Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH MỘT SỐ VÍ DỤ ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT VÀ DẬP VIÊN ĐẾN SINH KHẢ DỤNG CỦA VIÊN NÉN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

GVHD: TS. Nguyễn Trần Linh
Thực hiện: Nhóm 9 – CH23

1


PHÂN CÔNG THỰC HIỆN TIỂU LUẬN
STT

Họ Và Tên

Mã Học Viên

Công Việc

Ghi Chú

1


Dương Tiến Anh

1812001

Tìm kiếm, dịch, phân tích số
liệu, làm slide

Nhóm
trưởng

2

Vũ Ngân Bình

1812002

Tìm kiếm, dịch, phân tích số
liệu

3

Phonesouphavanh
Mayvanh

1811075

Tìm kiếm, dịch tài liệu

4

Chork Chimy

1811076

Tìm kiếm, dịch tài liệu

5

Nguyễn Thị Vân


1811068

Tìm kiếm, dịch, phân tích số
liệu

6

Lê Ngọc Văn

1811070

Tìm kiếm tài liệu

7

Nông Thế Việt

1811071

Tìm kiếm tài liệu

8

Nguyễn Lệ Quyên

1711084

Tìm Kiếm, dịch, phân tích số
liệu

9

Nguyễn Thị Hải

1711113

Tìm kiếm tài liệu

10

Lưu Thị Huyền

1711048

Tìm kiếm tài liệu

11

Nguyễn Quang Trung

1711098

Tìm kiếm tài liệu

2


NỘI DUNG CHÍNH
1

2

3

4

ĐẶT VẤN ĐỀ
ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT ĐẾN SKD
ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN DẬP VIÊN ĐẾN SKD

KẾT LUẬN


1. ĐẶT VẤN ĐỀ
SINH KHẢ DỤNG LÀ GÌ?
Định nghĩa SKD: Là đại lượng đo tốc độ và mức độ hấp thu
dược chất (hoạt chất) từ chế phẩm bào chế vào tuần hoàn
chung và đưa đến nơi tác động.

SINH KHẢ DỤNG VIÊN NÉN?

4


1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Dược chất tại
đích tác dụng
5


Các yếu tố ảnh hưởng đến SKD của viên nén

CƠ THỂ
(YẾU TỐ SINH HỌC)

THUỐC
(YẾU TỐ DƯỢC HỌC)

CÁCH DÙNG THUỐC

- Dược chất

- Tá dược
- Bao bì
- Kỹ thuật bào chế
6


MỘT SỐ THÔNG SỐ TRONG QUÁ TRÌNH TẠO HẠT, DẬP VIÊN
Giai đoạn

Thông số/biến đầu vào

Biến đầu ra (chỉ tiêu chất lượng

Ảnh hưởng

sử dụng để đánh giá)
Nhào trộn

✓ Thiết bị nhào trộn (cao tốc, ✓ Độ đồng đều hàm lượng

nhà trộn chữ Z)
✓ Tốc độ nhào trộn

✓ Độ trơn chảy của hạt

✓ Độ đồng đều tá dược dính ✓ Khả năng chịu nén
trong khối ẩm

✓ Độ đồng đều hàm

✓ Thời gian nhào trộn

✓ Độ đồng đều hạt/cốm

✓ Dạng tá dược dính thêm vào

✓ Xác định thời gian tối ưu

✓ Đồng độ tá dược dính

✓ Chuẩn hóa quy trình pha tá ✓ Độ rã

✓ Lượng dung dịch tá dược

dược dính

lượng, khối lượng
✓ Độ cứng của viên

✓ Độ hòa tan

dính
✓ Tốc độ thêm tá dược dính

✓ Điểm dừng của quá trình tạo
hạt

7


MỘT SỐ THÔNG SỐ TRONG QUÁ TRÌNH TẠO HẠT, DẬP VIÊN
Giai đoạn

Thông số/biến đầu vào

Biến đầu ra (chỉ tiêu chất

Ảnh hưởng

lượng sử dụng để đánh giá)
Ướt

✓ Thiết bị xát hạt
✓ Tốc độ xát hạt

Tầng sôi

trung bình

✓ Độ ổn định dược

✓ Chất lượng lưới

✓ Độ xốp tiểu phân

✓ Sửa hạt
✓ Thiết bị tạo hạt (tạo hạt tầng sôi)

