Tải bản đầy đủ

Đẩy mạnh thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á – chi nhánh thừa thiên huế

KIN
HT
ẾH
UẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NG

ĐẠ

IH

ỌC

PHAN TRẦN MINH TÂM

TR


ƯỜ

ĐẨY MẠNH THU HÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA

KHÁCH HÀNG


KIN
HT
ẾH
UẾ

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

- CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

HUẾ - 2018

TR

ƯỜ

NG

ĐẠ

IH

ỌC

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PHAN TRẦN MINH TÂM


KIN


HT
ẾH
UẾ

ĐẨY MẠNH THU HÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA

IH

ỌC

KHÁCH HÀNG

NG

ĐẠ

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

TR

ƯỜ

- CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

Chuyên ngành

: QUẢN TRỊ KINH DOANH


: 8340101

KIN
HT
ẾH
UẾ

Mã số

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. HOÀNG HỮU HÒA

TR

ƯỜ

NG

ĐẠ

IH

ỌC

HUẾ - 2018


KIN
HT
ẾH
UẾ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng xin cam
đoan rằng mọi sự giúp đỡ để thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông
tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Luận văn không sao chép bất
kỳ một công trình nghiên cứu nào.

TR

ƯỜ

NG

ĐẠ

IH

ỌC

Tác giả luận văn

i


KIN
HT
ẾH
UẾ

Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tôi được

ỌC

bày tỏ lòng biết ơn tới các cơ quan và cá nhân đã tạo điều

ĐẠ

IH

kiện giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu

TR

ƯỜ

NG

hoàn thành luận văn này.

ii


KIN
HT
ẾH
UẾ

Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy, cô giáo

và các cán bộ công chức của Trường Đại học Kinh tế Huế

ỌC

đã giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt quá trình học tập và

TR

ƯỜ

NG

ĐẠ

IH

nghiên cứu.

iii


KIN
HT
ẾH
UẾ

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.

TS Hoàng Hữu Hòa - người Thầy trực tiếp hướng dẫn,

ỌC

giúp đỡ tận tình tôi trong quá trình thực hiện luận văn.

ĐẠ

IH

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, các phòng

ƯỜ

NG

ban của ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thừa Thiên

TR

Huế đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình công tác,

iv


KIN
HT
ẾH
UẾ

trong nghiên cứu, đóng góp cho tôi những ý kiến quý báu

để hoàn thành luận văn này.

ỌC

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ,

ĐẠ

IH

động viên của gia đình, bạn bè và người thân trong suốt

TR

ƯỜ

NG

thời gian học tập, nghiên cứu luận văn này.

v


KIN
HT
ẾH
UẾ

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN

TR

ƯỜ

NG

ĐẠ

IH

ỌC

Họ và tên học viên: PHAN TRẦN MINH TÂM
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Niên khóa: 2016-2018
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS HOÀNG HỮU HÒA
Tên đề tài: ĐẨY MẠNH THU HÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH
HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH
THỪA THIÊN HUẾ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công tác huy động vốn từ khối doanh nghiệp cũng như tiền gửi tiết kiệm của
dân cư đang gặp rất nhiều khó khăn do sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các
ngân hàng thương mại, cũng như có thêm hoạt động của các tổ chức phi ngân hàng
về huy động vốn như: Bảo hiểm, Quỹ hỗ trợ phát triển, Bưu điện, Kho bạc huy
động trái phiếu... Vì vậy, khách hàng thực sự có rất nhiều lựa chọn gửi tiền tại các
ngân hàng. Và ngân hàng để thu hút vốn thì đưa ra nhiều chương trình quảng cáo,
chiêu thị, khuyến mãi hấp dẫn… Như vậy, yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định gửi
tiền của người dân tại các ngân hàng?.
Nhận thức được tầm quan trọng của huy động vốn đối với hoạt động kinh
doanh của ngân hàng nên ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
(Bắc Á - CN TT Huế) tuy chỉ mới thành lập và chính thức đi vào hoạt động vào
năm 2010 nhưng đã có cái nhìn một cách triệt để cùng với những chiến lược kinh
doanh cụ thể nhằm thu hút khách hàng mới tiềm năng cũng như giữ chân chăm sóc
khách hàng cũ lâu năm gửi tiền tiết kiệm bằng các chính sách chăm sóc, ưu đãi
khách hàng…Chính những lý do trên, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: “Đẩy mạnh
thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc
Á – Chi nhánh Thừa Thiên Huế” làm luận văn thạc sĩ của mình.
2. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng mô hình nghiên cứuđề xuất (được tác giả tổng hợp và có hiệu
chỉnh từ các nghiên cứu trong và ngoài nước) với 7 nhân tố nhằm đo lường quyết
định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng. Nghiên cứu sử dụng phương
pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện, thu được 152 bảng hỏi hợp lệ. Nghiên cứu sử
dụng các phương pháp phân tích: thu thập số liệu; tổng hợp và xử lý số liệu: thống
kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy thang đo Cronbah’s Alpha, phương pháp phân tích
nhân tố EFA, hồi quy tương quan.
3. Kết quả nghiên cứu và đóng góp luận văn
Luận văn đã góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về
ngân hàng thương mại và hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng
thương mại, các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng
cá nhân tại NHTM. Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi
tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng TMCP Bắc Á – CN TT Huế. Đề xuất
các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn tiền gửi tiết kiệm của khách
vi


