Tải bản đầy đủ

BỘ câu HỎI ôn THI CÁC môn CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH
HÀNG HẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
KHOA HÀNG HẢI

CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP
Từ khóa 50 – Hệ Liên thông
(Thời gian làm bài: 150 phút)

MÔN THI: HÀNG HẢI NGHIỆP VU

HỌC PHẦN: QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ PN ĐÂM VA TRÊN BIỂN
Phần 1: Quy tắc hành trình và điều động (dành cho câu I)
1.

Công tác cảnh giới theo Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển
(COLREG-72)?

2.

Tốc độ an toàn: khái niệm, các yếu tố xác định tốc độ an toàn đối với mọi tàu

thuyền được quy định trong quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển.

3. Thế nào là tồn tại nguy cơ đâm va giữa các tàu thuyền theo Quy tắc Quốc tế về

phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-72)?
4. Các thông số tương ứng để đánh giá nguy cơ va chạm trong kỹ thuật thao tác tránh

va bằng radar.
5.

Trình bày về hành động tránh va của tàu thuyền theo Quy tắc Quốc tế về phòng
ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (COLREG-72)?


6.

Hành động của tàu thuyền hành trình trong luồng hẹp được quy định trong Quy tắc
Quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-72)?

7.

Hành động của tàu thuyền khi hành trình trong hệ thống phân luồng quy định trong
Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-72)?

8.

Thế nào là tàu thuyền vượt theo Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển
(COLREG-72). Quy tắc hành trình của tàu thuyền vượt?

9.

Trách nhiệm tương quan giữa các tàu thuyền được quy định trong Quy tắc Quốc tế
về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-72)?

Phần 2: Đèn và dấu hiệu (dành cho câu II)
1.
2.
3.
4.
5.Tín hiệu điều động và tín hiệu cảnh báo trong điều kiện nhìn thấy nhau bằng
mắt thường?
Trình bày về tầm nhìn xa và cung chiếu sáng của các loại đèn?
Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền lai kéo (không bao gồm tàu thuyền hoặc vật
bị lai) khi hành trình?
Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền máy đang hành trình?
Đèn, dấu hiệu và tín hiệu âm thanh của tàu thuyền mất khả năng điều động,
hạn chế khả năng điều động, đang nạo vét hay làm các công việc ngầm dưới nước,
bị hạn chế khả năng điều động?

6.

Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền đang neo và tàu thuyền mắc cạn?

7.

Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền lai kéo bị hạn chế khả năng điều động?

8.

Tín hiệu âm thanh của tàu thuyền máy, tàu thuyền mất khả năng điều động,
tàu thuyền bị hạn chế khả năng điều động, tàu thuyền lai dắt (bao gồm cả tàu
thuyền bị lai) trong tầm nhìn xa bị hạn chế?

9.

Những tín hiệu cấp cứu được quy định trong Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa
đâm va trên biển (COLREG-72)?

HỌC PHẦN: ĐIỀU ĐỘNG TÀU (dành cho câu III)
1.

Tốc độ tàu là gì? Các khái niệm về tốc độ tàu sử dụng trong hàng hải?

2.

Định nghĩa vòng quay trở của tàu, các giai đoạn quay trở?

3.

Trình bày các yêu cầu cơ bản khi chọn vị trí neo an toàn cho tàu?


4.

Phương pháp neo tàu bằng một neo?

5.

Nguyên tắc cơ bản và các yêu cầu chung khi điều khiển tàu cập cầu?

6.

Các lưu ý khi hành trình trong luồng lạch hẹp?

7.

Phương pháp điều động tàu trong tầm nhìn xa hạn chế?

8.

Đặc điểm và các lưu ý khi hàng hải trong vùng băng?

9.

Trình bày phương pháp điều động cứu người bị rơi xuống nước Williamson?

HỌC PHẦN: LUẬT HÀNG HẢI (dành cho câu IV)
1.

Chế độ pháp lý vùng nội thủy.

2.

Chiều rộng lãnh hải và phương pháp xác định ranh giới của nó.

3.

Chế độ pháp lý biển cả.

4.

Vận đơn đường biển: Khái niệm? Chức năng? Các loại vận đơn.

5.

Điều kiện quy kết trách nhiệm dân sự khi xảy ra tai nạn va chạm tàu.

6.

Phân loại tổn thất trong bảo hiểm Hàng hải.

7.

Các nguyên tắc bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải

8.

Quy định của MARPOL 73/78 về bơm thải dầu và nước có lẫn dầu từ tàu ra biển

9.

Khái niệm và phân loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

HỌC PHẦN: XẾP DỠ HÀNG HÓA (dành cho câu V)
1.

Hãy trình bày các kích thước cơ bản của tàu và lượng dãn nước của tàu, Dls, Dwt.

2.

Nêu ảnh hưởng của két chứa chất lỏng không đầy tới thế vững ban đầu của tàu và
cách hạn chế ảnh hưởng của nó.

3.

Trình bày khái niệm ổn định của tàu.

4.

Nêu các bước dựng đường cong cánh tay đòn ổn định tĩnh.

5.

Mớn nước của tàu là gì? Cách hiệu chỉnh đưa mớn nước biểu kiến về mớn nước
thật.

6.

Trình bày khái niệm và cách xác định mớn nước tương đương từ mớn nước thật
của tàu.


7.

Thiết lập công thức tính toán sự thay đổi mớn nước mũi, lái của tàu khi dịch
chuyển hàng trên tàu ( theo chiều dọc tàu , KGCargo = const)

8.

Nêu đồ thị đường cong hoành giao, cách sử dụng bảng và đồ thị đường cong hoành
giao.

9.

Trình bày cách xác định lượng dãn nước của tàu từ mớn nước trung bình chính xác
cuối cùng (dfinal Mean).

Tổ NVTH

TRƯỞNG KHOA

PGS,TS. Nguyễn Viết Thành
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
KHOA HÀNG HẢI

CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP
Từ khóa 50 – Hệ Liên thông

MÔN THI: HÀNG HẢI CƠ BẢN
(Thời gian làm bài: 150 phút)
HỌC PHẦN: ĐỊA VĂN
Phần 1 (dành cho câu I)
1.

Viết, giải thích các yếu tố của công thức tính bán kính cong kinh tuyến trái đất. Ý
nghĩa trong hàng hải?


