Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu công nghệ tác tử di động và xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRỊNH HỒNG NAM

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TÁC TỬ DI ĐỘNG VÀ XÂY
DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÁN CẬP NHẬT PHẦN
MỀM

LUẬN VĂN THẠC SĨ: KHOA HỌC MÁY TÍNH

THÁI NGUYÊN, NĂM 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRỊNH HỒNG NAM


NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TÁC TỬ DI ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG
ỨNG DỤNG PHÂN TÁN CẬP NHẬT PHẦN MỀM Chuyên ngành:
Khoa học máy tính
Mã số: 60 48 0101

LUẬN VĂN THẠC SĨ: KHOA HỌC MÁY TÍNH

HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THẾ QUẾ

THÁI NGUYÊN, NĂM 2015

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


~i~

LỜI CAM ĐOAN

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TÁC TỬ DI ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG
ỨNG DỤNG PHÂN TÁN CẬP NHẬT PHẦN MỀM
Tôi xin cam đoan luận văn “Nghiên cứu công nghệ tác tử di động và xây
dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm” là sản phẩm của riêng cá
nhân, không sao chép lại của người khác. Trong toàn bộ nội dung của luận
văn, những điều được trình bày hoặc là của cá nhân hoặc là được tổng hợp,
nghiên cứu từ nhiều nguồn tài liệu. Tất cả các tài liệu tham khảo đều có xuất
xứ và trích dẫn rõ ràng.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật theo
quy định cho lời cam đoan của mình.
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 08 năm 2015
Học viên

Trịnh Hồng Nam

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn~ ii ~

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy TS Phạm Thế Quế,
người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong suốt quá
trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Đại học Công nghệ
Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên đã giảng dạy và cung cấp
cho chúng tôi những kiến thức rất bổ ích trong thời gian học cao học, giúp tôi
có nền tảng tri thức để phục vụ nghiên cứu khoa học sau này.
Tôi cũng xin cảm ơn Lãnh đạo và đồng nghiệp tại đơn vị đã tạo điều
kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận
văn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người
luôn quan tâm, động viên và khuyến khích tôi trong quá trình học tập.
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 08 năm 2015
Trịnh Hồng Nam

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


~ iiiiii
~

MỤC LỤC
Trang

LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH ...................................................................... ix MỞ
ĐẦU ........................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÁC TỬ DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG PHÂN
TÁN CẬP NHẬT PHẦN MỀM ........................................................... 5
1.1. Giới thiệu về tác tử di động........................................................................
5
1.1.1. Giới thiệu ........................................................................................ 5
1.1.2. Sự tến hóa từ các mô hình ứng dụng phân tán...............................
6
1.1.3. Khái niệm về tác tử di động ............................................................ 7
1.1.4. Các đặc tính của tác tử di động ....................................................... 9
1.1.5. Phân loại tác tử di động................................................................. 10
1.2. Nguyên lý hoạt động của tác tử di động ..................................................
11
1.2.1. Các phương pháp thực thi mã nguồn trong môi trường mạng...... 11
1.2.2. Vòng đời của một tác tử di động................................................... 12
1.3. Các lợi ích của tác tử di động................................................................... 14
1.3.1. Giảm tải mạng ............................................................................... 14
1.3.2. Khắc phục sự trễ mạng.................................................................. 14
1.3.3. Thi hành không đồng bộ và tự trị.................................................. 14
1.3.4. Thích ứng nhanh ........................................................................... 15
1.3.5. Khắc phục tình trạng không đồng nhất ......................................... 15
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


~ iviv ~

1.3.6. Mạnh mẽ và có khả năng chế ngự lỗi cao..................................... 15
1.4. Các ứng dụng của tác tử di động..............................................................
15
1.4.1. Tìm kiếm, thu thập thông tin nhiều nơi ........................................ 15