-

CN

TT Huế

trong thời gian đến.

TR

ƯỜ

NG

ĐẠ

IH

ỌC

KIN
HT
ẾH
UẾ

hàng tại ngân hàng Bắc Á

vii


KIN
HT
ẾH
UẾ

CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Automatic Teller Machine

ATM

Máy rút tiền tự động

Bắc Á – CN TT Huế

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á – Chi nhánh
Thừa Thiên Huế

Cán bộ nhân viên

CN

Chi nhánh

CNTT

Công nghệ thông tin

DELPHI

Phỏng vấn chuyên gia

ĐVT

Đơn vị tính

NHNN

Ngân hàng nhà nước

NHTM

Ngân hàng thương mại

PGD

Phòng giao dịch

PGS. TS

Phó Giáo Sư. Tiến Sĩ

TCTD

Tổ chức tín dụng

IH

ỌC

CBNV

Tiền gửi tiết kiệm

TGTK

Tiền gửi thanh toán

ĐẠ

TGTT

Thương mại cổ phần

TMCP

United States Dollar

NG

USD

Đô la Mỹ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương

Vietinbank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương

ƯỜ

Vietcombank

Việt Nam đồng

TR

VND

viii


KIN
HT
ẾH
UẾ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i
LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................ ii
TÓM LƯỢC LUẬN VĂN ........................................................................................ vi
CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU.................................................................... viii
MỤC LỤC................................................................................................................. ix
DANH MỤC BẢNG................................................................................................ xii
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ ................................................... xiv
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2

ỌC

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................3
5. Kết cấu của luận văn ...............................................................................................5

IH

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG

ĐẠ

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.................................6
1.1. Lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại và hoạt động huy động tiền gửi tiết
kiệm của ngân hàng thương mại .................................................................................6
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại.................................................................6

NG

1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại .........................................................7
1.1.3. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại ........................................9

ƯỜ

1.1.4. Khái niệm và vai trò của tiền gửi tiết kiệm đối với hoạt động của Ngân
hàng thương mại ....................................................................................................10
1.1.5. Khái quát về nguồn tiền gửi của Ngân hàng thương mại ............................14
1.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng

TR

thương mại .............................................................................................................17

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương
mại và đề xuất mô hình nghiên cứu ..........................................................................19
ix


1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng ................................................................................19

KIN
HT
ẾH
UẾ

1.2.2.Tổng quan tài liệu nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi
tiền tiết kiệm của khách hàng tại NHTM...............................................................26
1.2.3. Mô hình nghiên cứu và thang đo đề xuất ....................................................33
1.3. Kinh nghiệm thu hút khách hàng gửi tiết kiệm ở một số ngân hàng trên thế giới
và trong nước.............................................................................................................35
1.3.1. Trên thế giới.................................................................................................35
1.3.2. Trong nước...................................................................................................36
1.3.3. Bài học rút ra cho ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.......41
TÓM TẮT CHƯƠNG 1............................................................................................42
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

CỦA

KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á – CHI NHÁNH THỪA
THIÊN HUẾ..............................................................................................................43
2.1 Khái quát về ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thừa Thiên Huế................43

ỌC

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ...............................................................43
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Bắc Á – CN TT Huế.......................43

IH

2.1.3. Thực trạng nguồn nhân lực của ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thừa
Thiên Huế ..............................................................................................................45
2.2. Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng TMCP

