Tải bản đầy đủ

bai giang vat ly 11 ne

Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

L ớ p 1 1B 2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

VẬT LÝ 11
Tổng Kết Chương III

DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
Tên thành viên
Bành Nguyễn Nguyên

Phạm Trần G

Nguyễn Hả

Phạm DNhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Dòng điện trong

Dòng điện trong

Dòng điện trong

Dòng điện trong

kim loại

chất điện phân

chất khí

chất bán dẫn


ρ(Ω.m)ρ(Ω.m) : điện trở suất của vật liệu tại nhiệt độ  toC

Trường Đại Học Cần Thơ

Nhóm 3
Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

1. KIM LOẠI

Hạt tải điện là êlectron tự do với mật độ n=hằng số
Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác
dụng của điện trườngĐiện trở suất của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng:

ρ = ρ0[1 + α(t– t0)]
o
o
ρ0: Điện trở suất ở nhiệt độ t0 C (thường lấy 20 C)
o
ρ: Điện trở suất ở nhiệt độ t C
-1
α: Hệ số nhiệt điện trở (K )


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

NỐI CÁC TỪ THÍCH HỢP VỚI CÁC CÂU SAU
1. Các electron hóa trị sau khi tách khỏi nguyên tử trở thành

a) Hệ số nhiệt điện trở

f
2. Các electron chuyển động có hướng va chạm với các nút mạng tinh thể kim loại gây ra

c
3. Những chất dẫn điện tốt và có điện trở suất khá nhỏ (cỡ 10

-7

đến 10

-8

e

Ωm) thường là các

4. Hệ số xác định sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ được gọi là

b) Suất điện điện động nhiệt
điện

c) Điện trở
d) Chất siêu dẫn

a
5. Chất có điện trở suất giảm đột ngột xuống 0 khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tới hạn T c nào
đó được gọi là

d

6. Suất điện động nhiệt điện xuất hiện trong 1 cặp nhiệt điện khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa
2 mối hàn gọi là

b

e) Kim loại

f) Các electron
tự do


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

2. CHẤT ĐIỆN PHÂN

Chất điện phân là dung dịch axit, bazơ, muối hoặc các hợp chất này nóng chảy
Hạt tải điện là các ion dương và ion âm bị phân li từ phân tử chất điện phân
Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion trong điện
trường.Hiện tượng điện phân là hiện tượng dòng điện tách các hợp chất thành các thành
phần hóa học và đưa chúng đến các điện cực


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

2. CHẤT ĐIỆN PHÂNKhối lượng của các chất được giải phóng ở điện cực tuân theo định luật Fa-ra-đây:

 

m = .It

m: khối lượng chất được giải phóng ở điện cực (g)
A: khối lượng mol nguyên tử (g/mol)
n: hóa trị của chất đó
I: cường độ dòng điện qua bình điện phân (A)t: thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân (s)

Ứng dụng: Điều chế clo, xút, luyện kim (nhôm) mạ điện,...


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

Đâu là hiện tượng dương cực tan?

A qua bình điện
Dòng điện chạy
phân

Hiện tượngBdương cực tan

C điện cực trơ
Điện phân với


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

3. CHẤT KHÍChất khí vốn không có hạt tải điện. Các hạt tải điện (êlectron, ion) được tạo ra nhờ tác
nhân ion hóa.Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các electron và các ion trong
điện trường.
Dẫn điện không tự lực: Biến mất khi không còn tác nhân ion hoá
Dẫn điện tự lực: Duy trì được nhờ tự tạo ra hạt tải điện ban đầu và nhân số hạt tải điện
ấy lên nhiều lần nhờ dòng điện chạy qua


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

3. CHẤT KHÍ

•Các bạn
Dẫn điện
lực: xem hiện tượng gì trong tự nhiên? Giải thích hiện tượng
vừatựđược
- Hồ quang điện: Tự tạo ra êlectron nhờ phát xạ nhiệt êlectron từ catôt nóng. Nhiệt
đó bằng kiến thức đã học

độ catôt được duy trì nhờ dòng điện. Ứng dụng: làm đèn ống, hàn điện,...

-

Tia lửa điện: Tự tạo ra êlectron và ion nhờ ion hóa chất khí bằng điện trường

Xảy ra trong tia sét. Ứng dụng: làm bugi ô tô, xe máy,...
Khi đimạnh.
đường
gặp sấm sét dữ dội ta nên và không nên làm gì? Tại sao?