2.

Khái niệm tầm nhìn xa địa lý. Viết, giải thích các yếu tố của công thức tính tầm
nhìn xa địa lý của đường chân trời nhìn thấy và mục tiêu?

3.

Trình bày hướng đi thật của tàu, phương vị thật và góc mạn tới mục tiêu. Mối liên
hệ giữa chúng?

4.

Trình bày hướng đi địa từ của tàu, phương vị địa từ và góc mạn tới mục tiêu. Mối
liên hệ giữa chúng?

5.

Trình bày hướng đi la bàn của tàu, phương vị la bàn và góc mạn tới mục tiêu. Mối
liên hệ giữa chúng?

6.

Khái niệm vĩ độ tiến? Viết và giải thích các yếu tố của công thức vĩ độ tiến?

7.

Trình bày các phương pháp đo khoảng cách trên hải đồ Mercator. Ứng dụng trong
hàng hải?

8.

Trình bày mục đích sử dụng và dấu hiệu nhận biết chính vào ban ngày của 5 loại
phao tiêu cơ bản trong hệ thống phao đèn quốc tế (IALA) ?

9.

Trình bày mục đích sử dụng và dấu hiệu nhận biết chính vào ban đêm của 5 loại
phao tiêu cơ bản trong hệ thống phao đèn quốc tế (IALA) ?

Phần 2 (dành cho câu II)
1. Trình

bày bài toán thuận dự đoán đường đi của tàu bằng cách vẽ khi có ảnh hưởng
tổng hợp của gió và dòng chảy. Ý nghĩa trong hàng hải?

2. Trình

bày bài toán nghịch dự đoán đường đi của tàu bằng cách vẽ khi có ảnh hưởng
tổng hợp của gió và dòng chảy. Ý nghĩa trong hàng hải?

3. Khái

niệm đường vị trí. Viết và giải thích các yếu tố của phương trình đường vị trí.
Ý nghĩa trong hàng hải?

4. Viết

và giải thích các yếu tố của công thức tính bán kính sai số bình phương của vị
trí tàu xác định bằng 2 đường vị trí địa văn đồng thời? Ý nghĩa trong hàng hải?

5. Trình

bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 2 khoảng cách đồng thời.

6. Trình

bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 1 khoảng cách và 1 phương vị đồng
thời tới 1 mục tiêu ?

7. Trình

bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 3 khoảng cách đồng thời ?

8. Khái

niệm hàng hải cung vòng lớn. Phương pháp hàng hải cung vòng lớn bằng cách
tính toán tọa độ điểm trung gian dựa vào điểm Vertex?

9. Trình

bày phương pháp hàng hải khí tượng ?


HỌC PHẦN: THIÊN VĂN (dành cho câu III)
1.

Trình bày hệ tọa độ chân trời ?

2.

Trình bày hệ tọa độ xích đạo loại I ?

3.

Trình bày hệ tọa độ xích đạo loại 2 ?

4.

Khái niệm Hoàng đạo. Trình bày hệ tọa độ hoàng đạo?

5.

Khái niệm mặt trời trung bình, ngày mặt trời trung bình, giờ trung bình và thời sai?

6.

Trình bày về giờ múi, giờ luật và giờ mùa hè?

7.

Khái niệm về giờ tàu. Cách điều chỉnh đồng hồ tàu ?

8.

Khái niệm về đường đổi ngày. Cách đổi ngày?

9.

Nêu khái niệm: mọc lặn thật, mọc lặn nhìn thấy, bình minh và hoàng hôn dân dụng,
bình minh và hoàng hôn hàng hải, bình minh và hoàng hôn thiên văn?

HỌC PHẦN: MÁY VTĐ HÀNG HẢI (dành cho câu IV
1.

Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Nguyên lý xác định vị trí, cấu tạo và hoạt động của
hệ thống?

2.

Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Các nguyên nhân gây sai số cho vị trí xác định của
GPS, các phương pháp khắc phục?

3.

Vi phân GPS: Khái quát chung, cấu tạo và hoạt động của hệ thống? Khai thác Vi
phân GPS trong hàng hải?

4.

Hệ thống tự động nhận dạng AIS: Các đặc tính của hệ thống, cấu tạo và hoạt động
của trạm AIS đài tàu, trạm bờ và trạm trợ giúp Hàng hải?

5.

Phân tích các thông số khai thác của Radar hàng hải?

6.

Phân tích các thông số kỹ thuật của Radar hàng hải?

7.

Các loại mục tiêu nhân tạo của Radar hàng hải: Cấu tạo và hoạt động của
RAMARK, RACON, SART, khai thác chúng trong Hàng hải?

8.

Các hạn chế của Radar hàng hải: Vùng chết, vùng râm (rẻ quạt mù), góc chết? Các
loại ảnh ảo của Radar hàng hải: Ảnh ảo phản xạ nhiều lần, ảnh ảo do búp phụ, ảnh
ảo do phản xạ thứ cấp?


9.

Các chế độ chuyển động, các chế độ định hướng của Radar hàng hải, khai thác
chúng trong Hàng hải?
HỌC PHẦN: MÁY ĐIỆN HÀNG HẢI (dành cho câu V)

1.

Trình bày thí nghiệm 1 Fuco?

2.

Trình bày cơ sở lý thuyết máy lái tự động?

3.

Trình bày nguyên lý hoạt động của máy đo sâu hồi âm, các sai số của máy
đo sâu?

4.

Nêu các tính chất phản xạ của sóng âm, sự truyền lan sóng âm trong môi
trường nước biển?

5.

Trình bày phương pháp biến con quay thành La bàn con quay theo kiểu hạ
thấp trọng tâm?

6.

Trình bày phương pháp biến con quay thành La bàn con quay theo kiểu dựng
bình thủy ngân thông nhau?

7.

Trình bày nguyên lý máy đo tốc độ bằng cảm ứng, các sai số?

8.

Trình bày nguyên lý máy đo tốc độ bằng Doppler, các sai số?

9.

Nêu các sai số của máy đo sâu, cách khắc phục?