ĐẠ

Bắc Á – CN TT Huế giai đoạn 2014 - 2017 .............................................................45
2.2.1. Tình hình huy động vốn của ngân hàng TMCP Bắc Á – CN TT Huế giai
đoạn 2014 – 2017...................................................................................................45

NG

2.2.2. Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng TMCP
Bắc Á – CN TT Huế giai đoạn 2014 - 2017 ..........................................................49
2.2.3. Chính sách thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng TMCP

ƯỜ

Bắc Á – CN TT Huế trong thời gian qua...............................................................56
2.3. Kết quả khảo sát khách hàng về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền
tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Bắc Á – CN TT Huế................................................58

TR

2.3.1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát ......................................................................58
2.3.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s alpha .......................................62

x


2.3.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA đối với các nhân tố ảnh hưởng đến quyết

KIN
HT
ẾH
UẾ

định gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Bắc Á – CN TT Huế .......................63
2.3.4. Phân tích hồi quy .........................................................................................68
2.4. Đánh giá chung về thu hút tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng TMCP Bắc Á – CN
TT Huế ......................................................................................................................72
2.4.1. Kết quả đạt được..........................................................................................72
2.4.2. Hạn chế ........................................................................................................73
2.4.3. Nguyên nhân ................................................................................................74
TÓM TẮT CHƯƠNG 2............................................................................................75
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT TIỀN
GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á – CHI
NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ..................................................................................77
3.1. Định hướng công tác thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng
TMCP Bắc Á – CN TT Huế......................................................................................77

ỌC

3.1.1. Định hướng chung của ngân hàng TMCP Bắc Á ........................................77
3.1.2. Định hướng của ngân hàng TMCP Bắc Á – CN TT Huế trong việc thu hút

IH

khách hàng gửi tiền tiết kiệm.................................................................................79
3.2. Giải pháp đẩy mạnh thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng
Bắc Á - CN TT Huế ..................................................................................................79

ĐẠ

3.2.1. Giải pháp cải thiện nhân tố “Lợi ích” ..........................................................79
3.2.2. Giải pháp cải thiện nhân tố “Dịch vụ cung cấp & Chương trình xúc tiến”.82
3.2.3. Giải pháp cải thiện nhân tố “Nhận biết thương hiệu” .................................85

NG

3.2.4. Giải pháp cải thiện nhân tố “Ảnh hưởng người thân” .................................86
3.2.5. Các giải pháp khác.......................................................................................88
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................90

ƯỜ

TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................95
PHỤ LỤC..................................................................................................................98
QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

TR

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN
NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1 VÀ PHẢN BIỆN 2
BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN

xi


KIN
HT
ẾH
UẾ

XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Cơ cấu lao động của ngân hàng Bắc Á – CN TT Huế năm 2017 ............... 45
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của ngân hàng TMCP Bắc Á – CN TT Huế giai
đoạn 2014 - 2017 .................................................................................................... 46
Bảng 2.3: Cơ cấu tiền gửi của Ngân hàng Bắc Á – CN TT Huế giai đoạn 2014 – 2017.... 48
Bảng 2.4: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm phân theo kỳ hạn của Ngân hàng Bắc Á – CN
TT Huế giai đoạn 2014 - 2017 ............................................................................ 51
Bảng 2.5: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm phân theo loại tiền của Ngân hàng Bắc Á – CN
TT Huế giai đoạn 2014 - 2017 ............................................................................ 51

ỌC

Bảng 2.6: Phân tích thành phần chi phí huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng
Bắc Á – CN TT Huế giai đoạn 2015 - 2017 ................................................... 54

IH

Bảng 2.7: Thống kê lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại một số NHTM trên địa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến 31/12/2017 .............................................. 58
Bảng 2.8: Thống kê đặc điểm mẫu khảo sát ........................................................................ 59

ĐẠ

Bảng 2.9: Kết quả kiểm tra độ tin cậy thang đo ................................................................. 63
Bảng 2.10: Kết quả kiểm định KMO..................................................................................... 64
Bảng 2.11: Tổng phương sai trích .......................................................................................... 65

NG

Bảng 2.12: Các nhân tố mới được hình thành sau khi phân tích EFA ......................... 66
Bảng 2.13: Kết quả xoay nhân tố đối với nhóm biến “Quyết định gửi tiền tiết kiệm