Nêu sự khác biệt giữa sấm và sét


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

4. CHẤT BÁN DẪNGiá trị điện trở suất nằm trung gian giữa điện trở suất của kim loại và điện trở suất
của điện môiHạt tải điện trong chất bán dẫn:

-

Là êlectron nhưng thể hiện dưới hai dạng: êlectron tự do (tích điện âm) và lỗ
trống (tích điện dương)Là do chuyển động nhiệt hoặc các tác nhân ion hóa khác sinh ra

Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron tự do
và lỗ trống dưới tác dụng của điện trường


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

4. CHẤT BÁN DẪN
Bán dẫn loại n: chứa tạp chất đôno, mật độ êlectron rất lớn so với mật độ lỗ trống
Bán dẫn loại p: chứa tạp chất axepto, mật độ mật độ lỗ trống rất lớn so với mật độ
êlectronCấu trúc n-p-n với miền p rất mỏng có hiệu ứng tranzito và khả năng khuyết đại
dòng điện, được dùng làm tranzito


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

Hoàn thành bảng sau
Nội dung

Định nghĩa

Hạt tải điện

Bán dẫn loại n

Bán dẫn loại p

Là chất bán dẫn mà hạt tải điện trong đó Là chất bán dẫn mà hạt tải điện trong đó mang
mang điện âm.

điện dương

electron

lỗ trống

Tạp chất cho (đôno): sinh ra electron dẫn, Tạp chất nhận (axepto): nhận electron và sinh
Tạp chất

thường là những nguyên tố có 5 electron ra lỗ trống, thường là những nguyên tố có 3
hóa trị như P, As,...

electron hóa trị như B, Al,...


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

So sánh sự khác nhau giữa dòng điện trong các môi trường

KIM LOẠI

Hạt tải điện

Nguyên nhân
sinh ra các hạt

Electron tự do

Do chuyển động
nhiệt

CHẤT ĐIỆN PHÂN

Ion dương và ion âm

Do sự phân li của các phân

CHẤT KHÍ

CHẤT BÁN DẪN

Ion dương, ion âm và

Electron tự do và lỗ

electron

trống

Do các tác nhân ion hóa

tử

Do chuyển động nhiệt hoặc
tác nhân ion hóa

tải điện

Bản chất dòng
điện

Là dòng chuyển dời có

Là dòng chuyển dời có

Là dòng chuyển dời có

Là dòng chuyển dời có

hướng của các electron

hướng của các ion dương

hướng của các ion

hướng của các electron tự

tự do dưới tác dụng của

và ion âm dưới tác dụng

dương, ion âm và

do và lỗ trống dưới tác

điện trường

của điện trường

electron dưới tác dụng

dụng của điện trường

của điện trường


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

BT1. Sắp xếp tên các đồ thị sau đây:
1. Sự phụ thuộc của I theo U trong quá
trình dẫn điện không tự lực của chất khí

2. Đặc tuyến vôn – ampe của điôt bán dẫn

Sự biến thiên của đồng theo nhiệt độ

3. Sự biến thiên của đồng theo nhiệt độ Sự phụ thuộc của I theo U trong quá trình dẫn
điện không tự lực của chất khí

Đặc tuyến vôn – ampe của điôt bán dẫn


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

BT2. Dòng điện nào sau đây không tuân theo định luật Ôm?

A.
B.
C.
D.

Dòng điện trong kim loại
Dòng điện trong chất điện phân
Dòng điện trong chất khí
Dòng điện trong chất bán dẫn

Đặc tuyến vôn – ampe của điôt bán dẫn

Sự phụ thuộc của I theo U trong quá trình dẫn điện không tự lực của
chất khí


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

Lớp 11B2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

TRÒ CHƠI Ô CHỮ
S Ấ M

MẠđặc
KIM
Ô chữ
biệt:LOẠI
Đây là

C A T Ô T

một ứng dụng của điện

K H

phân
K
I

Ê

I

Í

M L O Ạ

I

O N Â M

C HN H

L

E

C

T R O N

I

O N H Ó A
S

L Ư U

I

Ê U D Ẫ N


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ
Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

Lớp 11B2

6. Có 8 chữ cái: Điốt bán dẫn được ứng dụng trong
2.
1.


576358chữ
chữ
cái:
cái:
Cực
Đây
âm

hiện
của
bình
tượng
điện
phóng
phân
điện
còn
8.

chữ
cái:
Quá
trình
tạo
rađiện
hạt
tải
trong
5.

chữ
cái:
Hạt
tải
điện
trong
chất
điện
9.

chữ
cái:
Hiện
tượng
khi
trở
vật
dẫn
điện
7.
kim
loại
làphân
hạt
4.

cái:
Môi
trường
dẫn
tốt
nhất
trong
3.
37chữ
Dòng
điện
trong
môi
trường
nào

chữ
cái:
Hạt
tải
điện
trong
mạch gì để biến dòng xoay chiều thành dòng một
giữachất
được
đám
gọi
mây
là gì?
với
nhau?
khí

quá
trình
nào?
các
hạt
ion
dương

hạt nào?
giảm
xuống
bằng
không?
nào?
đượcgồm
ứng
dụng
4hai
môi
trong
trường
đèn
vừa
ống
học?
huỳnh
quang?
chiều?

ĐÁP ÁN


Nhóm 3

Trường Đại Học Cần Thơ

L ớ p 1 1B 2

Trường THPT Thực Hành Sư Phạm

PHẦN THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 3
ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT

CẢM ƠN THẦY CÔ
VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×