Tải bản đầy đủ

Ôn tập môn kế toán quốc tế

1 [Góp ý]
Để
i m :1

Vi ệc k ế toán ghi nh ận m ột thi ết b ị s ản xu ất theo giá th ị tr ườ
n g t ại th ờ
i để
i m l ập
báo cáo tài chính, vi ph ạm nguyên t ắc nào sau đâ y?
Chọn một câu trả lời


A) Nguyên tắc doanh thu thực hiện.B) Nguyên tắc thận trọng.C) Nguyên tắc trọng yếu.D) Nguyên
Sai. Đáp án đúng là: Nguyên tắc giá phí lịch sử.

tắc giá phí lịch sử.

Vì: Thiết bị được ghi nhận theo giá trị thực tế phát sinh trong quá kh ứ.
Tham khảo: Bài 2, mục 2.3.3. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính (BG, tr.25).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu2 [Góp ý]
Điểm : 1

Công ty ABC mua hàng nhập kho trị giá 250.000 USD. Công ty thanh toán luôn
bằng tiền mặt 150.000 USD. Số tiền còn lại ch ưa tr ả chậm theo đi ều ki ện thanh
toán 2/10, n/30. Biết nghiệp vụ trên phát sinh ngày 05/09/200N. Theo ph ương
pháp giá thuần, giá trị hàng tồn kho được ghi nhận trên sổ sách kế toán là:
Chọn một câu trả lời


A) 250.000 USDB) 150.000 USDC) 248.000 USD


Sai. Đáp án đúng là: 248.000 USD

D) 148.000 USD

Vì: Theo phương pháp giá trị thuần, Giá trị hàng hóa được ghi nhận là giá sau khi tr ừ đi chi ết kh ấu
thanh toán = 250.000- 100.000 ´ 2% = 248.000
Tham khảo: Mục 5.2.1. Kế toán khoản Phải trả người bán – Acounts Payable (BG, tr.71).Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu3 [Góp ý]
Điểm : 1

Theo phương pháp kê khai thường xuyên, vào thời điểm cuối kỳ kế toán TK
Giá vốn hàng bán sẽ có kết cấu như sau:


Chọn một câu trả lời


A) Có số dư bên Có.B) Có số dư bên Nợ.C) Không có sô dư.


D)
Sai. Đáp án đúng là: Không có số dư.

Có số dư bên Nợ và bên Có.

Vì: Cuối kỳ kết chuyển về TK Xác định kết quả.
Tham khảo: Bài 6, mục 6.2.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên (BG, tr.93).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu4 [Góp ý]
Điểm : 1

Công ty HTD mua hàng nhập kho trị giá 340.000 USD. Công ty thanh toán luôn
bằng tiền mặt 140.000 USD. Số tiền còn lại ch ưa tr ả chậm theo đi ều ki ện thanh
toán 2/15, n/60. Biết nghiệp vụ trên phát sinh ngày 05/09/200N. Theo ph ương
pháp giá thuân, giá trị hàng tồn kho được ghi nhận trên sổ sách kế toán là:
Chọn một câu trả lời


A) 340.000 USDB) 140.000 USDC) 336.000 USD


Sai. Đáp án đúng là: 336.000 USD

D) 200.000 USD

Vì: Theo phương pháp giá trị thuần, Giá trị hàng hóa được ghi nhận là giá sau khi tr ừ đi chi ết kh ấu
thanh toán = 340.000 - 200.000 ´ 2% = 336.000 USD
Tham khảo: Mục 5.2.1. Kế toán khoản Phải trả người bán – Acounts Payable (BG, tr.71).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu5 [Góp ý]
Điểm : 1

Các chi phí phát sinh trong quá trình sửa chữa lớn Tài sản cố định sẽ được ghi
nhận:
Chọn một câu trả lời


A) Nợ TK Chi phí sửa chữa.B) Nợ TK Khấu hao lũy kế.
C) Nợ TK Tài sản cố định.


D) Nợ TK Xây
Sai. Đáp án đúng là: Nợ TK Khấu hao lũy kế.

dựng cơ bản.

Vì: Xem lại Phương pháp kế toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ.
Tham khảo: Mục 3.4.2. Kế toán nghiệp vụ sửa chữa lớn tài sản cố định (trang 49, BG Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu6 [Góp ý]
Điểm : 1

Ngày 8/1/N công ty mua bảo hiểm oto cho cả năm 6.000 USD. Gi ả s ử k ỳ h ạch
toán và báo cáo theo quý. Cuối mỗi quý, kế toán sẽ thực hi ện bút toán đi ều
chỉnh:
Chọn một câu trả lời


A) Nợ TK Tiền mặt 1.500 USD/Có TK Phải trả người bán 1.500 USDB) Nợ TK Bảo hiểm trả trước 1.500 USD/Có TK Tiền mặt 1.500 USDC) Nợ TK Chi phí bảo hiểm 1.500 USD/Có TK Bảo hiểm trả trước 1.