ƯỜ

của khách hàng” ...................................................................................................... 68
Bảng 2.14: Ma trận hệ số tương quan ................................................................................... 69
Bảng 2.15: Phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết

TR

kiệm của khách hàng ............................................................................................. 70

Bảng 2.16: Kiểm định F ............................................................................................................ 70
Bảng 2.17: Hệ số tương quan .................................................................................................. 70

xii


xiii

NG

ƯỜ

TR
ỌC

IH

ĐẠ

KIN
HT
ẾH
UẾ


KIN
HT
ẾH
UẾ

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ

Hình 1.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất .....................................................................33
Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức ngân hàng Bắc Á – CN TT Huế.........................................44
Hình 2.2: Các giao dịch khách hàng thường thực hiện khi đến ngân hàng Bắc Á –
CN TT Huế ..............................................................................................61

TR

ƯỜ

NG

ĐẠ

IH

ỌC

Hình 2.3: Các kênh thông tin mà khách hàng biết đến ngân hàng Bắc Á – CN TT Huế .. 62

xiv


KIN
HT
ẾH
UẾ

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ở nước ta tính đến thời điểm hiện tại có hơn 110 tổ chức tín dụng (TCTD) (Ủy
ban Giám sát Tài chính Quốc gia, 2017) và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Riêng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có khoảng hơn 25 ngân hàng. Với số lượng
Ngân hàng lớn, muốn nắm giữ một vị thế vững mạnh và phát triển trên thị trường đòi
hỏi các Ngân hàng thương mại (NHTM) luôn phải cạnh tranh với nhau hết sức gay
gắt về cả vốn, nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ và công nghệ,… nhằm gia tăng
hiệu quả hoạt động, gia tăng thị phần và tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, quan trọng
hơn cả hiện nay vẫn là nguồn vốn bởi trong giới ngân hàng có câu: “Ai có nguồn vốn
lớn, người ấy chiếm lĩnh thị trường”. Do đó, các ngân hàng muốn tồn tại và phát
triển trong môi trường kinh doanh luôn đan xen giữa cơ hội và đầy rẫy thách thức

ỌC

hiện nay thì phải luôn nổ lực không ngừng, biết tận dụng và khai thác những cơ
hội và tiềm năng sẵn có, đồng thời phải có những hướng đi và giải pháp kinh
doanh đúng đắn, hợp lý nhằm gia tăng lượng tiền gửi vào ngân hàng.

IH

Tuy nhiên, công tác huy động vốn từ khối doanh nghiệp cũng như tiền gửi
tiết kiệm của dân cư đang gặp rất nhiều khó khăn do sự cạnh tranh ngày càng gia

ĐẠ

tăng giữa các ngân hàng thương mại, cũng như có thêm hoạt động của các tổ chức
phi ngân hàng về huy động vốn như: Bảo hiểm, Quỹ hỗ trợ phát triển, Bưu điện,
Kho bạc huy động trái phiếu... Vì vậy, khách hàng thực sự có rất nhiều lựa chọn gửi

NG

tiền tại các ngân hàng. Và ngân hàng để thu hút vốn thì đưa ra nhiều chương trình
quảng cáo, chiêu thị, khuyến mãi hấp dẫn… Như vậy, yếu tố nào ảnh hưởng đến
quyết định gửi tiền của người dân tại các ngân hàng?.

ƯỜ

Nhận thức được tầm quan trọng của huy động vốn đối với hoạt động kinh

doanh của ngân hàng nên ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
(Bắc Á - CN TT Huế) tuy chỉ mới thành lập và chính thức đi vào hoạt động vào

TR

năm 2010 nhưng đã có cái nhìn một cách triệt để cùng với những chiến lược kinh
doanh cụ thể nhằm thu hút khách hàng mới tiềm năng cũng như giữ chân chăm sóc

1


khách hàng cũ lâu năm gửi tiền tiết kiệm bằng các chính sách chăm sóc, ưu đãi

KIN
HT
ẾH
UẾ

khách hàng…
Chính những lý do trên, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: “Đẩy mạnh thu
hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á –
Chi nhánh Thừa Thiên Huế” làm luận văn thạc sỹ của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách
hàng tại ngân hàng TMCP Bắc Á - CN TT Huế, luận văn đề xuất một số giải pháp
mang tính thực tiễn nhằm giúp ngân hàng TMCP Bắc Á - CN TT Huế đẩy mạnh thu
hút nguồn gửi tiết kiệm của khách hàng.
2.2. Mục tiêu cụ thể

- Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tiền gửi tiền tiết kiệm

ỌC

của khách hàng tại NHTM;

- Phân tích thực trạng tiền gửi tiết kiệm và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết
định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng TMCP Bắc Á - CN TT Huế;

IH

- Định hướng đề xuất giải pháp đẩy mạnh thu hút nguồn tiền gửi tiết kiệm
của khách hàng tại ngân hàng TMCP Bắc Á - CN TT Huế.

