Tải bản đầy đủ

Đơn xin việc hoteljob

BM.08.01
15.05.2004

ĐƠN XIN VIỆC/ APPLICATION FOR EMPLOYMENT
Ngày (Date): …………………………………………….

Vị trí ứng tuyển/ Applied for:

…………………………….

Tên (Name): ……………………………………………..

Nam (Male)/ Nữ (Female):

……………………………..

Địa chỉ chính (Permanent Address): …..……………………………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay (Present Address): ………..………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại (Telephone No.): ……………………………………..

Email:.………………………………………………………….


Ngày sinh (Date of Birth): ………………………………………..

Số CMND (ID Card number): …………………………………

Tình trạng gia đình:
(Marital status)

Độc thân: ………………
(Single)

Đã có gia đình: ……………..
(Married)

Ly dị: ……………………
(Divorced)

Nếu lập gia đình rồi,có mấy con
(If married, number of
children)
Cân nặng: ………………….....
(Weight)
Công việc xin làm:
(Job position applied for)

………………………

Nam ………………..
(Male)

Nữ ………………………
(Female

Chiều cao: ……………………
(Height)
Công việc lựa chọn thứ nhất:
(1st choice)
Công việc lựa chọn thứ hai:
(2nd choice)
Thời gian bạn muốn đăng ký làm


việc

Tình trạng sức khỏe: ……………………………………….
(Healthh status)
……………………………………………………………..

Khi bạn sẵn sàng ……………...
(When available)
Phương tiện đi lại: …………….
(Transportation means)

……………………………………………………...............
Từ …….... giờ đến ....….giờ vào thứ ………………trong tuần

Từ …….... giờ đến ....….giờ vào thứ ………………trong tuần
Bạn biết đến chúng tôi từ: Hoteljob.vn
Khả năng ngoại ngữ: Bạn hãy đánh dấu “X” vào các ô trả lời
(Language skills: Please mark with an “X” to indicate your answer

Tiếng mẹ đẻ (Mother tongue)
Ngoại ngữ
Foreign language

Nghe hiểu
Understanding
Tốt
TB
Kém
Good
Fair
Poor

Nói
Speaking
Tốt
TB
Kém
Good
Fair
Poor

Tốt
Good

Đọc
Reading
TB
Kém
Fair
Poor

Tốt
Good

Viết
Writing
TB
Kém
Fair
Poor

Tiếng Anh (English)
Khác …. (Others ……)
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (EMPLOYMENT RECORD)
Liệt kê quá trình học tập hiện tại hoặc trước đây và công việc đã làm (List present or last education first and work backward)
Công ty hoặc Hãng
Địa chỉ
Company or Firm
Address
Bản chất công việc
Tên người giám sát
Nature of Business
Name of Supervisor
Vị trí
Lương tháng
Position
Monthly Salary
Từ (Tháng/Năm)
Đến (Tháng/Năm)
Lý do thôi việc
From (Month/Year)
To (Month/Year)
Reason for leaving
Công ty hoặc Hãng
Company or Firm
Bản chất công việc
Nature of Business
Vị trí
Position
Từ (Tháng/Năm)
From (Month/Year)

Đến (Tháng/Năm)
To (Month/Year)

Địa chỉ
Address
Tên người giám sát
Name of Supervisor
Lương tháng
Monthly Salary
Lý do thôi việc
Reason for leaving


BM.08.01
15.05.2004

Công ty hoặc Hãng
Company or Firm
Bản chất công việc
Nature of Business
Vị trí
Position
Từ (Tháng/Năm)
From (Month/Year)
Khác/ Other:

Đến (Tháng/Năm)
To (Month/Year)

Địa chỉ
Address
Tên người giám sát
Name of Supervisor
Lương tháng
Monthly Salary
Lý do thôi việc
Reason for leaving

MỨC LƯƠNG (SALARY INFORMATION)
Lương hiện tại (Present salary): ……………………………………………………………………………………………….
Lương mong muốn (Expected salary): ………………………………………………………………………………………...
Lương tính theo giờ làm việc mong muốn: …………………………………………………………………………………….
Trường hợp mức lương thấp hơn mức bạn mong muốn bạn có đồng ý không?
Will you accept the job event if offer a lower salary than what you are expecting?
Có ……………
Không ……………
Yes
No
Bao lâu thì bạn có thể bắt đầu công việc? ………………………………….
How soon can you start work?
NGƯỜI THAM KHẢO (CHARACTER REFERENCE)
Không tính người thân (Exclude relatives)
Tên
Name

Địa chỉ
Address

Điện thoại
Telephone

Nghề nghiệp
Occupation

1
2
GIỚI THIỆU VỀ GIA ĐÌNH (FAMILY RECORD)
Tên
Name
Chồng/ Vợ
Husband/ Wife
Tên
Name
Con
Tên
Children
Name
Tên
Name

Nghề nghiệp
Occupation
Nam/Nữ
M/F
Nam/Nữ
M/F
Nam/Nữ
M/F

Ngày sinh
Date of Birth
Ngày sinh
Date of Birth
Ngày sinh
Date of Birth
Ngày sinh
Date of Birth

TRÌNH ĐỘ (EDUCATION)
Liệt kê quá trình học tập hiện tại hoặc trước đây và công việc đã làm (List present or last education first and work backward)
Ngày
Trường PTTH, Đại học, Trung cấp
Date
School, Academy, University, College
Bắt đầu
Kết thúc
Tên trường
Bằng cấp hoặc chứng chỉ
Staring
Ending
Name of University
Degree or Other

CÁC PHẦN KHÁC (OTHERS)
Tôi cam kết rằng tất cả thông tin trên là đúng sự thật và nếu có điều gì sai trái hoặc che giấu, Nhà tuyển dụng có thể chấm dứt hợp đồng
của tôi tức thời.
The statement made by me in this application are true, complete and correct. A false statement or dishonest answer to any question may
be grounds for my immediate discharge from employment with the Employer.
Ngày: ……………………………….
Date

Chữ ký của người xin việc:
Applicant’s signatureTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×