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


1.4.2. Theo dõi thông tn ......................................................................... 16
1.4.3. Giám sát và phổ biến thông tin ..................................................... 16
1.4.4. Phân tải.......................................................................................... 16
1.4.5. Tự động đàm phán ........................................................................ 17
1.4.6. Thương mại điện tử....................................................................... 17
1.4.7. Giải trí ........................................................................................... 17
1.4.8. Tự động cập nhật phần mềm......................................................... 17
1.5. Ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm...................................................
18
CHƯƠNG 2. MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÊN TÁC TỬ DI ĐỘNG GẮN VỚI ỨNG
DỤNG PHÂN TÁN CẬP NHẬT PHẦN MỀM .......................... 20
2.1. Phân tích hệ thống tác tử di động.............................................................
20
2.1.1. Tác tử di động và môi trường thi hành ......................................... 20
2.1.1.1. Thành phần của tác tử di động.................................................. 20
2.1.1.2. Môi trường thi hành .................................................................. 22
2.1.2. Các thao tác của tác tử di động ..................................................... 23
2.1.2.1. Tạo và hủy một tác tử di dộng .................................................. 23
2.1.2.2. Di chuyển tác tử di động........................................................... 25
2.1.3. Trao đổi, liên lạc giữa các tác tử di động...................................... 26
2.1.4. Một số hệ thống tác tử di động .....................................................
27
2.1.4.1. Aglets ........................................................................................ 27
2.1.4.2. Voyager..................................................................................... 28
2.1.4.3. Mole .......................................................................................... 30
2.1.4.4. ZEUS.......................................................................................... 31
2.2. Một số thuật toán trên tác tử di động .......................................................
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


33
2.2.1 Thuật toán tạo và giao nhiệm vụ cho tác tử di động...................... 33
2.2.1.1. Mô tả thuật toán ........................................................................
33
2.2.1.2. Sơ đồ khối ................................................................................. 34

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


2.2.1.3. Giả mã....................................................................................... 35
2.2.2. Thuật toán kiểm tra phiên bản phần mềm.....................................
35
2.2.2.1. Mô tả thuật toán ........................................................................
35
2.2.2.2. Sơ đồ khối ................................................................................. 36
2.2.2.3. Giả mã....................................................................................... 37
2.2.3. Thuật toán thi hành nhiệm vụ tải phần mềm ................................
37
2.2.3.1. Mô tả thuật toán ........................................................................
37
2.2.3.2. Sơ đồ khối ................................................................................. 39
2.2.3.3. Giả mã....................................................................................... 40
2.2.4. Thuật toán thi hành nhiệm vụ cập nhật phần mềm .......................
40
2.2.4.1. Mô tả thuật toán ........................................................................
41
2.2.4.2. Sơ đồ khối ................................................................................. 42
2.2.4.3. Giả mã....................................................................................... 43
2.2.5. Thuật toán tác tử trao đổi thông điệp với máy chủ .......................
43
2.2.5.1. Mô tả thuật toán ........................................................................
43
2.2.5.2. Sơ đồ khối ................................................................................. 45
2.2.5.3. Giả mã....................................................................................... 46
2.2.6. Thuật toán gửi đi một tác tử di động............................................. 46
2.2.6.1. Mô tả thuật toán ........................................................................
46
2.2.6.2. Sơ đồ khối ................................................................................. 47
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


2.2.6.3. Giả mã....................................................................................... 48
2.2.7. Thuật toán nhận về một tác tử di động .........................................
48
2.2.7.1. Mô tả thuật toán ........................................................................
48
2.2.7.2. Sơ đồ khối ................................................................................. 49
2.2.7.3. Giả mã....................................................................................... 49
2.2.8. Thuật toán liên lạc giữa các tác tử di động ................................... 50
2.2.8.1. Mô tả thuật toán ........................................................................
50

