Tải bản đầy đủ

Requirement outline TD

Đề tài: Xây dựng hệ thống Quản lý ABC
Nhóm: SE0000XXXX
---------------------------

REQUIREMENT OUTLINE
Các chức năng dự kiến:
-

-

Chức năng A: Hệ thống cho phép người dùng đăng kí ủng hộ\cứu trợ lũ lụt
o Chức năng A.1: Hệ thống cho phép người dùng nhập thông tin cá nhân (Tên
+STK + Giới tính..)
o Chức năng A.2: Hệ thống cho phép người dùng chọn cách thức ủng hộ:
 Ủng hộ tiền mặt
 Ủng hộ hàng hóa, vật dụng…
 Ủng hộ vàng, kim cương, tác phẩm nghệ thuật (tổ chức đấu giá) …
 Ủng hộ bằng hình thức dịch vụ (giảm\miễn giá cước sử dụng dịch vụ)
o Chức năng A.3: Hệ thống cho phép người dùng lưu thông tin
o Chức năng A.4: hệ thốn cho phép người dùng xác nhận thông tin
Chức năng B: Hệ thống cho phép người dùng xem tổng số hàng hóa + tiền mặt đã

được ủng hộ
Chức năng C: Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách người ủng hộ
Chức năng D: Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách người được ủng hộ
Chức năng E: Hệ thống cho phép người dùng xem kinh phí hoạt động ủng hộ\cứu
trợ
Chức năng F: Hệ thống cho phép người dùng đấu giá
o Chức năng F.1: Hệ thống cho phép người dùng nhập thông tin
o Chức năng F.2: Hệ thống cho phép người dùng lưu thông tin
o Chức năng F.3: Hệ thống cho phép người dùng xác nhận thông tin
o Chức năng F.4: Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách đấu giá
o Chức năng F.3: Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách vật đấu giá lần
trướcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×