Tổ NVTH

TRƯỞNG KHOA

PGS,TS. Nguyễn Viết Thành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI


KHOA HÀNG HẢI

CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP
Từ khóa 49 – hệ VLVH
(Thời gian làm bài: 150 phút)

MÔN THI: HÀNG HẢI NGHIỆP VU

HỌC PHẦN: QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ PN ĐÂM VA TRÊN BIỂN
Phần 1: Quy tắc hành trình và điều động (dành cho câu I)
1.

Tốc độ an toàn: khái niệm, các yếu tố xác định tốc độ an toàn đối với mọi tàu
thuyền được quy định trong quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển.

2. Các thông số tương ứng để đánh giá nguy cơ va chạm trong kỹ thuật thao tác tránh

va bằng radar.
3.

Hành động của tàu thuyền hành trình trong luồng hẹp được quy định trong Quy tắc
Quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-72)?

4.

Thế nào là tàu thuyền vượt theo Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển
(COLREG-72). Quy tắc hành trình của tàu thuyền vượt?

5.

Định nghĩa tầm nhìn xa hạn chế? Trình bày quy tắc hành trình của tàu thuyền
trong tầm nhìn xa bị hạn chế?

6.

Trách nhiệm tương quan giữa các tàu thuyền được quy định trong Quy tắc Quốc tế
về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-72)?

Phần 2: Đèn và dấu hiệu (dành cho câu II)
1.

Tín hiệu điều động và tín hiệu cảnh báo trong điều kiện nhìn thấy nhau bằng mắt
thường?

2.

Trình bày về tầm nhìn xa và cung chiếu sáng của các loại đèn?


3.
4.

Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền đang neo và tàu thuyền mắc cạn?
Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền lai kéo bị hạn chế khả năng điều động?

5.

Tín hiệu âm thanh của tàu thuyền máy, tàu thuyền mất khả năng điều động, tàu
thuyền bị hạn chế khả năng điều động, tàu thuyền lai dắt (bao gồm cả tàu thuyền bị
lai) trong tầm nhìn xa bị hạn chế?

6.

Những tín hiệu cấp cứu được quy định trong Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa đâm va
trên biển (COLREG-72)?

HỌC PHẦN: ĐIỀU ĐỘNG TÀU (dành cho câu III)

1.

Định nghĩa vòng quay trở của tàu, các giai đoạn quay trở?

2.

Định nghĩa quán tính, ứng dụng quán tính trong điều động tàu?

3.

Phương pháp điều động tàu trong tầm nhìn xa hạn chế?

4.

Xác định vị trí tàu nằm trong khu vực bão bằng sự thay đổi khí áp và hướng gió?
Phương pháp điều động tàu thoát khỏi khu vực nguy hiểm của bão?

5.

Trình bày phương pháp điều động cứu người bị rơi xuống nước Williamson?

6.

Trình bày các phương pháp lai dắt, ưu nhược điểm ?

HỌC PHẦN: LUẬT HÀNG HẢI (dành cho câu IV)
1.

Chế độ pháp lý vùng nội thủy.

2.

Chiều rộng lãnh hải và phương pháp xác định ranh giới của nó.

3.

Vận đơn đường biển: Khái niệm? Chức năng? Các loại vận đơn.

4.

Nguyên tắc và các trường hợp bồi thường thiệt hại trong tai nạn va chạm tàu.
Những thiệt hại phải bồi thường.

5.

Quy định của MARPOL 73/78 về bơm thải dầu và nước có lẫn dầu từ tàu ra biển

6.

Khái niệm và phân loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.


HỌC PHẦN: XẾP DỠ HÀNG HÓA (dành cho câu V)
10.

Hãy trình bày các kích thước cơ bản của tàu và lượng dãn nước của tàu, Dls, Dwt.

11.

Nêu ảnh hưởng của két chứa chất lỏng không đầy tới thế vững ban đầu của tàu và
cách hạn chế ảnh hưởng của nó.

12.

Nêu các bước dựng đường cong cánh tay đòn ổn định tĩnh.

13.

Mớn nước của tàu là gì? Cách hiệu chỉnh đưa mớn nước biểu kiến về mớn nước
thật.

14.

Thiết lập công thức tính toán sự thay đổi mớn nước mũi, lái của tàu khi dịch
chuyển hàng trên tàu ( theo chiều dọc tàu , KGCargo = const)

15.

Thiết lập công thức tính toán sự thay đổi mớn nước mũi, lái của tàu khi xếp một lô
hàng nhỏ (theo hệ mét).

Tổ NVTH

TRƯỞNG KHOA

PGS,TS. Nguyễn Viết Thành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
KHOA HÀNG HẢI

CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP
Từ khóa 49 – Hệ VLVH
(Thời gian làm bài: 150 phút)

MÔN THI: HÀNG HẢI CƠ BẢN


HỌC PHẦN: ĐỊA VĂN
Phần 1 (dành cho câu I)
10.

Khái niệm tầm nhìn xa địa lý. Viết, giải thích các yếu tố của công thức tính tầm
nhìn xa địa lý của đường chân trời nhìn thấy và mục tiêu?

11.

Trình bày hướng đi thật của tàu, phương vị thật và góc mạn tới mục tiêu. Mối liên
hệ giữa chúng?

12.

Trình bày hướng đi địa từ của tàu, phương vị địa từ và góc mạn tới mục tiêu. Mối
liên hệ giữa chúng?

13.

Trình bày hướng đi la bàn của tàu, phương vị la bàn và góc mạn tới mục tiêu. Mối
liên hệ giữa chúng?

14.

Trình bày các phương pháp đo khoảng cách trên hải đồ Mercator. Ứng dụng trong
hàng hải?

15.

Trình bày mục đích sử dụng và dấu hiệu nhận biết chính vào ban đêm của 5 loại
phao tiêu cơ bản trong hệ thống phao đèn quốc tế (IALA) ?

Phần 2 (dành cho câu II)
10.

Trình bày bài toán thuận dự đoán đường đi của tàu bằng cách vẽ khi có ảnh
hưởng tổng hợp của gió và dòng chảy. Ý nghĩa trong hàng hải?

11.

Viết và giải thích các yếu tố của công thức tính bán kính sai số bình phương
của vị trí tàu xác định bằng 2 đường vị trí địa văn đồng thời? Ý nghĩa trong hàng
hải?

12.

Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 1 khoảng cách và 1 phương
vị đồng thời tới 1 mục tiêu ?

