Tải bản đầy đủ

lớp 10

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN
LỚP 10 GDTX CẤP THPT
Tổng số tiết:96 tiết/32 tuần
Học kỳ I: 48 tiết/16 tuần
Học kỳ II: 48 tiết/16 tuần
HỌC KỲ I

Tuần
01

Tiết
1- 2
3

02

4-5
6

03
04


7- 8- 9-10
11
12

Định hướng năng
Phân
lực, phẩm chất cần
Tên bài
môn
hình thành và phát
triển cho HS
Văn
- Tổng quan Văn
- Năng lực giải
học Việt Nam
quyết vấn đề, hợp
Tiếng
- Hoạt động giao
tác, năng lực sử dụng
Việt
tiếp bằng ngôn ngữ CNTT ; đọc hiểu văn
bản
- Phẩm chất: Yêu
quý, tự hào và có
trách nhiệm giữ gìn,
phát huy thành tựu
văn học VN
- Năng lực: năng lực
giải quyết vấn đề,
hợp tác, năng lự giao
tiếp tiếng Việt
- Phẩm chất: Có
trách nhiệm giữ gìn
sự trong sáng của
tiếng Việt
Văn
- Khái quát văn học - Năng lực : tự chủ,
Tiếng dân gian Việt Nam tự học, giải quyết
Việt


- Văn bản
vấn đề, sáng tạo
- Phẩm chất : Chăm
chỉ, trách nhiệm
- Sử thi anh hùng
- Năng lực: tự học,
Chuyên + Chiến thắng
sáng tạo, năng lực
đề
Mtao – Mxây
đọc hiểu thể loại sử
Đọc
(Trích Sử thi Đam
thi
hiểu
San)
- Phẩm chất: có trách
+ Uy - lít - xơ trở
nhiệm giữ gìn, phát
về (Trích sử thi Ô- huy VHDG
Làm
đi-xê)
- Năng lực giải quyết
văn
+ Ra ma buộc tội
vấn đề, tạo lập văn
(trích Sử thi
bản
1

Phương pháp, kĩ
thuật tổ chức dạy
học
- PPDH: Thuyết
trình, vấn đáp tái
hiện, thảo luận
- HTDH: trên lớp 2
tiết, ở nhà nghiên
cứu tài liệu thêm
- PPDH: Vấn đáp tái
hiện, tìm tòi; thực
hành tái hiện, tìm tòi
- HTDH: trên lớp 02
tiết

-PPDH : Làm việc
nhóm, thuyết trình
- HTDH : Trên lớp
- PPDH: Thuyết
trình, làm việc nhóm,
trực quan sinh động

- HTDH: trên lớp 06
tiết
PPDH : Vấn đáp tìm
tòi
-HTDH : Trên lớp 2
tiết


13-14
15

Văn
Làm
văn

16- 17
18

Văn
Làm
văn

19
20
21

Văn
Văn
Văn

22
23
24

Làm
văn
Tiếng
Việt
Làm
văn

25

Văn

05

06

07

08

09

Ramayana)
- Hướng dẫn tự
học: Lập dàn ý bài
văn tự sự
- Viết bài văn số
1(văn biểu cảm)
- Truyện An Dương
Vương và Mị
Châu-Trọng Thủy
- Chọn sự việc chi
tiết tiêu biểu trong
bài văn tự sự
- Hướng dẫn tự
học: Miêu tả và
biểu cảm trong văn
tự sự
- Tấm Cám
- Tam đại con gà +
Nhưng nó phải
bằng hai mày

Phẩm
chất :
Nghiêm túc, tự chủ
trong học tập

- Năng lực: tự học,
sáng tạo, năng lực
đọc hiểu thể loại
truyền thuyêt
- Phẩm chất: có trách
nhiệm giữ gìn, phát
huy VHDG

- PPDH: Thuyết
trình, làm việc nhóm,
trực quan sinh động

- HTDH: trên lớp 06
tiết

- Năng lực: tự học,
sáng tạo, năng lực
đọc hiểu thể loại cổ
tích, truyện cười
- Phẩm chất: có trách
nhiệm giữ gìn, phát
huy VHDG
- Ca dao than thân, -Năng lực : giải
yêu thương tình
quyết vấn đề và sáng
nghĩa (bài 1,4,6)
tạo ; sử dụng CNTT,
- Ca dao hài hước
năng lực đọc hiểu,
(bài 1,2)
cảm thụ, sử dụng
- Đọc thêm:Lời
ngôn ngữ
tiễn dặn (Trích Tiễn -Phẩm chất : tự chủ
dặn người yêu)
bản
thân,
trách
nhiệm với nền văn
học của quê hương,
đất nước
- Trả bài viết số 1- - Năng lực giải quyết
ra bài viết số 2
vấn đề, tạo lập văn
(Văn tự sự)
bản, sử dụng ngôn
- Đặc điểm của
ngữ, giao tiếp
ngôn ngữ nói và
ngôn ngữ viết
Phẩm
chất :
- Luyện tập viết
Nghiêm túc, tự chủ
đoạn văn tự sự
trong học tập, Ý thức
giữ gìn sự trong sáng
của tiếng Việt
- Ôn tập văn học
-Năng lực : tự học,

