Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế

KIN
HT
ẾH
UẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

ĐỖ THANH HƯNG

ỌC

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

ĐẠ

IH

TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


TR

ƯỜ

NG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

HUẾ - 2018


KIN
HT
ẾH
UẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

ĐỖ THANH HƯNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

ỌC

TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

IH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

ĐẠ

MÃ SỐ: 8.34.04.10

NG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ


PGS.TS. PHAN VĂN HÒA

TR

ƯỜ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

HUẾ - 2018


LỜI CAM ĐOAN

KIN
HT
ẾH
UẾ

Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực, tôi đã viết luận văn này một cách độc lập và không sử dụng các nguồn
thông tin hay tài liệu tham khảo nào khác ngoài những tài liệu và thông tin đã được
liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn của luận văn.

Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này
đã được cảm ơn và trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo theo hình thức
những đoạn trích dẫn nguyên văn hoặc lời diễn giải trong luận văn kèm theo thông
tin về nguồn tham khảo rõ ràng.

Các số liệu và thông tin trong luận văn này hoàn toàn dựa trên kết quả thực tế
của địa bàn nghiên cứu, có nguồn gốc rõ ràng và chưa được sử dụng cho việc bảo
vệ học vị nào.

TR

ƯỜ

NG

ĐẠ

IH

ỌC

Tác giả luận văn

i

Đỗ Thanh Hưng


KIN
HT
ẾH
UẾ

LỜI CÁM ƠN
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế
đã giúp tôi trang bị kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình học tập và thực
hiện luận văn này.

Với lòng kính trọng và biết ơn, tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn tới PGS.TS. Phan
Văn Hòa đã tận tình hướng dẫn và động viên tôi trong suốt thời gian nghiên cứu để hoàn
thành Luận văn đúng thời gian quy định.

Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; các
kho bạc huyện trực thuộc đã hợp tác chia sẻ thông tin, cung cấp cho tôi nhiều nguồn tư
liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và bạn bè đã động viên, hỗ trợ tôi

IH

ỌC

trong suốt quá trình học tập, làm việc và hoàn thành luận văn.

Tác giả luận văn

TR

ƯỜ

NG

ĐẠ

Đỗ Thanh Hưng

ii


TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Niên khóa: 2016 - 2018

KIN
HT
ẾH
UẾ

Họ và tên: ĐỖ THANH HƯNG
Mã số: 8340410

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHAN VĂN HÒA

Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI KHO
BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.
1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày 3/6/2008, Luật quản lý tài sản công nhà nước được Quốc hội khoá XII
thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Ngay sau khi Luật quản lý tài
sản công nhà nước được ban hành, hầu hết các cơ quan KBNN các cấp đã thực hiện
việc quản lý tài sản công nhà nước, từng bước đưa công tác hạch toán kế toán tài
sản công vào nề nếp, ý thức trách nhiệm quản lý tài sản công nhà nước đã có nhiều

ỌC

chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả sử dụng tài sản công.
Tuy nhiên, sau 5 năm Luật quản lý tài sản công nhà nước được đưa vào áp dụng
tại KBNN tỉnh Thửa Thiên Huế có thể thấy được rằng quá trình thực hiện công tác

IH

quản lý mang nặng tính hành chính, quản lý thiếu chặt chẽ, sử dụng lãng phí tải sản
chuyên dùng… các tiêu chuẩn, định mức chế độ về quản lý tài sản công do nhà

ĐẠ

nước ban hành đã lạc hậu, chế độ quản lý không phù hợp với cơ chế khoán mới;…
Do đó cần thiết phải có cái giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại
Kho bạc nhà nước trong thời gian tới.

NG

2. Phương pháp nghiên cứu
Để đánh giá được thực trạng công tác quản lý tài sản công tại Kho bạc nhà nước
tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp kiểm

ƯỜ

định T-test và phương pháp so sánh.
3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn
Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết và thực tiễn về công tác quản

TR

lý tài sản công tại Kho bạc nhà nước. Thêm vào đó, làm rõ được thực trạng công tác
quản lý tài sản công tại KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó, đề xuất những giải
pháp cụ thể, có ý nghĩa để hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Kho bạc nhà
nước tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

iii


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

KIN
HT
ẾH
UẾ



CBCC

: Cán bộ công chức

2.

KBNN

: Kho bạc nhà nước

3.

MLNSNN

: Mục lục Ngân sách nhà nước

4.

NSNN

: Ngân sách nhà nước

5.

NSTW

: Ngân sách trung ương

6.

NSĐP

: Ngân sách địa phương

7.