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


2.2.8.2. Sơ đồ khối ................................................................................. 51
2.2.8.3. Giả mã....................................................................................... 52
2.2.9. Thuật toán hủy tác tử di động ....................................................... 52
2.2.9.1. Mô tả thuật toán ........................................................................
52
2.2.9.2. Sơ đồ khối ................................................................................. 53
2.2.9.3. Giả mã....................................................................................... 54
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÁN CẬP NHẬT
PHẦN MỀM ....................................................................................... 55
3.1. Mô tả yêu cầu ........................................................................................... 55
3.1.1. Yêu cầu về chức năng ................................................................... 55
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.................................................................. 55
3.2. Phân tích chi tiết ....................................................................................... 56
3.2.1. Phân tích nghiệp vụ của ứng dụng ................................................ 56
3.2.1.1. Nghiệp vụ quản lý phần mềm................................................... 56
3.2.1.2. Nghiệp vụ quản lý khách hàng ................................................. 56
3.2.1.3. Nghiệp vụ quản lý tác tử di động ............................................. 57
3.2.1.4. Nghiệp vụ cập nhật phần mềm ................................................. 57
3.2.2. Phân tích mô hình quan hệ thực thể..............................................
57
3.2.2.1. Mô hình thực thể - liên kết ....................................................... 57
3.2.2.2. Mô tả thực thể ...........................................................................
58
3.2.3. Phân tích các vấn đề bảo mật ........................................................
59
3.3. Thiết kế..................................................................................................... 60
3.3.1. Kiến trúc hệ thống......................................................................... 60
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


3.3.1.1. Kiến trúc logic .......................................................................... 60
3.3.1.2. Kiến trúc kỹ thuật ..................................................................... 61
3.3.2. Thiết kế chức năng ........................................................................ 62
3.3.2.1. Mô tả tổng quan các tình huống sử dụng .................................
62

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


3.3.2.2. Thiết kế chi tiết các tình huống sử dụng................................... 63
3.3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.................................................................... 66
3.3.3.1. Thiết kế chung .......................................................................... 66
3.3.3.2. Danh sách các bảng .................................................................. 66
3.3.3.3. Quan hệ giữa các bảng.............................................................. 67
3.3.3.4. Mô tả các bảng .......................................................................... 67
3.5. Kết quả đạt được ...................................................................................... 69
3.5.1. Mã nguồn một số module phần mềm............................................
69
3.5.2. Một số hình ảnh giao diện phần mềm ...........................................
71
3.5.3. Đánh giá, so sánh với các phương pháp khác............................... 74
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ...................................................... 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 76

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
AGENT – Tác tử
MOBILE AGENT – Tác tử di động
CSDL – Cơ sở dữ liệu
SERVER – Máy chủ
KQML – Ngôn ngữ hướng thông điệp

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


~ ix ~

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Trang
HÌNH 1.1. SỰ TIẾN HÓA CỦA MÔ HÌNH TÁC TỬ DI ĐỘNG .................. 7
HÌNH 1.2. TÁC TỬ – PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH .................................... 8
HÌNH 1.3. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TÁC TỬ DI ĐỘNG - MOBILE
AGENT ..................................................................................................... 9
HÌNH 1.4. VÒNG ĐỜI CỦA MỘT TÁC TỬ DI ĐỘNG .............................. 13
HÌNH 2.1. SƠ ĐỒ KHỐI THUẬT TOÁN TẠO VÀ GIAO NHIỆM VỤ TÁC TỬ
........................................................................................................... 34
HÌNH 2.2. SƠ ĐỒ KHỐI THUẬT TOÁN KIỂM TRA PHIÊN BẢN PHẦN MỀM
....................................................................................................... 36
HÌNH 2.3. SƠ ĐỒ KHỐI THUẬT TOÁN THI HÀNH NHIỆM VỤ TẢI PHẦN MỀM
........................................................................................... 39
HÌNH 2.4. SƠ ĐỒ KHỐI THUẬT TOÁN THI HÀNH NHIỆM VỤ CẬP NHẬT PHẦN
MỀM ............................................................................... 42
HÌNH 2.5. SƠ ĐỒ KHỐI THUẬT TOÁN TÁC TỬ TRAO ĐỔI THÔNG
ĐIỆP VỚI MÁY CHỦ ............................................................................ 45
HÌNH 2.6. SƠ ĐỒ KHỐI THUẬT TOÁN GỬI ĐI MỘT TÁC TỬ .............. 47
HÌNH 2.7. SƠ ĐỒ KHỐI THUẬT TOÁN NHẬN VỀ MỘT TÁC TỬ DI
ĐỘNG ..................................................................................................... 49
HÌNH 2.8. SƠ ĐỒ KHỐI THUẬT TOÁN LIÊN LẠC GIỮA CÁC TÁC TỬ DI ĐỘNG
................................................................................................ 51
HÌNH 2.9. SƠ ĐỒ KHỐI THUẬT TOÁN HỦY TÁC TỬ DI ĐỘNG .......... 53
HÌNH 3.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA ỨNG DỤNG............................... 56
HÌNH 3.2. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT ............................................. 58
HÌNH 3.3. KIẾN TRÚC LOGIC HỆ THỐNG ............................................... 60
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