D) Nợ TK Phải trả người bán 1.500 USD/Có TK Tiền
Sai. Đáp án đúng là: Nợ TK Chi phí bảo hiểm 1.500 USD/Có TK Bảo hiểm trả trước 1.500 USD

mặt 1.500 USD

Vì: Các bút toán điều chỉnh cơ bản.
Tham khảo: Bài 2, mục 2.7.2 Các bút toán điều chỉnh cơ bản (BG, tr.32).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu7 [Góp ý]
Điểm : 1

Có tình hình sản phẩm P tại công ty KID như sau:

Cuối năm 31/12/N. số vật liệu tồn kho còn là 8.000 kg, theo ph ương pháp LIFO,
giá trị hàng tồn cuối kỳ là:


Chọn một câu trả lời


A) 62.000 triệu đồng.B) 66.000 triệu đồng.C) 22.000 triệu đồng.


D)
Sai. Đáp án đúng là: 26.000 triệu đồng.

26.000 triệu đồng.

Vì: Theo LIFO, 8.000 kg tồn có giá trị là
7.000 × 3 + 1.000 × 5 = 26.000 triệu đồng.
Tham khảo: Mục 4.3. Các phương pháp xác định giá trị dòng chi phí v ề hàng t ốn kho (trang 60, BG
Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu8 [Góp ý]
Điểm : 1

Khoản lãi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định sẽ được kế toán trình bày
như:
Chọn một câu trả lời


A) khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán.B) khoản mục vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.C) khoản mục chi phí trên báo cáo thu nhập.


D) khoản mục doanh thu
Sai. Đáp án đúng là: khoản mục doanh thu trên báo cáo thu nhập.

trên báo cáo thu nhập.

Vì: Khoản này sẽ được tính như một khoản thu nhập để tính tổng lợi nhu ận doanh nghi ệp thu được
sau 1 kỳ kinh doanh.
Tham khảo: Mục 3.2.2.2. Tài sản cố định giảm do nhượng bán (Disposal) (trang 43, BG Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu9 [Góp ý]
Điểm : 1

Có tình hình vật liệu K tại công ty MEK như sau:


Cuối năm N, số vật liệu tồn kho còn là 7.000 kg, theo phương pháp FIFO, giá tr ị
hàng xuất trong kỳ là:
Chọn một câu trả lời


A) 99.000 triệu đồng.B) 19.000 triệu đồng.C) 91.000 triệu đồng.


D)
Sai. Đáp án đúng là: 91.000 triệu đồng.

90.000 triệu đồng.

Vì:
Theo FIFO, x = 8.000 kg, trị giá xuất trong kỳ có là: 5.000 × 11 + 3.000 × 12 = 91.000 tri ệu đồng.
Tham khảo: Mục 4.3. Các phương pháp xác định giá trị dòng chi phí v ề hàng t ốn kho (trang 60, BG
Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu10 [Góp ý]
Điểm : 1

Ngày 5/1/2014, Doanh nghiệp bán lô hàng tr ị giá 3.000 USD cho khách hàng
theo phương thức tiêu thụ với quyền trả lại hàng. Doanh nghi ệp ghi nh ận
doanh thu ước tính tại ngày 5/1 là 2.500 USD. Ngày 31/3/2014, h ết th ời h ạn tr ả
lại hàng, doanh nghiệp tổng hợp số hàng khách hàng thực tr ả c ủa lô hàng trên
là 700 USD. Do vậy, kế toán sẽ phải điều chỉnh doanh thu hàng trả lại:
Chọn một câu trả lời


A) Tăng 200 USDB) Tăng 700 USDC) Giảm 200 USDD) Giảm 700 USD


Sai. Đáp án đúng là: tăng 200 USD
Vì: Doanh thu ước tính ghi tại ngày 5/1 là 2.500 USD, nên doanh thu hàng tr ả l ại ước tính là: 3.000 2.500 = 500 USD.
Doanh thu hàng trả lại thực tế là 700 USD
Do vậy kế toán điều chỉnh tăng doanh thu hàng trả lại là: 700 – 500 = 200 USD
Tham khảo: Bài 6, mục 6.1.2.3. Kế toán tiêu thụ với quyền trả lại hàng (BG, tr.91).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu11 [Góp ý]
Điểm : 1

Công ty LITI mua một lô hàng với giá 150.000 USD, Chưa thanh toán. Đi ều ki ện
tín dụng 4/15, n/30. Giá trị lô hàng nhập kho theo ph ương pháp giá tr ị gộp là:
Chọn một câu trả lời