13.

Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 2 phương vị Loxo đồng
thời ?

14.
15.

Khái niệm hàng hải cung vòng lớn. Phương pháp hàng hải cung vòng lớn
bằng cách tính toán tọa độ điểm trung gian dựa vào điểm Vertex?
Trình bày phương pháp hàng hải khí tượng ?

HỌC PHẦN: THIÊN VĂN (dành cho câu III)


1.

Trình bày hệ tọa độ chân trời ?

2.

Trình bày hệ tọa độ xích đạo loại I ?

3.

Trình bày hệ tọa độ xích đạo loại 2 ?

4.

Trình bày về giờ múi, giờ luật và giờ mùa hè?

5.

Khái niệm về giờ tàu. Cách điều chỉnh đồng hồ tàu ?

6.

Khái niệm về đường đổi ngày. Cách đổi ngày?

HỌC PHẦN: MÁY VTĐ HÀNG HẢI (dành cho câu IV)
1.

Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Nguyên lý xác định vị trí, cấu tạo và hoạt động của
hệ thống?

2.

Nguyên lý hoạt động của Radar hàng hải: Sơ đồ khối nguyên lý của Radar, nguyên
lý đo khoảng cách và nguyên lý đo góc của Radar?

3.

Các loại mục tiêu nhân tạo của Radar hàng hải: Cấu tạo và hoạt động của
RAMARK, RACON, SART, khai thác chúng trong Hàng hải?

4.

Các hạn chế của Radar hàng hải: Vùng chết, vùng râm (rẻ quạt mù), góc chết? Các
loại ảnh ảo của Radar hàng hải: Ảnh ảo phản xạ nhiều lần, ảnh ảo do búp phụ, ảnh
ảo do phản xạ thứ cấp?

5.

Các chế độ chuyển động, các chế độ định hướng của Radar hàng hải, khai thác
chúng trong Hàng hải?

6.

Khai thác Radar JMA-3210: Khởi động, điều chỉnh để ảnh rõ nét, tắt Radar? Các
phương pháp đo khoảng cách và đo phương vị? Cách đặt vùng cảnh giới và lưu ý
khi khai thác chúng? Khai thác chức năng lưu ảnh mục tiêu trong hàng hải?

HỌC PHẦN: MÁY ĐIỆN HÀNG HẢI (dành cho câu V)
1.

Trình bày thí nghiệm 1 Fuco?

2.

Trình bày nguyên lý hoạt động của máy đo sâu hồi âm, các sai số của máy đo sâu?

3.

Trình bày phương pháp biến con quay thành La bàn con quay theo kiểu dựng bình
thủy ngân thông nhau?

4.

Trình bày nguyên lý máy đo tốc độ bằng cảm ứng, các sai số?

5.

Trình bày nguyên lý máy đo tốc độ bằng Doppler, các sai số?


6.

Nêu các sai số của máy đo sâu, cách khắc phục?

Tổ NVTH

TRƯỞNG KHOA

PGS,TS. Nguyễn Viết Thành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
KHOA HÀNG HẢI

CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP
Từ khóa 50 – HỆ ĐH CHÍNH QUI
(Thời gian làm bài: 150 phút)

MÔN THI: HÀNG HẢI NGHIỆP VU

HỌC PHẦN: QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ PN ĐÂM VA TRÊN BIỂN

Phần 1: Quy tắc hành trình và điều động (dành cho câu I)


7.

Trình bày những nét chính về lịch sử hình thành và phát triển bản Quy tắc Quốc tế
về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-1972)? Nêu kết cấu chính của bản quy
tắc này?

8.

Trình bày trách nhiệm của tàu thuyền trong việc thực hiện Quy tắc Quốc tế về
phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-72).

9.

Trình bày phạm vi áp dụng của bản Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa đâm va trên
biển (COLREG-72).

10.

Định nghĩa “Tàu thuyền mất khả năng điều động” theo Quy tắc Quốc tế về phòng
ngừa đâm va trên biển (COLREG-72). Những tàu thuyền nào phải nhường đường
cho tàu thuyền mất khả năng điều động?

11.

Định nghĩa “Tàu thuyền bị hạn chế khả năng điều động” theo Quy tắc Quốc tế về
phòng ngừa đâm va trên biển biển (COLREG-72).

12.

Công tác cảnh giới theo Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển
(COLREG-72)?

13.

Tốc độ an toàn: khái niệm, các yếu tố xác định tốc độ an toàn đối với mọi tàu
thuyền được quy định trong quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển.

14. Thế nào là tồn tại nguy cơ đâm va giữa các tàu thuyền theo Quy tắc Quốc tế về

phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-72)?
15. Các thông số tương ứng để đánh giá nguy cơ va chạm trong kỹ thuật thao tác tránh

va bằng radar.
16.

Trình bày về hành động tránh va của tàu thuyền theo Quy tắc Quốc tế về phòng
ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (COLREG-72)?

17.

Hành động của tàu thuyền hành trình trong luồng hẹp được quy định trong Quy
tắc Quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-72)?

18.

Hành động của tàu thuyền khi hành trình trong hệ thống phân luồng quy định
trong Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-72)?

19.

Thế nào là tàu thuyền vượt theo Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển
(COLREG-72). Quy tắc hành trình của tàu thuyền vượt?

20.

Hành động của “Tàu thuyền đi cắt hướng nhau” và “Tàu thuyền đi đối hướng
nhau” theo Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-72).

21.

Định nghĩa tầm nhìn xa hạn chế? Trình bày quy tắc hành trình của tàu thuyền
trong tầm nhìn xa bị hạn chế?

22.

Định nghĩa tàu thuyền đang đánh cá? Công tác cảnh giới trên tàu biển theo quy tắc
phòng ngừa đâm va?


23.
24.

Phân tích yêu cầu hành động của tàu thuyền được nhường đường?
Trách nhiệm tương quan giữa các tàu thuyền được quy định trong Quy tắc Quốc tế
về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG-72)?

Phần 2: Đèn và dấu hiệu (dành cho câu II)
7.

Tín hiệu điều động và tín hiệu cảnh báo trong điều kiện nhìn thấy nhau bằng mắt
thường?

8.

Trình bày về tầm nhìn xa và cung chiếu sáng của các loại đèn?

9.

