Tải bản đầy đủ

Kế hoạch kiến tập chủ nhiệm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Trường THPT Thuận Châu
KẾ HOẠCH KIẾN TẬP CHỦ NHIỆM
Tại lớp 12H - Trường THPT Thuận Châu
I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch :
- Căn cứ vào kế hoạch kiến tập sư phạm năm 2015-2016 của trường đại ĐH Tây Bắc;
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
đã đề ra của trường THPT Thuận Châu ;
- Căn cứ vào tình hình của lớp học , nhà trường , thuận lợi và khó khăn ;
Tôi xây dựng kế hoạch hướng dẫn kiến tập chủ nhiệm lớp 12H như sau :
II . Nội dung kế hoạch :
1. Thời gian : 11/01/2016 – 30/01/2016
2. Giáo viên hướng dẫn và sinh viên kiến tập
- Giáo viên hướng dẫn : Lê Anh Bình – chủ nhiệm lớp 12H
- Sinh Viên kiến tập : Bùi Thái Hà – ĐHSP Lịch Sử
3. Mục đính đợt kiến tập
- Thông qua hoạt động kiến tập sư phạm , sinh viên có điều kiện chủ động ,sáng tạo
trong việc vận dụng kiến thức đã học , rèn luyện các kĩ năng giáo dục và dạy học
trong thực tế nhà trường , từ đó hình thành năng lực sư phạm cho các e .
- Góp phần rèn luyện tư cách , tác phong sư phạm ,nâng cao phẩm chất nghề nghiệp
cho sinh viên trước khi bước vào nghề.

- Phát triển , hoàn thiện kĩ năng sư phạm đó được đào tạo ở trường đại học , đặc biệt là
công tác chủ nhiệm lớp học .
4. Kế hoạch và quy trình thực hiện
Tuần
Tuần
01
(1116 /
01)

Ngày

Sáng
11/1

Chiều
11/1

Sáng
12/1

Nội dung công việc

Người
thực
hiện

Đoàn kiến tập ra mắt trước
toàn trường :
Đoàn kiến tập dự tiết chào cờ,
lễ sơ kết học kì I và làm quen
với trường lớp ….

Giáo
viên,
Giáo
sinh

Họp ban chỉ đạo đoàn kiến tập

Giáo


viên,
Giáo
sinh
Giáo
viên,
Giáo
sinh

Sv kiến tập ra mắt lớp chủ
nhiệm
Họp GV hướng dẫn chủ nhiệm
với nhóm chủ nhiệm kiến tập
lớp 12 H

Thời
gian
thực
hiện
7h10’

Thời
gian
hoàn
thành
8h00’

15h00’

7h00’

Địa điểm
Sân
trường
khu B

Phòng
hội đồng
10h00’
Phòng
hội đồng


- Giới thiệu tình hình chung
của lớp ,vị trí lớp học ,đặc
điểm lớp,những điểm mạnh
điểm yếu …
+ Giới thiệu đội ngũ cán bộ lớp
,cán bộ chi đoàn
+ Sĩ số
+ Thuận lợi ,khó khăn
- Công việc của sinh viên kiến
tập …
+Cách lên lớp nắm bắt thông
tin học sinh : sĩ số , nề nếp tác
phong ,…
+ Các loại văn bản giấy tờ liên
quan tới công tác chủ nhiệm
- Lập kế hoạch chủ nhiệm
Chiều
12/1

- Lập kế hoạch chủ nhiệm

Giáo sinh

10h
Ngày
13/1

13/114/1

- Đôn đốc học sinh vệ sinh lớp
học , chăm sóc bồn hoa , quản
lý học sinh 15 phút đầu giờ
- Nộp kế hoạch chủ nhiệm .
- Làm giáo án sinh hoạt lớp
( Tuần 1)

Giáo sinh 7h00’

17h15’

Lớp 12H

Sáng
15/1

- Đôn đốc học sinh vệ sinh lớp
học , chăm sóc bồn hoa , quản
lý học sinh 15 phút đầu giờ
.
- Nộp giáo án sinh hoạt (tuần
1)

Giáo sinh 7h00’

17h15’

Lớp 12H

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp
+ Nắm sĩ số học sinh
+ Quản lý học sinh nghiêm túc
tham gia
- Duyện giáo án sinh hoạt tuần
1
- Duyệt kế hoạch chủ nhiệm

Giáo
viên
hướng
dẫn Giáo
sinh

- Đôn đốc học sinh vệ sinh lớp
học , chăm sóc bồn hoa , quản
lý học sinh 15 phút đầu giờ
- Dự tiết sinh hoạt mẫu
- Nắm được tiến trình của tiết
sinh hoạt
- Nội dung cơ bản của từng
tiến trình

Giáo
viên
hướng
dẫn Giáo
sinh

Chiều
15/1

Sáng
16/1

8h00’
14h00

Sau khi
hoạt
động
NGLL
7h00’

Sân
trường
khu B

Lớp 12H
7h15’
Lớp 12H

10h45’


Chiều
16/1

- Rút khinh nghiệm tiết sinh
hoạt mẫu(tuần 1)

Giáo
viên
hướng
dẫn Giáo
sinh

14h30’

15h30’

Lớp 12H

Thận Châu , Ngày 13 Tháng 01 Năm 2016
Người lập kế hoạch

Bùi Thái HàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x