Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu tinh hình tổ chức sản xuất kinh doanh và tiêu thụ chè của một số hộ nông dân tại xã Phú Đô Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

LÙNG VĂN ĐẠT
Tên đề tài:
“TÌM HIỂU TINH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
TIÊU THỤ CHÈ CỦA MỘT SỐ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ PHÚ ĐÔ
HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Định hướng đề tài

: Hướng ứng dụng

Chuyên ngành


: Kinh tế nông nghiệp

Khoa

: Kinh tế & PTNT

Khóa học

: 2013 – 2017

Thái Nguyên - 2017


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

LÙNG VĂN ĐẠT
Tên đề tài:
“TÌM HIỂU TINH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
TIÊU THỤ CHÈ CỦA MỘT SỐ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ PHÚ ĐÔ
HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Kinh tế nông nghiệp

Định hướng đề tài

: Hướng ứng dụng

Lớp


: 45 – KTNN-N04

Khoa

: Kinh tế & PTNT

Khóa học

: 2013 – 2017

Giảng viên hướng dẫn

: ThS. Đỗ Trung Hiếu

Thái Nguyên - 2017


i

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tốt khóa luận của mình tôi đã nhận được sự giúp đỡn tận
tình của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường.
Trước hết, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà
trường, ban chủ nhệm khoa cùng với các thầy giáo, cô giáo trong khoa kinh tế
và phát triển nông thôn, Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên và đặc biệt
là thầy giáo ThS: Đỗ Trung Hiếu người đã trực tiếp, tận tình hưỡng dẫn tôi
trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡn vô cùng quý báu tới các bác,
các cô, các chú và các anh, các chị đang công tác tại Ủy Ban nhân dân xã Phú
Đô cùng toàn thể bàn con nhân dân trong xã Phú Đô đã tạo điều kiện giúp đỡ
tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả bạn bè đã động viên, giúp đỡ nhiệt
tình và đóng góp ý kiến để tôi hoàn thành khóa luận này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái nguyên, ngày ...tháng ...năm 2017

Sinh viên

Lùng Văn Đạt


ii

LỜI CAM ĐOAN

Đề tài tốt nghiệp “Tìm hiểu tinh hình tổ chức sản xuất kinh doanh và
tiêu thụ chè của một số hộ nông dân tại xã Phú Đô Huyện Phú Lương tỉnh
Thái Nguyên” được nghiên cứu và thu thập những thông tin từ nhiều nguồn
khác nhau. Các thông tin có sắn đã được trích dẫn rõ nguồn gốc, đa số các
thông tin thu thập từ điều tra thực tế các hộ ở địa phương.
Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong đề tài
này là hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị
nào.
Thái nguyên, tháng … năm …năm 2017
Sinh viên

Lùng Văn Đạt


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Diện tích, năng suất, sản lượng chè Việt Nam những năm gần đây.... 22
Bảng 2.2: Diện tích ,năng suất, sản lượng chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
giai đoạn 2010-2014 ................................................................... 23
Bảng 2.3: Diện tích chè phân theo huyện, TP, thị xã của tỉnh Thái Nguyên
năm 2013 - 2015 ......................................................................... 24
Bảng 2.4: Sản lượng chè búp tươi phân theo huyện, TP, thị xã của tỉnh Thái
Nguyên năm 2013 - 2015 ........................................................... 25
Bảng 2.5: Diện tích, sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên qua các năm (20132015) .......................................................................................... 27
Bảng 3.1 : Cơ cấu sử dụng đất của xã qua các năm từ 2014 - 2016 .............. 30
Bàng 3.1: Diện tích, năng suất, sản lượng chè tại xã Phú Đô từ năm 2014 2016 ........................................................................................... 32
Bảng 3.2: Một số thông tin chung về các hộ điều tra .................................... 33
Bảng 3.3: Phương tiện sản xuất chè của hộ trồng chè an toàn và chè truyền
thống .......................................................................................... 35
Bảng 3.4: Cơ cấu diện tích đất trồng chè của các hộ nghiên cứu .................. 35
Bảng 3.5 : Tình hình sản xuất chè an toàn và chè truyền thống trung bình của
hộ điều tra trong một đợt thu hoạch ............................................ 36
Bảng 3.6: So sánh chi phí bình quân 1 sào chè an toàn so với 1 sào chè truyền
thống của hộ điều tra một đợt thu hoạch. .................................... 38
Bảng 3.7: Kết quả sản xuất chè của hộ tính bình quân sào/năm. ................... 41
Bảng 3.8: Bảng so sánh hiệu quả sản xuất chè trên một sào/năm của các hộ
điều tra năm 2017 ....................................................................... 42
Bảng 3.9: Năng suất diên tích giá trị sản xuất của gia đình ông Khai ........... 44
Bảng 3.10: Chi phí bình quân 1 sào chè của gia đình ông Khai .................... 44


