Tải bản đầy đủ

giao an gt11cb tiet 27 thuc hanh may tinh

Tiết 27 : THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH

A - Mơc tiªu:

- N¾m ®ỵc c¸ch sư dơng m¸y tÝnh bá tói Casio
®Ĩ tính ®ỵc c¸c bµi to¸n vỊ ho¸n vÞ, tỉ hỵp, chØnh hỵp.
- Sư dơng m¸y tÝnh thµnh th¹o tÝnh nhanh ®ỵc gi¸
trÞ cđa mét ho¸n vÞ, tỉ hỵp , chØnh hỵp.
B - Néi dung vµ møc ®é:
- Giíi thiƯu chøc n¨ng cđa c¸c phÝm X! , nCr, nPr ,. trªn m¸y
tÝnh bá tói Casio.
- Gi¶i c¸c bµi to¸n liªn hoan ®Õn tỉ hỵp , chØnh hỵp ho¸n vÞ
b»ng m¸y tÝnh Casio
C - Chn bÞ cđa thÇy vµ trß:
S¸ch gi¸o khoa vµ m¸y tÝnh bá tói fx - 500MS, fx - 570MS, fx
– 500ES,
Fx 570 ES
D - TiÕn tr×nh tỉ chøc bµi häc:
ỉn ®Þnh líp:
- Sü sè líp :
- N¾m t×nh h×nh lµm bµi, häc bµi cđa häc sinh ë nhµ.

Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn
sư dơng
1.TÝnh sè c¸c ho¸n
vÞ :
GV híng dÉn theo trang
53 SGK
Ên phÝm SHIFT,Ên
phÝm X-1 (X!), Ên phÝm
=
VD : tÝnh 10!
Ta ph¶I bÊm nh sau :
1
0 shift x -1 =
(3628800)
Yªu cÇu HS ¸p dơng tÝnh
7!, 13!
2) TÝnh sè c¸c tỉ hỵp :

Ho¹t ®éng cđa häc
sinh

HS thùc hµnh trªn m¸y
tÝnh cđa m×nh
7 shift x-1 =
5040
-1
1 3 shift x =
6227020800

Bỉ
sung


Để tính số Cn k ta làm nh
sau ;
ấn số n, ấn phím nCr, ấn
số k, nhấn nút =
VD tính C125 :
1 2 nCr 5 = 192


Đối với fx 570 ES
1 2 shift : = 192
Yêu cầu HS tính :
C83 , C137

HS thực hành :
8 nCr 3 =
56
1 3 nCr 7 =
1716

3) Tính số các chỉnh
hợp:
Giới thiệu nút nPr
VD tính : A 69
+ Tính theo phím chức
năng: ấn 9
( nhập n trớc ) SHIFT nPr
6
( nhập r sau ) rồi ấn =
60480
- Cho hs áp dụng tính A 37 ,

HS thực hành
7 shift X 3 = 210
11 nPr 5 = 55440
(Tùy theo máy HS )

5
A 11

Hoạt động 2 : Luyện tập
giải các bài toán chỉnh
hợp, tổ hợp hoán vị bằng
máy tính Casio
Yêu cầu HS hoạt động
nhóm

Tính :
1) C155
2)

A 36 , A 69 , 9!
A 25.A 84

, C9 4 ,

C74 .C93 ,

4
2
3) 3! + C6 A7

Củng cố :

HS hoạt động nhóm ,
dùng máy tính thực hành
giảI bài tập và báo cáo
kết quả :
1) . .
2). .. . .. ..
3) ..


Cho học sinh nhắc lại cách tính số chỉnh hợp, hoán vị , tổ hợp bằng
máy tính bỏ túi .
Dặn dò : về nhà học bài, tập làm một số bài tập bằng máy tính bỏ túi
Xem trớc bài : Nhị thức Niu_tonTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×