A) 150.000 USDB) 144.000 USDC) 154.000 USD


Sai. Đáp án đúng là: 150.000 USD

D) 127.500 USD

Vì: Chưa được hưởng chiết khấu, ghi nhận theo giá trị gộp.
Tham khảo: Mục 4.2. Các phương pháp quản lý và kế toán hàng tồn kho (trang 54, BG Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu12 [Góp ý]
Điểm : 1

Ngày 24/1/N, số tiền thực thu được từ bán hàng tại quầy nh ỏ h ơn s ố th ực bán
trên máy tính tiền 6,5 USD. Kế toán ghi sổ:
Chọn một câu trả lời


A) Nợ TK Tiền mặt thừa, thiếu 6,5 USD/Có TK Tiền mặt chi tiêu lặtB) Nợ TK Tiền mặt chi tiêu lặt vặt 6,5 USD/Có TK Tiền mặt thừa, thiC) Nợ TK Tiền mặt thừa, thiếu 6,5 USD/Có TK Tiền gửi ngân hàng 6


D) Nợ TK Tiền gửi ngân hàng 6,5 USD/Có TK Tiền
Sai. Đáp án đúng là: Nợ TK Tiền mặt thừa, thiếu 6,5 USD/Có TK Tiền gửi ngân hàng 6,5 USD
Vì: Phương pháp kế toán tiền mặt thừa, thiếu.

mặt thừa, thiếu 6


Tham khảo: Bài 5, mục 5.1.3.2. Phương pháp kế toán tiền g ửi ngân hàng (BG, tr.69).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu13 [Góp ý]
Điểm : 1

Ngày 15/1/2014, công ty MTJ chuyển hàng cho đại lý g ửi bán. Ngày 15/1/2014,
đại lý nhận được hàng và bán được số hàng trên vào ngày 7/2/2014. Ngày
15/2/2014, MTJ nhận được báo cáo bán hàng c ủa đại lý. Theo ph ương pháp
kiểm kê định kỳ, kế toán MTJ sẽ tiến hành ghi nhận giá vốn tại ngày:
Chọn một câu trả lời


A) 15/1/2014B) 7/2/2014C) 15/2/2014


Sai. Đáp án đúng là: 28/2/2014

D) 28/2/2014

Vì: Phương pháp kiểm kê định kỳ ghi nhận giá vốn hàng bán tại th ời điểm cu ối k ỳ k ế toán.
Tham khảo: Bài 6, mục 6.2.2. Theo phương pháp kiểm kê định kì (BG, tr.95).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu14 [Góp ý]
Điểm : 1

Ngày 1/6, Công ty Blue Inc. vay của ngân hàng số ti ền 20.000 USD, cam k ết tr ả
nợ trong 60 ngày, lãi suất 15%/năm. Ngân hàng chiết kh ấu ngay t ại thời điểm
vay tiền. Số tiền thương phiếu bị chiết khấu là bao nhiêu?
Chọn một câu trả lời


A) 3000 USDB) 500 USDC) 2500 USD


Sai. Đáp án đúng là: 500USD

D) 1000 USD

Vì: Chiết khấu thương phiếu = Giá trị thương phiếu gốc – Số tiền được nhận = 20.000 - 19.500 = 500
USD
Tham khảo: Bài 5, mục 5.2.2. Kế toán thương phiếu ph ải trả (Acounting for Notes Payable) (BG,
tr.72).


Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu15 [Góp ý]
Điểm : 1

Công ty LL, giá trị hàng tồn cuối kỳ bị đánh giá cao hơn so thực tế làm cho:
Chọn một câu trả lời


A) Giá vốn cao lên, lợi nhuận cao lên.B) Giá vốn bị thấp đi, lợi nhuận bị thấp đi.C) Giá vốn bị thấp đi, lợi nhuận bị cao lên.


D) Giá vốn cao lên,
Sai. Đáp án đúng là: giá vốn bị thấp đi, lợi nhuận bị cao lên.

lợi nhuận giảm đi.

Vì: Lợi nhuận = Doanh thu – Giá vốn, giá vốn thấp, lợi nhu ận sẽ bị đánh giá cao lên.
Tham khảo: Mục 4.3.Các phương pháp xác định giá trị dòng chi phí v ề hàng tồn kho (trang60, BG
Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu16 [Góp ý]
Điểm : 1

Số tiền chi trả cho việc sửa chữa nâng cấp tài sản cố định sẽ được ghi nhận:
Chọn một câu trả lời


A) ghi Nợ TK Chi phí sản xuất.B) ghi Nợ TK Khấu hao lũy kế.C) ghi Nợ TK Tài sản cố định.