iv
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT

Từ viết tắt

Ý nghĩa

1

GO/CLĐ

Tổng giá trị sản xuất/lao động

2

VA/IC

Giá trị gia tăng/Chi phí trung gian

3

BVTV

Bảo vệ thực vật

4

GO/sào

Tổng giá trị sản xuất/sào

5

VA/sào

Giá trị gia tăng/sào

6

GO/IC

Tổng giá trị sản xuất/Chi phí trung gian

7

VA/lđ

Giá trị gia tăng/lao động

8

Pr

Lợi nhuận

9

VA

Giá trị tăng

10

KTNN

Kinh tế nông nghiệp

11

NN&PTNT

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12

NQ

Nghị quyết

13

QĐ-BNN

Quyết định - Bộ nông nghiệp

14

HTX

Hợp tác xã

15

NXB

Nhà xuất bản

16

GO

Tổng giá trị sản xuẩt

17

STT

Số thứ tự

18

ĐVT

Đơn vị tính

19

ThS

Thạc Sĩ

20

UBND

Ủy ban nhân dân

21

BNN&PTNT

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn


v

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................. i
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT .............................................. iv
MỤC LỤC ..................................................................................................... v
PHẦN 1 MỞ ĐẦU ......................................................................................... 1
1.1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ......................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. ............................................................................... 2
1.2.1.Mục tiêu chung. ..................................................................................... 2
1.2.2.Mục tiêu cụ thể. ..................................................................................... 3
1.3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................... 3
1.3.1.Ý nghĩa trong học tập ............................................................................ 3
1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn ................................................................................... 3
1.4. Đóng góp của đề tài ................................................................................. 4
1.5. Bố cục Luận văn ...................................................................................... 4
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................ 5
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 5
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 5
2.2. Các câu hỏi nghiên cứu ........................................................................... 5
2.3.Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 5
2.4. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 6
2.4.1.Phương pháp thu thập thông tin ............................................................. 6
Mẫu bảng hỏi trong điều tra: .......................................................................... 7
2.4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu ................................................. 7
2.4.3. Phương pháp phân tích thông tin .......................................................... 7


vi

2.5. Hệ thống chỉ tiêu áp dụng ........................................................................ 8
2.5.1. Các chỉ tiêu phản ánh tình hình sản xuất của hộ.................................... 8
2.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè .............................. 9
2.5.3. Các chỉ tiêu bình quân ........................................................................ 10
2.6.Cơ sở lý luận về phát triển cây chè ......................................................... 10
2.6.1. Ý nghĩa của việc phát triển sản xuất chè ............................................. 10
2.6.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của sản xuất chè ........................................ 11
2.7. Cơ sở lý luận ......................................................................................... 13
2.7.1. Những vấn đề chung về mô hình ........................................................ 13
2.7.2.Những tiêu chí đánh giá về kết quả kinh tế,xã hội trong sản xuất chè an
toàn .............................................................................................................. 14
2.8. Cơ sở thực tiễn của đề tài ...................................................................... 18
2.8.1. Tình hình sản xuất chè trên thế giới. ................................................... 18
2.8.2. Tình hình sản xuất chè ở Việt Nam..................................................... 20
2.8.3. Tình hình sản xuất chè ở Thái Nguyên ............................................... 22
2.8.4. Tình hình sản xuất chè an toàn ở Thái Nguyên ................................... 26
PHẦN 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .............................. 29
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu................................................................. 29
3.1.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................. 29
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................... 31
3.2. Thực trạng phát triển sản xuất chè ở xã Phú Đô- TP Thái Nguyên - Tỉnh
Thái Nguyên................................................................................................. 31
3.2.1. Tình hình phát triển sản xuất chè ở xã Phú Đô.................................... 31
3.2.3. Tình hình sản xuất chè của các nhóm hộ điều tra ................................ 35
3.2.4. Chi phí sản xuất của chè an toàn và chè truyền thống của hộ điều tra. 37
3.2.6. Hiệu quả xã hội của sản xuất chè ........................................................ 45
3.2.7. Những thuận lợi, khó khăn của các hộ trông chè ................................ 46


vii

3.2.9. Một số giải pháp nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất
chè ở xã Phú Đô ........................................................................................... 47
PHẦN 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................ 53
4.1. Kết Luận................................................................................................ 53
4.2. Kiến nghị ............................................................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 57


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Việt Nam được xác định là một trong 8 cội nguồn của cây chè, có điều
kiện địa hình, đất đai, khí hậu phù hợp cho chè phát triển và cho năng suất
chất lượng cao. Hiện nay sản phẩm chè của Việt Nam đã có mặt tại 118 quốc
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó thương hiệu "CheViet" đã được
đăng ký và bảo hộ tại 77 thị trường quốc gia và khu vực. Việt Nam hiện đang
là quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về sản lượng cũng như kim ngạch xuất
khẩu chè.
Trong quá trình phát triển, chè đã khẳng định được vị trí quan trọng trong
nền kinh tế quốc dân, cây chè đang được coi là cây trồng chủ lực góp phần xoá

đói giảm nghèo, thậm chí còn giúp cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng
núi cao làm giàu. Không chỉ vậy, cây chè còn giúp phủ xanh đất trống, đồi
trọc và bảo vệ môi trường môi trường sinh thái.
Đã lâu cây chè được xác định là thế mạnh của tỉnh đem lại hiệu quả
kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống của
nhân dân. Sản phẩm chè đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu
chiếm vị trí quan trọng của tỉnh.
Trong vài năm gần đây thực hiện chính sách đầu tư của tỉnh cho sản xuất
chè đã thực sự tạo nên sự chuyển biến trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật từ
khâu giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh, chế biến chè, chất lượng chè
trong tỉnh đã được nâng lên tăng lợi thế cạnh tranh trong hội nhập kinh tế Quốc
tế. Nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” đã được bảo hộ từ năm 2006, Tiếp
đó, một loạt các nhãn hiệu của các vùng chè đặc sản trên địa bàn tỉnh như Chỉ
dẫn địa lý “Tân Cương”; các nhãn hiệu tập thể “Chè La Bằng”, “Chè Trại
Cài”, “Chè Vô Tranh” đã được xây dựng, góp phần giới thiệu, quảng bá và


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×