Tải bản đầy đủ

Bài tập kĩ năng môn kế toán quốc tế

BÀI TẬP KỸ NĂNG
MÔN: KẾ TOÁN QUỐC TẾ – TXKTKE03
Họ và tên: Vũ Thị Thu
Lớp: FNE23B

Mã sinh viên: 19153083

Ngày tháng năm sinh: 14/9/1986
Câu 1: Các bút toán điều chỉnh cho khoản lãi thương phiếu phải thu tại
ngày 31/12
Lãi khi thương phiếu đáo hạn = 270.000$ x 8% x 6/12 = 10.800 $
Giá trị trị thương phiếu phải thu đến hạn = 270.000$ + 10.800$ = 280.800$
Chiết khấu = 280.800$ x 10% x (6-1)/12 = 11.700$
Tiền thu khi thanh toán trước hạn = 280.800$ - 11.700$ = 269.100$
Bút toán điều chỉnh lãi thương phiếu phải thu (Cinan):
100.000$x10%x24/360=666,667 $
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Trang: 01
Ngày tháng

Tên tài khoản-Diễn giải


(Date)

(Accounts and Explainations)

Tham chiếu

Nợ

(Preference) (Debit Dr)

Năm, Ngày
tháng
2012
12

02
07

15

(Credit
Cr)

Phải thu khách hàng
Doanh thu bán hàng
Bán hàng cho công ty Pope
Tiền
Chiết khấu thanh toán
Thương phiếu phải thu
Doanh thu bán hàng
Bán hàng cho công ty Cinan
Tiền
Thương phiếu phải thu
Lãi thương phiếu phải thu
Nhận tiền thanh toán thương
phiếu từ công ty M.Bear

1
113
411

26.900$

111
211
112
411

18.620$
380$
100.000$

111
112
114

24.320$

26.900$

119.000$
24.000$
320$


24

31

Phải thu

113

khách hàng
Thương phiếu phải thu
Lãi thương phiếu phải thu
Nhận định và tính toán khoản nợ

39.650$

112
114

của công ty Pope
Tiền
Chi phí tiền lãi
Thương phiếu phải thu
Thanh toán thương phiếu của tập

111

39.000$
650$

269.100$
900$

112

đoàn Quackers trước hạn
Lãi thương phiếu phải thu
Thu nhập lãi thương phiếu

114

270.000$

666,667$
666,667$

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Tiền

Số hiệu: 111

Ngày, tháng

Tên tài khoản-Diễn giải

Tham chiếu

Nợ(Date)

(Explainations)

(Preference)

(Debit

(Credit Cr)

Năm
2012,

Ngày

Dr)
Số dư đầu kì

12
07
15

Doanh thu bán hàng
Thương phiếu phải thu

01
01

18.620$
24.000$

31

Lãi thương phiếu phải thu
Thương phiếu phải thu
Số dư cuối kì

01
01

320$
269.100$
312.040$

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Thương phiếu phải thu

Số hiệu: 112

Ngày, tháng

Tên tài khoản-Diễn giải

Tham chiếu

Nợ(Date)

(Explainations)

(Preference)

(Debit

(Credit Cr)

Năm
2012,

Ngày

Dr)
333.000$

Số dư đầu kì

12
07
15
24
31

2

Doanh thu bán hàng
Tiền
Phải thu khách hàng
Tiền

01
01
01
01

Chi phí tiền lãi

01

100.000$
24.000$
39.000$
269.100$
900$


Số dư cuối

100.000$


SỔ CÁI
Tên tài khoản: Phải thu khách hàng

Số hiệu: 113

Ngày tháng

Diễn giải

Tham chiếu

Nợ(Date)

(Explainations)

(Preference)

(Debit

(Credit Cr)

Năm
2012,

Ngày

Dr)
653.000$

Số dư đầu kì

12
02
24

Doanh thu bán hàng
Thương phiếu phải thu

01
01

26.900$
39.000$

Lãi thương phiếu phải thu
Số dư cuối kì

01

650$
719.550$

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Lãi thương phiếu phải thu
Ngày, tháng

Tên tài khoản-Diễn giải

(Date)

(Explainations)

Số hiệu: 114

Tham chiếu

Nợ

(Preference) (Debit Dr)

Năm Ngày
2012,
15 Tiền


(Credit
Cr)
320$

01

12
24
31

Phải thu khách hàng
Thu nhập lãi thương phiếu

01
01

650$
1.636,667$

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Chiết khấu thanh toán

Số hiệu 211

Ngày, tháng

Tên tài khoản-Diễn giải

Tham chiếu

Nợ(Date)

(Explainations)

(Preference)