NNL

: Nguồn nhân lực

TR

ƯỜ

NG

ĐẠ

IH

ỌC

1.

iv


MỤC LỤC

KIN
HT
ẾH
UẾ

LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i
LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT........................................................................... iv
MỤC LỤC...................................................................................................................v
DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................... viii
DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................................................................ ix
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.....................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1
2. Mục tiêu nhiên cứu..................................................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu của luận văn ...................................................................3
5. Kết cấu của luận văn ...............................................................................................6

ỌC

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .......................................................................7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG
CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.........................................................7

IH

1.1. Lý luận về tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước..............................7
1.1.1. Một số khái niệm...............................................................................................7

ĐẠ

1.1.2. Đặc điểm về tài sản công của cơ quan Kho bạc nhà nước..............................10
1.1.3. Phân loại tài sản công trong cơ quan Kho bạc nhà nước ................................11
1.2. QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ

NG

NƯỚC .......................................................................................................................13
1.2.1. Khái niệm và các nguyên tắc quản lý tài sản công trong cơ quan hành

ƯỜ

chính..........................................................................................................................13
1.2.2. Nội dung quản lý tài sản công của cơ quan hành chính nhà nước..................14
1.3. Kinh nghiệm về quản lý tài sản công tại một số KBNN tại Việt Nam và bài học

TR

rút ra cho KBNN Thừa Thừa Thiên Huế ..................................................................30
1.3.1. Kinh nghiệm về quản lý tài sản công tại một số KBNN tại Việt Nam ...........30
1.3.2. bài học rút ra cho việc quản lý tài sản công tại Việt Nam và ngành Kho bạc
nhà nước ....................................................................................................................33

v


CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN

KIN
HT
ẾH
UẾ

CÔNG TẠI KBNN THỪA THIÊN HUẾ ................................................................35
2.1. GIỚI THIỆU VỀ KBNN THỪA THIÊN HUẾ .................................................35
2.1.1. Lịch sử hình thành...........................................................................................35
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ................................................................35
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy KBNN Thừa Thiên Huế ............................................36
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI KBNN THỪA
THIÊN HUẾ..............................................................................................................39
2.2.1. Phân cấp công tác quản lý tài sản công của KBNN TT Huế ..........................39
2.2.2. Lập dự toán đầu tư, mua sắm tài sản công tại KBNN TT Huế .......................44
2.2.3. Chấp hành dự toán đầu tư, mua sắm tài sản công của KBNN TT Huế...............46
2.2.4. Quyết toán kinh phí đầu tư, mua sắm tài sản công của KBNN TT Huế ..54
2.2.5. Công tác quản lý sử dụng tài sản công của KBNN TT Huế ...........................57

ỌC

2.2.6. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý sử dụng tài sản công của BNN TT Huế 62
2.3. Đánh giá của cán bộ, công chức về công tác quản lý tài sản công của KBNN
Thừa Thiên Huế ........................................................................................................65

IH

2.3.1. Thông tin chung về đối tượng tham gia phỏng vấn ........................................65
2.3.2. Đánh giá của cán bộ, công chức về công tác quản lý tài sản công tại KBNN

ĐẠ

tỉnh Thừa Thiên Huế ..................................................................................................66
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CỦA
KBNN THỪA THIÊN HUẾ .....................................................................................72

NG

2.4.1. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý tài sản công của KBNN TT
Huế ............................................................................................................................72
2.4.2. Một số hạn chế về công tác quản lý tài sản công của KBNN TT Huế ...........74

ƯỜ

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý tài sản công của
KBNN TT Huế ..........................................................................................................75
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN

TR

CÔNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ...................................77
3.1. Mục tiêu, định hướng quản lý tài sản công của kho bạc nhà nước đến năm 2025
...................................................................................................................................77

vi


3.2. Quan điểm đổi mới công tác quản lý tài sản công tại Kho bạc nhà nước Thừa

KIN
HT
ẾH
UẾ

Thiên Huế đến năm 2025 ..........................................................................................77
3.2.1. Đầu tư, mua sắm tài sản công gắn liền với phát triển bền vững của KBNN
Thừa Thiên Huế ........................................................................................................77
3.2.2. Tăng cường cơ sở hạ tầng nhằm ứng dụng khoa học, công nghệ ngày càng
cao vào công tác quản lý quỹ NSNN ........................................................................77
3.2.3. Thực hiện phân cấp quản lý tài sản công phù hợp với đặc thù của
3.2.4. Đổi mới hình thức đầu tư, mua sắm tài sản công...........................................78
3.2.5. Phát huy nhân tố con người, tăng cường tài sản cố định vô hình, làm chủ công
nghệ trong hoạt động quản lý quỹ NSNN.................................................................79
3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại KBNN Thừa Thiên Huế
...................................................................................................................................81
3.3.1. Phân cấp quản lý tài sản công .........................................................................82
3.3.2. Công tác lập dự toán đầu tư, mua sắm tài sản công........................................85

ỌC

3.3.3 Công tác quản lý đầu tư, mua sắm tài sản công ...............................................87
3.3.4. Công tác quyết toán kinh phí đầu tư, mua sắm tài sản công...........................89

IH

3.3.5 Công tác quản lý và thanh lý tài sản công........................................................91
3.3.6. Công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài sản công............................................94
3.3.7. Các nhóm giải pháp khác ................................................................................95

ĐẠ

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................98
1. Kết luận .................................................................................................................98
2. Kiến nghị ...............................................................................................................99

NG

2.1. Đối với các cấp trung ương ................................................................................99
2.2. Đối với KBNN tỉnh ..........................................................................................100
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................102

ƯỜ

PHỤ LỤC................................................................................................................105
BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG
NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 1

TR

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 2
BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN
XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN

vii


Bảng 2.1.