ĐẠ

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu của luận văn là những vấn đề liên quan đến tiền gửi tiết

NG

kiệm của khách hàng tại ngân hàng thương mại.
Đối tượng khảo sát: khách hàng cá nhân có tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng
TMCP Bắc Á – CN TT Huế.

ƯỜ

3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: ngân hàng TMCP Bắc Á - CN TT Huế.
- Thời gian: phân tích thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP

TR

Bắc Á - CN TT Huế giai đoạn 2014 – 2017; nguồn số liệu sơ cấp được thu thập từ tháng
10 đến tháng 12 năm 2017; đề xuất giải pháp đẩy mạnh thu hút nguồn gửi tiết kiệm của
khách hàng tại ngân hàng TMCP Bắc Á - CN TT Huế đến năm 2025.

2


4. Phương pháp nghiên cứu

KIN
HT
ẾH
UẾ

4.1. Phương pháp thu thập số liệu
 Dữ liệu thứ cấp

- Luận văn nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tổng kết
hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Bắc Á - CN TT Huế, về tình hình
hoạt động kinh doanh, bảng cân đối nguồn vốn và tài sản, cơ cấu nhân lực và các
thông tin các có liên quan.

- Bên cạnh đó, luận văn nghiên cứu còn tiến hành thu thập thông tin từ các
website, sách báo, tạp chí nghiên cứu khoa học, mô hình nghiên cứu và các giáo
trình có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.


Dữ liệu sơ cấp

Luận văn nghiên cứu tiến hành thu thập thông tin thông qua phát phiếu điều
tra trực tiếp những khách hàng cá nhân đang gửi tiền tại ngân hàng TMCP Bắc Á -

ỌC

CN TT Huế.

Đầu tiên, luận văn nghiên cứu sử dụng kỹ thuật DELPHI để phỏng vấn ý

IH

kiến từ những chuyên gia có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu
khoa học, và các chuyên gia thực tiễn là trưởng phó các phòng ban, lãnh đạo ngân

ĐẠ

hàng TMCP Bắc Á - CN TT Huế để có sự hiểu biết đầy đủ hơn về vấn đề nghiên
cứu. Kết quả nghiên cứu sơ bộ này là cơ sở để luận văn thiết kế bảng hỏi và đưa vào
nghiên cứu chính thức.

Xác định cỡ mẫu:

NG

-

Theo “Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS” của Hoàng Trọng _Chu
Nguyễn Mộng Ngọc [6]: số mẫu cần thiết để phân tích nhân tố phải lớn hơn hoặc

ƯỜ

bằng năm lần số biến quan sát. Với 29 biến quan sát trong phiếu điều tra, kích cỡ
mẫu phải đảm bảo điều kiện như sau:
n ≥ 5 * k= 5 * 29 ≥ 145 (quan sát)

TR

Như vậy, để đảm bảo độ chính xác cũng như mức độ thu hồi bảng hỏi, luận

văn nghiên cứu quyết định chọn 180 mẫu để tiến hành điều tra khảo sát. Kết quả thu
hồi được 152 bảng hỏi đảm bảo chất lượng để tiến hành phân tích.

3


-

Về phương pháp chọn mẫu:

KIN
HT
ẾH
UẾ

Phương pháp chọn mẫu được lựa chọn nhằm hướng tới đạt được các mục tiêu
nghiên cứu. Đảm bảo mẫu được chọn mang tính đại diện và có thể thu thập được thông
tin chính xác nhất. Đối với điều tra thử ban đầu, luận văn nghiên cứu chọn ra 30 khách
hàng đến giao dịch tại ngân hàng TMCP Bắc Á - CN TT Huế một cách ngẫu nhiên để
thu thập những thông tin cơ bản rồi xây dựng bảng hỏi chính thức. Sau đó sẽ tiến hành
nghiên cứu định lượng bằng việc sử dụng các phương pháp chọn mẫu tối ưu nhất đảm
bảo cho quá trình thu thập thông tin chính xác, khách quan.

