Tải bản đầy đủ

Giáo án kiến tập sư phạm

Ngày soạn:………………………

Ngày dạy ……………….
GIÁO ÁN CHỦ NHIỆM

1. MỤC TIÊU
- Giúp cho học sinh
+ Có tinh thần ,thái độ học tập tốt
+ Có kế hoạch , phương pháp học tập đúng đắn cho từng tuần
+ Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
+ Nắm được những nội quy , tham gia tốt các hoạt động của nhà trường
+ Biết điều kiển tốt tổ chức sinh hoạt tập thể
+ Có tinh thần tự giác ýt thức kỉ luật cao
+ Có thái độ tích cực nghiêm túc trong học tập ,rèn luyện cố gắng vươn lên
- GV nhắc nhở học sinh về việc chấp hành tốt các nội quy của nhà trưởng , vạch ra phương
hướng học tập cho học sinh
- Tích cực tham gia chương trình “ khi tôi 18 ”
2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
a . Chuẩn bị của Giáo viên
- Sổ chủ nhiệm
- Giáo Án chủ nhiệm

- Nội dung kế hoạch tuần tới
b . Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo cụ thể của các tổ trong tuần
- Chuẩn bị phương hướng kế hoạch cho tuần tới
3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
a . Ổn định tình hình lớp ( 5 phút )
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp
- GV kiểm tra sĩ số lớp , Ổn định trật tự
b . Tiến trình hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I . Hoạt động 1
HĐ1 Tổng kết đánh giá chung về tình hình
lớp trong tuần qua : ( 20 phút)
GV : yêu cầu tổ chưởng các tổ lên thông qua 1 . Ban cán sự lớp báo cáo về hoạt động tuần
theo dõ trong tuần
qua :
Ghi chép , thống kê thành tích của lớp trong
- Tổ trưởng báo cáo:
các tuần trước để có cơ sở so sánh với tuần này
- Lớp trưởng lên nhận xét về tình hình hoạt
động của lớp trong tuần qua ,
GV : Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội
- Lớp phó học tập lên nhận xét tình hình học
quy của nhà trường
tập của lớp trong tuần qua
- Lớp phó lao động nhận xét về lao động ,vệ
GV : Đánh giá thái độ và kết quả của ban
sinh của lớp ,
cán sự lớp .
Nhận xét đánh giá về các báo cảo của ban cán
sự lớp
+ Tổng kết tình hình học tập nề nếp tuần qua:
HS Vắng
HS Không thuộc bài
HS Tích cực phát biểu
Một số vi phạm khác …
+ Nhận xét tuần qua :
Động viên tinh thần học tập của các e trongtuần . Tuyên dương tinh thần cả lớp ít vi phạm
hơn so với tuần qua
a . Tình hình nề nếp
- Vắng mặt : Bao nhiêu trường hợp có phép
hay ko
- Đi muộn : bao nhiêu trường hợp lý do đi
muộn
- Vệ sinh tốt ko . có giáo viên phản ánh ko
- Trật tự : trong giờ học có nghiêm túc ko
b . Tình hình học tập
- Tuyên dương tinh thần học tập của lớp trong
tuần
- Nhắc nhở học sinh vi phạm ? Tìm hiểu lý do
để có hướng khắc phục
- Nhận xét đưa ra hình phạt
+ Phương hướng tuần tới 10p
Đề ra chủ đề cho tuần tới mục tiêu cần thực
hiện để cả lớp cùng cố gắng thực hiện
a . Phương hướng thực hiện về nề nếp _
- Đảm bảo sĩ số , khắc phục trường hợp vắng
và đi muộn
- Trực nhật sớm lau bàn giáo viên , lau bảng
sạch sẽ sau mỗi tiết học
- Nói chuyện diêng trong giờ học
b . Phương hướng trong học tập :
- Khắc phục các trường hợp ko học bài ko ghi
bài
- Tích cực phát biểu trong giờ học ko biết phải
hỏi
- Phấn đấu tiết học đạt tiết A
* Phổ biến kế hoạch về đoàn , nhà trường trong
tuần tới (5 Phút )
Kết thúc (5 phút )
Nhận xét :
Đánh giá :
+ Tích cực
+ Tiêu cực
Rút khinh nghiệm : theo dõ học sinh , đưa ra
các hình phạt hợp lý.

- Đi sớm chủ động thời gian
- Thực hiện nghiêm túc , đầy đủ theo nội quy
của nhà trường . các tổ trưởng kiểm tra ngi
nhận
- HS được phân công trực đi sớm .
- Nghiêm túc trong giờ học
- Cố gắng học bài và làm bài tập ở nhà ..
- Xem bài trước ở nhà vào lớp lắng nghe tích
cực phát biểu

Chuẩn bị cho các kế hoạch của đoàn và nhà
trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×