Đĩnh nghĩa các đèn hành trình và đèn tín hiệu sử dụng trên tàu biển?

10.

Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền lai kéo (không bao gồm tàu thuyền hoặc vật bị lai)
khi hành trình?

11.

Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền máy đang hành trình?

12.

Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền chạy đệm không khí?

13.

Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền đánh cá?

14.

Đèn, dấu hiệu và tín hiệu âm thanh của tàu thuyền mất khả năng điều động, hạn
chế khả năng điều động, đang nạo vét hay làm các công việc ngầm dưới nước, bị
hạn chế khả năng điều động?

15.

Đèn và dấu hiệu tàu thuyền bị mớn nước khống chế; tàu thuyền hoa tiêu?

16.

Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền đang neo và tàu thuyền mắc cạn?

17.

Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền lai kéo bị hạn chế khả năng điều động?

18.

19.
20.
21.

Tín hiệu âm thanh của tàu thuyền máy, tàu thuyền mất khả năng điều động, tàu
thuyền bị hạn chế khả năng điều động, tàu thuyền lai dắt (bao gồm cả tàu thuyền bị
lai) trong tầm nhìn xa bị hạn chế?
Âm hiệu của tàu thuyền máy trong tầm nhìn xa bị hạn chế?
Nêu đèn và dấu hiệu của tàu thuyền lai đẩy và lai áp mạn (bao gồm cả tàu lai và tàu,
vật được lai)?
Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền hoa tiêu đang hành trình,

22.

Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền buồm đang hành trình theo quy tắc phòng ngừa
đâm va trên biển (COLREG-72)?

23.

Những tín hiệu cấp cứu được quy định trong Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa đâm va
trên biển (COLREG-72)?


24.

Đèn và dấu hiệu của tàu thuyền mất khả năng điều động đang hành trình và tàu
thuyền hoa tiêu đang làm nhiệm vụ hoa tiêu theo Quy tắc Quốc tế về phòng ngừa
đâm va trên biển (COLREG-72)?

HỌC PHẦN: ĐIỀU ĐỘNG TÀU (dành cho câu III)

1.

Công thức tính tốc độ tàu? Công thức tính lực cản tổng hợp? Các khái niệm về tốc
độ tàu sử dụng trong hàng hải?

2.

Khái niệm về tính ổn định trên hướng đi của tàu, các dạng ổn định trên hướng đi
của tàu, trình bày chỉ số ổn định phướng của tàu?

3.

Định nghĩa vòng quay trở của tàu, các giai đoạn quay trở của tàu, vẽ vòng quay trở
của tàu ?

4.

Định nghĩa quán tính, phương trình quán tính, Các chú ý về quán tính tàu?

5.

Trình bày các yêu cầu chỗ neo đậu, lượng lỉn cần xông và các lưu ý khi thả neo?

6.

Trình bày phương pháp neo tàu, các lưu ý khi thả neo và phương pháp điều động
thả neo bằng một neo trên trớn lùi?

7.

Trình bày: nguyên tắc cơ bản của khi cập cầu, các yếu tố ảnh hưởng đến góc tiếp
cận cầu, phương pháp tự cập cầu mạn phải trong các điều kiện gió nước êm?

8.

Trình bày: nguyên tắc chung khi rời cầu, các chú ý khi rời cầu, phương pháp tự rời
cầu mạn phải trong các điều kiện gió nước êm?

9.

Trình bày quan hệ giữa hướng đi với hướng sóng gió và sự ảnh hưởng của chúng? (
Đi ngược sóng, đi xuôi sóng và đi ngang sóng).

10.

Khái niệm về tầm nhìn xa hạn chế. Phương pháp điều động tàu trong tầm nhìn xa
hạn chế. Trình bày đồ giải chuyển động thật.

11.

Trình bày nội dung chính của 1 bản tin báo bão, Cách xác định bán kính nguy
hiểm của bão nhiệt đới đối với tàu, Phương pháp thay đổi hướng đi của tàu để
tránh phía sau bão từ xa?

12.

Trình bày điều động tàu trong vùng băng (Khi tàu hành trình, khi neo đậu và khi ra
vào cầu) ?

13.

Người rơi xuống nước: trình bày hành động đầu tiên để cứu nạn nhân, các yếu tố
cần lưu ý trong công tác tìm kiếm và các tình huống xảy ra đối với người bị rơi?


14.

Trình bày các phương pháp điều động cứu người bị rơi xuống nước (Phương pháp
Williamson, phương pháp Anderson và phương pháp Scharnov?

15.

Trình bày các nguyên nhân gây thủng tàu, Vợt rà lỗ thủng và cách sử dụng, Điều
động tàu khi tàu bị thủng.

16.

Nguyên nhân gây nên tàu bị cạn (khách quan và chủ quan), trình bày hành động
của thuyền bộ khi tàu bị cạn?

17.

Trình bày phương pháp neo tàu, các lưu ý khi thả neo và phương pháp điều động
tàu thả 2 neo kiểu chữ V?

18.

Trình bày các phương pháp lai dắt, ưu nhược điểm của lai dắt, điều động và các
chú ý khi lai kéo?

HỌC PHẦN: LUẬT HÀNG HẢI (dành cho câu IV)

7.

Chế độ pháp lý vùng nội thủy.

8.

Công tác thủ tục khi tàu ra vào cảng.

9.

Chiều rộng lãnh hải và phương pháp xác định ranh giới của nó.

10.

Thế nào là chế độ đi qua không gây hại trong vùng lãnh hải.

11.

Chế độ pháp lý biển cả.

12.

Khái niệm tàu biển? Những quy định chung về đăng ký tàu biển ở Việt Nam.

13.

Vận đơn đường biển: Khái niệm? Chức năng? Các loại vận đơn.

14.

Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển đối với tổn thất của hàng hóa theo Bộ
Luật Hàng Hải Việt Nam.

15.

Điều kiện quy kết trách nhiệm dân sự khi xảy ra tai nạn va chạm tàu.

16.

Nguyên tắc và các trường hợp bồi thường thiệt hại trong tai nạn va chạm tàu.
Những thiệt hại phải bồi thường.

17.

Thủ tục trình kháng nghị hàng hải.

18.

Nêu các dạng chủ yếu của tổn thất chung.

19.