D) ghi Nợ TK Mua hàng.
Sai. Đáp án đúng là: ghi Nợ TK Tài sản cố định.
Vì: Đây là những khoản chi phí này sẽ kế toán tăng nguyên giá tài s ản c ố định.
Tham khảo: Mục 3.4.3. Kế toán nghiệp vụ sửa chữa nâng cấp tài sản cố định (trang 49, BG Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu17 [Góp ý]
Điểm : 1

Hệ thống báo cáo tài chính của công ty KHÔNG bao gồm:
Chọn một câu trả lời


A) Bảng cân đối kế toán.
B) Báo cáo kết quả kinh doanh.C) Bảng cân đối thử.


D)
Sai. Đáp án đúng là: Bảng cân đối thử.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Vì: Bảng cân đối thử tổng hợp các tài khoản sử dụng nhằm kiểm tra tính chính xác trong quá trình ghi
sổ.
Tham khảo: Bài 2, mục 2.3.2. Hệ thống báo cáo tài chính (BG, tr.22).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu18 [Góp ý]
Điểm : 1

Trường hợp nào sau đây làm tăng khoản “Phải thu khách hàng” trên b ảng cân
đối kế toán:
Chọn một câu trả lời


A) Vay ngắn hạn ngân hàng 600 USD.B) Bán hàng chưa thu tiền 300 USD.C) Xuất quỹ tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng 500 USD.


D) Trả lương cho
Sai. Đáp án đúng là: Bán hàng chưa thu tiền 300 USD.

nhân viên bằng chuyển khoản 200 USD.

Vì: Các trường hợp khác không làm tăng khoản “Phải thu khách hàng”.
Tham khảo: Bài 5, mục 5.3.1. Kế toán khoản phải thu khách hàng (BG, tr.76).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu19 [Góp ý]
Điểm : 1

Ngày 8/1/N công ty mua bảo hiểm oto cho cả năm 6.000 USD K ế toán ghi:
Chọn một câu trả lời


A) Nợ TK Tiền mặt 6.000 USD/Có TK Phải trả người bán 6.000 USDB) Nợ TK Bảo hiểm trả trước 6.000 USD/Có TK Tiền mặt 6.000 USDC) Nợ TK Chi phí bảo hiểm 6.000 USD/Có TK Tiền mặt 6.000 USD


D) Nợ TK Phải trả người bán 6.000 USD/Có TK Tiền
Sai. Đáp án đúng là: Nợ TK Bảo hiểm trả trước 6.000 USD/Có TK Tiền mặt 6.000 USD

mặt 6.000 USD


Vì: Các bút toán điều chỉnh cơ bản.
Tham khảo: Bài 2, mục 2.7.2 Các bút toán điều chỉnh cơ bản (BG, tr.32).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu20 [Góp ý]
Điểm : 1

Ngày 31/1/N, khách hàng của Mit thông báo ch ưa tr ả được kho ản n ợ 18.000
USD và cam kết thanh toán bằng thương phiếu. Kế toán tại Mit ghi:
Chọn một câu trả lờiA) Nợ TK Thương phiếu phải thu 18.000 USD/Có TK phải thu khách
USD.B) Nợ TK Thương phiếu phải trả 18.000 USD/Có TK phải thu khách
USD.C) Nợ TK Phải thu khách hàng 18.000 USD/Có TK Thương phiếu ph
USD.


D) Nợ TK Thương phiếu phải trả 18.000 USD/Có TK phải
Sai. Đáp án đúng là: Nợ TK Thương phiếu phải thu 18.000 USD/Có TK phải thu khách hàng 18.000
USD.
Vì: Phương pháp kế toán khoản phải thu khách hàng.
Tham khảo: Bài 5, mục 5.3.1.2. Phương pháp kế toán khoản phải thu khách hàng (BG, tr.76).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu21 [Góp ý]
Điểm : 1

Do bị thiên tai, một thiết bị bị hư hỏng hoàn toàn, thiết b ị này có nguyên giá
25.000 USD, đã hao mòn 20.000 USD. Công ty được cơ quan b ảo hi ểm bồi
thường 2.000 USD. Kế toán sẽ ghi nhận:
Chọn một câu trả lờiA) Nợ TK Hao mòn luỹ kế: 20.000 USD
Nợ TK Lỗ thải hồi tài sản cố định: 5.000 USD
Có TK tài sản cố định: 25.000 USDB) Nợ TK Hao mòn luỹ kế: 20.000 USD

trả người


Nợ TK Lỗ thải hồi tài sản cố định: 3.000 USD
Có TK tài sản cố định: 25.000 USD

C) Nợ TK Hao mòn luỹ kế: 20.000 USDNợ TK Tiền: 2.000 USD
Nợ TK Lỗ thải hồi tài sản cố định: 3.000 USD
Có TK tài sản cố định: 25.000 USD

