Tải bản đầy đủ

3 cách tính tỷ giá chéo

Có 3 cách tính tỷ giá chéo như sau:
1. Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền định giá
Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cũng ở vị trí đồng tiền định giá
được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền định giá chia
cho tỷ giá của đồng tiền yết giá.
Cụ thể: Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của
ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng và muốn tính tỷ
giá bán của khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ
giá bán của ngân hàng. Chẳng hạn, tỷ giá yết là VND/USD và
CNY/ USD, tỷ giá (TG) chéo VND/ CNY trong hai trường hợp
mua và bán được tính theo công thức sau:
Yết giá / Định giá = ( Yết giá /USD) / (Định giá / USD)
VND/USD = X/(X+VND )
CNY/ USD= Y/(Y+CNY )
Trong đó,
X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.


Ví dụ: Cho tỷ giá USD/VND = 18000/200; USD/SGD =
1.2420/30. Hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với

ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của NH:
Tỷ giá mua SGD/VND của khách hàng = 18200
VND/1.2420SGD = 14653;
Tỷ giá bán SGD/VND của khách hàng = 18000 VND/1.243SGD
=14481
-> Tỷ giá yết của ngân hàng: SGD/VND =14481/14653

2. Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá
Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng được yết ở vị trí đồng tiền
yết giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá
chia cho tỷ giá của đồng tiền định giá.
Cụ thể: Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của
ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá
bán của ngân hàng. Chẳng hạn, tỷ giá yết là USD/VND và
USD/CNY, tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp
mua và bán được tính theo công thức sau:


Yết giá / Định giá = (USD / Định giá) / (USD/ Yết giá)
USD/VND = X / X+VND
USD/CNY = Y / Y+CNY
Trong đó,
X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.
Ví dụ: Cho tỷ giá GBP/VND = 29160/80; USD/VND =
1800/200. Hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với
ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng.
Tỷ giá mua GBP/USD của khách hàng = 29180 VND/18000 =
1.6211;
Tỷ giá bán GBP/USD của khách hàng = 29160 VND/18200
VND = 1.6021
-> Tỷ giá yết của ngân hàng : GBP/USD = 1.6021/1.6211
3. Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá và định giá


Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền trong đó một đồng được yết ở vị
trí đồng yết giá và một đồng yết ở vị trí đồng định giá được xác
định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá nhân với tỷ giá
của đồng tiền định giá.


Tính tỷ giá chéo
Cụ thể: Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của
ngân hàng nhân với tỷ giá bán của ngân hàng và muốn tính tỷ
giá bán của khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng nhân với
tỷ giá mua của ngân hàng. Chẳng hạn, tỷ giá yết là VND/USD
và USD/CNY tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp
mua và bán được tính theo công thức sau:
Yết giá(trực tiếp) / Định giá = (Yết giá /USD) x (USD/ Định
giá)
VND/USD = X / X+VND
USD/CNY=Y / Y+CNY
Trong đó,


X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.
Đối với thị trường ngoại tệ thì việc chênh lệch tỷ giá mua và tỷ
giá bán là chuyện tất nhiên. Tuy nhiên, tùy trên cương vị ngân
hàng yết giá và tỷ giá liên ngân hàng, hay khách hàng hỏi giá để
có thể xác định tỷ giá chéo ngoại tệ khác nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x