(Debit

(Credit Cr)

3


Năm
2012,

Dr)

Ngày
07
Doanh thu bán hàng

01

380$

12
SỔ CÁI
Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng

Số hiệu: 411

Ngày, tháng

Tên tài khoản-Diễn giải

Tham chiếu

Nợ(Date)

(Explainations)

(Preference)

(Debit

(Credit Cr)

Năm
2012,

Ngày
02 Phải thu khách hàng

Dr)
01

26.900$

Tiền

01

18.620$

Chiết khấu thanh toán

01

380$

Thương phiếu phải thu

01

100.000$

12
07

Câu 2:
a) Xác định giá trị của M
Số dư đầu kỳ phải thu khách hàng: 653.000$
Phát sinh nợ phải thu khách hàng: 26.900$
Phải thu khách hàng (công ty Pope):

39.650$

Số dư phải thu khách hàng của công ty Manatee tính đến cuối ngày 31/12 là
M = 653.000+26.900+39.650 = 719.550$
(b). Lập bảng thời hạn thanh toán của các khoản phải thu khách hàng
Chỉ tiêu

Tổng
Chưa

1-30

Số ngày quá hạn
31-60
61-120

121-180

đến hạn

Lớn hơn
180

Khoản
phải thu
khách
hàng
4

719.550 438.925,5

129.519

86.346

35.977,5

14.391

14.391


2%

% không

6%

10%

12%

27%

67%

8.779,51 7.771,14 8.634,6

4.317,3

3.885,57

9.641,97

thể thu hồi
Giá trị nợ
xấu ước

tính
(c). Ghi sổ nhật ký bút toán trích lập dự phòng cho nợ khó đòi của công ty vào
ngày 31/12/2012.
Giả sử tỷ lệ trích lập dự phòng của công ty Manatee là 100%
Ngày tháng

Tên tài khoản-Diễn giải

Nợ(Date)

(Accounts and Explainations)

(Debit Dr)

(Credit Cr)

31/12/2012

Chi phí nợ khó đòi
Dự phòng nợ khó đòi

43.029,09$
43.029,09$

(d). Đề xuất các hoạt động mà công ty Manatee nên làm để cải thiên tình trạng
hiện tại của các khoản nợ phải thu khách hàng.
- Thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu quả quản lý khoản nợ phải thu của khách
hàng: công ty nên kết hợp phân loại các khoản nợ theo nhiều tiêu thức khác nhau:
Theo khả năng thu hồi; Theo thời gian thu hồi nợ; Theo hình thức bảo lãnh; Theo tính
chất của khách nợ.
- Phân công rõ ràng, bố trí nhân sự hợp lý cho việc đôn đốc, theo dõi thu hồi nợ trên
cơ sở nguồn nhân lực hiện có.
- Áp dụng các chính sách và hình thức bán hàng hợp lý: Trong mỗi hợp đồng kinh
tế, các công ty cần soạn thảo một chính sách chi trả rõ ràng để hạn chế những vấn đề
phát sinh về nợ của khách hàng, yêu cầu khách hàng ký thoả thuận, quy định về việc
thanh toán nợ và nêu rõ mức phạt nếu khách hàng thanh toán chậm; nên tính lãi phạt
cho những hóa đơn thanh toán trễ hạn nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán đúng
kỳ hạn. Ngoài ra, công ty có thể áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán nhằm
khuyến khích hàng thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn tránh rủi ro trong việc phát
sinh nợ phải thu. Để hạn chế rủi ro từ nợ là cẩn trọng hơn trong việc đặt ra tiêu chuẩn,

5


điều khoản cũng như thời hạn bán chịu. Tiêu
chuẩn xét bán chịu nên dựa trên mức vốn, khả năng trả nợ, uy tín, thông tin về tín dụng
của khách nợ trong quá khứ…
- Áp dụng triệt để các hình thức thu nợ: Công ty nên đa dạng các hình thức thu nợ
như: gửi thu, gọi điện nhắc nhở, đòi nợ trực tiếp, ủy quyền cho các ngân hàng hoặc tổ
chức tín dụng tiến hành các thủ tục pháp lý thu hồi nợ, sử dụng dịch vụ thu hồi nợ của
các công ty.
- Nâng cao năng lực của cán bộ thu nợ: Cán bộ thu nợ phải luôn thân thiện với
khách hàng, nắm chắc được tình hình hoạt động cũng như các thông tin khác về khách
hàng; Đồng thời, duy trì tác phong thu nợ chuyên nghiệp, trong khi xử lý phải biết đưa
ra yêu cầu trả nợ một cách thẳng thắn, nghiêm túc.

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x