D) Nợ TK Hao mòn luỹ kế: 20.000Có TK tài sản cố định: 25.000 USD

Sai. Đáp án đúng là :
Nợ TK Hao mòn luỹ kế: 20.000 USD
Nợ TK Tiền: 2.000 USD
Nợ TK Lỗ thải hồi tài sản cố định: 3.000 USD
Có TK tài sản cố định: 25.000 USD
Vì: Giá trị còn lại = 25.000 – 20.000 = 5.000 USD
Công ty nhận được 2.000 tiền bảo hiểm, do vậy lỗ về thải h ồi tài s ản cố định = 5.000 – 2.000 = 3.000
USD
Tham khảo: Mục 3.2.2.4. Tài sản cố định giảm do các nguyên nhân hoả ho ạn, l ũ l ụt hay m ất mát
(trang 43, BG Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu22 [Góp ý]
Điểm : 1

Mục đích ban hành và sử dụng các nguyên tắc kế toán nh ằm:
Chọn một câu trả lời


A) hướng dẫn các doanh nghiệp lập Báo cáo tài chính.
B) hạn chế rủi ro, sai sót trong khi lập Báo cáo tài chính.C) tạo sự thống nhất trong việc sử dụng và trình bày thông tin kế toán


D) cung cấp thông tin kế toán đúng thời hạn.
Sai. Đáp án đúng là: tạo sự thống nhất trong việc sử dụng và trình bày thông tin k ế toán.
Vì: Cần đảm bảo thông tin kế toán có thể so sánh được.
Tham khảo: Bài 2, mục 2.3.3. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính (BG, tr.25).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu23 [Góp ý]
Điểm : 1

Chỉ tiêu hàng tồn kho có liên quan tới báo cáo kết qu ả kinh doanh trong
trường hợp:
Chọn một câu trả lời


A) Hàng được gửi đi bán.B) Hàng được xác định là tiêu thụ.C) Hàng chưa tiêu thụ.


D) Kiểm kê hàng
Sai. Đáp án đúng là: hàng được xác định là tiêu thụ.

tồn kho.

Vì: Khi hàng được tiêu thụ, chỉ tiêu hàng tồn kho trở thành chỉ tiêu giá v ốn trên Báo cáo k ết qu ả kinh
doanh.
Tham khảo: Mục 4.1. Khái quát về hàng tồn kho (trang 54, BG Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu24 [Góp ý]
Điểm : 1

Công ty LALA mua một lô hàng với giá 100.000 USD, đã thanh toán ngay b ằng
TGNH. Công ty được hưởng chiết khấu thanh toán 2%, v ậy giá tr ị hàng nh ập
kho là:
Chọn một câu trả lời


A) 98.000 USDB) 100.000 USDC) 89.000 USDSai. Đáp án đúng là: 98.000 USD

D) 102.000 USD

Vì: Chiết khấu thanh toán ghi giảm giá trị hàng.
Tham khảo: Mục 4.2. Các phương pháp quản lý và kế toán hàng tồn kho (trang 54, BG Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu25 [Góp ý]
Điểm : 1

Ngày 6/2/2014, doanh nghiệp bán một lô hàng trị giá 2.000 USD cho khách hàng
the phương thức tiêu thụ với quyền trả lại hàng. Ngày 20/6/2014, khách hàng
trả lại một phần lô hàng trên trị giá 500 USD. Thòi hạn quy định h ết quyền tr ả
lại hàng là 30/6/2015. Nếu doanh nghiệp ghi nh ận doanh thu t ại th ời đi ểm giao
hàng thì khoản doanh thu hàng trả lại sẽ được ghi nhận vào ngày:
Chọn một câu trả lời


A) 6/2/2014B) 30/6/2014C) Ngày kết thúc kỳ kế toán tháng 2/2014


Sai. Đáp án đúng là: 20/6/2014

D) 20/6/2014

Vì: Theo cách ghi nhận doanh thu tại thời đi ểm giao hàng c ủa phương th ức tiêu th ụ v ới quy ền tr ả l ại
hàng.
Tham khảo: Bài 6, mục 6.1.2.3. Kế toán tiêu thụ với quyền trả lại hàng (BG, tr.91).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu26 [Góp ý]
Điểm : 1

Mỗi tài khoản kế toán cần có ít nhất mấy yếu tố cơ bản?
Chọn một câu trả lời


A) Có 2 yếu tố.B) Chỉ cần 1 yếu tố.C) Có 4 yếu tố.


Sai. Đáp án đúng là: Có 3 yếu tố

D) Có 3 yếu tố.


