Tuấn, Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dƣơng”.
1.1.

Mục tiêu và yêu cầu của đề tài

1.1.1. Mục tiêu của đề tài:
- Đánh giá tình hình chăn nuôi tại trang trại Lê Văn Tuấn.
- Đánh giá được tình hình mắc bệnh viêm tử cung và một số bệnh
thường gặp tại trại.
- Xác định khả năng phối giống của đàn lợn tại trại.
- Đánh giá được tình hình phòng chống dịch bệnh của trại.
1.1.2. Yêu cầu của đề tài:
Thực hiện công tác chăm sóc và nuôi dưỡng, phối giống, phòng bệnh
và điều trị các bệnh thường gặp trên đàn lợn tại trang trại.


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×