KIN
HT
ẾH
UẾ

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Các mức phân cấp quản lý đầu tư mua sắm tài sản trong hệ thống
KBNN giai đoạn 2015 -2017 ............................................................40
Bảng 2.2.

Tình hình lập và phê duyệt dự toán đầu tư, mua sắm tài sản của
KBNN Thừa Thiên Huế ....................................................................45

Bảng 2.3

: Tình hình đầu tư xây dựng trụ sở làm việc KBNN tỉnh Thừa Thiên
Huế hiện trạng năm 2017 ..................................................................47

Bảng 2.4.

Tình hình đầu tư XDCB của KBNN Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015
-2017 .................................................................................................48

Bảng 2.5:

Tình hình mua sắm trang thiết bị tài sản và thiết bị làm việc tại
KBNN Thừa Thiên Huế hiện trạng năm 2017 ..................................50

Bảng 2.6.

Tình hình mua sắm tài sản của KBNN Thừa Thiên Huế giai đoạn

ỌC

215 - 2017 .........................................................................................51
Bảng 2.7.

Tình hình quyết toán kinh phí đầu tư, mua sắm tài sản ....................55

Bảng 2.8.

Tình hình sử dụng tài sản công tại KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế tính

Bảng 2.9:

IH

đến năm 2017 ....................................................................................57
Tình hình thanh tra, kiểm tra tài sản công của KBNN Thừa Thiên

ĐẠ

Huế giai đoạn 2015 – 2017 ...............................................................63
Bảng 2.10

: Thông tin chung của các đối tượng được khảo sát .........................65

Bảng 2.11

. Kết quả đánh giá công tác lập dự toán mua sắm tài sản công tại

Bảng 2.12.

NG

KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế.............................................................66
Kết quả đánh giá công tác chấp hành dự toán đầu tư, mua sắm tài

sản công tại KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế.........................................67
Kết quả đánh giá công tác quyết toán kinh phí đầu tư, mua sắm tài

ƯỜ

Bảng 2.13.

sản công tại KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế.........................................68

TR

Bảng 2.14.
Bảng 2.15

Kết quả đánh giá công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài sản

công tại KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế ...............................................70
Kết quả đánh giá phương pháp quản lý tài sản công tại KBNN tỉnh
Thừa Thiên Huế ................................................................................72

viii


Sơ đồ tổ chức bộ máy KBNN Thừa Thiên Huế ................................37

TR

ƯỜ

NG

ĐẠ

IH

ỌC

Sơ đồ 2.1.

KIN
HT
ẾH
UẾ

DANH MỤC SƠ ĐỒ

ix


PHẦN 1: MỞ ĐẦU

KIN
HT
ẾH
UẾ

1. Tính cấp thiết của đề tài
Tài sản thuộc cơ quan KBNN là một dạng của cải vật chất, dùng vào mục đích
hoạt động của ngành, bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền
sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và
các tài sản khác do pháp luật quy định. Về nguyên tắc quản lý, tài sản phải được hạch
toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài
sản trong quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc
trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp
luật có quy định khác. Việc quản lý tài sản công nhà nước được thực hiện công khai,
minh bạch; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý tài sản công nhà nước phải được xử
lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

ỌC

Ngày 3/6/2008, Luật quản lý tài sản công nhà nước được Quốc hội khoá XII
thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Ngay sau khi Luật quản lý tài

IH

sản công nhà nước được ban hành, hầu hết các cơ quan KBNN các cấp đã thực hiện
việc quản lý tài sản công nhà nước, từng bước đưa công tác hạch toán kế toán tài

ĐẠ

sản công vào nề nếp, ý thức trách nhiệm quản lý tài sản công nhà nước đã có nhiều
chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả sử dụng tài sản công.
Tuy nhiên, sau 5 năm Luật quản lý tài sản công nhà nước được đi vào cuộc

NG

sống, bên cạnh những ưu điểm về quản lý tài sản công của nhà nước nêu trên, trong
quá trình thực hiện công tác quản lý mang nặng tính hành chính, quản lý thiếu chặt
chẽ, sử dụng lãng phí tải sản chuyên dùng… các tiêu chuẩn, định mức chế độ về

ƯỜ

quản lý tài sản công do nhà nước ban hành đã lạc hậu, chế độ quản lý không phù
hợp với cơ chế khoán mới; một số cơ quan KBNN được đầu tư xây dựng cơ bản đã
hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn tất các thủ tục hồ sơ kịp thời

TR

để thẩm định phê duyệt giá trị quyết toán công trình hoàn thành để làm cơ sở hạch
toán kế toán; tài sản cố định được tiếp nhận, chuyển giao từ cơ quan, đơn vị này
sang cơ quan, đơn vị khác hồ sơ, tài liệu bàn giao không đầy đủ; công tác quản lý

1
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×