Tải bản đầy đủ

MA TRAN DE KTRA 1 TIET SINH 8 HKI 16 17

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - HỌC KÌ I - SINH 8
NĂM HỌC: 2017-2018
Chủ đề

Nhận biết
TNKQ

Thông hiểu
TL

TNKQ

TL

Vận dụng thấp
TN
KQ

TL

Chương I:

-Biết chức
Khái quát về năng của
cơ thể người mô biểu bì,
(5 tiết)
mô thần
kinh.
3 câu
2,5đ
25%
Chương II
Vận động
( 6 tiết)

5 câu
3,75
37,5%
Tuần hoàn
(7 tiết)

5 câu
3,75đ
37,5%
Tổng số câu
Tổng số
điểm
Tỉ lệ %
13 câu
10đ
100%

2 câu
0,5đ
20%
-Biết được
xương đầu
được chia
làm mấy
phần.
-Biết được
đâu là


xương dẹt

2 câu
0,5đ
13.3%
-Biết được
thành phần
của máu.
- Biết vai
trò của tiểu
cầu trong sự
đông máu
- Biết thời
gian 1 chu
kì co dãn
của tim
3 câu
0,75đ
20%
7 câu
1,75đ
17,5%

Vận dụng cao
TNKQ

Tổng
cộng

TL
So sánh
vị trí và
chức
năng các
loại nơ
ron
1 câu

80%

Biết
cách
tham
gia
gia
thôn
g an
toàn

1/3
câu
0,5đ
13.3
%

1/3
câu
0,5đ
5%

-Xác định
được
thành
phần cấu
tạo ứng
với chức
năng của
xương dài,
tính đàn
hồi của
xương
2 câu
1,25đ
33,4%

2 câu
1,25đ
12,5%

- Trình bày
cách giải quyết
khi gặp người
tai nạn gãy
xương

-Giải
thích
khả
năng
gãy
xương
liên
quan
đến lứa
tuổi

1/3 câu
0,5đ
13.3%

1/3 câu

26.7%

- Trình bày
được khái
niệm kháng
nguyên, kháng
thể, cơ chế
tương tác
kháng nguyên
và kháng thể
-Trình bày chu
kì co dãn của
tim
1,5 câu
2,5đ
66.7%
11/6 câu

30%

- Giải
thích
được vì
sao tim
hoạt
động cả
đời mà
không
mệt
mỏi.
0,5 câu
0,5đ
13.3%
5/6 câu
1,5đ
15%

3 câu
2,5đ
25%

5 câu
3,75đ
37,5%

1 câu

20%

5 câu
3,75đ
37,5%
13 câu
10đ
100%
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×