Phân loại tổn thất trong bảo hiểm Hàng hải.

20.

Các nguyên tắc bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải

21.

Quy định của MARPOL 73/78 về bơm thải dầu và nước có lẫn dầu từ tàu ra biển


22.

Khái niệm và phân loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

23.

Những trường hợp được miễn trách nhiệm bồi thường của người bảo hiểm.

24.

Định nghĩa tổn thất chung và các dấu hiệu đặc trưng của nó.

HỌC PHẦN: XẾP DỠ HÀNG HÓA (dành cho câu V)

16.

Hãy trình bày các kích thước cơ bản của tàu và lượng dãn nước của tàu, Dls, Dwt.

17.

Nêu ảnh hưởng của két chứa chất lỏng không đầy tới thế vững ban đầu của tàu và
cách hạn chế ảnh hưởng của nó.

18.

Trình bày khái niệm ổn định của tàu.

19.

Nêu các bước dựng đường cong cánh tay đòn ổn định tĩnh.

20.

Mớn nước của tàu là gì? Cách hiệu chỉnh đưa mớn nước biểu kiến về mớn nước
thật.

21.

Nêu cấu tạo, và cho ví dụ cụ thể sử dụng đồ thị “Lượng thay đổi mớn nước mũi/lái
khi nhận/dỡ 100 tấn hàng”.

22.

Trình bày khái niệm và cách xác định mớn nước tương đương từ mớn nước thật
của tàu.

23.

Thiết lập công thức tính toán sự thay đổi mớn nước mũi, lái của tàu khi dịch
chuyển hàng trên tàu ( theo chiều dọc tàu , KGCargo = const)

24.

Thiết lập công thức tính toán sự thay đổi mớn nước mũi, lái của tàu khi xếp một lô
hàng nhỏ (theo hệ mét).

25.

Một tàu có chiều dài tính toán là 150m, mớn nước hiện tại của tàu d f = 6,1m;
da=6,6m. Hãy tính mới nước mũi, lái mới của tàu sau khi tàu xếp 80MT hàng vào
vị trí 32m phía trước mặt phẳng sườn giữa và dỡ 40MT ở vị trí 12m sau mặt phẳng
sườn giữa. Biết tàu có các thông số TPC=16MT; MTC=120MT-m; LCF= 1,5m về
phía sau mặt phẳng sườn giữa .

26.

Một tàu có tổng dung tích các hầm dành cho chở hàng là 10000m 3, tải trọng thuần
túy của tàu là 7000MT. Tàu phải chở ba loại hàng có hệ số chất xếp lần lượt là SF 1
= 0,7m3/MT; SF2 = 1,2m3/MT; SF3 = 1,9m3/MT. Hệ số rỗng của chung khi xếp cả
ba loại hàng là 10%. Hãy khối lượng của từng loại hàng để tận dụng hết dung tích
và tải trọng của tàu.


27.

Viết công thức tính toán sự thay đổi GM của tàu khi tàu bơm thêm nước Ballast từ
ngoài vào két Ballast của tàu. Giải thích các thành phần trong công thức.

28.

Một tàu hiện đang có mớn nước da=7,21m; df =7,65m. Để tàu hành trình an toàn thì
mớn nước của tàu không được vượt quá 7,72m. Hãy tính khối lượng hàng tối đa
mà tàu có thể xếp thêm xuống tàu và vị trí của khối hàng đó so với mặt phẳng sườn
giữa. Biết tàu có TPC=24,67MT; MTC=185MT-m; LCF =1,5m sau mặt phẳng
sườn giữa; chiều dài tính toán của tàu là 150m.

29.

Một tàu đang xếp hàng trong cảng, hàng đã xếp xuống tàu gần xong, chỉ còn một
khối lượng 530MT cần xếp xuống tàu để hoàn thành việc xếp hàng. Trên tàu hiện
chỉ còn khoảng không gian 243m3 ở hầm số 1, với trọng tâm của khoảng trống
không gian này cách mặt phẳng sườn giữa 25m về phía mũi và khoảng không gian
415m3 ở hầm số 3 với trọng tâm của khoảng không gian trống này cách mặt phẳng
sườn giữa 32m về phía lái. Tàu đang có hiệu số mớn nước là 0,1m về mũi. Hãy
tính toán khối lượng hàng xếp xuống mỗi khoảng không gian còn trống tại hầm số
1 và hầm số 3, sao cho sau khi hoàn thành việc xếp hàng tàu có hiệu số mớn nước
là 0,4m về phía lái và cho biết với kết quả tính toán đó tàu có xếp được không. Biết
tàu có MTC=120MT-m/cm; TPC = 25,57MT/cm; LCF=2m phía trước mặt phẳng
sườn giữa và hệ số chất xếp của loại hàng đó là SF =0,95m3/MT.

30.

Nêu đồ thị đường cong hoành giao, cách sử dụng bảng và đồ thị đường cong hoành
giao.

31.

Mô tả hiện tượng đổ mồ hôi thân tàu và mồ hôi hàng hoá. Nêu nguyên nhân.

32.

Một tàu neo ở khu ngoài cảng trong nước biển, phải dỡ bớt hàng sang sà lan để có
thể qua âu vào cảng, mép trên của dấu chuyên chở mùa hè cao hơn mặt nước 3cm.
Mớn nước mùa hè của tàu là 7,76m, TPC=25,56MT/cm, lượng hiệu chỉnh nước
ngọt của tàu FWA =153mm, âu có độ sâu 8,1m; tỉ trọng nước trong âu là
1,013MT/m3. Hãy tính khối lượng hàng tối thiểu phải dỡ sang sà lan để tàu có thể
qua âu an toàn, với chân hoa tiêu (UKC) là 50cm, giả sử tàu luôn cân bằng mớn
nước mũi, lái.

33.

Trình bày cách xác định lượng dãn nước của tàu từ mớn nước trung bình chính xác
cuối cùng (dfinal Mean).

Tổ NVTH

TRƯỞNG KHOA


PGS,TS. Nguyễn Viết Thành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
KHOA HÀNG HẢI
CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP
Từ khóa 50 – Hệ ĐH chính qui
(Thời gian làm bài: 150 phút)
MÔN THI: HÀNG HẢI CƠ BẢN

HỌC PHẦN: ĐỊA VĂN
Phần 1 (dành cho câu I)
16.