✓ Phân bố kích thước tiểu ✓ Khả năng trộn đều
phân

chất

✓ Khả năng trơn chảy

✓ Thời gian

✓ Khả năng chịu nén

✓ Tá dược dính

✓ Độ đồng đều hàm

✓ Nhiệt độ
✓ Áp suất
Khô

✓ Kích thước tiểu phân ✓ Tốc độ sấy

✓ Tốc độ tạo hạt
✓ Thiết bị tạo hạt khô

lượng
✓ Độ đồng đều khối
lượng

✓ Lực nén

✓ Lực phá vỡ
✓ Rây phân loại kích thước hạt

8


MỘT SỐ THÔNG SỐ TRONG QUÁ TRÌNH TẠO HẠT, DẬP VIÊN
Giai đoạn

Thông số/biến đầu vào

Biến đầu ra (chỉ tiêu chất lượng

Ảnh hưởng

sử dụng để đánh giá)
Dập viên

✓ Loại thiết bị dập
✓ Công suất

✓ Tất cả các chỉ tiêu quy định ✓ Hình thức viên
trong tiêu chuẩn thuốc

✓ Độ cứng

✓ Cách nạp cốm/bột vào cối

✓ Độ cứng

✓ Độ bở

✓ Có tiền nén?

✓ Độ bở

✓ Độ rã

✓ Tốc độ dập

✓ Độ dày

✓ Độ hòa tan

✓ Lực dập

✓ Lực giải nén

✓ Độ đồng đều hàm

lượng, khối lượng

✓ Kiểu khắc chữ, vị trí, độ sâu
khắc

9


QUAN HỆ GIỮA LỰC DẬP VIÊN, ĐỘ XỐP VÀ THỜI GIAN RÃ

10


ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TẠO HẠT, DẬP VIÊN

Tạo hạt

Kích thước hạt
Độ xốp

Dập viên

Lực dập
Tốc độ dập
11


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
Một số ví dụ về ảnh hưởng của giai đoạn tạo hạt đến SKD
của viên nén:
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol
2.2. Ảnh hưởng của kích thước hạt và phân bố hạt đến khả
năng hòa tan hoạt chất glibenclamide
2.3. Ảnh hưởng của độ xốp đến khả năng hòa tan của viên nén

12


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
Một số ví dụ về ảnh hưởng của giai đoạn tạo hạt đến SKD
của viên nén:
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol
2.2. Ảnh hưởng của kích thước hạt và phân bố hạt đến khả
năng hòa tan hoạt chất glibenclamide
2.3. Ảnh hưởng của độ xốp đến khả năng hòa tan của viên nén

13


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol

Viên nén Metronidazol được sát hạt ướt với các tá dược dính khác nhau
và đánh giá ảnh hưởng của kích thước hạt đến độ hòa tan của viên

14


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol
Công thức bào chế

1. Gelatin
2. Methylcellulose (MC)

3. Potato Starch
4. PVP

Lauwo, J. A. K. (1984). Effect of Particle Size and Excipients on the Dissolution Rate of Metronidazole from Solid Dosage
Forms: II. Drug Development and Industrial Pharmacy, 10(7), 1085-1096.

15


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol
Các khoảng kích thước hạt khảo sát

400-500 µm

125-200 µm

1.75 µm

Lauwo, J. A. K. (1984). Effect of Particle Size and Excipients on the Dissolution Rate of Metronidazole from Solid Dosage
Forms: II. Drug Development and Industrial Pharmacy, 10(7), 1085-1096.

