Tải bản đầy đủ

kế hoạch chủ nhiệm lớp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Trường THPT Thuận Châu
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
Danh sách giáo sinh kiến tập chủ nhiệm tại lớp 12H

1. Tìm hiểu đặc điểm lớp
Lớp 12H gồm 37 thành viên trong đó : 10 nữ và 27 nam .
Đoàn viên : 27
Trong lớp có 3 em thuộc hộ nghèo , 1 em vùng cao và 3 em con thương binh.
1.1 . Xét toàn diện về học tập ( Học kỳ I)
+ Giỏi

: em, chiếm %

+ Khá

: em, chiếm %

+ Trung bình : em, chiếm %
+ Yếu


: em, chiếm %

1.2. Hạnh kiểm trong học kì I
+ Tốt

: em, chiếm %

+ Khá

: em, chiếm %

+ Trung bình : em, chiếm %
+ Yếu
: em, chiếm %
1.3 Xếp loại lớp học kì I :
- Điểm thi đua :
- Vị thứ :
1.4. Thuận lợi :
- Hầu hết các em có tinh thần tự giác học tập và có ý thức học tập tốt , đoàn kết giúp đỡ nhau
trong học tập .
- Chấp hành nội quy , quy chế nhà trường .
- Hoạt động văn thể mĩ các em tham gia sôi nổi nhiệt tình .
- Thực hiện tốt kế hoạch nhà trường giao cho .
- BCS , BCH chi đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .
- Lớp có tinh thần đoàn kết và không chia rẽ nội bộ …
1.5 . Khó Khăn :
- Chất lượng học tập chưa cao
- Chưa đạt được mục tiêu của lớp đề ra từ đầu năm .
- Địa bàn phân bố rộng ảnh hưởng đến sinh hoạt tập thể cũng như học tập .
- Một số em hoàn cảnh khó khăn …
1.6 . Tìm hiểu thực tế về lớp
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×