- PPDH: Thuyết
trình, làm việc nhóm,
trực quan sinh động

- HTDH: trên lớp 06
tiết

2

-PPDH : Dự án,
Mảnh ghép, vấn đáp
tìm tòi…
-HTDH : trên lớp 04
tiết
-Tích hợp với ca dao
Nam Định

-PPDH : Vấn đáp tìm
tòi
-HTDH : Trên lớp 2
tiết

-PPDH : Vấn đáp tái


26-27

Tiếng
Việt

28- 29
30

Văn
Văn

31
32
33

Văn
Văn
Làm
văn

34
35
36

Làm
văn
Văn
Văn

37
38
39

Làm
văn
Văn
Làm
văn

10

11

12

13

dân gian Việt Nam
- Phong cách ngôn
ngữ sinh hoạt

hợp tác, sử dụng
CNTT, sử dụng ngôn
ngữ.
- Phẩm chất : Trân
trọng nền văn học
dân gian
- Khái quát VHVN - Năng lực : giải
từ thế kỉ X-XIX
quyết vấn đề, đọc
- Tỏ lòng (Phạm
hiểu, sử dụng ngôn
Ngũ Lão)
ngữ
- Phẩm chất : Tự chủ
trong học tập, trách
nhiệm với nền VH
- Cảnh ngày hè
-Năng lực chung:
(Nguyễn Trãi)
giải quyết vấn đề,
- Nhàn (Nguyễn
sáng tạo, cảm thụ, sử
Bỉnh Khiêm)
dụng ngôn ngữ
- Tóm tắt văn bản - Năng lực chuyên
tự sự
biệt: đọc hiểu thơ
trung đại, năng lực
cảm thụ thẩm mỹ
- Phẩm chất: Có lòng
nhân ái. Có trách
nhiệm giữ gìn, phát
huy thơ ca dân tộc
- Trả bài số 2 – Ra -Năng lực chung:
bài số 3-NLXH
giải quyết vấn đề,
(viết ở nhà)
sáng tạo, cảm thụ, sử
- Đọc Tiểu Thanh
dụng ngôn ngữ
kí (Nguyễn Du)
- Năng lực chuyên
- Đọc thêm: Vận
biệt: đọc hiểu thơ
nước (Đỗ Pháp
trung đại, năng lực
Thuận), Cáo bệnh
cảm thụ thẩm mỹ
bảo mọi người
- Phẩm chất: Có lòng
(Mãn Giác), Hứng nhân ái. Có trách
trở về (Nguyễn
nhiệm giữ gìn, phát
Trung Ngạn)
huy thơ ca dân tộc
- Thực hành phép
-Năng lực : tự học,
tu từ ẩn dụ, hoán dụ sử dụng ngôn ngữ
- Thơ Hai cư của
- Phẩm chất : tự chủ
Ba Sô (Bài 1,2,3,6) trong học tập
- Trả bài số 3
-Năng lực : sử dụng
CNTT, sáng tạo, cảm
thụ, sử dụng ngôn
ngữ
3

hiện, tìm tòi
-Tổ chức trải nghiệm
với chủ đề : Văn học
DGVN
PPDH : Sơ đồ tư
duy, vấn đáp tái hiện

- PPDH: Thuyết
trình, vấn đáp tái
hiện, thảo luận, làm
việc nhóm
- KTDH: Đặt câu
hỏi, phân chia nhóm,
sơ đồ tư duy
- HTDH:
+ Trên lớp 6 tiết
+ Ở nhà nghiên cứu
tài liệu thêm
- PPDH: Thuyết
trình, vấn đáp tái
hiện, thảo luận, làm
việc nhóm
- KTDH: Đặt câu
hỏi, phân chia nhóm,
sơ đồ tư duy
- HTDH:
+ Trên lớp 6 tiết
+ Ở nhà nghiên cứu
tài liệu thêm
PPKTDH : thực hành
tìm tòi