Trình bày hệ tọa độ địa dư xác định vị trí một điểm trên bề mặt trái đất? Ứng dụng
trong hàng hải?

17.

Trình bày hệ tọa độ địa tâm xác định vị trí một điểm trên bề mặt trái đất? Ứng dụng
trong hàng hải?

18.

Trình bày hệ tọa độ qui tụ xác định vị trí một điểm trên bề mặt trái đất? Ứng dụng
trong hàng hải?

19.

Viết, giải thích các yếu tố của công thức tính bán kính cong kinh tuyến trái đất. Ý
nghĩa trong hàng hải?

20.

Khái niệm tầm nhìn xa địa lý. Viết, giải thích các yếu tố của công thức tính tầm
nhìn xa địa lý của đường chân trời nhìn thấy và mục tiêu?


21.

Trình bày và nêu ứng dụng trong hàng hải của các hệ thống phân chia đường chân
trời: hệ nguyên vòng, hệ bán vòng và hệ ¼ vòng?

22.

Trình bày và nêu ứng dụng trong hàng hải của hệ “CA”.

23.

Trình bày hướng đi thật của tàu, phương vị thật và góc mạn tới mục tiêu. Mối liên
hệ giữa chúng?

24.

Trình bày hướng đi địa từ của tàu, phương vị địa từ và góc mạn tới mục tiêu. Mối
liên hệ giữa chúng?

25.

Trình bày hướng đi la bàn của tàu, phương vị la bàn và góc mạn tới mục tiêu. Mối
liên hệ giữa chúng?

26.

Khái niệm và phân loại chập tiêu. Viết và giải thích các yếu tố của công thức độ
nhạy của chập tiêu. Ý nghĩa của nó trong hàng hải?

27.

Nêu các yêu cầu cơ bản của phép chiếu hải đồ? Nguyên lý phép chiếu Mercator
hình trụ đứng ?

28.

Khái niệm vĩ tuyến chuẩn, tỷ lệ xích chuẩn của hải đồ? Nguyên lý phép chiếu
Mercator hình trụ ngang?

29.

Khái niệm vĩ độ tiến? Viết và giải thích các yếu tố của công thức vĩ độ tiến?

30.

Trình bày các phương pháp đo khoảng cách trên hải đồ Mercator. Ứng dụng trong
hàng hải?

31.

Nguyên lý phép chiếu Gnomonic. Đặc điểm của các đường cơ bản trên hải đồ
Gnomonic. Ưu nhược điểm và ứng dụng trong hàng hải?

32.

Trình bày mục đích sử dụng và dấu hiệu nhận biết chính vào ban ngày của 5 loại
phao tiêu cơ bản trong hệ thống phao đèn quốc tế (IALA) ?

33.

Trình bày mục đích sử dụng và dấu hiệu nhận biết chính vào ban đêm của 5 loại
phao tiêu cơ bản trong hệ thống phao đèn quốc tế (IALA) ?

Phần 2 (dành cho câu II)
16.

Cách tu chỉnh hải đồ Anh theo thông báo hàng hải tuần?

17.

Trình bày bài toán thuận dự đoán đường đi của tàu bằng cách vẽ khi có ảnh
hưởng tổng hợp của gió và dòng chảy. Ý nghĩa trong hàng hải?

18.

Trình bày bài toán nghịch dự đoán đường đi của tàu bằng cách vẽ khi có ảnh
hưởng tổng hợp của gió và dòng chảy. Ý nghĩa trong hàng hải?


19.

Khái niệm đường vị trí. Viết và giải thích các yếu tố của phương trình đường
vị trí. Ý nghĩa trong hàng hải?

20.

Khái niệm Gradient đường vị trí. Tính gradient đường phương vị Loxo?

21.

Khái niệm Gradient đường vị trí. Tính gradient đường đẳng trị khoảng cách?

22.

Nêu khái niệm, tính chất của sai số sai sót và sai số hệ thống. Cho ví dụ
minh họa?
Nêu khái niệm và tính chất của sai số ngẫu nhiên ?

23.
24.

Viết và giải thích các yếu tố của công thức tính bán kính sai số bình phương
của vị trí tàu xác định bằng 2 đường vị trí địa văn đồng thời? Ý nghĩa trong hàng
hải?
Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 2 khoảng cách đồng thời.

25.
26.

Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 1 khoảng cách và 1 phương
vị đồng thời tới 1 mục tiêu ?

27.

Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 3 khoảng cách đồng thời ?

28.

Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 2 phương vị Loxo đồng
thời ?
29.

Khái niệm nhập bờ. Trình bày phương pháp nhập bờ bằng vị trí xác định chính
xác ?
Trình bày phương pháp xây dựng và sử dụng đường vị trí giới hạn khoảng

30.

cách ?
31.

Trình bày phương pháp xây dựng và sử dụng mạng lưới đường đẳng trị
khoảng cách ?

32.

Khái niệm hàng hải cung vòng lớn. Phương pháp hàng hải cung vòng lớn
bằng cách tính toán tọa độ điểm trung gian dựa vào điểm Vertex?

33.

Trình bày phương pháp hàng hải khí tượng ?

HỌC PHẦN: THIÊN VĂN (dành cho câu III)
1.

Trình bày hệ tọa độ chân trời ?

2.

Trình bày hệ tọa độ xích đạo loại I ?

3.

Trình bày hệ tọa độ xích đạo loại 2 ?

4.

Vẽ và giải thích các yếu tố của tam giác thiên văn?


5.

Khái niệm Hoàng đạo. Trình bày hệ tọa độ hoàng đạo?

6.

Giải thích quy luật chuyển động của trái đất và các hành tinh trong hệ mặt trời
bằng các định luật của Kepler ?

7.

Khái niệm ngày sao, giờ sao. Công thức cơ bản của thời gian?

8.

Khái niệm mặt trời trung bình, ngày mặt trời trung bình, giờ trung bình và thời sai?

9.

Khái niệm giờ địa phương, giờ thế giới. Mối quan hệ giữa giờ địa phương và giờ
thế giới?

10.

Trình bày về giờ múi, giờ luật và giờ mùa hè?

11.

Khái niệm về giờ tàu. Cách điều chỉnh đồng hồ tàu ?

12.

