Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG VII SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

PHIẾU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN NNL 2

CHƯƠNG VII

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ
CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Mục tiêu bài học:
- Hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Trình bày được các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội CSCN.

2. Cấu trúc bài học:
I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
II. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
III. Hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa
3. Tài liệu tham khảo:
+ Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
+ TS.Phạm Văn Sinh, Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.
4. Bài tập cá nhân
4.1. Tìm hiểu khái quát chương VII (KT trắc nghiệm trên lớp)

4.2. Tìm hiểu những chủ đề sau (ngắn gọn)
1. Trong phạm vi PTSX TBCN, GCCN có những đặc trưng cơ bản nào?
2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
3. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?
4. Những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng khối liên minh công nhân, nông dân và
các tầng lớp lao động khác trong CM XHCN?
5. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?
6. Xã hội xã hội chủ nghĩa là gì?


PHIẾU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN NNL 2

5. Bài tập nhóm:
5.1. Phân tích những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân?
5.2. Tìm hiểu các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa?
6. Yêu cầu:
- Đối với bài tập nhóm, sinh viên trình bày trước lớp vào tuần sau.
- Đối với bài tập cá nhân, sinh viên về tìm hiểu, giảng viên sẽ hỏi ngẫu nhiên sinh viên ở
bất kỳ nội dung nào vào buổi học sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×