Vì: Tên tài khoản, bên Nợ và bên Có.
Tham khảo: Bài 2, mục 2.4.1.1. Tài khoản kế toán (Acounts) (BG, tr.27).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu27 [Góp ý]
Điểm : 1

Ngày 10/12/N công ty nhận trước 24.000 USD c ủa một h ợp đồng th ực hi ện
trong 12 tháng, có hiệu lực từ 1/1/N+1. Gi ả sử kỳ hạch toán và báo cáo theo
quý. Bút toán điều chỉnh vào 31/3/N+1:
Chọn một câu trả lời

A) Nợ TK Doanh thu nhận trước 6.000 USD/Có TK Doanh thu cungUSD


B) Nợ TK Tiền mặt 24.000 USD/Có TK Phải thu khách hàng 24.000C) Nợ TK Tiền mặt 24.000 USD/Có TK Doanh thu dịch vụ 24.000 U


D) Nợ TK Phải thu khách hàng 24.000 USD/Có TK Tiền mặt 24.000
Sai. Đáp án đúng là: Nợ TK Doanh thu nhận trước 6.000 USD/Có TK Doanh thu cung c ấp d ịch v ụ
6.000 USD
Vì: Các bút toán điều chỉnh cơ bản.
Tham khảo: Bài 2, mục 2.7.2 Các bút toán điều chỉnh cơ bản (BG, tr.32).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu28 [Góp ý]
Điểm : 1

Công ty Brother mua thiết bị vào ngày 10 tháng 1 n ăm 2011, v ới chi phí t ổng
hoá đơn 30.000 USD. Thời gian sử dụng hữu ích ước tính 5 n ăm. Gía tr ị thu h ồi
ước tính là 1.000 USD. Số tiền khấu hao l ũy kế 31 tháng 12 n ăm 2012, n ếu
được sử dụng, phương pháp khấu hao đều là:
Chọn một câu trả lời


A) 6.000 USD.B) 12.000 USD.C) 11.600 USD.


Sai. Đáp án đúng là: 11.600 USD.
Vì:

D) 5.800 USD.


Mức khấu hao 1 năm = (30.000 – 1.000)/5 = 5.800 USD
Sau 2 năm tổng mức khấu hao = 5.800 × 2 = 11.600 USD
Tham khảo: Mục 3.3.1.1. Phương pháp khấu hao đều theo thời gian (khấu hao đường th ẳng –
straight – line depreciation method) (trang 44, BG Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu29 [Góp ý]
Điểm : 1

Khoản mục nào tính lưu động thấp hơn hàng hóa, thành phẩm?
Chọn một câu trả lời


A) Tiền.B) Chứng khoán ngắn hạn.C) Phải thu khách hàng.


Sai. Đáp án đúng là: Nguyên vật liệu.

D) Nguyên vật liệu.

Vì: Nguyên vật liệu chuyển đổi thành tiền chậm nhất.
Tham khảo: Mục 4.1. Khái quát về hàng tồn kho (trang 54, BG Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu30 [Góp ý]
Điểm : 1

Trong điều kiện giá cả thị trường có xu hướng giảm, chỉ tiêu lợi nhuận thu ần
khi tính theo phương pháp FIFO sẽ:
Chọn một câu trả lời


A) lớn hơn so với LIFO.B) ngang với LIFO.C) nhỏ hơn LIFO.


Sai. Đáp án đúng là: nhỏ hơn LIFO.

D) cao hơn phương pháp bình quân.

Vì: Xu hướng giá giảm, giá vốn cao hơn so với xuất theo LIFO, Lợi nhuận nh ỏ h ơn.
Tham khảo: Mục 4.3. Các phương pháp xác định giá trị dòng chi phí v ề hàng t ốn kho (trang 60, BG
Text).

Không đúng


Điểm: 0/1.
Câu31 [Góp ý]
Điểm : 1

Tháng 12/N, công ty hoàn thành dịch v ụ cho khách hàng, được khách hàng
thanh toán 1/3 tiền hàng. Còn lại thanh toán vào tháng 2/N+1. Doanh thu:
Chọn một câu trả lời


A) được ghi nhận vào doanh thu tháng 2/N+1.B) được ghi nhận đều vào 3 tháng: 12/N, 1/N+1 và 2/N+1.C) không ghi nhận vào doanh thu tháng nào.D) được ghi nhận toàn bộ vào doanh thu tháng 12/N.