40-41-42

14

43
44
45
15

46-47
48
16

17

18

-Phẩm chất : tích
cực, chủ động trong
học tập
Chuyên Thơ Đường
-Năng lực : sáng tạo, PPKTDH :
Mảnh
đề đọc - Tại lầu Hoàng
cảm thụ văn học, đọc ghép, vấn đáp tái
hiểu
Hạc tiễn Mạnh Hạo hiểu, sử dụng ngôn hiện
Nhiên đi Quảng
ngữ, cảm thụ văn học
Lăng
- Phẩm chất : Trân
- Cảm xúc mùa thu trọng thành tựu của
( Đỗ Phủ), Lầu
văn học thế giới
Hoàng Hạc (Thôi
Hiệu), Nỗi oán
người phòng khuê
(Vương Duy), Khe
chim kêu (Vương
Xương Linh)
- Làm
- Lập kế hoạch cá
-Năng lực thu thập - PPDH: Thuyết trình
văn
nhân
thông tin, giải quyết vấn đáp thảo luận
- Làm
- Trình bày một
vấn đề, tạo lập văn - -HTDH: trên lớp
văn
vấn đề
bản
02tiết, ở nhà đọc
- Làm
- Các hình thức kết
-Phẩm chất : Tích nghiên cứu tài liệu
văn
cấu của văn bản
cực, chủ động trong
thuyết minh
học tập, cuộc sống
- Làm
- Bài viết số 4
- Năng lực giải quyết HTDH: trên lớp
văn
(Tổng hợp kiến
vấn đề, Năng lực tạo 02tiết, ở nhà đọc
- Làm
thức và kĩ năng)
lập văn bản
nghiên cứu tài liệu
văn
- Trả bài số 4
- Các năng lực khác:
Năng lực giao tiếp
tiếng việt, thu thập
thông tin liên quan
đến VB

HỌC KÌ II
49- 50
Văn
- Phú sông Bạch
51
Văn
Đằng (Trương Hán
Siêu)
- Đại cáo bình Ngô
(Nguyễn Trãi) Phần tác giả

52- 53
54

Văn
Văn

-Năng lực: giải quyết
vấn đề, sử dụng
CNTT, đọc hiểu, sử
dụng ngôn ngữ
-Phẩm
chất:Trân
trọng, tự hào trước
những chiến công
hiển hách của dân
tộc
- Đại cáo bình Ngô- - Năng lực: sáng tạo,
Phần tác phẩm
đọc hiểu theo thể
-Tựa “Trích diễm
loại, cảm thụ, sử
4

Dạy học dự
thuyết trình

án,

Vấn đáp tái hiện, tìm
tòi


thi tập” (Hoàng
Đức Lương)
- Đọc thêm: Hiền
tài là nguyên khí
quốc gia (Thân
Nhân Trung)
55
56-57

Làm
văn
Văn

58
59- 60

Làm
văn
Văn

61

Làm
văn

19

20

62
63
21

64

Văn

65

Văn

66

Làm
văn

67- 68

Văn

22

23

Tiếng
Việt
Làm
văn

- Tính chuẩn xác
hấp dẫn của văn
bản thuyết minh
- Hưng Đạo Đại
Vương Trần Quốc
Tuấn (Ngô Sĩ Liên)
- Thái sư Trần Thủ
Độ (Ngô Sĩ Liên)
- Khái quát lịch sử
tiếng Việt
- Chuyện Chức
phán sự đền Tản
Viên (Nguyễn Dữ)

dụng ngôn ngư
- Phẩm chất: Tự chủ
trong học tập, trân
trọng nền văn học
dân tộc, Kính trọng
tự hào đối với các
anh hùng dân tộc
-Năng lực: tự học, Vấn đáp tái hiện, tìm
đọc hiểu theo thể tòi; mảnh ghép
loại, sử dụng ngôn
ngữ
-Phẩm chất: Kính
trọng tự hào đối với
các anh hùng dân tộc

-Năng lực: tự học,
đọc hiểu theo thể
loại, sử dụng ngôn
ngữ
-Phẩm chất: Kính
trọng tự hào đối với
các anh hùng dân tộc
- Phương pháp
- Các năng lực: năng
thuyết minh (Ra bài lực giao tiếp tiếng
số 5- văn thuyết
Việt, năng lực tự
minh- làm ở nhà)
quản bản thân, năng
- Những yêu cầu
lực sử dụng công
về sử dụng Tiếng
nghệ thông tin truyền
Việt
thông….
- Luyện tập viết
-Phẩm chất: Tích
đoạn văn thuyết
cực, tự chủ trong học
minh
tập, cuộc sống
- Hồi trống Cổ
-Năng lực: tự học,
Thành (Trích “Tam đọc hiểu theo thể loại
quốc diễn nghĩa” – - Phẩm chất: trân
La Quán Trung)
trọng thành tựu văn
- Đọc thêm: Tào
học thế giới
Tháo uống rượu
luận anh hùng
(Trích “Tam quốc
diễn nghĩa” – La
Quán Trung)
- Tóm tắt văn bản
thuyết minh
- Tình cảnh lẻ loi
-Năng lực: sáng tạo,
5