~x~

HÌNH 3.3. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT HỆ THỐNG....................................... 61

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


HÌNH 3.4. TỔNG QUAN CÁC TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG......................... 62
HÌNH 3.5. TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG “QUẢN LÝ PHẦN MỀM”.............. 63
HÌNH 3.6. TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG “QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH
HÀNG”.................................................................................................... 64
HÌNH 3.7. TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG “QUẢN LÝ TÁC TỬ DI ĐỘNG”... 64
HÌNH 3.8. TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG “CẬP NHẬT PHẦN MỀM”............ 65
HÌNH 3.9. QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU ....... 67
HÌNH 3.10. GIAO DIỆN TRANG WEB QUẢN LÝ DANH SÁCH PHẦN MỀM
....................................................................................................... 72
HÌNH 3.11. HÌNH ẢNH GIAO DIỆN CẬP NHẬT PHIÊN BẢN PHẦN
MỀM ....................................................................................................... 72
HÌNH 3.13. HÌNH ẢNH TÁC TỬ DI ĐỘNG THÔNG BÁO ĐANG
DOWNLOAD PHẦN MỀM................................................................... 72
HÌNH 3.14. HÌNH ẢNH TÁC TỬ DI ĐỘNG THÔNG BÁO ĐANG CẬP NHẬT PHẦN
MỀM ............................................................................... 73
HÌNH 3.15. HÌNH ẢNH TÁC TỬ DI ĐỘNG THÔNG BÁO ĐÃ CẬP NHẬT THÀNH
CÔNG ...................................................................................... 73
HÌNH 3.16. HÌNH ẢNH TẠI MÁY CHỦ THÔNG BÁO TÁC TỬ ĐÃ TÌM
THẤY PHIÊN BẢN MỚI PHẦN MỀM. ............................................... 73
HÌNH 3.17. HÌNH ẢNH TẠI MÁY CHỦ THÔNG BÁO TÁC TỬ DI ĐỘNG
ĐANG DOWNLOAD PHẦN MỀM. ..................................................... 73
HÌNH 3.18. HÌNH ẢNH TẠI MÁY CHỦ THÔNG BÁO TÁC TỬ DI ĐỘNG
ĐANG CẬP NHẬT ................................................................................ 74
HÌNH 3.19. HÌNH ẢNH TẠI MÁY CHỦ THÔNG BÁO TÁC TỬ DI ĐỘNG
ĐÃ CẬP NHẬT THÀNH CÔNG PHIÊN BẢN MỚI PHẦN MỀM. .... 74