16


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol
1. Gelatin
2. Methylcellulose (MC)

400-500 µm

3. Potato Starch
4. PVP
125-200 µm

Ảnh hưởng đến khả năng
hòa tan của viên nén

1.75 µm

Lauwo, J. A. K. (1984). Effect of Particle Size and Excipients on the Dissolution Rate of Metronidazole from Solid Dosage
Forms: II. Drug Development and Industrial Pharmacy, 10(7), 1085-1096.

17


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol
Khả năng hòa tan của viên nén

Cùng một kích thước, khả năng
hòa tan của viên phụ thuộc
vào tá dược sử dụng

Với mỗi tá dược dính, khả
năng hòa tan của viên có
thể tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ
nghịch với kích thước hạt

ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH KHẢ DỤNG

Lauwo, J. A. K. (1984). Effect of Particle Size and Excipients on the Dissolution Rate of Metronidazole from Solid Dosage
Forms: II. Drug Development and Industrial Pharmacy, 10(7), 1085-1096.

18


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol
1.75 µm
125-200 µm
400-500 µm

TD dính: 2% Gelatin

Lauwo, J. A. K. (1984). Effect of Particle Size and Excipients on the Dissolution Rate of Metronidazole from Solid Dosage
Forms: II. Drug Development and Industrial Pharmacy, 10(7), 1085-1096.

19


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol

400-500 µm
125-200 µm
1.75 µm

Tá dược dính: 2% MC

Lauwo, J. A. K. (1984). Effect of Particle Size and Excipients on the Dissolution Rate of Metronidazole from Solid Dosage
Forms: II. Drug Development and Industrial Pharmacy, 10(7), 1085-1096.

20


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol
1.75 µm
125-200 µm
400-500 µm

TD dính: 2% Potato Starch

Lauwo, J. A. K. (1984). Effect of Particle Size and Excipients on the Dissolution Rate of Metronidazole from Solid Dosage
Forms: II. Drug Development and Industrial Pharmacy, 10(7), 1085-1096.

21


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol
1.75 µm
125-200 µm
400-500 µm

TD dính: 2% PVP

Lauwo, J. A. K. (1984). Effect of Particle Size and Excipients on the Dissolution Rate of Metronidazole from Solid Dosage
Forms: II. Drug Development and Industrial Pharmacy, 10(7), 1085-1096.

22


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol

Kết luận:
- Ở cùng một kích thước, khả năng hòa tan của viên phụ thuộc vào tá
dược sử dụng.

- Với mỗi tá dược dính, khả năng hòa tan của viên tỉ lệ với kích thước
hạt.
- Khả năng hòa tan của viên nén không phải luôn tỉ lệ nghịch với
kích thước tiểu phân trong quá trình tạo hạt, mà còn phụ thuộc vào
công thức bào chế sử dụng.

Lauwo, J. A. K. (1984). Effect of Particle Size and Excipients on the Dissolution Rate of Metronidazole from Solid Dosage
Forms: II. Drug Development and Industrial Pharmacy, 10(7), 1085-1096.

23


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
Một số ví dụ về ảnh hưởng của giai đoạn tạo hạt đến SKD
của viên nén:
2.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt tới độ hòa tan viên nén
Metronidazol
2.2. Ảnh hưởng của kích thước hạt và phân bố hạt đến khả
năng hòa tan hoạt chất glibenclamide
2.3. Ảnh hưởng của độ xốp đến khả năng hòa tan của viên nén

24


2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN TẠO HẠT
2.2. Ảnh hưởng của kích thước hạt và phân bố hạt đến khả
năng hòa tan hoạt chất glibenclamide

- Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hạt đến sự hòa tan
glibenclamide từ viên nén.
- Hạt từ mười mẻ khác nhau được sử dụng để xác định phân
bố kích thước hạt.
Harun, K. U. R. T. A. G. I. Ć., Mistafa, M., & Alisa, S. E. L. O. V. I. Ć. (2013). Effect of particle size on the dissolution of glibenclamide. Int J
Pharm Pharm Sci, 5, pp. 775-779.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×