Khái niệm về đường đổi ngày. Cách đổi ngày?

13.

Nêu khái niệm: mọc lặn thật, mọc lặn nhìn thấy, bình minh và hoàng hôn dân dụng,
bình minh và hoàng hôn hàng hải, bình minh và hoàng hôn thiên văn?

14.

Khái niệm sai số vạch chuẩn “i” của Sextant. Trình bày cách xác định số hiệu
chỉnh vạch chuẩn “i” bằng mặt trời ?

15.

Viết và giải thích các thành phần của công thức tổng quát hiệu chỉnh độ cao thiên
thể đo được bằng sextant?

16.

Cơ sở lý thuyết xác định số hiệu chỉnh la bàn bằng phương pháp thiên văn. Điều
kiện áp dụng của từng phương pháp?

17.

Khái niệm vòng đẳng cao, đường cao vị trí. Trình bày phương pháp Saint- Hilaire
vẽ đường cao vị trí trên hải đồ Mercator ?

18.

Trình bày bài toán thực hành xác định vị trí tàu bằng 2 sao?

HỌC PHẦN: MÁY VTĐ HÀNG HẢI (dành cho câu IV)

1.

Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Nguyên lý xác định vị trí, cấu tạo và hoạt động của
hệ thống?

2.

Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Các nguyên nhân gây sai số cho vị trí xác định của
GPS, các phương pháp khắc phục?

3.

Vi phân GPS: Khái quát chung, cấu tạo và hoạt động của hệ thống? Khai thác Vi
phân GPS trong hàng hải?


4.

Hệ thống tự động nhận dạng AIS: Các đặc tính của hệ thống, cấu tạo và hoạt động
của trạm AIS đài tàu, trạm bờ và trạm trợ giúp Hàng hải?

5.

Nguyên lý hoạt động của Radar hàng hải: Sơ đồ khối nguyên lý của Radar, nguyên
lý đo khoảng cách và nguyên lý đo góc của Radar?

6.

Phân tích các thông số khai thác của Radar hàng hải?

7.

Phân tích các thông số kỹ thuật của Radar hàng hải?

8.

Các loại mục tiêu nhân tạo của Radar hàng hải: Cấu tạo và hoạt động của
RAMARK, RACON, SART, khai thác chúng trong Hàng hải?

9.

Các hạn chế của Radar hàng hải: Vùng chết, vùng râm (rẻ quạt mù), góc chết? Các
loại ảnh ảo của Radar hàng hải: Ảnh ảo phản xạ nhiều lần, ảnh ảo do búp phụ, ảnh
ảo do phản xạ thứ cấp?

10.

Các loại anten Radar hàng hải, các lưu ý khi khi sử dụng và bảo quản anten?

11.

Máy phát Radar hàng hải: Nhiệm vụ và các yêu cầu đối với máy phát Radar, sơ đồ
khối và hoạt động của bộ điều chế, cấu tạo đèn Magnetron và lưu ý khi thay thế
đèn?

12.

Máy chỉ báo Radar hàng hải: Sơ đồ khối, hoạt động của máy chỉ báo theo sơ đồ
khối, các chỉnh định máy chỉ báo Radar?

13.

Các chế độ chuyển động, các chế độ định hướng của Radar hàng hải, khai thác
chúng trong Hàng hải?

14.

Khai thác máy thu vệ tinh GPS KODEN KGP-913: Khởi động, nhập các thông số
và các dữ liệu cho máy thu hoạt động, cách nâng cao độ chính xác của vị trí xác
định?

15.

Khai thác máy thu vệ tinh GPS KODEN KGP-913: Khái niệm và trình tự thao tác
các chế độ hàng hải theo điểm, hàng hải theo tuyến? Khai thác các chế độ báo
động?

16.

Khai thác máy thu vệ tinh GPS FURUNO 1650: Khái niệm và trình tự thao tác các
chế độ hàng hải theo điểm, hàng hải theo tuyến? Khai thác các chế độ báo động?

17.

Khai thác sử dụng Radar JMA-627: Khởi động, điều chỉnh để ảnh rõ nét, tắt
Radar? Các phương pháp đo khoảng cách và đo phương vị?

18.

Khai thác Radar JMA-3210: Khởi động, điều chỉnh để ảnh rõ nét, tắt Radar? Các
phương pháp đo khoảng cách và đo phương vị? Cách đặt vùng cảnh giới và lưu ý
khi khai thác chúng? Khai thác chức năng lưu ảnh mục tiêu trong hàng hải?


HỌC PHẦN: MÁY ĐIỆN HÀNG HẢI (dành cho câu V)

1.

Trình bày thí nghiệm 1 Fuco?

2.

Trình bày cơ sở lý thuyết máy lái tự động?

Trình bày nguyên lý hoạt động của máy đo sâu hồi âm, các sai số của máy
đo sâu?
3.

Nêu các tính chất phản xạ của sóng âm, sự truyền lan sóng âm trong môi
trường nước biển?
4.

Trình bày phương pháp biến con quay thành La bàn con quay theo kiểu hạ
thấp trọng tâm?
5.

Trình bày phương pháp biến con quay thành La bàn con quay theo kiểu dựng
bình thủy ngân thông nhau?
6.
7.

Trình bày nguyên lý máy đo tốc độ bằng cảm ứng, các sai số?

8.

Trình bày nguyên lý máy đo tốc độ bằng Doppler, các sai số?

9.

Trình bày các bước khai thác, sử dụng la bàn con quay Tokyo Keiky ES-

11A?
10.

Trình bày quy trình kiểm tra, bảo quản đối với la bàn con quay?

11.

Trình bày sai số tốc độ la bàn con quay, cách khắc phục?

12.

Trình bày momen động lượng con quay, các định lý?

13.

Nêu các tính chất cơ bản của con quay, ứng dụng?

14.

Trình bày sai số quán tính loại 1 của la bàn con quay, cách khắc phục?

15.

Trình bày nguyên tắc chung chuẩn bị máy lái tự động?

16.

Trình bày nguyên tắc chung khai thác sử dụng máy đo sâu?

17.

Nêu các sai số của máy đo sâu, cách khắc phục?

18.

Nêu chức năng và ứng dụng của các chế độ lái trong máy lái tự động?

Tổ NVTH

TRƯỞNG KHOA


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×