~ 11 ~

MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Tin học ngày càng phát triển dẫn đến việc hình thành nhu cầu tạo ra
những tiểu chương trình nhỏ gọn, thông minh, có khả năng hoạt động độc
lập và kết hợp với những tiểu chương trình khác. Năm 1982, kỹ thuật lập
trình lập hướng đối tượng được thay thế kỹ thuật lập trình có cấu trúc
truyền thống. Năm 1994, khái niệm Tác tử phần mềm (Software Agent)
được đưa ra bởi Mark Sidell và Chuck Knuf và đến năm 1995 phiên bản đầu
tiên của tác tử (Agent) xuất hiện đã tạo ra một phương pháp lập trình mới.
Tác tử di động là một trong những hướng nghiên cứu thu hút nhiều sự
quan tâm nhất từ những năm 1990 đến nay với những đặc điểm rất thích
hợp cho việc phát triển các ứng dụng phân tán.
Tác tử di động là một phần mềm hoạt động độc lập, có khả năng di
chuyển từ máy này qua máy khác trong môi trường mạng, có thể giao tiếp
với nhau để thực hiện theo yêu cầu của chủ nhân của nó.
Trong thực tế, với các khách hàng sử dụng phần mềm tại máy tính cá
nhân của mình, khi cần nâng cấp phiên bản mới hay cài đặt phiên bản vá lỗi
thì nhà cung cấp phải thực hiện điều này trực tiếp hoặc qua mạng
internet. Điều này tối thiểu phải có sự tác động của nhà sản xuất đến máy
tính khách hàng hoặc khách hàng chủ động tải phiên bản mới từ máy chủ của
nhà sản xuất. Do đó gây ra sự lãng phí về thời gian, công sức, tiền bạc mà đôi
khi không đáp ứng kịp thời được yêu cầu của khách hàng.
Từ thực tế trên kết hợp với khái niệm về tác tử di động, ta có thể
xây dựng một ứng dụng phân tán mà nó có thể cập nhật phần mềm tự
động cho các nhà sản xuất. Sau khi được yêu cầu, các tác tử sẽ mang các


~ 22 ~

thành phần phần mềm được đóng gói cũng như các thủ tục cài đặt đến các
máy cá nhân của khách hàng và tự động cập nhật các phiên bản mới nhất
trên máy đó.


Để hiểu thêm về vấn đề này, em chọn đề tài “Nghiên cứu công nghệ
tác tử di động và xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm” nhằm
nắm nguyên tắc thiết kế Tác tử di động từ đó xây dựng các ứng dụng phân
tán tự động cập nhật phần mềm.
2. Mục têu nghiên cứu
Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu được tổng quan về tác tử di
động, nguyên lý hoạt động, các lợi ích của tác tử và ứng dụng của nó. Phân
tích chi tết một hệ thống tác tử di động, các thành phần và các thao tác của
nó. Tìm hiểu bài toán tự động cập nhật phần mềm, phân tích, thiết kế, từ đó
xây dựng ứng dụng phân tán tự động cập nhật phần mềm.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là về tác tử di động trong phạm vi
xây dựng ứng dụng cập nhật phần mềm. Ứng dụng xây dựng trong phạm vi
mô phỏng với các tác tử tự động cập nhật phần mềm tại máy tính của khách
hàng hoặc cập nhật sau khi có yêu cầu của người quản trị.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực
nghiệm.
Nghiên cứu lý thuyết:
− Nghiên cứu về tác tử di động.
− Nguyên cứu về các yêu cầu xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật
phần mềm.
Nghiên cứu thực nghiệm:
− Thực hiện xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần mềm.
− Cài đặt, vận hành thử nghiệm, đánh giá kết quả của ứng dụng.


5. Ý nghĩa khoa học của đề tài
Về lý thuyết:


