Tải bản đầy đủ

Mẫu GA sinh hoạt lớp

Sở GD & ĐT…
Trường THPT…
Tuần: …… Lớp: ……………

Ngày soạn: ……/……/………..

GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhận xét, tổng kết đánh giá về tình hình học tập, nề nếp, tình hình hoạt động
ngoại khóa của lớp trong tuần vừa qua và phổ biến kế hoạch tuần tới;
- Học sinh tự đánh giá bản thân và các thành viên khác trong tổ, lớp. Nghiêm túc
phê bình những sai phạm trong nội quy, quy chế nhà trường, lớp đề ra và quyết
tâm khắc phục khuyết điểm;
- Triển khai kế hoạch hoạt động của nhà trường, đoàn thanh niên trong tuần tới.
2. Yêu cầu
- Tổng kết đánh giá trên tất cả các mặt một cách đầy đủ, chi tiết;
- Chỉ rõ những nội dung đã đạt được, những mặt tồn tại, đồng thời tìm ra nguyên
nhân và biện pháp khắc phục những nội dung chưa đạt được, tiếp tục phát huy
những thành tích đã đạt được.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Giáo viên chủ nhiệm
- Tổng kết tình hình lớp thông qua sổ đầu bài, sổ theo dõi cá nhân của ban cán
sự lớp, ban chấp hành Đoàn trên các mặt: chuyên cần, kỷ luật, học tập, vệ sinh…
- Xem bảng thông báo kế hoạch hoạt động của nhà trường và lớp chủ nhiệm
tuần qua và sắp tới;
- Soạn thảo một số kế hoạch cho tuần tới để đem ra thảo luận với học sinh.
2. Đối với học sinh
- Ban cán sự lớp tổng kết hoạt động trong tuần qua;
- Ban chấp hành chi đoàn tổng kết đánh giá các hoạt động của chi đoàn và triển
khai kế hoạch của đoàn trường trong tuần tới;
- Các thành viên trong lớp tự giác đánh giá cá nhân và đưa ra ý kiến nhằm xây
dựng tập thể lớp.
III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
- Giáo viên cùng học sinh giải quyết từng công việc cụ thể;
- Giáo viên chỉ đạo chung.
IV. NỘI DUNG SINH HOẠT
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
TG
1. Ổn định tổ chức lớp
- Giáo viên nghe lớp trưởng báo
cáo sỉ số lớp (nắm số học sinh
vắng, lí do vắng, có phép hay
không?) .

- Lớp trưởng ổn định trật tự của
lớp và báo cáo sỉ số lớp cho giáo
viên.
- Đại diện ban cán sự lớp, ban chấp
hành chi đoàn báo cáo tình hình


- Nghe đại diện ban cán sự báo chung của lớp trong tuần vừa qua
cáo tình hình chung của lớp trong cho giáo viên chủ nhiệm.
tuần vừa qua.
2. Đánh giá tình hình học tập
và nề nếp tuần qua
- Giáo viên yêu cầu học sinh trật
tự nghe ban cán sự lớp, ban chấp
hành chi đoàn lên báo cáo tình


hình chung của lớp trong tuần về
học tập, rèn luyện, nề nếp, tác
phong.

Lớp trưởng báo cáo chung về tình
hình lớp trong trường qua:
- Về học tập:
+ Ưu điểm:
+ Khuyết điểm:
- Tác phong nền nếp:
+ Ưu điểm:
+ Khuyết điểm:
-Tổng kết các giờ học: 10 giờ điểm
10, 5 giờ điểm 9.
Bí thư chi đoàn báo cáo chung tình
hình của chi đoàn về các mặt:
- Ý thức, tổ chức, kỷ luật:
- Nội quy:
- Lao động:
- Vệ sinh:
- Văn nghệ, TDTT
- Các thông báo, kế hoạch của
Đoàn trường
Chú ý: Cũng có thể để các tổ - Thông báo tình hình thu, chi quỹ
trưởng báo cáo hoạt động của các lớp.
tổ về học tập, rèn luyện, nề
nếp…dưới sự điều khiển của Lớp
trưởng.
3. Nhận xét đánh giá chung
- GV nhận xét tất cả các mặt mà
lớp đã thực hiện trong tuần qua.
Ưu, khuyết điểm; chấn chỉnh các
HS sai phạm…

- Lớp trật tự lắng nghe.
- Ý kiến phản hồi của các thành
viên trong lớp (nhận xét đã đúng,
chưa đúng…)

4. Giáo viên triển khai kế
hoạch tuần tới
- GV phổ biến các công tác của - Học sinh lắng nghe và tiếp thu
Nhà trường và đưa ra phương
hướng phấn đấu cho tuần tới


5. Sinh hoạt theo chủ đề
(Nếu có)

Nhóm HS được phân công thực
hiện điều khiển chương trình

5. Giáo viên dặn dò và nhắc
nhở kết thúc buổi sinh hoạt:
- Nhắc lại nhiệm vụ đã giao
- Học sinh lắng nghe
- Nhận xét chung về buổi sinh
hoạt
IV. NHẬN XÉT VÀ RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……., ngày tháng năm 201…
Ký duyệt của giáo viên hướng dẫn

Giáo sinh thực tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×