Vấn đáp tái hiện, tìm
tòi; mảnh ghép

Dạy học dự
thuyết trình

án,

Vấn đáp tái hiện, tìm
tòi

Vấn đáp tái hiện


của người chinh
phụ (Trích “ Chinh
phụ ngâm khúcĐặng Trần Côn)
- Trả bài viết số 5

24

25
26

27

28

29

giải quyết vấn đề,
69
- Làm
đọc hiểu theo thể
văn
loại, cảm thụ, sử
dụng ngôn ngữ
-Phẩm chất: Yêu
thương con người
( đặc biệt là người
phụ nữ)
70
- Làm
- Lập dàn ý bài văn -Năng lực: tự học, sử
71-72
văn
nghị luận
dụng ngôn ngữ
- Làm
- Phong cách ngôn -Phẩm chất: giữ gìn,
văn
ngữ nghệ thuật
phát huy vẻ đẹp của
tiếng Việt
73-74- 75 -Truyện Kiều (Tác -Năng lực: sáng tạo,
76-77-78 Chuyên giả)
sử dụng CNTT, giải
đề
-Trao duyên (trích
quyết vấn đề, đọc
Đọc
“Truyện Kiều”)
hiểu theo thể loại,
hiểu
- Nỗi thương mình cảm thụ, sử dụng
- Chí khí anh hùng ngôn ngữ
(trích “Truyện
-Phẩm chất: Yêu
Kiều”)
thương con người
- Thề nguyền (trích ( đặc biệt là người
“Truyện Kiều”)
phụ nữ)
79
Làm
- Lập luận trong
-Năng lực: giải quyết
80-81
văn
văn nghị luận -.
vấn đề, hợp tác, sử
- Bài viết số 6
dụng ngôn ngữ, tạo
(Nghị luận văn
lập văn bản
học)
- Phẩm chất: tích
cực, chủ động trong
học tập và cuộc sống
82
Làm
- Văn bản văn học
-Năng lực: giải quyết
83
văn
- Thực hành các
vấn đề, sáng tạo, sử
84
Tiếng
phép tu từ: Phép
dụng ngôn ngữ
Việt
điệp và phép đối
- Phẩm chất: tích
Làm
- Nội dung và hình cực, tự giác
văn
thức của văn bản
Năng lực: tự học,
văn học
hợp tác, sử dụng
ngôn ngữ
- Phẩm chất: giữ gìn,
phát huy vẻ đẹp của
tiếng Việt
85
Làm
- Nội dung và hình -Năng lực: giải quyết
86
văn
thức của văn bản
vấn đề, hợp tác, sử
87
Làm
văn học
dụng ngôn ngữ, tạo
văn
- Các thao tác nghị lập văn bản
6

Thực hành tìm tòi

Mảnh ghép, vấn đáp
tái hiện
Tích hợp: Truyện
Kiều trong đời sống
người VN

Mảnh ghép,
hành tìm tòi

thực

Sơ đồ tư duy, thực
hành tái hiện
Mảnh ghép, thực
hành tìm tòi

Mảnh ghép,
hành tìm tòi

thực


Tiếng
Việt
88
89-90
30

91
92
93

Tiếng
Việt
Làm
văn
Làm
văn

94-95
96

Làm
văn
Làm
văn
Làm
văn

31

32

Làm
văn
Văn
học

luận
- Ôn tập phần
Tiếng Việt
- Luyện tập viết
đoạn văn nghị luận
- Ôn tập phần văn
học

- Phẩm chất: tích
cực, chủ động trong
học tập và cuộc sống
-Năng lực: giải quyết
vấn đề, hợp tác, sử
dụng ngôn ngữ, tạo
lập văn bản
- Phẩm chất: tích
cực, chủ động trong
học tập và cuộc sống
- Viết quảng cáo
-Năng lực: hợp tác,
- Trả bài làm văn số sử dụng CNTT, giải
6
quyết vấn đề, tự học,
- Ôn tập phần làm sáng tạo, sử dụng
văn.
ngôn ngữ, giao tiếp
- Phẩm chất: tích
cực, chủ động trong
học tập, giữ gìn sự
trong sáng của tiếng
Việt
- Bài viết số 7:
- Năng lực giải
Kiểm tra cuối năm quyết, sáng tạo
- Trả bài kiểm tra
- Phẩm chất: tích
- Hướng dẫn học
cực, tự giác
trong hè
- Năng lực hợp tác,
giao tiếp tiếng Việt

7

Mảnh ghép,
hành tìm tòi

thực

-Sử dụng sơ đồ tư
duy, kĩ thuật mảnh
ghép, thực hành tìm
tòi, vấn đáp tái hiện
+tìm tòi
-Tổ chức các hoạt
động trải nghiệm
VHTĐ
Thực hành tìm tòi
Vấn đáp tái hiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×