Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THỰC HÀNH GIẢI PHẪU NGƯỜI

X.TRÁN

XOANG TRÁN

X.LỆ
X.MŨI

MẢNH Ổ MẮT X.SÀNG

KHE Ổ MẮT DƯỚI

X.HÀM TRÊN
X.GÒ MÁ


CŨNG MẠC

GIÁC MẠC


BAO DÂY THỊ GIÁC


RÃNH XOANG TM CŨNG MẠC

CŨNG MẠC


MÀNG MẠCH
THỂ MI

MỐNG MẮT

LỖ ĐỒNG TỬ
CŨNG MẠC

X.GÒ MÁ
XƯƠNG HÀM TRÊN


CŨNG MẠC

HẬU PHÒNG

MÀNG MẠCH

CƠ THỂ MI

MỎM MI
LỖ ĐỒNG TỬ
GỜ THỂ MI

TIỀN PHÒNG

RÃNH XOANG TM CŨNG MẠC


VÒNG MẠC THỊ GIÁC

VÒNG THẮT VÕNG MẠC

ĐIỂM MÙBÓ MẠCH TT VÕNG MẠC
TK II


BÓ MẠCH TT VÕNG MẠC
VÕNG MẠC THỊ GIÁC

VÒNG THẮT VÕNG MẠC

ĐIỂM VÀNG

TK II


KẾT MẠC NHÃN CẦU

MỐNG MẮT


CƠ CHÉO TRÊN

GÂN VÒNG CHUNG

TÚI LỆ

CƠ THẮNG TRONG

CƠ THẲNG DƯỚI

CƠ CHÉO DƯỚI


CƠ THẲNG TRÊN
GÂN CƠ CHÉO TRÊN

CƠ THẲNG NGOÀI

CƠ THẲNG TRONG

BAO DÂY THỊ GIÁC
CƠ CHÉO DƯỚI

CƠ THẲNG DƯỚI


TUYẾN LỆ

CƠ THẲNG TRÊN

CƠ THẲNG NGOÀI

GÂN CƠ CHÉO TRÊN

CƠ THẲNG TRONG


CƠ THẲNG TRÊN

TUYẾN LỆ

CƠ THẲNG NGOÀI

CƠ CHÉO DƯỚI

CƠ THẲNG DƯỚI


CƠ THẲNG NGOÀI

CƠ CHÉO DƯỚI

GÂN VÒNG CHUNG

CƠ THẲNG DƯỚI

CƠ THẲNG TRONG


CƠ NÂNG MI TRÊN

CƠ THẲNG TRÊN
CƠ CHÉO TRÊN

CƠ THẲNG TRONG

CƠ CHÉO DƯỚI

CƠ THẲNG NGOÀI

CƠ THẲNG DƯƠI


HỐ TAM GIÁC

GỜ LUÂN

HỐ THUYỀN
XOẮN TAI

GỜ ĐỐI LUÂN

ĐỐI BÌNH TAI


PHẦN ĐÁ X.TD

CƠ THÁI DƯƠNG

ỐNG TAI NGOÀI

PHẦN NHĨ X.TD

SỤN ỐNG TAI NGOÀI


PHẦN ĐÁ X.TD

CƠ THÁI DƯƠNG

ỐNG TAI NGOÀI

SỤN ỐNG TAI NGOÀI

PHẦN NHĨ X.TD


THÀNH MÊ ĐẠO

TRẦN HÒM NHĨ

ĐM CẢNH TRONG

MÀNG NHĨ

HÒM NHĨ

TM CẢNH TRONG

VÒNG SỤN MÀNG NHĨ


NGÁCH THƯỢNG NHĨ

MỎM CHŨM X.TD


CƠ CĂNG MÀNG NHĨ

XOANG CHŨM

ĐM CẢNH TRONG
VÒI TAI

TM CẢNH TRONG

CƠ CĂNG MÀNG KHẨU CÁI

SỤN VÒI TAI


NGÁCH THƯỢNG NHĨ

X.BÀN ĐẠP

X.ĐE

X. BÚA

MÀNG NHĨ

VÒNG SỤN MÀNG NHĨ


TK VIII
TK TIỀN ĐÌNH

TK ỐC TAI

SOAN NANG
ỐC TAI


LỖ TỊT X. SÀNG

MÀO GÀ XƯƠNG SÀNG
MẢNH SÀNG X.SÀNG


XOANG SÀNG
XOĂN MŨI GIỮA

NGÁCH MŨI GIỮA

XOĂN MŨI DƯỚI

NGÁCH MŨI DƯỚI


XOANG TRÁN
XOĂN MŨI TRÊN

XOĂN MŨI GIỮA

NGÁCH MŨI TRÊN

NGÁCH MŨI GIỮA
XOĂN MŨI DƯỚI

NGÁCH MŨI DƯỚI


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×