Tiếp đến, nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thực địa để
tiến hành khảo sát chính thức khách hàng. Các bước khảo sát được tiến hành như sau:
Bước 1: Xác định địa điểm điều tra và thời gian tiến hành điều tra
Địa điểm điều tra được thực hiện tại ngân hàng TMCP Bắc Á - CN TT Huế.
Thời gian điều tra được tiến hành trong vòng 1 tháng.

ngày (X) và tính bước nhảy K.

ỌC

Bước 2: Xác đinh lượng khách hàng ước tính đến chi nhánh giao dịch trong

IH

Theo số liệu xin từ phòng kinh doanh, ngân hàng TMCP Bắc Á - CN TT Huế
thì trung bình 1 ngày có tầm 200 khách hàng đến giao dịch với ngân hàng. Trong khi

ĐẠ

số mẫu chúng ta cần điều tra sẽ là n = 180 trong 1 tháng (điều tra từ ngày thứ 2 đến
thứ 6 hàng tuần). Vậy 1 ngày ta sẽ điều tra x = 180/20= 9 khách hàng.
Như vậy, ta có bước nhảy K là: K= X/x = 200/9 = 22 . Như vậy cứ cách 22

NG

khách hàng kể từ khách hàng đã phỏng vấn ta sẽ tiến hành phỏng vấn khách hàng
tiếp theo. Đến khi đảm bảo đủ 9 phiếu điều tra trong 1 ngày thì sẽ dừng lại để
chuyển qua ngày thứ hai. Nếu khách hàng từ chối thì bỏ qua và chọn người kế tiếp.

ƯỜ

Trường hợp khách hàng trùng với mẫu điều tra trước thì cũng bỏ qua và chọn khách
hàng ngay sau đó để tiến hành phỏng vấn.
4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu

TR

- Dùng phương pháp phân tổ thống kê để tổng hợp và hệ thống hóa tài liệu

nghiên cứu, số liệu điều tra theo các tiêu thức phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.
- Số liệu điều tra được xử lý, tính toán trên máy tính theo phần mềm thống kê SPSS.

4


4.3. Phương pháp phân tích

KIN
HT
ẾH
UẾ

- Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để phân tích các đặc trưng về
mặt lượng (quy mô, kết cấu, trình độ phổ biến, quan hệ so sánh,…) trong mối quan
hệ với mặt chất (chất lượng) của hoạt động thu hút (huy động) tiền gửi tiết kiệm của
khách hàng.

- Phương pháp dãy dữ liệu thời gian được vận dụng để phân tích động thái
(biến động, xu thế) của việc huy động tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng TMCP Bắc Á
– CN TT Huế trong giai đoạn 2014 – 2017.

- Kiểm định độ tin cậy của bộ thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha: Phương
pháp này cho phép loại bỏ các biến không phù hợp, hạn chế các biến rác trong quá trình
nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha.

- Phân tích nhân tố khám phá EFA được dùng để thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu,
phương pháp này rất có ích cho việc xác định các tập hợp cần thiết cho vấn đề nghiên

ỌC

cứu và được sử dụng để tìm mối quan hệ giữa các biến với nhau. Giữa các nhóm biến
có liên hệ qua lại với nhau được xem xét và trình bày dưới dạng một ít nhân tố cơ bản.
- Phân tích hồi quy bội: Là phương pháp phân tích nhằm xác định mức độ

IH

ảnh hưởng của các nhân tố sau khi được rút trích trong phân tích nhân tố khám phá
EFA đến biến phụ thuộc, với các kiểm định thống kê phù hợp.
4.4. Phương pháp chuyên gia

ĐẠ

- Phương pháp này được vận dụng để khảo sát ý kiến của chuyên gia làm cơ
sở cho việc điều tra khách hàng và tìm ra các giải pháp phù hợp với mục tiêu của đề
tài luận văn.

