Tải bản đầy đủ

Giaos an hoi giang: Định dạng văn bản

Định dạng văn bản
1. di chuyển con trỏ văn bản
a. di chuyển con trỏ bằng bàn phím
b. di chuyển con trỏ bằng chuột
2. đánh dấu khối văn bản
a. đánh dấu khối văn bản bằng bàn phím
b. đánh dấu khối văn bản bằng chuột
3. sửa xóa văn bản
4. sao chép, di chuyển văn bản
a. sao chép văn bản
b. di chuyển văn bản
5. định dạng văn bản
a. thay đổi kiểu chữ
b. định dạng đoạn văn bản (Paragraph)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×