Sai. Đáp án đúng là: được ghi nhận toàn bộ vào doanh thu tháng 12/N.
Vì: Đảm bảo nguyên tắc doanh thu thực hiện.
Tham khảo: Bài 2, mục 2.3.3. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính (BG, tr.25).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu32 [Góp ý]
Điểm : 1

Ngày 3/1/2014, công ty MTJ chuyển hàng cho đại lý. Ngày 5/1/2014, đại lý nh ận
được hàng và bán được số hàng trên vào ngày 10/1/2014. Ngày 20/1/2014, MTJ
nhận được báo cáo bán hàng của đại lý. Kế toán MTJ sẽ tiến hành ghi nh ận
doanh thu tại ngày:
Chọn một câu trả lời


A) 3/1/2014B) 5/1/2014C) 10/1/2014


Sai. Đáp án đúng là: 20/1/2014

D) 20/1/2014

Vì: Phương pháp kế toán doanh thu theo phương thức tiêu thụ ủy thác.
Tham khảo: Bài 6, mục 6.1.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ (BG, tr.90).

Không đúng
Điểm: 0/1.


Câu33 [Góp ý]
Điểm : 1

Bán 1 lô hàng hóa, giá gốc 500.000 USD, chi phí vận chuy ển đi bán 20.000 USD.
Giá vốn hàng bán là:
Chọn một câu trả lời


A) 520.000 USDB) 500.000 USDC) 250.000 USD


Sai. Đáp án đúng là: 500.000 USD

D) 550.000 USD

Vì: Giá gốc chính là giá vốn và chi phí vận chuyển sẽ thuộc chi phí bán hàng.
Tham khảo: Mục 4.3. Các phương pháp xác định giá trị dòng chi phí v ề hàng t ồn kho (trang 60, BG
Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu34 [Góp ý]
Điểm : 1

Có nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty HTC “Doanh nghi ệp tr ả nợ ng ười
bán bằng chuyển khoản 1500 USD” kế toán đã ph ản ánh nh ư sau: N ợ TK Ti ền
gửi ngân hàng: 1500 USD/Có TK Phải trả người bán: 1500 USD. Bút toán s ửa
sai sẽ là:
Chọn một câu trả lời


A) Nợ TK Phải trả người bán 1500 USD/Có TK Tiền gửi ngân hàng 1B) Nợ TK Tiền mặt 1500 USD/Có TK Tiền gửi 1500 USDC) Nợ TK Tiền gửi 1500 USD/Có TK Phải trả người bán 1500 USD


D) Nợ TK Phải trả người bán 1500 USD/Có TK Tiền
Sai. Đáp án đúng là: Nợ TK Phải trả người bán 1500 USD/Có TK Tiền gửi ngân hàng 1500 USD

mặt 1500 USD

Vì: Phản ánh bút toán xóa sổ vì ghi sai.
Tham khảo: Mục 5.2.1. Kế toán khoản Phải trả người bán – Acounts Payable (BG, tr.71).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu35 [Góp ý]
Điểm : 1

Công ty MTJ quản lý hàng tồn kho theo phương pháp ki ểm kê định k ỳ. Ngày
1/1/2014, giá trị hàng tồn đầu kỳ: 34.000 USD. Tổng giá tr ị hàng mua trong k ỳ:


165.000 USD. Ngày 31/1/2014, theo kết quả ki ểm kê, giá tr ị hàng hóa t ồn kho:
45.000 USD. Kế toán thực hiện kết chuyển giá vốn hàng bán:
Chọn một câu trả lời

A) Nợ TK Xác định kết quả 156.000 USDNợ TK Hàng hóa 9.000 USD
Có TK Mua hàng 165.000 USD

B) Nợ TK Xác định kết quả 165.000 USDCó TK Hàng hóa 9.000 USD
Có TK Mua hàng 156.000 USD

C) Nợ TK Xác định kết quả 165.000 USDCó TK Hàng hóa 165.000 USD

D) Nợ TK Xác định kết quả 165.000 USDCó TK Mua hàng 165.000 USD

Sai. Đáp án đúng là:
Nợ TK Xác định kết quả 156.000 USD
Nợ TK Hàng hóa 9.000 USD
Có TK Mua hàng 165.000 USD
Vì: Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định k ỳ.
Tham khảo: Bài 6, mục 6.2.2. Theo phương pháp kiểm kê định kì (BG, tr.95).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu36 [Góp ý]
Điểm : 1


Trong điều kiện giá cả thị trường có xu hướng tăng, chỉ tiêu l ợi nhu ận thu ần
khi tính theo phương pháp LIFO sẽ:
Chọn một câu trả lời


A) lớn hơn so với FIFO.B) ngang với FIFO.C) nhỏ hơn FIFO.


Sai. Đáp án đúng là: nhỏ hơn FIFO.

D) cao hơn phương pháp bình quân.