NG

5. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu vàphần kết luận, kiến nghị. Nội dung chính của Luận

ƯỜ

văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động huy động tiền gửi tiết

kiệm của ngân hàng thương mại;
Chương 2: Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân

TR

hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thừa Thiên Huế;
Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh thu hút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại

Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

5


PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

KIN
HT
ẾH
UẾ

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY
ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại và hoạt động huy động tiền gửi
tiết kiệm của ngân hàng thương mại

1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại

Ngân hàng ra đời đánh dấu một bước phát triển lớn đối với nền kinh tế của
loài người. Từ buổi đầu sơ khai ngân hàng đơn thuần chỉ là nơi cất giữ tài sản có
giá, hoặc là để người cần vốn đến vay và nhận tiền gửi từ những người khác. Những
người đến vay hay gửi tiền thường là các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và tổ
chức. Trước đây, khi gửi tiền vào thì khách hàng phải trả lệ phí cho ngân hàng bằng
một số phần trăm nào đó. Nhưng hiện nay chỉ khi khách hàng đến vay tiền mới phải

ỌC

trả một khoản phí gọi là lãi suất cho vay, còn khi gửi tiền khách hàng lại nhận được
từ ngân hàng một khoản tiền gọi là lãi suất gửi tiền. Như vậy, bản chất ngân hàng từ

IH

khi ra đời đến nay vẫn không thay đổi, có chăng thì chuyển từ dạng này sang dạng
khác. Khi các ngân hàng ra đời thì cần có một ngân hàng đầu não quản lý. Do đó,

ĐẠ

ngân hàng được chia thành hai dạng: ngân hàng nhà nước(NHNN) và ngân hàng
thương mại(NHTM).

Tại mỗi quốc gia có một quan niệm riêng về NHTM. Dù không thống nhất

NG

với nhau, tuy nhiên về bản chất NHTM cũng là một doanh nghiệp, nhưng là doanh
nghiệp đặc biệt vì nó kinh doanh một một loại hàng hoá đặc biệt, đó là tiền.
Tại Việt Nam, theo Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2010

ƯỜ

[4]: “NHTM là loại hình ngân hàngđược thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và
các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng nhằm mục
tiêu lợi nhuận” (Khoản 3-Điều 4), và định nghĩa: “Hoạt động ngân hàng là việc kinh

TR

doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ: nhận tiền gửi, cấp tín
dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản” (Khoản 12-Điều 4).

6


Như vậy, có thể hiểu ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp kinh doanh

KIN
HT
ẾH
UẾ

tiền tệ, là một tổ chức tín dụng thực hiện huy động vốn nhàn rỗi từ các chủ thể trong
nền kinh tế để tạo lập nguồn vốn tín dụng và cho vay phát triển kinh tế, tiêu dùng
cho xã hội [1].

1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại

Xétvề chức năng, NHTM không trực tiếp tham gia sản xuất và lưu thông hàng
hóa như các doanh nghiệp thông thường; mà nó thực hiện các chức năng trung gian tín
dụng, trung gian thanh toán và làm dịch vụ tiền tệ, tư vấn tài chính cho các khách
hàng… NHTM có các chức năng cơ bản sau [2]:
 Chức năng trung gian tín dụng

Đây là chức năng cơ bản, đặc trưng nhất của NHTM và có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Trung gian tín dụng là hoạt
động “cầu nối” giữa cung và cầu vốn trong xã hội, khơi nguồn vốn từ những người

ỌC

có vốn nhưng chưa có nhu cầu sử dụng sang những người cần vốn.

Nói cách khác, để thực hiện chức năng này, một mặt, NHTM huy động và
tập trung vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi của các chủ thể trong nền kinh tế để hình

IH

thành nguồn vốn cho vay; mặt khác, trên cơ sở nguồn vốn đã huy động được, ngân
hàng tiến hành cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng...

ĐẠ

của các chủ thể kinh tế, góp phần đảm bảo sự vận hành liên tục của guồng máy kinh
tế- xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Như vậy, NHTM vừa là người đi vay, vừa
cho vay.

NG

là người cho vay, hay nói cách khác, nghiệp vụ tín dụng của NHTM là đi vay để
Thông qua chức năng trung gian tín dụng, NHTM đã góp phần tạo ra lợi ích
cho tất cả các bên trong mối quan hệ là người gửi tiền, ngân hàng và người đi vay

ƯỜ

và đảm bảo lợi ích cho nền kinh tế.
 Chức năng trung gian thanh toán
Ngân hàng làm chức năng thanh toán khi nó thực hiện thanh toán theo yêu

TR

cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền
hàng hóa dịch vụ hoặc nhập tiền vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán
hàng và các khoản thu khác theo lệnh của họ.

7


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×