Tải bản đầy đủ

TaiLieuTapHuan VNPT HIS ver 2 0 benh an ngoaitru

VNPT-HIS
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ

An Giang 01/2017


MỤC LỤC
I. Bệnh án mãn tính..........................................................................................................3
1. Tiếp nhận bệnh nhân đến khám lần đầu.................................................................3
2. Khám bệnh................................................................................................................ 3
3. Tạo bệnh án..............................................................................................................5
4. Thanh toán viện phí.................................................................................................9
5. Xuất dược cho bệnh nhân......................................................................................10
6. Đối với bệnh nhân lần sau đến khám...................................................................11
II. Bệnh án YHCT và chạy thận....................................................................................12
1. Tiếp nhận bệnh nhân lần đầu................................................................................12
2. Khám bệnh.............................................................................................................. 13
3. Tạo bệnh án cho nhập viện...................................................................................13
4. Khám bệnh có bệnh án..........................................................................................16

5. Khám lần tiếp theo để tiếp tục quá trình điều trị.................................................20
6. Kết thúc bệnh án cho xuất viện............................................................................22
7. Thanh toán viện phí...............................................................................................27
8. Xuất dược...............................................................................................................27

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

2


I. Bệnh án mãn tính
1. Tiếp nhận bệnh nhân đến khám lần đầu
- Vào Menu “Tiếp nhận” – chọn “Tiếp nhận ngoại trú” để thêm mới bệnh
nhân.

2. Khám bệnh
- Chọn bệnh nhân sau đó nhấn “Khám”.

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

3


- Nhập thông tin dấu hiệu sinh tồn, triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán bệnh:

- Nhập chỉ định cận lâm sàng và thuốc nếu có:

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

4


- Lưu thông tin khám bệnh:

3. Tạo bệnh án
- Nhấn nút “Bệnh án ngoại trú” sẽ hiện lên cửa sổ để “Thêm” mới bệnh án
và tổng hợp thông tin.

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú


5


- Chọn từ ngày điều trị đến ngày điều trị sau đó nhấn “Thêm” để tạo mới
bệnh án cho bệnh nhân:

-

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

6


Sau khi tạo mới bệnh án thành công sẽ xuất hiện số bệnh án, từ ngày, đến ngày.
Chọn lần ngày khám, nhập thông tin của diễn biến bệnh (nếu có) sau đó nhấn
“Lưu”:

- Nhập thông tin khám của bệnh nhân sau đó nhấn “Lưu”:

- Sau khi nhập các thông tin bệnh án. Đóng chức năng bệnh án lại và hoàn
tất khám cho bệnh nhân:

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

7


- In bảng kê cho bệnh nhân:

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

8


- Chọn loại bảng kê cần in: Bảng kê toàn bệnh án và bảng kê lần khám:

4. Thanh toán viện phí
- Vào Menu Viện phí – Viện phí có BHYT để thanh toán viện phí cho bệnh
nhân (nếu có).

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

9


5. Xuất dược cho bệnh nhân
- Vào Menu dược - Xuất dược BHYT để xuất thuốc cho bệnh nhân.

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

10


6. Đối với bệnh nhân lần sau đến khám
- Tiếp nhận bệnh nhân như quy trình ở mục I–1.
- Thực hiện khám như quy trình ở mục I–2.
- Thực hiện “Lưu” ngày khám và lần điều trị như hình bên dưới:

* Lưu ý: Không nhấn “Thêm”. Nhấn “Sửa” chọn ngày khám và nhấn “Lưu”.

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

11


- Sau khi hoàn tất khám lần khám, thanh toán viện phí như quy trình ở mục
I-4.
- Xuất dược cho bệnh nhân như quy trình ở mục I-5.
II. Bệnh án YHCT và chạy thận:
1. Tiếp nhận bệnh nhân lần đầu:
- Vào Menu Tiếp nhận  Tiếp nhận ngoại trú để thêm mới bệnh nhân:

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

12


2. Khám bệnh:
- Vào khám bệnh ngoại trú để thực hiện khám. Nếu có phát sinh bệnh án thì
nhấn chọn “Bệnh án ngoại trú”.

3. Tạo bệnh án cho nhập viện
- Nhấn nút “Bệnh án ngoại trú” để chỉ định nhập viện và điều trị.

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

13


- Chọn “Bệnh án YHCT – Chạy Thận”:

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

14


- Chọn “Tiếp tục” để tạo bệnh án ngoại trú:

- Nhấn tiếp tục CT sẽ chuyển người dùng đến chức năng “Khám bệnh có
bệnh án ngoại trú”.

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

15


4. Khám bệnh có bệnh án:

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

16


- Chọn bệnh nhân và nhấn “Khám”.

- Bệnh nhân được ghi nhận trạng thái đang khám. Chọn thẻ “lần khám” để
thêm thuốc và CLS.

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

17


- Nhấn “Thêm” để tạo lần khám mới.

- Sau khi “Thêm” CT sẽ ghi nhận ngày khám của bệnh nhân.

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

18


- Thực hiện khám bệnh cho bệnh nhân có bệnh án

- Chỉ định CLS, xem lịch sử khám, hồ sơ bệnh án, in bảng kê,..

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

19


5. Khám lần tiếp theo để tiếp tục quá trình điều trị
- Vào trực tiếp Menu Khám bệnh  Khám bệnh – bệnh án ngoại trú để
tiếp tục quá trình điều trị. Không tiếp nhận mới.

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

20


- Thực hiện tiếp tục quá trình điều trị:

- Nhấn “Thêm” để thêm lần khám mới:

- Thực hiện khám tiếp tục cho bệnh nhân như quy trình ở mục II-4.

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

21


- Trường hợp cần chỉnh sửa. Chọn “ngày khám” cần chỉnh sau đó nhấn
“Sửa”.

6. Kết thúc bệnh án cho xuất viện
- Cho “Xuất viện” sau khi kết thúc quá trình điều trị:

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

22


- Nhấn “Đồng ý” để xuất viện:

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

23


- Để hủy xuất viện cho bệnh nhân. Thực hiện các thao tác như sau:

Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

24


Hướng dẫn sử dụng VNPT-HIS – Bệnh án ngoại trú

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×