Vì: Xu hướng giá tăng, giá vốn cao hơn so với xuất theo FIFO, L ợi nhu ận gi ảm.
Tham khảo: Mục 4.3. Các phương pháp xác định giá trị dòng chi phí v ề hàng t ốn kho (trang 60, BG
Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu37 [Góp ý]
Điểm : 1

Theo kế toán Mỹ, nếu công ty mua 1 thiết bị vào ngày 12/3/2013, nguyên giá
của tài sản này là 49.000 USD, gi ả sử giá tr ị thu h ồi ước tính b ằng 1.000 USD.
Thời gian sử dụng ước tính là 10 năm. Công ty sử d ụng phương pháp kh ấu
hao đều, thì mức khấu hao của tài sản này trong tháng 3/2013 là:
Chọn một câu trả lời


A) 245 USD.B) 408 USD.C) 400 USD.


Sai. Đáp án đúng là: 400 USD.

D) 250 USD.

Vì: Tài sản đưa vào sử dụng ngày 12 nên được tính khấu hao cả tháng.
Mức khấu hao tháng 3 = (49.000-10.000)/(10´12) = 400 USD
Tham khảo: Mục 3.3.1. Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định (trang 44, BG Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu38 [Góp ý]
Điểm : 1

Nhận định nào dưới đây là SAI?


Chọn một câu trả lờiA) Công ty phải áp dụng chung 1 phương pháp khấu hao cho tất cả cá
định.B) Công ty có thể lựa chọn các phương pháp khấu hao khác nhau choC) Công ty có thê thay đổi phương pháp tính khấu hao cho Tài sản cố
cũ không còn phù hợp.D) Công ty nên lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp cho từng Tà
thuộc vào đặc điểm từng tài sản.

Sai. Đáp án đúng là: Công ty phải áp dụng chung 1 phương pháp khấu hao cho tất c ả các Tài s ản c ố
định.
Vì: Công ty không phải áp dụng chung 1 phương pháp khấu hao cho t ất c ả các TSC Đ, mà có th ể l ựa
chọn các phương pháp khác nhau cho các tài sản khác nhau, tùy thu ộc vào đặc đi ểm t ừng tài s ản.
Tham khảo: Mục 3.3.1. Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định (trang 44, BG Text).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Câu39 [Góp ý]
Điểm : 1

Công ty MTJ quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai th ường xuyên.
Ngày 31/1/2014, theo kết quả kiểm kê, giá tr ị hàng hóa t ồn kho: 123.700 USD,
trong khi đó số dư cuối tháng của TK Hàng hóa 122.900 USD. K ế toán th ực
hiện điều chỉnh:
Chọn một câu trả lời


A) Nợ TK Giá vốn hàng bán 800 USD/Có TK hàng hóa 800 USDB) Nợ TK Hàng hóa 800 USD/Có TK Hàng hóa giá vốn hàng bán 80C) Nợ TK Giá vốn hàng bán 123.700 USD/Có TK Hàng hóa 123.700


D) Nợ TK Hàng hóa 123.700 USD/Có TK Hàng
Sai. Đáp án đúng là: Nợ TK Giá vốn hàng bán 800 USD/Có TK hàng hóa 800 USD

hóa giá vốn hàng bá

Vì: Trường hợp có thiếu hụt, mất, kế toán phải điều chỉnh số dư hàng hoá t ồn kho b ằng bút toán sau:
Nợ TK Giá vốn hàng bán
Có TK Hàng hoá tồn kho
Tham khảo: Bài 6, mục 6.2.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên (BG, tr.93).

Không đúng


Điểm: 0/1.
Câu40 [Góp ý]
Điểm : 1

Ngày 31/12/N, Mit xác định tổng số nợ phải thu từ các khách hàng đã quá h ạn 3
tháng là 50.000 USD, tỷ lệ trích lập dự phòng 10%. Kế toán ghi:
Chọn một câu trả lời


A) Nợ TK Chi phí dự phòng 5.000 USD/Có TK Phải thu khách hàngB) Nợ TK Chi phí dự phòng 50.000 USD/Có TK Phải thu khách hàngC) Nợ TK Chi phí dự phòng 5.000 USD/Có TK Dự phòng nợ khó đòD) Nợ TK Chi phí dự phòng 50.000 USD/Có TK Dự phòng nợ khó đ

Sai. Đáp án đúng là: Nợ TK Chi phí dự phòng 5.000 USD/Có TK Dự phòng n ợ khó đòi 5.000 USD.
Vì: Phương pháp kế toán khoản dự phòng nợ khó đòi.
Tham khảo: Bài 5, mục 5.3.1.2. Phương pháp kế toán khoản phải thu khách hàng (BG, tr.76).

Không đúng
Điểm: 0/1.
Tổng điểm : 0/40 = 0.00

Quay laịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x