Đề tài mở ra một hướng nghiên cứu mới về các ứng dụng của tác tử di
động cũng như một phương pháp mới để thực hiện công tác nâng cấp,
cập nhật sản phẩm phần mềm.
Về thực tiễn:
Với việc triển khai thực tiễn luận văn, sẽ tạo điều kiện để các nhà
sản xuất phần mềm có thêm một công cụ cập nhật, nâng cấp sản phẩm của
họ thuận tiện, tiết kiệm hơn về thời gian, công sức, tiền bạc. Người sử dụng
phần mềm thì có thêm một lựa chọn để nâng cấp, cập nhật phần mềm
nhanh chóng, thuận tiện hơn.
6. Bố cục của luận văn
Dựa trên đối tượng và phạm vi nghiên cứu, luận văn sẽ được chia làm 3
chương chính với các nội dung cụ thể như sau:
Chương 1. Tổng quan về tác tử di động và ứng dụng phân tán cập
nhật phần mềm.
Ở chương này sẽ trình bày nội dung giới thiệu về Tác tử di động, các
nguyên lý hoạt động và lợi ích của nó, các lĩnh vực ứng dụng của Tác tử di
động. Đồng thời cũng giới thiệu tổng quan về ứng dụng phân tán cập
nhật phần mềm.
Chương 2. Một số thuật toán trên tác tử di động gắn với ứng
dụng phân tán cập nhật phần mềm.
Chương này sẽ phân tích kĩ hơn về hệ thống tác tử di động và trình bày
một số thuật toán đối với tác tử di động, mỗi thuật toán trình bày chi tiết các
bước, sơ đồ khối và viết giả mã. Bên cạnh đó cũng nêu các tình huống sẽ
sử dụng thuật toán trong ứng dụng cập nhật phần mềm.
Chương 3. Thiết kế và xây dựng ứng dụng phân tán cập nhật phần
mềm


Chương này trình bày về yêu cầu của ứng dụng, bao gồm các yêu cầu về
chức năng và phi chức năng. Phân tích chi tiết bài toán, từ đó có thiết kế kiến
trúc hệ thống, thiết kế chi tiết chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu. Dựa vào nội
dung phân tích, thiết kế và kết quả thực nghiệm, nội dung chương này sẽ nêu
kết quả đạt được.
Cuối cùng là phần kết luận và hướng phát triển.


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÁC TỬ DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG
PHÂN TÁN CẬP NHẬT PHẦN MỀM
1.1. Giới thiệu về tác tử di động
1.1.1. Giới thiệu
Sự bùng nổ nhanh chóng các dịch vụ và nguồn thông tin trên mạng đã
làm gia tăng việc khai thác, xử lý thông tin ngày càng trở nên phức tạp và đa
dạng. Có thể kể đến các khuynh hướng chính yếu sau:
− Người dùng di động (Mobile users): Ngày nay người dùng thường có
nhu cầu truy xuất, tm kiếm thông tin ở mọi nơi, mọi lúc từ các thiết bị di
động (Mobile devices). Vì vậy việc hỗ trợ kết nối và trên mọi thiết bị là một
thách thức được đặt ra.
− Nhu cầu chuyên biệt hoá: Việc khai thác thông tin, sử ụng dịch vụ đã
không còn thỏa mãn với các cơ chế thụ động, mà người dùng thường có
khuynh hướng muốn chuyên biệt hoá nhu cầu của mình một cách chủ động.
Internet là cơ sở để thực hiện mong muốn này. Vì vậy, cần hỗ trợ khả năng
chuyên biệt hoá các ứng dụng mạng dành cho người dùng.
− Nguồn tin đa dạng, khối lượng cực lớn: Đã xuất hiện sự bùng nổ thông
tin trên mạng với sự xuất hiện của nhiều kho dữ liệu khổng lồ. Các kho dữ
liệu này lại được cung cấp từ nhiều nguồn nên thường không đồng nhất về tổ
chức, cấu trúc. Đây sẽ lại là một khó khăn mới đối với người dùng khi truy
vấn.
− Việc các mạng Intranet được xây dựng phổ biến là một điều kiện tốt để
triển khai các kỹ thuật mới trong việc xây dựng các ứng dụng mạng. Vì các
mạng Intranet cho phép thiết lập an toàn hệ thống dễ dàng hơn trong một
tập hợp mang tính cộng tác và tin cậy.


− Môi trường không đồng nhất: Khi kết nối các máy tính, các mạng cục
bộ vào Internet, các ứng dụng và người dùng phải đối mặt với một môi
trường


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×